IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Ingabula-zigcawu

11Tiyofilo ohloniphekileyo: Ekubeni abaninzi bezame ukulibhala ibali lezo zinto zithe zenzeka phakathi kwethu, 2bebalisa oko sikuxelelweyo ngâbo bathe kwasekuqalekeni bazibona ngawabo amehlo ezo zinto, baza baba ngabaququzeleli bezi ndaba, 3nam, mhlekazi, ndibone kulungile ukuba ndibhale ndikucwangcisele ngokuthe ngqo, ekubeni sekulithuba elide nje ndiziphanda kakuhle ezi zinto. 4Ndenjenje ukuze uyazi ngokuphelelyo inyaniso yezinto ozifundisiweyo.

Ukuvakaliswa kokuzalwa kukaYohane umbhaptizi

5Ngemihla kaHerode, ukumkani wakwaJuda, kwakukho umbingeleli othile, ogama linguZakariya, engoweqela lika-Abhiya.1 Gan 24:10 Umkakhe uElizabhete naye wayeyintombi yombingeleli. 6Bobabini babengamalungisa, beyithobela imiyalelo nemimiselo yeNkosi, bengenakusoleka. 7Babengenabantwana, kuba uElizabhete wayengazali; kananjalo bobabini babesebaluphele.

8Ke kaloku uZakariya wayesemsebenzini wakhe wobubingeleli phambi koThixo, kulithuba leqela lakhe. 9Kwênziwa *amaqashiso ngokwesiqhelo sababingeleli, laza iqashiso laphuma naye ukuba aqhumise ubulawu. Wangena ke endaweni engcwele yeNkosi, 10kukho inkitha yabantu ithandaza ngaphandle ngexesha lesiqhumiso.

11Kwabonakala isithunywa seNkosi kuye, simi ngasekunene kweqonga lesiqhumiso. 12Wothuka uZakariya akusibona, wangenwa luloyiko. 13Isithunywa eso sathi kuye: “Musa ukoyika, Zakariya. UThixo uwuvile umthandazo wakho. Umfazi wakho uElizabhete uya kuzala unyana. Uze umthiye igama elinguYohane. 14Ukuzalwa kwakhe kuya kukuphathela uvuyo nolonwabo, ize loo nto ibe luvuyo nakubantu abaninzi. 15Yena uya kubaluleka eNkosini, angaseli wayini nasiselo sinxilisayo,Ntlango 6:3 alawulwe nguMoya oyiNgcwele kwasekuzalweni kwakhe. 16Uya kubuyisela amaSirayeli amaninzi eNkosini uThixo wawo. 17Uya kuyibhulela umbethe iNkosi, enamandla njengoEliya, axolelanise uyise nomntwana,Mal 4:5-6 ababuyisele ebulungiseni abangevayo, alungiselele iNkosi abantu bayo.”

18UZakariya wathi kwisithunywa eso: “Ndiya kuyiqonda ngani le nto? Kaloku mna sendimdala, nomfazi wam selaluphele.”

19Saphendula ke isithunywa sathi kuye: “Mna ndinguGabriyeliDan 8:16; 9:21 oma phambi koThixo. Ndithunyiwe ukuba ndithethe nawe, ndikuxelele ezi ndaba zimnandi. 20Ngenxa yokuba ungakholwa ngamazwi am, uyabona, uya kuvaleka, ungabi nako ukuthetha, kude kube yiloo mini zenzeka ngayo ezi zinto. Kanti ke la mazwi aya kuzalisekiswa ngexesha lawo.”

21Abantu babemlindile uZakariya, bemangalisiwe kukulibala kwakhe endaweni engcwele. 22Uthe ke akuphuma engasenako ukuthetha, baqonda ukuba ubone umbono apho endaweni engcwele. Wathi, ekhohliwe kukuthetha, wamana enqwala.

23Lakuphela ixesha lokukhonza kweqela lakhe, uZakariya wagoduka. 24Emva koko uElizabhete umfazi wakhe wamitha, wazifihla iinyanga zade zantlanu, 25wavakala esithi: “Kwenziwe yiNkosi oku. Ide yandenzela inceba, yaphelisa ukudeleka kwam phakathi kwabantu.”

