IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

Imisitho yezonqulo

231*UNdikhoyo wathi kuMosis 2makathethe namaSirayeli, athi: “Nantsi imisitho kaNdikhoyo emiselweyo emayaziswe ebantwini njengemibhiyozo yonqulo: 3Zintandathu iintsuku eningenza ngazo umsebenzi, kodwa ze nikhumbule ukuba umhla wesixhenxe wona ngowokuphumla. Ze ningasebenzi ngaloo mhla,Mfud 20:8-10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Hlaz 5:12-14 koko ze nihlanganisane ninqule. *UMhla wokuPhumla wona wahlulelwe uNdikhoyo, nditsho nokuba nihlala phi na.”

Umsitho wePasika kunye nesonka esinganyuswanga

(Ntlango 28:16-25)

4“Nantsi imisitho *kaNdikhoyo emiselweyo, imibhiyozo yonqulo emayipapashwe ebantwini ngamaxesha ayo: 5*IPasika kaNdikhoyo iqala ukutshona kwelanga ngomhla weshumi elinesine kwinyanga yokuqala.Mfud 12:1-13; Hlaz 16:1-2 6Ngomhla weshumi elinesihlanu kuqala umsitho wezonka ezinganyuswanga. Kufuneka ningatyi isonka esinyuswe ngegwele kude kuphele iintsuku ezisixhenxe. 7Ngosuku lokuqala kwezi ntsuku zisixhenxe kufuneka niqokelelane nize kunqula, ningakhe nenze msebenzi. 8Ze nenze iminikelo yomlilo kuNdikhoyo ngezi ntsuku zisixhenxe, niphinde ngosuku lwesixhenxe nibe nombhiyozo wokunqula, ningasebenzi nokusebenza.”Mfud 12:14-20; 23:15; 34:18; Hlaz 16:3-8

Intlahlela yesivuno

9*UNdikhoyo wathi kuMosis 10makathi kumaSirayeli: “Xa senifikile kwelo zwe ndininika lona, nize ngexesha lokuvuna nizise kumbingeleli intlahlela yezithungu zengqolowa. 11Yena ke woziwanga-wangisa phambi koNdikhoyo, khon' ukuze namkeleke kuye. Loo mnikelo umbingeleli kufuneka awenze ngomhla olandela *uMhla wokuPhumla. 12Ngale mini niwanga-wangisa ngayo isithungu sengqolowa kufuneka nenze nedini elitshiswayo ngexhwane leduna elimnyaka mnye elingenasiphako. 13Kufuneka nenze nomnikelo womgubo wengqolowa oxutywe neoyile yomnquma ube bunzima obuziikhilogram ezimbini. Ivumba lalo mnikelo liyamkholisa uNdikhoyo. Kufuneka ninikele newayini engangelitha enye, ibe ngumnikelo othululwayo. 14Nize ningayityi ingqolowa esand' ukuvunwa, nokuba ikrwada, nokuba igcadiwe, nokuba sisonka esibhakiweyo, de kube lo mnikelo niwenzile. Lo mmiselo maze ugcinwe nazizizukulwana zenu ngalo lonke ixesha.”

Umsitho wesivuno

(Ntlango 28:26-31)

