IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Unyaka wesixhenxe

(Hlaz 15:1-11)

251*UNdikhoyo wathetha noMosis entabeni yeSinayi wamyalela 2ukuba makanike amaSirayeli le mimiselo, athi: “Xa senifikile kwelo lizwe nilinikwa nguNdikhoyo, nomhlaba ngokwawo mawube nethuba lokuphumla ukuhlonela uNdikhoyo. 3Kwiminyaka emithandathu nohlwayela, nithene imidiliya, nivune nokuvuna. 4Unyaka wesixhenxe ke wona mayibe ngunyaka wokuphumza umhlaba, unyaka owahlulelwe uNdikhoyo. Ngawo ke nize ningalimi, ningayitheni nemidiliya. 5Ingqolowa ezikhulelayo ingahlwayelwanga nize ningayivuni, neediliya ezivela ingathenwanga imidiliya ningayivuni. Kaloku lo ngunyaka wokuphumza umhlaba.

6“Nokuba anilimanga ngaloo nyaka, umhlaba wona wovelisa ukutya okwanele nina, namakhoboka enu, kunye nezicaka zenu, nabantu basemzini abaphakathi kwenu, 7nemfuyo yenu, kwakunye nezilwanyana zasendle. Kungátyiwa ke konke ukutya okuvelayo.Mfud 23:10-11

Unyaka wobuyiselo

8Ze nibale iminyaka yokuphumza umhlaba ibe sixhenxe – oko kukuthi iminyaka esixhenxe niyiphinda-phinde kasixhenxe. Loo nto yenza amashumi amane anethoba leminyaka. 9Kuya kuthi ke ngomhla weshumi wenyanga yesixhenxe, uMhla wokuCamagusha, nithume indoda ilityhutyhe lonke, ivuthela ixilongo. 10Niya kuwahlula ngale ndlela ke unyaka wamashumi amahlanu, nivakalise inkululeko kulo lonke ilizwe kubo bonke abemi. Ngalo nyaka umntu ngamnye makabuyele kumhlaba wakowabo nakubantu bakowabo. 11Ze ningahlwayeli emasimini, ningayivuni ingqolowa nediliya ezikhulelayo. 12Lo nyaka wonke mawube ngunyaka owodwa wenkululeko. Nokha nje into ezihlumelayo kuphela.

13“Ngalo nyaka wobuyiselo yonke imihlaba ebithengisiwe kufuneka ibuyiselwe kumniniyo wokuqala. 14Ngoko ke xa nithengisela amanye amaSirayeli umhlaba, okanye nithenga umhlaba wawo, ze nigenzi maqhinga. 15Ngoko ke ixabiso enilibizayo malibalwe lifanelane neminyaka loo mhlaba uza kulinywa ngayo kude kube ngunyaka wobuyiselo ozayo. 16Xa iminyaka eseleyo isemininzi, ixabiso kufuneka linyuke; kodwa ukuba imbalwa, kufuneka lihle ixabiso lawo. Kaloku eyona nto kuthengiswa yona linani lesivuno esinokuphuma kuloo mhlaba. 17UmSirayeli angaze amqhathe uwabo, koko moyikeni *uNdikhoyo uThixo wenu.”

Ingxaki yonyaka wesixhenxe

18“Yithobeleni yonke imimiselo nemithetho yam, khon' ukuze nihlale kweli lizwe ningenaxhala. 19Wona umhlaba wovelisa iziqhamo zawo, nitye nihluthe, nihlale kakuhle.

20“Ubani usenokuthi: ‘Kuza kutyiwa ntoni ngalo nyaka wesixhenxe xa kungalinywayo, kungavunwayo nokuvunwa?’ 21Ndowusikelela umhlaba kunyaka wesithandathu, khon' ukuze uvelise ngokwanele iminyaka emithathu. 22Xa nilimayo ngonyaka wesibhozo noba nisatya ukutya ebenikuvune ngonyaka wesithandathu. Yaye noba nokutya okwaneleyo kude kuvunwe izilimo zalowo nyaka.”

Ukhululo-mhlaba

23“Umhlaba wenu mawungathengiswa ngokupheleleyo, kuba kaloku awungowenu, ngowam; nina ningabantu basemzini nje abanemvume yokuwusebenzisa.