Ukuvakaliswa kokuzalwa kukaYesu

26Ngenyanga yesithandathu isithunywa esinguGabriyeli sathunywa nguThixo kwelaseGalili, kwidolophu eyiNazarete, 27kwintombi eyayisendela kumfana wendlu kaDavide, ogama linguJosefu. Igama lentombi leyo lalinguMariya. 28Safika ke isithunywa kuye, sathi: “Bhota, wena ubabalweyo! INkosi inawe.”

29UMariya woyika akuweva la mazwi, waza wafuna engqondweni ukuba ngaba ngumbuliso mni na lo. 30Isithunywa ke sathi kuye: “Musa ukoyika, Mariya, kuba uThixo ukwenzela isisa. 31Uyabona, uza kumitha, uzale unyana, umthiye igama *elinguYesu. 32Yena uya kuba mkhulu, abizwe ngokuba nguNyana kaPhezukonke. INkosi uThixo iya kummisela abe ngukumkani kwaDavide uyise, 33ayilawule indlu kaYakobi kude kube ngunaphakade, nolawulo lwakhe lungaze luphele.2 Sam 7:12,13,16; Isaya 9:7

34UMariya ke wathi kuso isithunywa: “Iya kwenzeka njani na loo nto, ndingazani nandoda nje?”

35Saphendula isithunywa sathi kuye: “UMoya oyiNgcwele uya kuhlela kuwe, athi amandla kaThixo uPhezukonke akufukamele. Kungoko loo mntwana ungcwele uya kuzalwa nguwe kuya kuthiwa nguNyana kaThixo. 36Uyabona, naye uElizabhete ozalana nawe, ukhawule unyana ebudaleni bakhe. Le yinyanga yesithandathu kuye, yena lowo bekusithiwa uludlolo. 37Kaloku akukho nanye into enokumnqabela uThixo.ZiQalo 18:14

38Wathi ke uMariya: “Ndim lo mna mkhonzazana weNkosi. Makwenzeke kum ngokwamazwi akho.” Saza semka isithunywa kuye.

UMariya utyelela uElizabhete

39Ngaloo mihla wesuka uMariya, wasinga kweleentaba ngokukhawuleza, esiya edolophini yakwaJuda; 40waya kungena endlwini kaZakariya, wafika wambulisa uElizabhete. 41Kwathi akuwuva uElizabhete umbuliso kaMariya, lwasuka lwaxhuma usana esizalweni sakhe. Wafikelwa ke nguMoya oyiNgcwele uElizabhete, 42wadanduluka ekhwaza esithi: “Ungoyena usikelelweyo wena phakathi kwabafazi! Nomntwana oya kuzalwa nguwe usikelelwe! 43Bendiyintoni na kakade, ukuba ndide ndihanjelwe ngunina weNkosi yam? 44Yaz' ukuba, kuthe ndakuwuva umbuliso wakho, lwasuka usana lwaxhuma luvuyo esiswini sam. 45Unoyolo lowo ukholiweyo, kuba ilizwi elithunyelwe kuye yiNkosi liya kuzaliseka.”

Umbongo kaMariya

46Wavakala uMariya esithi:

“Umphefumlo wam uyayibonga iNkosi;

47ndaye ndigcobile ngoThixo uMsindisi wam;

48kuba wakuphawula ukuthobeka kwesicakazana sakhe.

Ewe, ukususela ngoku zonke izizukulwana zothi ndingonoyolo,

49kuba undenzele izinto ezinkulu uSomandla,

yena ogama lakhe lingcwele,

50yena onceba yakhe ikwizizukulwana ngezizukulwana zâbo bamoyikayo.

51Wolule ingalo yakhe enamandla,

wabachitha-chitha abanekratshi ekuzicingeleni kwabo.

52Iinganga wazithoba kumawonga azo,

waza abathobekileyo wabaphakamisa.

53Wahluthisa abalambileyo ngezinto ezilungileyo,

wathi abazizityebi wabandulula belambatha.

54Wamxhasa uSirayeli umkhonzi wakhe,

akayilibala inceba yakhe

55awayethembise ngayo koobawo bethu,

kuAbraham nakwinzala yakhe ngonaphakade.”ZiQalo 17:7; 1 Sam 2:1-10

56UMariya ke wahlala noElizabhete iinyanga ngathi zaba ntathu, waza wagoduka.