15“Ze nibale iiveki zibe sixhenxe ukususela ngalaa mini ilandela *uMhla wokuPhumla ebeniwanga-wangisa phambi *koNdikhoyo ngawo izithungu zengqolowa. 16Kuya kuthi ke ngomhla wamashumi amahlanu, umhla osemva koMhla wokuPhumla wesixhenxe, nizise kuNdikhoyo omnye umnikelo wolibo lwengqolowa. 17Imizi ngemizi kufuneka ize nezonka ezibini zinikelwe kuNdikhoyo, zibe ngumnikelo owanga-wangiswayo. Isonka ngasinye kufuneka senziwe ngomgubo wengqolowa obunzima buziikhilogram ezimbini, sinyuswe ngegwele, size sinikelwe kuNdikhoyo njengolibo lwesivuno sengqolowa. 18Ezi zonka ziya kukhatshwa ngamaxhwane asixhenxe amnyaka mnye akhutshwa ngumzi wakwaSirayeli, kwakunye nenkunzi yenkomo eselula, kunye neebhokhwe ezimbini, kungabikho nanye inesiphako kuzo. Zoba lidini elitshiswayo elihamba kunye neminikelo yengqolowa neyewayini. Ivumba lalo mnikelo liyamkholisa uNdikhoyo. 19Makwenziwe idini lesono ngeduna lebhokhwe, kunye nedini lobudlelane ngamaxhwane amabini angamaduna amnyaka mnye. 20Umbingeleli wosondeza isonka kunye namaxhwane amabini, zibe ngumnikelo owanga-wangiswa kuNdikhoyo. Le yiminikelo eyenzelwa uNdikhoyo ize yahlulelwe ababingeleli. 21Ngale mini nize ningasebenzi, koko ze nipapashe umbhiyozo wonqulo. Lo mmiselo kufuneka ugcinwe nazizizukulwana zenu naphi na apho zihlala khona.Ntlango 23:16; 34:22; Hlaz 16:9-12

22“Xa nivunayo nize ningafikeleli kumlimandlela, ningakhwahlazi nandawoni na emasimini. Ukukhwahlaza kuyekeleni amahlwempu nabantu basemzini. Kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wenu.Nqulo 19:9-10; Hlaz 24:19-22

Umsitho wonyaka omtsha

(Ntlango 29:1-6)

23-24“Umhla wokuqala wenyanga yesixhenxe mawube ngumhla owodwa eniphumlayo ngawo; kufuneka nibe nombhiyozo wonqulo lakuhlokoma ixilongo. 25Ze nenzele *uNdikhoyo umnikelo ngomlilo, ningaphathi msebenzi konke.”

UMhla wokuCamagusha

(Ntlango 29:7-11)

26-27“Umhla weshumi kwinyanga yesixhenxe ngumhla wokungxengxezela izono zabantu. Ngaloo mini ze ningatyi nto konke; ze nibe nentlanganiso yonqulo, ninikele umnikelo *kuNdikhoyo ngomlilo. 28Ningakhe nisebenze ngaloo mini; kaloku ngumhla wokucamagushela izono kuNdikhoyo uThixo wenu. 29Umntu oya kuthi atye ngaloo mini uya kusikwa phakathi kwabantu bakaThixo. 30Xa kukho othe wasebenza ngaloo mini mna Ndikhoyo ngokwam ndomcima igama. 31Lo mmiselo maze ugcinwe nazizizukulwana zenu, nditsho naphi na apho zihlala khona. 32Ukususela ukutshona kwelanga ngomhla wesithoba kude kutshone ilanga ngomhla weshumi lo mhla ze niwuthathe njengomhla owodwa wokuphumla, ekungayi kutyiwa nto ngawo konke.”Nqulo 16:29-34

Umsitho wamaphempe

(Ntlango 29:12-40)

33-34“Umsitho wamaphempe uqala ngomhla weshumi elinesihlanu wenyanga yesixhenxe, uqhube kude kuphele iintsuku ezisixhenxe. 35Ngosuku lokuqala lwezi ntsuku nize nibe nombhiyozo wonqulo, ningasebenzi konke. 36Yonke le mihla isixhenxe ze ninikele *kuNdikhoyo ngomlilo, niphinde nibe nombhiyozo wonqulo ngosuku lwesibhozo, nenze nomnikelo ngomlilo. Lo mhla ngumbhiyozo, yaye kufuneka ningasebenzi konke.Hlaz 16:13-15

( 37“Yiyo ke le imisitho emiselweyo eniya kuthi ngayo nipapashe imibhiyozo yonqulo, nisondeze kuNdikhoyo iminikelo yomlilo, namadini atshiswayo, neminikelo eziinkozo, nayo iminikelo yewayini. Konke oku kuya kuthi kufuneke ngemini nganye. 38Le misitho yongezelelwe *kwiMihla yokuPhumla eqhelekileyo, futhi nale minikelo ixeliweyo yongezelelwe kwiminikelo yenu yesiqhelo, enidla ngokuyenza ngenxa yesithembiso, okanye eniyinikela kuNdikhoyo ngokuqhutywa yintliziyo.)