24“Xa uthengisiwe umhlaba, umniniwo makabe nelungelo lokuphinda awukhulule. 25Xa umSirayeli athe wahlwempuzeka, aze ke anyanzeleke ukuba awuthengise umhlaba wakhe, mawukhululwe sisizalwana sakhe ncam. 26Umntu ongenasizalwana singawukhululayo angawukhulula ngokwakhe ukuba ubuye wahluma. 27Xa kunjalo ke kufuneka ahlawule laa mntu ubewuthengile imali elingene neminyaka eseleyo ngaphambi kokufika konyaka wobuyiselo, aze abuyiselwe umhlaba kwangoko. 28Xa engenamali ngokwaneleyo yokuwukhulula, uba ngowalaa mntu wayewuthengile kude kube ngunyaka wobuyiselo. Kufuneka ke ubuyiselwe kumniniwo ngaloo nyaka, aphinde aye kuhlala kuwo.

29“Xa kukho umntu othengisa ngendlu esesixekweni esibiyelwe ngodonga, loo mntu unalo ilungelo lokuphinda awukhulule loo mzi wakhe kunyaka wokuqala. 30Kodwa ke ukuba akaphindanga awukhulule ngaloo nyaka, ilungelo lakhe liyaphela, uze loo mzi ube ngowalaa mntu wayewuthengile, ube lilifa labantwana bakhe. Nangonyaka wobuyiselo awusokuze wona ubuyiselwe. 31Yona imizi esezidolophaneni ezingabiyelwanga, iyafana nje naleya yomhlaba inkqubo yayo. Umnini-mzi unelungelo lokuphinda awukhulule, yaye kufuneka abuyiselwe ngonyaka wobuyiselo. 32AbaLevi bona banelungelo nanini na lokuphinda bayikhulule imizi yabo esezidolophini zabo. 33Xa kukho indlu ethengiswa ngumLevi edolophini yabo, ize ingakhululwa nguye kwakhona, kufuneka ibuyiselwe kumniniyo ngonyaka wobuyiselo; kaloku izindlu zabaLevi ezidolophini zabo zililifa labo. 34Wona amadlelo angqinge imizi yabaLevi makangaze athengiswe; alilifa labantwana babo.”

Ukuboleka amahlwempu

35“Xa umSirayeli wakuni omelene nawe ehlwempuzeka, kufuneka umxhase njengoko ufanele ukwenza kumngeneleli noxhwarhileyo, ukuze ahlale emelene nawe.Hlaz 15:7-8 36Uze ungambizi mdliwo; moyike uThixo wakho, khon' ukuze umSirayeli wakuni amelane nawe. 37Ungamhlawulisi nzala ngemali omboleke yona, ungenzi mdliwo ngokutya omthengisele kona.Mfud 22:25; Hlaz 23:19-20 38Lo ngumyalelo wam mna *Ndikhoyo uThixo wenu owanikhulula eJiputa, ndaza ndaninika ilizwe laseKanana, ndaba nguThixo wenu.”

Ukhululo-makhoboka

39“Xa umSirayeli omelene nawe ehlwempuzeke kangangokude azithengise abe likhoboka lakho, uze ungamsebenzisi okwekhoboka. 40Kufuneka ahlale nawe njengomqeshwa okanye njengoxhwarhileyo, akukhonze de kufike unyaka wobuyiselo. 41Ngelo xesha ke womkhulula abuyele kowabo kunye nentsapho yakhe, aye kumhlaba wooyise. 42AmaSirayeli zizicaka zam wona, ndim owawakhupha eJiputa; akufuneki ke athengiswe abe ngamakhoboka. 43Ze ningawaphathi gadalala; kaloku mhloneleni uThixo wenu. 44Amakhoboka wathengeni kwezinye iintlanga eziningqongileyo. 45Ningabathenga abantu abaxhwarhe phakathi kwenu, ngokunjalo nabezizwe zasemzini abazalelwe kwilizwe lakowenu. Abanjalo ningabathenga, 46nibashiye babe lilifa labantwana benu, babe ngamakhoboka abo bonke ubomi babo. Kodwa amaSirayeli wona ningawaphathi gadalala.Mfud 21:2-6; Hlaz 15:12-18