Ukuzalwa kukaYohane umbhaptizi

57Lafika ke ixesha lokuba uElizabhete abeleke, waza wazala unyana. 58Bakuva abamelwane bakhe nezizalwana zakhe ngale nceba ingaka ayenzelwe yiNkosi, bavuyisana naye.

59Kwathi ke ngomhla wesibhozo baya kumàlusa umntwana, befuna ukumthiya ngoyise uZakariya.Nqulo 12:3 60Kodwa unina wala, esithi: “Hayi, igama lakhe nguYohane!”

61Bona ke bathi kuye: “Lingekho nje eli gama kowabo!” 62Baza babhekisa kuyise ukuba yena unga angathiywa gama lini na.

63Wabiza icwecwana, wabhala wathi: “Igama lakhe nguYohane.” Baza bamangaliswa bonke. 64Kwangoko lwacombuluka ulwimi lukaZakariya, wathetha ebonga uThixo.

65Bangenwa luloyiko ke bonke abamelwane, yaza le nto yonke yaba ngundabamlonyeni kulo lonke eleentaba lakwaJuda. 66Bathi bonke abayivayo bayimilisela ezingqondweni, besithi: “Yaz'ba, uya kuba yintoni na lo mntwana?” Kuba kaloku amandla eNkosi ayenaye.

Umbongo kaZakariya

67UZakariya uyise wazala nguMoya oyiNgcwele, watyibela wathi:

68“Mayibongwe iNkosi, uThixo kaSirayeli,

kuba ibavelele yabakhulula abantu bayo;

69kwaDavide isicaka sayo isivelisele uMsindisi otshatsheleyo.

70Nguwo lo umlomo wayo wamhla-mnene

oweza *ngabashumayeli bayo abangcwele,

71ithembisa ukusisindisa ezintshabeni zethu,

nasesandleni sabo bonke abasithiyileyo;

72isithi yobenzela inceba oobawo bethu,

iwukhumbule umnqophiso wayo ongcwele,

73isifungo eyasenzela uAbraham ubawo wethu,

74sokusihlangula ezintshabeni zethu, siyikhonze singenaxhala,

75ngobungcwele nangobulungisa phambi kwayo,

yonke imihla yobomi bethu.

76Nawe ke, mntwana wam, wobizwa ngokuba *ungumshumayeli kaThixo uPhezukonke,

kuba uya kuyibhulela umbethe iNkosi,

uyigabulele izigcawu.Mal 3:1

77Wobazisa abantu beNkosi ngosindiso

olungoxolelo lwezono zabo,

78kuba unenceba nemfesane uThixo wethu.

Ngoko wosivelisela olilanga lasezulwini,

79ukuze akhanyisele abasebumnyameni nasethunzini lokufa,Isaya 9:2

nokuze azikhokelele endleleni yoxolo iinyawo zethu.”

80Wakhula umntwana, waya esomelela ngokomelela. Wayehlala entlango kwada kwayimini yokubonakala kwakhe kumaSirayeli.

2

Ukuzalwa kukaYesu Krestu

(Mat 1:18-25)

21Kwathi ngaloo mihla kwaphuma ummiselo *kuKhesare Agasto othi lonke elimiweyo malibhalise. 2Olu bhaliso lokuqala lwabakho uKireniyo eyirhuluneli yaseSiriya. 3Babesithi ke bonke baye kubhalisa, elowo kweyakowabo idolophu.

4UJosefu ke waphuma kwelaseGalili, kwidolophu iNazarete, waya kwelakwaJuda, kwidolophu kaDavide eyiBhetelehem, kuba wayengowomlibo kaDavide. 5Wayesiya kubhalisa, enoMariya owayesendela kuye. Yena wayeselekhulelwe, 6kwaza kwathi belapho lafika ixesha lokubeleka kwakhe. 7Wamzala ke unyana wakhe wamazibulo, wamsongela eziqhiyeni, wamlalisa emkhumbini wesitali, kuba kwakungekho ndawo endlwini yabahambi.