39“Xa senivunile lo msitho wenzeni iintsuku zibe sixhenxe ukususela kumhla weshumi elinesihlanu wenyanga yesixhenxe. Usuku lokuqala kufuneka lube ngumhla owodwa eniphumla ngawo. 40Ngaloo mini khethani ezona zihle iziqhamo emithini, niphathe amasundu namasebe ahlakahlaka, nize nenzele uThixo uNdikhoyo umbhiyozo. 41Minyaka le ze nibhiyoze iintsuku zibe sixhenxe. Ngummiselo omaze ugcinwe nazizizukulwana zenu. 42Kufuneka onke amaSirayeli ncam ahlale emaphempeni iintsuku zibe sixhenxe, 43khon' ukuze zazi izizukulwana zenu ukuba uNdikhoyo wawahlalisa emaphempeni amaSirayeli ukuwakhupha kwakhe eJiputa. Nguye kaloku uNdikhoyo uThixo wenu.”Mfud 23:16; 34:22

44Wenjenjalo ke uMosis ukuxelela amaSirayeli imimiselo yokugcina imisitho kaNdikhoyo.

24

Izibane

(Mfud 27:20-21)

241*UNdikhoyo wathi kuMosis: 2“Gqithisela lo myalelo kumaSirayeli, uthi kufuneka azise ioyile yomnquma ecwengileyo, ize isetyenziswe kwizibane *zesibingelelo ekufuneka zisoloko zivutha. 3Yonke imihla ukutshona kwelanga kufuneka uAron azikhanyise zivuthe kude kuse phaya phambi komkhusane welona gumbi lingcwele, elo linetyesi enobungqina bomnqophiso. Lo mmiselo kufuneka ugcinwe rhoqo nakwixesha elizayo. 4UAron kufuneka azinonelele izibane ezikwisiphatho esenziwe ngegolide ecwengileyo, zihlale zivutha qho ngaphambi koNdikhoyo.”

Izonka ezahlulelwe uThixo

5“Kufuneka kwenziwe izonka ezilishumi elinambini ngomgubo ocoliweyo wengqolowa obunzima buziikhilogram ezilishumi elinambini. 6Ezo zonka mazidweliswe ngemiqolo emibini, zibe zithandathu kumqolo ngamnye, zibekwe phezu kwetafile eqatywe ngegolide ecwengileyo emi phambi *koNdikhoyo.Mfud 25:30 7Makubekwe iinkozo zesiqhumiso kuludwe ngalunye zibe ngumnikelo wokutya okunikelwa kuNdikhoyo endaweni yezonka. 8Ezi zonka kufuneka zibekwe phambi koNdikhoyo qho *ngeMihla yokuPhumla. Kufuneka awenze rhoqo amaSirayeli lo mmiselo nakumaxesha azayo. 9Ezi zonka ziya kuba zezika-Aron noonyana bakhe.Mat 12:4; Marko 2:26; Luka 6:4 Kufuneka bazityele endaweni eyodwa, kuba kaloku sisabelo sababingeleli esithathwe kwiminikelo enikelwa kuNdikhoyo ngomlilo.”

Isohlwayo sokunyelisa

10-11Kwakukho mfo uthile oyise wayengumJiputa, unina yena engumSirayeli ogama lalinguShelomiti owayeyintombi kaDibri wesizwe sakwaDan. Lo mfo ke waxabana nomSirayeli. Emsindweni wakhe wanyelisa *noNdikhoyo ngesithuko, waza ke wasiwa kuMosis, 12wagcinwa ngabalindi, kwaza kwalindelwa kuNdikhoyo ukuba avakalise ebantwini into emayenziwe ngaloo mfo.

