IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

Imimiselo malunga nababingeleli

211*UNdikhoyo wathi uMosis makayale ababingeleli bomlibo ka-Aron, athi: “Maze kungabikho mbingeleli uzingcolisa ngokusondela kwizidumbu zezizalwana, 2ngele kokuba loo mntu ubhubhileyo ngunina okanye nguyise, nokuba ngunyana wakhe okanye intombi yakhe, umntakwabo 3okanye udade wabo ongendanga ohlala naye. 4Aze angazingcolisi ngezidumbu zezalamane zakhe ngomtshato.

5“Makungabikho mbingeleli ucheba intloko, okanye aphungule iindevu, okanye avambe enze neentlanga emzimbeni, ebonakalisa ukuba uzilile.Nqulo 19:27-28; Hlaz 14:1 6Yena makazahlulele uThixo wakhe, angalihlazisi igama loThixo wakhe. Nguye lo mbingeleli kaloku umenzela amadini ngomlilo uNdikhoyo; makahluke ke. 7Umbingeleli akayi kuyitshata intombi eyoniweyo, okanye ebilihenyukazi, okanye umfazi oqhawule umtshato, kuba kaloku yena wahlulelwe uThixo. 8Mhloneleni kuba engumntu owahlukileyo; kuba kaloku yena unikela amadini kuThixo wenu. Kaloku ndinguNdikhoyo, ndaye mna ndahlukile, ndibahlulela mna abantu bam. 9Xa intombi yombingeleli ithe yazingcolisa ngokuba lihenyukazi, ihlazisa uyise; kufuneka itshiswe ide ife.

10“Umbingeleli omkhulu, lowo uthanjiswe ngokugalelwa ioyile yomnquma entloko waza wamiselwa ukunxiba izivatho zobubingeleli, kufuneka angaziyeki zibe dlakadlaka iinwele zakhe, okanye akrazule izambatho zakhe ebonisa ukuzila akwenzayo. 11Makangangeni kwindawo enesidumbu, angazingcolisi, nditsho nokuba lo ungasekhoyo nguyise nokuba ngunina. 12Makangaphumi *esibingelelweni sikaThixo wakhe okanye asixabhele, kuba wahlulelwe uThixo wakhe ngokuthanjiswa ngamafutha. Ndim uNdikhoyo. 13Makatshate intombi epheleleyo, 14ingabi ngumfazi ongumhlolokazi, okanye oqhawule umtshato, okanye owayehambisana namanye amadoda. Mayibe yintombi epheleleyo yamawabo. 15Ngokwenjenjalo inzala yakhe ayikuba nazothe ebantwini bakhe. Kaloku ndinguNdikhoyo, yaye ndim ozahlulele yena ndamenza umbingeleli omkhulu.”

16Wathi uNdikhoyo uMosis 17makayalele uAron, athi: “Maze kungabikho namnye kwinzala yakho onesiphako emzimbeni oya kusondeza umnikelo kuThixo. Loo nto iya kuhlala injalo lonke ixesha. 18Makungabikho mntu unesiphako oya kusondeza iminikelo: makungabikho mfama, siqhwala, mntu ulimeleyo okanye usisilima, 19namntu wome isandla okanye unyawo, 20nokuba sisifombo, okanye unqaphele, nokuba unesifo samehlo okanye solusu, okanye etyumke ubudoda. 21Akukho mntwana ka-Aron unesiphako uya kusondeza iminikelo eyenziwe ngomlilo kum Ndikhoyo. Kaloku unesiphako; makangasondeli anikele kuThixo wakhe. 22Umntu onjalo angadla kambe kukutya okwahlulelwe mna, nditsho kanye nokuya kokona kukokwam, 23kodwa ngenxa yesiphako anaso akufuneki asondele emkhusaneni okanye aye eqongeni. Akufuneki azixabhele ezi zinto zahlulelwe mna; kaloku ndinguNdikhoyo, ndim ozahlulelele zona.”