47“Xa kukho umngeneleli okanye umxhwarhi othe wahluma, watyeba, ze umSirayeli abe lihlwempu azithengise kuloo mntu, okanye kwisizalwana sakhe, 48naxa selethengiwe, ilungelo lakhe lokubuya akhululwe ngamawabo usenalo. Usenako ukubuya akhululwe ngumntakwabo, 49okanye uyisekazi, okanye umzala wakhe, nasiphi na isihlobo sakhe. Ukanti naye xa athe waphinda wahluma angazikhulula. 50Kufuneka adibane nalowo umthengileyo, baze babale iminyaka ukususela ekuzithengiseni kwakhe kude kube ngunyaka wobuyiselo, baze bagqibe ngexabiso elingangemali ehlawulwa umqeshwa yonke loo minyaka. 51-52Ukuzikhulula kufuneka abuyise icandelo lexabiso awayethengwe ngalo lilingane neminyaka esaseleyo. Ukuba iminyaka eshiyekileyo ukuya kunyaka wobuyiselo mininzi, kufuneka intlawulelo inyuke, ize xa imbalwa ihle. 53Kaloku makuthathwe ngathi yena ebengumqeshwa ohlawulwa ngonyaka. Nto nje inkosi yakhe mayingamphathi gadalala. 54Ukuba akahlawulelwanga okanye azihlawulele, kufuneka yena nabantwana bakhe bakhululwe kunyaka wobuyiselo. 55UmSirayeli akanakusoloko elikhoboka. Kaloku amaSirayeli zizicaka zam. Ndim owawakhupha eJiputa, mna Ndikhoyo uThixo wenu.”

26

Umvuzo wokuthobela

(Hlaz 7:12-24; 28:1-14)

261*UNdikhoyo wathi: “Ze ningazenzeli izinto nizinqule, ningaqingqi imifanekiso, okanye nimise iintsika zamatye, nikrole namatye, ze nijike nizinqule ezo zinto.Mfud 20:4; Nqulo 19:4; Hlaz 5:8; 16:21-22; 27:1 Ndim uNdikhoyo uThixo wenu. 2Nina gcinani *iMihla yam yokuPhumla, niyihlonele indawo endinqulwa kuyo. Kaloku ndim uNdikhoyo.

3“Xa nisenza ngokwemimiselo yam, niyithobela imiyalelo yam, 4ndiya kunipha imvula ngexesha, uze umhlaba wenu uvelise isivuno, nemithi ithwale iziqhamo. 5Ngexesha enivuna iidiliya niya kuba nisabhula ingqolowa, kwaye iidiliya niya kuzivuna kude kufike ixesha lokuhlwayela ingqolowa kwakhona. Niya kutya nihluthe, nihlale ngokonwaba elizweni lenu.Hlaz 11:13-15; 28:1-14

6“Ndiya kuzisa uxolo elizweni lenu, nilale ubuthongo obumnandi ningaxhalelanga bani. Amarhamncwa ndowaphelisa kwilizwe lenu, yaye akuyi kube kubekho mfazwe. 7Utshaba lwenu noluswantsulisa, nilutyakatye ngekrele. 8Isihlanu nje samadoda enu siya kulichitha-chitha ikhulu lamadoda; ukanti lona ikhulu lamadoda liswantsulise ishumi lamawaka. Ewe, iintshaba zenu nozibhuqa. 9Ndiya kuba nani, ndinenze nichume nande, niwugcine umnqophiso endawenzayo nani. 10Soba yintaphane isivuno senu, nikulahle ukutya okudala ukwenzela isivuno esitsha indawo koovimba benu. 11Mna ndohlala ndihleli phakathi kwenu, ndingaze ndikruquke nini. 12Ndoba nani, ndibe nguThixo wenu, nina nibe ngabantu bam.2 Kor 6:16 13Ndim mna Ndikhoyo uThixo wenu owanikhupha eJiputa ukuze ningabi ngamakhoboka ayo. Ndayaphula loo dyokhwe yobukhoboka, ndanenza abantu abaneqhayiya nebhongo.”