Abelusi nezithunywa

8Kwakukho abelusi kwakweso sithili, behlala ezindle, belinda imihlambi yabo ebusuku. 9Babona isithunywa seNkosi simi ngakubo, bathi nobuqaqawuli beNkosi bababengezelela ngeenxa zonke. Baza boyika kakhulu. 10Isithunywa ke sathi kubo: “Musani ukoyika; kaloku ndinizisele iindaba ezimnandi zovuyo olukhulu oluya kuba kubo bonke abantu. 11Namhlanje, edolophini kaDavide, nizalelwe uMsindisi *onguKrestu iNkosi. 12Nantsi into eyoba ngumqondiso kuni: nofumana usana lusongelwe eziqhiyeni, lulele emkhumbini wesitali.”

13Ngequbuliso kwabakho inkitha yezithunywa zezulu, ikunye nesithunywa eso, idumisa uThixo, isithi:

14“Makadunyiswe uThixo kweliphezulu,

kube luxolo emhlabeni kubantu abamkholisayo.”

15Zakuba zimkile izithunywa, zisiya ezulwini, abelusi abo bathi omnye komnye: “Masihambe siye eBhetelehem, siyibone le nto ihlileyo, le siyazisiweyo yiNkosi.”

16Bakhawuleza ke baya, bafika kuMariya noJosefu, kwanalo usana lulele emkhumbini wesitali. 17Bathi bakuba bebonile, bawabhengeza amazwi awayethethwe kubo ngaye lo mntwana; 18baza bonke abawevileyo bamangaliswa zezo zinto zazithethwa kubo ngabelusi. 19Yena uMariya wazigcina zonke ezo zinto entliziyweni yakhe, wamana ezetyisa. 20Abelusi ke babuyela emihlambini yabo, becula bedumisa uThixo ngenxa yazo zonke izinto ababezivile bazifumana zinjengoko zazixeliwe.

UYesu usiwa endlwini kaThixo

21Akuba ntsuku zisibhozo umntwana ezelwe, kungumhla wokwaluswa kwakhe,Nqulo 12:3 uthiywe igama *elinguYesu, elo wayelithiyiwe sisithunywa sezulu engekakhawulwa nokukhawulwa.

22Zakuba ke zifezekile iintsuku zokuhlanjululwa kwabo *ngokomthetho kaMosis, uJosefu noMariya benyuka naye uYesu, baya eJerusalem, ukuze bamnikele eNkosini, 23njengoko kubhaliwe emthethweni weNkosi kwathiwa: “Yonke into eliduna eyeyamazibulo mayinikelwe eNkosini.”Mfud 13:2 24Babesiya kwenza nomnikelo, njengoko kusitshiwo emthethweni weNkosi ukuthi: “Makunikelwe ngesibini samahobe, nokuba ngamathole amabini evukuthu.”Nqulo 12:6-8

25EJerusalem apho kwakukho umntu ogama linguSimon.USimon lo ukwabizwa ngokuba nguSimiyon Wayelilungisa, emhlonela uThixo, elindele ukuthuthuzelwa kwamaSirayeli, enefuthe likaMoya oyiNgcwele. 26Wayetyhilelwe nguMoya oyiNgcwele ukuba akayi kufa engekamboni uKrestu weNkosi. 27Waya endlwini kaThixo, ethunywa nguMoya. Kwathi ke, akungeniswa uYesu ngabazali bakhe, befezekisa umthetho, 28uSimon wamfunqula, wabonga uThixo, wathi:

29“Nkosi, ngokwesithembiso sakho,

uyasikhulula ngoku isicaka sakho sinoxolo,

30kuba amehlo am alubonile usindiso lwakho,

31olulungiselele bonke abantu,

32ulukhanyiso lokukhanyisela iintlanga,Isaya 42:6; 49:6; 52:10

lubalula abantu bakho amaSirayeli.”

33Abazali bakhe bamangaliswa zezo zinto zithethwayo ngoYesu. 34USimon wabasikelela, wathi kuMariya unina: “Uyabona, lo Mntwana umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaninzi kwaSirayeli, nokuba abe ngumqondiso ochasiweyo, 35ze ngale nkcaso kutyhileke iingcamango zabaninzi. Kanti ke nowakho umphefumlo uya kubindeka.”