24Nantso ke into eyaxelelwa uAron noonyana bakhe kwakunye namaSirayeli ephela nguMosis.

22

Ukuhlonipheka kwamadini

221*UNdikhoyo wathi kuMosis: 2“Xelela uAron noonyana bakhe ukuba maze bayiphathe ngembeko iminikelo eyodwa eyahlulelwe mna ngamaSirayeli, bangalihlazisi igama lam elingcwele; kaloku mna ndinguNdikhoyo. 3Xa kuthe kwakho omnye kumlibo wenu othe lo gama *anomlaza wachukumisa iminikelo eyodwa eyahlulelwe mna ngamaSirayeli, kufuneka loo mntu angaze abuye alungiselele phambi kwam. Lo myalelo mawuhlale unjalo ngalo lonke ixesha. Kutsho mna Ndikhoyo.

4“Makungabikho namnye kwinzala ka-Aron othe, lo gama anesifo esisulelayo solusu okanye evuza ubovu, atye kwiminikelo eyahlulelwe mna de abe uhlanjululwe umlaza. Umbingeleli nawuphi na uba nomlaza xa athe wachukumisa nantoni na ethe yagudlana nesidumbu, okanye yena uzingcolise ngokuzichamela ngobudoda, 5okanye uchukumise umntu nokuba sisilwanyana esinomlaza. 6Loo mbingeleli uba nomlaza kude kutshone ilanga. Kanti ke akakabi nakutya nakuwuphi na kule minikelo iyodwa de abe uwuhlambile umzimba. 7Lakuba ilanga litshonile uyahlambuluka; angandula ke ukutya kwiminikelo eyahlulelwe mna. Kukutya kwakhe oko kaloku. 8Akufuneki ayitye inyama yento efileyo okanye ebulewe ngamarhamncwa. Yomenza umlaza loo nto. Kutsho mna Ndikhoyo.

9“Bonke ababingeleli kufuneka baqhube ngale migaqo ndiyimisileyo. Kungenjalo boba netyala, baze bafe ngenxa yokudelela le miyalelo iyodwa. NdinguNdikhoyo kaloku, ndim ozahlulela bona.

10“Kuphela ngumntu ophuma kumlibo wababingeleli onako ukutya kwiminikelo eyodwa. Akukho mntu wumbi unako ukutya, nditsho nkqu nohambele umbingeleli, nkqu nomntu osisicaka esiqeshiweyo ngumbingeleli. 11Kanti ke wona amakhoboka awathengileyo, okanye azalelwe kwakhe, angakutya ukutya okufunyanwa ngumbingeleli. 12Intombi yombingeleli eyendele kumntu ongenguye umbingeleli, nayo ayinakuba sakutya oko kutya. 13Kanti ke yona intombi engumhlolokazi okanye ebuya ekwendeni ingenabantwana, ize kuhlala kowayo, ixhomekeke kuyise, ingakutya ukutya okuza noyise ongumbingeleli. Ngumntu onelungelo kuphela onako ukutya oko kutya.

14“Xa kukho umntu ongenguye owomzi wombingeleli othe watya koku kutya kwababingeleli ngempazamo, kufuneka loo mntu ambuyisele umbingeleli ngokuzeleyo, ongeze ngomdliwo ngaphezulu. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.) 15Ababingeleli oku kutya kunikelwe kuNdikhoyo ngamaSirayeli maze bangakuxabheli 16ngokukunika abantu abangenalo ilungelo lokukutya. Loo nto kaloku imenzela ityala loo mntu, imzisele nesohlwayo. NdinguNdikhoyo kaloku; ndim ozahlulele ababingeleli.”