Isohlwayo sokungathobeli

(Hlaz 28:15-68)

14Ubuye wathi *uNdikhoyo: “Xa ningandiphulaphuli, ningayithobeli imiyalelo yam, 15naxa nisala ukuthobela imimiselo nemithetho yam, niwutyeshela nomnqophiso endawenza nani, 16ndiya kunohlwaya. Ndonihlisela izibetho: izifo ezinganyangekiyo, nemikhuhlane eya kunitsho nityhaphake, ingcungcuthekise ubomi benu. Ewe, niya kulima, kodwa kungancedi nto, kuba utshaba luya kunifikela, lunichitha-chithe, lusidle isivuno eso. 17Ndonishiya ukuze noyiswe, nize nilawulwe ziintshaba zenu ezithiyekileyo. Noba ngamaphaku-phaku abaleka engasukelwa bani.

18“Xa ke, emva kwayo yonke loo nquleqhu, nithe anandithobela, ndosongeza isohlwayo ngokuphindwe kasixhenxe. 19Ndozikhama ezo nkanana zenu. Izulu ndolivala: aniyi kufumana mvula; umhlaba wenu uya kutsha ube ngumqwebedu. 20Niya kubila nisebenzela ilize; kaloku akuyi kuhluma nto kuloo mhlaba, nkqu nemithi ayiyi kuthwala nto.

21“Xa ningagobiyo, ningeva nangoku, ndiya kuphinda ndizongeze ngokuphindwe kasixhenxe izibetho zenu. 22Ndofaka amarhamncwa phakathi kwenu; aya kuqwenga abantwana benu, atshabalalise nemfuyo yenu, awathobe amanani enu, kutsho kungabikho mhambi ubonwa ehamb' indlela.

23“Xa nisandidela ningeva nangoku, nazingisa ukundichasa, 24ndophinda ndinohlwaye kakhulu kunakuqala ngokuphindwe kasixhenxe. 25Ndonohlwaya ngokunizisela imfazwe ngokuwaphula kwenu umnqophiso, nithi xa nibalekela ezixekweni zenu nizimela khona, ndilandelise ngobhubhani, ndininikezele kwiintshaba zenu. 26Xa ndikunciphisa ukutya kwenu, isonka sobhakwa ngabafazi abalishumi kwiziko elinye qha, size sicakacwe. Kanti nohlala nilambile naxa nityile.

27“Xa nithe kuyo yonke le nto nazingisa ukundichasa ningeva, 28ndiya kuthi ngomsindo ndinijikele ndinohlwaye ngokuphindwe kasixhenxe kunakuqala. 29Niya kulamba, nilambe nide nidle abantwana benu yindlala. 30Iindawo ezisezindulini eninqula kuzo ndozidiliza, ndiwachithe amaqonga enu esiqhumiso, izidumbu zenu ndizifumbe phezu kwaloo mifanekiso iqingqiweyo, kuba kaloku ndokruquka nini ngokupheleleyo. 31Ndozidiliza ngomsindo zibe ngamabhodlo izixeko zenu, ndizichithe iindawo eninqulela kuzo, ndingawamkeli amadini eniwanikela kum. 32Ilizwe lenu ndolitshabalalisa liphele tu, kude kothuke notshaba olwalihlutha kuni. 33Ndonizisela imfazwe, inichithe nibe ziintsalu kumazwe ngamazwe. Ilizwe lenu loba yintlango, nezixeko zenu zibe ngamabhodlo. 34-35Kuya kuthi ke emva koko kubekho kwelo zwe iminyaka yokuphumza umhlaba obe ungasaphunyuzwa. Kaloku uya kushiyeka uxhamle iminyaka yokuphumla, lo gama nina nithe saa kwamanye amazwe.

36“Abo benu bathe saa emazweni ndobenza amaphaku-phaku aphaphathekiswa naligqabi liphetshethwa ngumoya. Bophaphatheka babaleke ngathi bayasukelwa edabini, babe zizinto eziwa kungekho tshaba luziwisayo. 37Niya kugilana nibaleka ningasukelwa mntu, ningabi nako nokumelana notshaba. 38Nofela emazweni, nibe lixhoba lomhlaba weentshaba zenu. 39Elo qaqobana liseleyo lona longcungcutheka, livikiveke ngenxa yesono senu nesooyihlo-mkhulu.