13Wathi uNdikhoyo kuMosis: 14“Yikhuphele ngaphandle komzi laa ndoda, aze wonke ubani oyivileyo inyelisa abeke isandla sakhe entloko yayo. Emva koko ke umnyelisi lo makaxulutywe ngamatye libandla liphela, ade afe. 15Uze ke uwaxelele amaSirayeli, uthi: ‘Nabani na onyelisa uThixo uya kuyaleka, 16kuba uya kubulawa. Wonke ubani onyelisa uNdikhoyo, nokuba ngumSirayeli, nokuba ngumntu wasemzini omi kwaSirayeli, kufuneka axulutywe ngamatye libandla liphela.’

17“Wonke ubani obulala omnye umntu kufuneka abulawe naye.Mfud 21:12 18Umntu obulele imfuyo yomnye umntu kufuneka ayivuse.

19“Umntu owenzakalisa omnye umntu, nokuba umenza ntoni na, naye uya kwenziwa kwaloo nto. 20Ukuba umaphule ithambo, naye uya kwaphulwa ithambo. Ukuba umtyhaphaze iliso, naye uya kutyhatshazwa iliso. Ukuba umaphule izinyo, nelakhe izinyo lokwaphulwa.Mfud 21:23-25; Hlaz 19:21; Mat 5:38 Nokuba umenzakalisa njani na omnye umntu, naye uya kwenziwa kwaloo nto ayenze komnye. 21Umntu obulele imfuyo yomnye kufuneka ayivuse. Kodwa umntu obulala omnye umntu kufuneka abulawe naye. 22Le miyalelo iniquka nonke, nditsho umSirayeli nomntu wasemzini ophakathi kwamaSirayeli.Ntlango 15:16 Kaloku ndim uNdikhoyo uThixo wenu.”

23Akuba enjenjalo ke uMosis, amaSirayeli amkhuphela ngaphandle komzi umnyelisi lowo, amxuluba ngamatye wada wafa. Enjenjalo ke amaSirayeli ethobela uNdikhoyo ngokomlomo kaMosis.

25

Unyaka wesixhenxe

(Hlaz 15:1-11)

251*UNdikhoyo wathetha noMosis entabeni yeSinayi wamyalela 2ukuba makanike amaSirayeli le mimiselo, athi: “Xa senifikile kwelo lizwe nilinikwa nguNdikhoyo, nomhlaba ngokwawo mawube nethuba lokuphumla ukuhlonela uNdikhoyo. 3Kwiminyaka emithandathu nohlwayela, nithene imidiliya, nivune nokuvuna. 4Unyaka wesixhenxe ke wona mayibe ngunyaka wokuphumza umhlaba, unyaka owahlulelwe uNdikhoyo. Ngawo ke nize ningalimi, ningayitheni nemidiliya. 5Ingqolowa ezikhulelayo ingahlwayelwanga nize ningayivuni, neediliya ezivela ingathenwanga imidiliya ningayivuni. Kaloku lo ngunyaka wokuphumza umhlaba.

6“Nokuba anilimanga ngaloo nyaka, umhlaba wona wovelisa ukutya okwanele nina, namakhoboka enu, kunye nezicaka zenu, nabantu basemzini abaphakathi kwenu, 7nemfuyo yenu, kwakunye nezilwanyana zasendle. Kungátyiwa ke konke ukutya okuvelayo.Mfud 23:10-11

Unyaka wobuyiselo

8Ze nibale iminyaka yokuphumza umhlaba ibe sixhenxe – oko kukuthi iminyaka esixhenxe niyiphinda-phinde kasixhenxe. Loo nto yenza amashumi amane anethoba leminyaka. 9Kuya kuthi ke ngomhla weshumi wenyanga yesixhenxe, uMhla wokuCamagusha, nithume indoda ilityhutyhe lonke, ivuthela ixilongo. 10Niya kuwahlula ngale ndlela ke unyaka wamashumi amahlanu, nivakalise inkululeko kulo lonke ilizwe kubo bonke abemi. Ngalo nyaka umntu ngamnye makabuyele kumhlaba wakowabo nakubantu bakowabo. 11Ze ningahlwayeli emasimini, ningayivuni ingqolowa nediliya ezikhulelayo. 12Lo nyaka wonke mawube ngunyaka owodwa wenkululeko. Nokha nje into ezihlumelayo kuphela.