Iminikelo engamkelekiyo

17*UNdikhoyo wathi uMosis maze 18athethe noAron noonyana bakhe nakumaSirayeli ephela, athi: “Xa umSirayeli, okanye umntu wasemzini ohlala kwaSirayeli, esondeza kuNdikhoyo idini elitshiswayo, nokuba lelesithembiso asenzileyo, okanye lingumnikelo awenza eqhutywa yintliziyo, 19loo nto yokuxhelelwa idini kufuneka ingabi nasiphako. Ukuze loo nkomo, gusha okanye bhokhwe yokwenza idini yamkeleke, kufuneka ibe liduna, ingabi nasiphako. 20Xa loo nto ithe yanesiphako, ayikwamkeleka.Hlaz 17:1 21Xa umntu esondeza kuNdikhoyo idini lobudlelane, ezalisekisa isithembiso asenzileyo, okanye lingumnikelo awenza eqhutywa yintliziyo, kufuneka loo nto yokuxhelelwa idini ingabi nasiphako, ukuze yamkeleke. 22Ningaze ninikele kuNdikhoyo ngento etyhaphakileyo, okanye eqhwalelayo, okanye eyenzakeleyo, nokuba yenesilonda esibhidlayo, okanye amaqhakuva. Into enjalo ningaze niyisondeze eqongeni nenze ngayo idini elitshiswayo. 23Umntu owenza idini ngokuqhutywa yintliziyo anganikela ngenkomo okanye igusha engakhulanga okanye engamilanga kakuhle, kodwa ayinakwamkeleka xa ngaba uyinikela ukuzalisekisa isithembiso asenzileyo. 24Into emasende enzakeleyo nakanjani na ze ningamenzeli ngayo idini uNdikhoyo. Loo nto ayivumelekanga apha kweli lakowethu ilizwe. 25Kwaye ningaze nenzele uNdikhoyo idini elityiwayo ngento elolu hlobo efunyenwe kumntu welinye ilizwe. Izinto ezinjalo zithathwa njengezinto ezinesiphako; azamkeleki.”

26UNdikhoyo wathi kuMosis: 27“Xa kuzelwe ithole nokuba litakane legusha nokuba lelebhokhwe, malingathathwa kunina kude kube ziintsuku ezisixhenxe; emva koko ke lamkelekile, kungenziwa idini ngalo ngomlilo. 28Ningalenzi idini ngemazi yenkomo kunye nethole layo ngemini enye, nditsho negusha kunye netakane layo, nkqu nebhokhwe netakane layo. 29Xa nenzela uNdikhoyo idini lombulelo ze nilenze ngohlobo lokuba lamkeleke; 30ze nilitye liphele kwangaloo mini, ningashiyeli ingomso. Kutsho mna Ndikhoyo.

31“Ewe, yithobeleni imiyalelo yam; kaloku ndinguNdikhoyo. 32Ze ningalihlazisi igama lam elahlukileyo. AmaSirayeli ephela kufuneka aqonde ukuba mna ndahlukile. Kaloku ndinguNdikhoyo; ndim ozahlulela nina ukuze nibe ngcwele. 33Kaloku ndanikhupha eJiputa, ukuze ndibe nguThixo wenu. Kutsho mna Ndikhoyo.”

23

Imisitho yezonqulo

231*UNdikhoyo wathi kuMosis 2makathethe namaSirayeli, athi: “Nantsi imisitho kaNdikhoyo emiselweyo emayaziswe ebantwini njengemibhiyozo yonqulo: 3Zintandathu iintsuku eningenza ngazo umsebenzi, kodwa ze nikhumbule ukuba umhla wesixhenxe wona ngowokuphumla. Ze ningasebenzi ngaloo mhla,Mfud 20:8-10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Hlaz 5:12-14 koko ze nihlanganisane ninqule. *UMhla wokuPhumla wona wahlulelwe uNdikhoyo, nditsho nokuba nihlala phi na.”