40“Ke yona intsalela yenu yozohlwaya ngesono sayo nesookhokho bayo abandidelayo, bandivukela, 41bandenza ndabafulathela, ndabadingisa emazweni eentshaba zabo. Kuya kuthi ke xa aba bantu bezithobile, bazohlwaya ngesono sabo sokundivukela, 42nam ndikhumbule umnqophiso wam kuYakobi,ZiQalo 28:13-14 nakuIsake,ZiQalo 26:3-4 nakuAbraham,ZiQalo 17:7-8 ndize ke ndisihlaziye isithembiso sokubanika ilizwe elilelabo abantu bam. 43Ngalo lonke eli xesha umhlaba woba ungenamntu, uze uxhamle iminyaka yawo yokuphumla. Kaloku abantu bekufuneka bohlwaywe ngesenzo sokudela imithetho yam nemimiselo yam. 44Kanti ke nangoku beselizweni leentshaba zabo, andiyi kubancama okanye ndikruquke ngabo kangangokuba ndibatshabalalise kuphele. Loo nto ingawuphelisa kaloku umnqophiso wam kubo; ibe ke ndim uNdikhoyo uThixo wabo. 45Kodwa ndowuhlaziya umnqophiso endawenzayo kookhokho babo, xa ndandibonisa iintlanga zonke amandla am ngokukhupha abantu bam eJiputa, ndisenzela ukuba mna Ndikhoyo ndibe nguThixo wabo.”

46Yonke ke le yimithetho nemimiselo nemigaqo eyanikwa uMosis nguNdikhoyo entabeni yeSinayi ukuba ayigqithisele kumaSirayeli.

27

Amaxabiso okhululo

271*UNdikhoyo wathi uMosis 2makathi kumaSirayeli: “Xa kukho umntu obenikelwe kuNdikhoyo ngenxa yesifungo esithile, loo mntu angakhululeka xa kuhlawulwe ixabiso elifanelekileyo. 3Ngomntu oyindoda obudala buphakathi kwamashumi amabini namashumi amathandathu kukhutshwa iingqekembe zesiliva ngokomlinganiselo *wasesibingelelweni ezimashumi mahlanu. 4Ngomntu obhinqileyo oyile ntanga ngamashumi amathathu. 5Ngenkwenkwe eminyaka mihlanu kude kuye kumashumi amabini kukhutshwa amashumi amabini eengqekembe zesiliva. Ngentombazana lishumi leengqekembe elikhutshwayo. 6Ngenkwenkwe elusana olungaphantsi kweminyaka emihlanu kukhutshwa isihlanu seengqekembe zesiliva. Ezikhutshwa ngomntwana oyintombazana ziba ntathu. 7Ngendoda engaphezu kwamashumi amathandathu ubudala kukhutshwa ishumi elinesihlanu, kuthi ngomfazi okwangako zibe lishumi. 8Ke xa loo mntu ubenze isifungo engenako ukukhupha ngokomlinganiselo ovunyiweyo, kufuneka eze naloo mntu kumbingeleli, aze ke umbingeleli alithobe ixabiso libe ngangamandla aloo mntu kufuneka ehlawule.

9“Xa isifungo ebesenziwe siphathelele kwinto exhelwayo eyamkelekayo ukwenzela uNdikhoyo umnikelo, loo nto sisipho esisodwa, 10yaye ke loo mntu wenze isifungo akanako ukunikela ngenye into exhelwayo endaweni yaleyo, nokuba yelungileyo endaweni yengalunganga, okanye engalunganga endaweni yelungileyo. Xa athe wayenza loo nto, ziya kuba zezikaNdikhoyo zombini ke ezo zinto. 11Kodwa xa ebethembise ngokunikela ngento engàtyiwayo, kufuneka loo mntu ayise kumbingeleli loo nto inikelwayo. 12Yena ke umbingeleli womisa ixabiso layo ngangokulunga nokungalungi kwayo. Elo xabiso ke aliyi kuphikiswa mntu. 13Xa loo mntu uyizisileyo efuna ukuyikhulula, kufuneka ahlawule elo xabiso, ongezelele nomdliwo. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.)