13“Ngalo nyaka wobuyiselo yonke imihlaba ebithengisiwe kufuneka ibuyiselwe kumniniyo wokuqala. 14Ngoko ke xa nithengisela amanye amaSirayeli umhlaba, okanye nithenga umhlaba wawo, ze nigenzi maqhinga. 15Ngoko ke ixabiso enilibizayo malibalwe lifanelane neminyaka loo mhlaba uza kulinywa ngayo kude kube ngunyaka wobuyiselo ozayo. 16Xa iminyaka eseleyo isemininzi, ixabiso kufuneka linyuke; kodwa ukuba imbalwa, kufuneka lihle ixabiso lawo. Kaloku eyona nto kuthengiswa yona linani lesivuno esinokuphuma kuloo mhlaba. 17UmSirayeli angaze amqhathe uwabo, koko moyikeni *uNdikhoyo uThixo wenu.”

Ingxaki yonyaka wesixhenxe

18“Yithobeleni yonke imimiselo nemithetho yam, khon' ukuze nihlale kweli lizwe ningenaxhala. 19Wona umhlaba wovelisa iziqhamo zawo, nitye nihluthe, nihlale kakuhle.

20“Ubani usenokuthi: ‘Kuza kutyiwa ntoni ngalo nyaka wesixhenxe xa kungalinywayo, kungavunwayo nokuvunwa?’ 21Ndowusikelela umhlaba kunyaka wesithandathu, khon' ukuze uvelise ngokwanele iminyaka emithathu. 22Xa nilimayo ngonyaka wesibhozo noba nisatya ukutya ebenikuvune ngonyaka wesithandathu. Yaye noba nokutya okwaneleyo kude kuvunwe izilimo zalowo nyaka.”

Ukhululo-mhlaba

23“Umhlaba wenu mawungathengiswa ngokupheleleyo, kuba kaloku awungowenu, ngowam; nina ningabantu basemzini nje abanemvume yokuwusebenzisa.

24“Xa uthengisiwe umhlaba, umniniwo makabe nelungelo lokuphinda awukhulule. 25Xa umSirayeli athe wahlwempuzeka, aze ke anyanzeleke ukuba awuthengise umhlaba wakhe, mawukhululwe sisizalwana sakhe ncam. 26Umntu ongenasizalwana singawukhululayo angawukhulula ngokwakhe ukuba ubuye wahluma. 27Xa kunjalo ke kufuneka ahlawule laa mntu ubewuthengile imali elingene neminyaka eseleyo ngaphambi kokufika konyaka wobuyiselo, aze abuyiselwe umhlaba kwangoko. 28Xa engenamali ngokwaneleyo yokuwukhulula, uba ngowalaa mntu wayewuthengile kude kube ngunyaka wobuyiselo. Kufuneka ke ubuyiselwe kumniniwo ngaloo nyaka, aphinde aye kuhlala kuwo.

29“Xa kukho umntu othengisa ngendlu esesixekweni esibiyelwe ngodonga, loo mntu unalo ilungelo lokuphinda awukhulule loo mzi wakhe kunyaka wokuqala. 30Kodwa ke ukuba akaphindanga awukhulule ngaloo nyaka, ilungelo lakhe liyaphela, uze loo mzi ube ngowalaa mntu wayewuthengile, ube lilifa labantwana bakhe. Nangonyaka wobuyiselo awusokuze wona ubuyiselwe. 31Yona imizi esezidolophaneni ezingabiyelwanga, iyafana nje naleya yomhlaba inkqubo yayo. Umnini-mzi unelungelo lokuphinda awukhulule, yaye kufuneka abuyiselwe ngonyaka wobuyiselo. 32AbaLevi bona banelungelo nanini na lokuphinda bayikhulule imizi yabo esezidolophini zabo. 33Xa kukho indlu ethengiswa ngumLevi edolophini yabo, ize ingakhululwa nguye kwakhona, kufuneka ibuyiselwe kumniniyo ngonyaka wobuyiselo; kaloku izindlu zabaLevi ezidolophini zabo zililifa labo. 34Wona amadlelo angqinge imizi yabaLevi makangaze athengiswe; alilifa labantwana babo.”