Umsitho wePasika kunye nesonka esinganyuswanga

(Ntlango 28:16-25)

4“Nantsi imisitho *kaNdikhoyo emiselweyo, imibhiyozo yonqulo emayipapashwe ebantwini ngamaxesha ayo: 5*IPasika kaNdikhoyo iqala ukutshona kwelanga ngomhla weshumi elinesine kwinyanga yokuqala.Mfud 12:1-13; Hlaz 16:1-2 6Ngomhla weshumi elinesihlanu kuqala umsitho wezonka ezinganyuswanga. Kufuneka ningatyi isonka esinyuswe ngegwele kude kuphele iintsuku ezisixhenxe. 7Ngosuku lokuqala kwezi ntsuku zisixhenxe kufuneka niqokelelane nize kunqula, ningakhe nenze msebenzi. 8Ze nenze iminikelo yomlilo kuNdikhoyo ngezi ntsuku zisixhenxe, niphinde ngosuku lwesixhenxe nibe nombhiyozo wokunqula, ningasebenzi nokusebenza.”Mfud 12:14-20; 23:15; 34:18; Hlaz 16:3-8

Intlahlela yesivuno

9*UNdikhoyo wathi kuMosis 10makathi kumaSirayeli: “Xa senifikile kwelo zwe ndininika lona, nize ngexesha lokuvuna nizise kumbingeleli intlahlela yezithungu zengqolowa. 11Yena ke woziwanga-wangisa phambi koNdikhoyo, khon' ukuze namkeleke kuye. Loo mnikelo umbingeleli kufuneka awenze ngomhla olandela *uMhla wokuPhumla. 12Ngale mini niwanga-wangisa ngayo isithungu sengqolowa kufuneka nenze nedini elitshiswayo ngexhwane leduna elimnyaka mnye elingenasiphako. 13Kufuneka nenze nomnikelo womgubo wengqolowa oxutywe neoyile yomnquma ube bunzima obuziikhilogram ezimbini. Ivumba lalo mnikelo liyamkholisa uNdikhoyo. Kufuneka ninikele newayini engangelitha enye, ibe ngumnikelo othululwayo. 14Nize ningayityi ingqolowa esand' ukuvunwa, nokuba ikrwada, nokuba igcadiwe, nokuba sisonka esibhakiweyo, de kube lo mnikelo niwenzile. Lo mmiselo maze ugcinwe nazizizukulwana zenu ngalo lonke ixesha.”

Umsitho wesivuno

(Ntlango 28:26-31)

15“Ze nibale iiveki zibe sixhenxe ukususela ngalaa mini ilandela *uMhla wokuPhumla ebeniwanga-wangisa phambi *koNdikhoyo ngawo izithungu zengqolowa. 16Kuya kuthi ke ngomhla wamashumi amahlanu, umhla osemva koMhla wokuPhumla wesixhenxe, nizise kuNdikhoyo omnye umnikelo wolibo lwengqolowa. 17Imizi ngemizi kufuneka ize nezonka ezibini zinikelwe kuNdikhoyo, zibe ngumnikelo owanga-wangiswayo. Isonka ngasinye kufuneka senziwe ngomgubo wengqolowa obunzima buziikhilogram ezimbini, sinyuswe ngegwele, size sinikelwe kuNdikhoyo njengolibo lwesivuno sengqolowa. 18Ezi zonka ziya kukhatshwa ngamaxhwane asixhenxe amnyaka mnye akhutshwa ngumzi wakwaSirayeli, kwakunye nenkunzi yenkomo eselula, kunye neebhokhwe ezimbini, kungabikho nanye inesiphako kuzo. Zoba lidini elitshiswayo elihamba kunye neminikelo yengqolowa neyewayini. Ivumba lalo mnikelo liyamkholisa uNdikhoyo. 19Makwenziwe idini lesono ngeduna lebhokhwe, kunye nedini lobudlelane ngamaxhwane amabini angamaduna amnyaka mnye. 20Umbingeleli wosondeza isonka kunye namaxhwane amabini, zibe ngumnikelo owanga-wangiswa kuNdikhoyo. Le yiminikelo eyenzelwa uNdikhoyo ize yahlulelwe ababingeleli. 21Ngale mini nize ningasebenzi, koko ze nipapashe umbhiyozo wonqulo. Lo mmiselo kufuneka ugcinwe nazizizukulwana zenu naphi na apho zihlala khona.Ntlango 23:16; 34:22; Hlaz 16:9-12