14“Xa kukho umntu onikela ngendlu yakhe kuNdikhoyo umbingeleli uya kuyixabisa ngokulunga nokungalungi kwayo. Elo xabiso aliyi kujikwa mntu. 15Xa lo mntu obenikele ngendlu yakhe efuna ukuyikhulula, wohlawula ixabiso layo nomdliwo ngaphezulu. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.)

16“Xa kukho umntu onikela kuNdikhoyo ngenxenye yomhlaba wakhe, ixabiso lawo loba ngangobunzima bembewu efakwa kuwo. Umlinganiselo woba ziingqekembe ezilishumi zesiliva ngeekhilogram ezingamashumi amabini zengqolowa. 17Kodwa xa lo mhlaba ewunikela kanye ngonyaka wobuyiselo, kufuneka afumane ixabiso lawo elizeleyo. 18Xa ewunikela emva koko ngumbingeleli oya kubala ixabiso lemali emayihlawulwe ngangeminyaka eseleyo ukuya kunyaka wobuyiselo ozayo, aze amise ixabiso elithotyiweyo. 19Xa loo mntu ubenikele ngaloo mhlaba efuna ukuwukhulula, kufuneka ahlawule elo xabiso, abuye ongeze nomdliwo. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.) 20Xa athe wawuthengisa komnye umntu loo mhlaba, engekabuyi awukhulule, uya lahlekelwa lilungelo lakhe lokubuya awukhulule. 21Ngonyaka wobuyiselo loo mhlaba uya kuba ngokaNdikhoyo, ube lilifa lababingeleli.

22“Xa kukho umntu onikela ngentsimi abeyithengile ingelilo ilifa lakhe, 23kufuneka ixabiso layo umbingeleli alibale ngeminyaka eseleyo ukuya kunyaka wobuyiselo, yaye loo mntu yena kufuneka loo mali ayihlawule kwangaloo mini. Kaloku loo mali yekaNdikhoyo. 24Ngonyaka wobuyiselo loo ntsimi kufuneka ibuyiselwe kulaa mntu abeyithenge kuye.

25“Onke amaxabiso kufuneka amiswe ngokomlinganiselo ovunyiweyo wasesibingelelweni.

26“Izibulo layo yonke into efuyiweyo selilelikaNdikhoyo; ke makungabikho bani wenza umnikelo ngalo ngenxa yesifungo asenzileyo. Ithole, itakane, ixhwane, konke oko kokukaNdikhoyo, 27kodwa lona izibulo lento engàtyiwayo lingáthengwa ngexabiso lomlinganiselo ovunyiweyo, kongezwe nomdliwo ngaphezulu. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.) Xa lingakhange lithengwe ngumninilo lingáthengiswa komnye umntu ngexabiso elivunyiweyo.

28“Akukho bani unokuthengisa okanye unokukhulula into eyahlulelwe uNdikhoyo ngokupheleleyo. Nditsho nokuba loo nto ngumntu, nokuba yinto efuywayo, nokuba ngumhlaba. Loo nto yekaNdikhoyo qwaba.Ntlango 18:14 29Nditsho nomntu onikelweyo akanakubuya akhululwe; kufuneka abulawe.

30“Isishumi sayo yonke imveliso yomhlaba, nokuba loo mveliso iziinkozo, nokuba ziziqhamo, yonke loo nto mayahlulelwe uNdikhoyo; yeyakhe. 31Xa kukho umntu ofuna ukukhulula inxenye yesishumi sakhe kufuneka ahlawule ixabiso elivunyiweyo, abuye ongezelele nangomdliwo. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.) 32Kwimpahla efuyiweyo, nakanjani na enye kwezilishumi mayabelwe uNdikhoyo. Xa kubalwa imfuyo enye kwishumi ngalinye mayabelwe uNdikhoyo. 33Umnini-mfuyo makangakhethi phakathi kwelungileyo nengalunganga imfuyo, okanye angatshintshisi. Xa enze loo nto ezo zinto zombini ziya kuba zezikaNdikhoyo; azinakube zikhululwe kuye.Ntlango 18:21; Hlaz 14:22-29

34Yiyo ke le imiyalelo awayinikwa nguNdikhoyo uMosis entabeni iSinayi ukuba ayigqithisele kumaSirayeli.