Ukuboleka amahlwempu

35“Xa umSirayeli wakuni omelene nawe ehlwempuzeka, kufuneka umxhase njengoko ufanele ukwenza kumngeneleli noxhwarhileyo, ukuze ahlale emelene nawe.Hlaz 15:7-8 36Uze ungambizi mdliwo; moyike uThixo wakho, khon' ukuze umSirayeli wakuni amelane nawe. 37Ungamhlawulisi nzala ngemali omboleke yona, ungenzi mdliwo ngokutya omthengisele kona.Mfud 22:25; Hlaz 23:19-20 38Lo ngumyalelo wam mna *Ndikhoyo uThixo wenu owanikhulula eJiputa, ndaza ndaninika ilizwe laseKanana, ndaba nguThixo wenu.”

Ukhululo-makhoboka

39“Xa umSirayeli omelene nawe ehlwempuzeke kangangokude azithengise abe likhoboka lakho, uze ungamsebenzisi okwekhoboka. 40Kufuneka ahlale nawe njengomqeshwa okanye njengoxhwarhileyo, akukhonze de kufike unyaka wobuyiselo. 41Ngelo xesha ke womkhulula abuyele kowabo kunye nentsapho yakhe, aye kumhlaba wooyise. 42AmaSirayeli zizicaka zam wona, ndim owawakhupha eJiputa; akufuneki ke athengiswe abe ngamakhoboka. 43Ze ningawaphathi gadalala; kaloku mhloneleni uThixo wenu. 44Amakhoboka wathengeni kwezinye iintlanga eziningqongileyo. 45Ningabathenga abantu abaxhwarhe phakathi kwenu, ngokunjalo nabezizwe zasemzini abazalelwe kwilizwe lakowenu. Abanjalo ningabathenga, 46nibashiye babe lilifa labantwana benu, babe ngamakhoboka abo bonke ubomi babo. Kodwa amaSirayeli wona ningawaphathi gadalala.Mfud 21:2-6; Hlaz 15:12-18

47“Xa kukho umngeneleli okanye umxhwarhi othe wahluma, watyeba, ze umSirayeli abe lihlwempu azithengise kuloo mntu, okanye kwisizalwana sakhe, 48naxa selethengiwe, ilungelo lakhe lokubuya akhululwe ngamawabo usenalo. Usenako ukubuya akhululwe ngumntakwabo, 49okanye uyisekazi, okanye umzala wakhe, nasiphi na isihlobo sakhe. Ukanti naye xa athe waphinda wahluma angazikhulula. 50Kufuneka adibane nalowo umthengileyo, baze babale iminyaka ukususela ekuzithengiseni kwakhe kude kube ngunyaka wobuyiselo, baze bagqibe ngexabiso elingangemali ehlawulwa umqeshwa yonke loo minyaka. 51-52Ukuzikhulula kufuneka abuyise icandelo lexabiso awayethengwe ngalo lilingane neminyaka esaseleyo. Ukuba iminyaka eshiyekileyo ukuya kunyaka wobuyiselo mininzi, kufuneka intlawulelo inyuke, ize xa imbalwa ihle. 53Kaloku makuthathwe ngathi yena ebengumqeshwa ohlawulwa ngonyaka. Nto nje inkosi yakhe mayingamphathi gadalala. 54Ukuba akahlawulelwanga okanye azihlawulele, kufuneka yena nabantwana bakhe bakhululwe kunyaka wobuyiselo. 55UmSirayeli akanakusoloko elikhoboka. Kaloku amaSirayeli zizicaka zam. Ndim owawakhupha eJiputa, mna Ndikhoyo uThixo wenu.”