36Kwalapho kwakukho nentokazi *eyayingumshumayeli, uAna, intombi kaFanuweli wendlu ka-Ashere. Wayeselaluphele kakhulu. Akuba endile, uhleli iminyaka esixhenxe kuphela kunye nendoda yakhe, 37waza waphila de waba minyaka imashumi asibhozo anane engumhlolokazi. Wayengapheli endlwini kaThixo, ekhonza uThixo ngokuzila ukutya nangokuthandaza ebusuku nasemini. 38Wasondela ke ngelo lixa uAna, wathelela ekudumiseni uThixo. Wayethetha ngoMntwana lowo kubo bonke ababelindele ukukhululwa kweJerusalem.

39Bakuba ke bezifezekisile zonke izinto ngokomthetho weNkosi, babuyela eNazarete, idolophu yakowabo kwelaseGalili.

UYesu phakathi kwabafundisi

40Ke kaloku uYesu wakhula, waya esomelela, enobulumko obukhulu, ubabalo lukaThixo lunaye.

41Abazali bakhe babehambela eJerusalem minyaka le, besiya kwitheko *lePasika. 42Kuthe ke xa uYesu wayeminyaka ilishumi elinambini ezelwe, baya ePasikeni eJerusalem ngokwesiqhelo. 43Zakuba zigqithile iintsuku zelo theko, bagoduka, kanti uYesu usele eJerusalem. Phofu babengaqondi abazali bakhe. 44Babeba usemxukuxeleni wabahambi, baza bahamba uhambo lwamini-nye. Bamana bemfuna ke phakathi kwezizalwane nabazana nabo. 45Bathe bakungamfumani babuyela eJerusalem bemfuna. 46Kwathi ke emva kweentsuku ezintathu bamfumana *endlwini kaThixo, ehleli nabafundisi, ebaphulaphula, ebabuza nokubabuza. 47Bonke abamváyo babemangalisiwe yingqondo yakhe naziimpendulo zakhe. 48Abazali bakhe bakumbona bathi manga, unina wathi kuye: “Mntanam, yini na ukuba usenjenje? Uyabona, uyihlo nam besikufuna sixhalabile.”

49Wathi kubo uYesu: “Benindifunela ntoni na? Beningazi na ukuba ndimelwe kukuba sendlwini kaBawo?” 50Ke bona abayiqondanga into awayeyithetha kubo.

51Wahamba nabo, waya kufika eNazarete. Wayebalulamela abazali bakhe. Wazigcina unina ezo zinto entliziyweni yakhe. 52UYesu ke wakhula ngesithomo nangobulumko, ebabalwa nguThixo, ethandwa ngabantu.

3

Ukushumayela kukaYohane umbhaptizi

(Mat 3:1-12; Marko 1:1-8; Yoh 1:19-28)

31Ke kaloku ngomnyaka weshumi elinantlanu elawula uTibheriyo *Khesare, inguPontiyo Pilato irhuluneli kwelakwaJuda, inguHerode olawula kwelaseGalili, umntakwabo uFilipu elawula kwelaseJitureya nelaseTrakoniti, inguLisaniyo olawula kwelaseAbhilene, 2ngemihla yababingeleli abakhulu ooAnas noKayafa, lafika ilizwi likaThixo kuYohane, unyana kaZakariya, entlango. 3Yena ke wayewujikeleza wonke ummandla weJordan, eshumayela esithi abantu mabaguquke, babhaptizwe, aze uThixo abaxolele izono zabo; 4njengoko kubhaliweyo kwincwadi *yomshumayeli uIsaya kusithiwa:

“Kuvakala ilizwi lodandulukayo entlango, lisithi:

“ ‘Yilungiseleleni indlela iNkosi,

niyihlahlele umgaqo wayo.

5Mayiditywe yonke imifula,

zidilizwe zonke iinduli neentaba.

Mazenziwe zithi tye iindawo ezigoso,

ziletyelwe ezinamatye.

6Bonke abantu baya kulubona usindiso oluvela kuThixo.’ ”Isaya 40:3-5

7Ke kaloku izihlwele zaziphuma ziye kubhaptizwa nguYohane. Wayesithi kuzo: “Nzalandini yamarhamba, ngubani lo unilumkisileyo ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo? 8Ke ngoko yenzani izinto ezibonakalisa inguquko. Ze ningafane nithi: ‘Siyinzala ka-Abraham.’ Ndiyanixelela mna, uThixo unako ngawo la matye ukumvelisela abantwana uAbraham. 9Kanti ke lona izembe selikulungele ukuyinqumla ezingcanjini imithi. Ngoko ke wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa utshiswe.”

10Izihlwele zazimbuza zisithi: “Masithini ke ngoko?”

11Waphendula wathi kuzo: “Lowo uneengubo ezimbini makanike ongenáyo. Nalowo unokutya makenjenjalo.”

12Abaqokeleli-rhafu beza kubhaptizwa, bathi kuye: “Mfundisi, masithini na?”

13Wathi kubo: “Ningabizi ngaphezu kwenikumiselweyo.”

14Namajoni ayebuza kuye esithi: “Masithini thina?”

Wathi kuwo: “Ningaphangi mntu ngogonyamelo okanye ngobuxoki. Yanelani yimivuzo yenu.”

15Ke kaloku lavuseleleka ithemba ebantwini, becamanga bonke ezintliziyweni zabo ngaye uYohane, ukuba akangebi nguye na uKrestu. 16UYohane ke wabaphendula esithi: “Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi, kodwa uyeza onamandla kunam. Andikufanelanga ukukhulula nemitya le yezihlangu zakhe. Yena uya kunibhaptiza ngoMoya oyiNgcwele nangomlilo. 17Ingobozi isesandleni sakhe. Uya kukwela kuthi tu okusesandêni, ayigalele kuvimba ingqolowa. Ke wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimiyo.”

18UYohane wayeyala ekhuthaza nangezinye izinto ezininzi, eshumayela iindaba ezimnandi ebantwini. 19UHerode, umlawuli waseGalili, wakhalinyelwa nguYohane ngenxa yokungena uHerodiya, umka-mninawe wakhe, nangazo zonke ezinye izinto ezimbi awayezenzile. 20Suka ke yena uHerode wavalela uYohane lowo entolongweni.

Ukubhaptizwa kukaYesu

(Mat 3:13-17; Marko 1:9-11)

21Ke ekubhaptizweni kwento eninzi yabantu, noYesu ebhaptiziwe, kwathi ethandaza, lavuleka izulu, 22wehlela phezu kwakhe uMoya oyiNgcwele enembonakalo yehobe. Kwavakala nezwi livela ezulwini, lisithi: “UnguNyana wam endimthandayo wena; ndikholisiwe nguwe!”ZiQalo 22:2; Ndum 2:7; Isaya 42:1

Umlibo wokuzalwa kukaYesu

(Mat 1:1-17)

23Ukuqala kwakhe ukufundisa uYesu wayemalunga neminyaka emashumi mathathu ezelwe. Kwakusithiwa ungunyana kaJosefu, kaEli, 24kaMatati, kaLevi, kaMeleki, kaJana, kaJosefu, 25kaMatatiya, ka-Amos, kaNahum, kaHesli, kaNagayi, 26kaMathi, kaMatatiya, kaShimeyi, kaYoseki, kaJoda, 27kaYohanan, kaResha, kaZerubhabheli, kaShalatiyeli, kaNeri, 28kaMeleki, ka-Adi, kaKosam, kaElmadam, kaEre, 29kaYoshuwa, kaEliyezere, kaYorim, kaMatati, kaLevi, 30kaSimon,USimon lo ukwabizwa ngokuba nguSimiyon kaJuda, kaJosefu, kaJonam, kaEliyakim, 31kaMaleya, kaMina, kaMatata, kaNatan, kaDavide, 32kaJese, kaObhedi, kaBhowazi, kaSalman, kaNashon, 33ka-Aminadabhi, ka-Admin, ka-Arni, kaHezeron, kaPerezi, kaJuda, 34kaYakobi, kaIsake, ka-Abraham, kaTera, kaNahore, 35kaSeruki, kaRewu, kaPelege, kaHebhere, kaShela, 36kaKenan, ka-Arpakishadi, kaShem, kaNowa, kaLameki, 37kaMethusela, kaInoki, kaJerede, kaMahalaleli, kaKenan, 38kaEnoshe, kaSete, ka-Adam, kaThixo.