22“Xa nivunayo nize ningafikeleli kumlimandlela, ningakhwahlazi nandawoni na emasimini. Ukukhwahlaza kuyekeleni amahlwempu nabantu basemzini. Kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wenu.Nqulo 19:9-10; Hlaz 24:19-22

Umsitho wonyaka omtsha

(Ntlango 29:1-6)

23-24“Umhla wokuqala wenyanga yesixhenxe mawube ngumhla owodwa eniphumlayo ngawo; kufuneka nibe nombhiyozo wonqulo lakuhlokoma ixilongo. 25Ze nenzele *uNdikhoyo umnikelo ngomlilo, ningaphathi msebenzi konke.”

UMhla wokuCamagusha

(Ntlango 29:7-11)

26-27“Umhla weshumi kwinyanga yesixhenxe ngumhla wokungxengxezela izono zabantu. Ngaloo mini ze ningatyi nto konke; ze nibe nentlanganiso yonqulo, ninikele umnikelo *kuNdikhoyo ngomlilo. 28Ningakhe nisebenze ngaloo mini; kaloku ngumhla wokucamagushela izono kuNdikhoyo uThixo wenu. 29Umntu oya kuthi atye ngaloo mini uya kusikwa phakathi kwabantu bakaThixo. 30Xa kukho othe wasebenza ngaloo mini mna Ndikhoyo ngokwam ndomcima igama. 31Lo mmiselo maze ugcinwe nazizizukulwana zenu, nditsho naphi na apho zihlala khona. 32Ukususela ukutshona kwelanga ngomhla wesithoba kude kutshone ilanga ngomhla weshumi lo mhla ze niwuthathe njengomhla owodwa wokuphumla, ekungayi kutyiwa nto ngawo konke.”Nqulo 16:29-34

Umsitho wamaphempe

(Ntlango 29:12-40)

33-34“Umsitho wamaphempe uqala ngomhla weshumi elinesihlanu wenyanga yesixhenxe, uqhube kude kuphele iintsuku ezisixhenxe. 35Ngosuku lokuqala lwezi ntsuku nize nibe nombhiyozo wonqulo, ningasebenzi konke. 36Yonke le mihla isixhenxe ze ninikele *kuNdikhoyo ngomlilo, niphinde nibe nombhiyozo wonqulo ngosuku lwesibhozo, nenze nomnikelo ngomlilo. Lo mhla ngumbhiyozo, yaye kufuneka ningasebenzi konke.Hlaz 16:13-15

( 37“Yiyo ke le imisitho emiselweyo eniya kuthi ngayo nipapashe imibhiyozo yonqulo, nisondeze kuNdikhoyo iminikelo yomlilo, namadini atshiswayo, neminikelo eziinkozo, nayo iminikelo yewayini. Konke oku kuya kuthi kufuneke ngemini nganye. 38Le misitho yongezelelwe *kwiMihla yokuPhumla eqhelekileyo, futhi nale minikelo ixeliweyo yongezelelwe kwiminikelo yenu yesiqhelo, enidla ngokuyenza ngenxa yesithembiso, okanye eniyinikela kuNdikhoyo ngokuqhutywa yintliziyo.)

39“Xa senivunile lo msitho wenzeni iintsuku zibe sixhenxe ukususela kumhla weshumi elinesihlanu wenyanga yesixhenxe. Usuku lokuqala kufuneka lube ngumhla owodwa eniphumla ngawo. 40Ngaloo mini khethani ezona zihle iziqhamo emithini, niphathe amasundu namasebe ahlakahlaka, nize nenzele uThixo uNdikhoyo umbhiyozo. 41Minyaka le ze nibhiyoze iintsuku zibe sixhenxe. Ngummiselo omaze ugcinwe nazizizukulwana zenu. 42Kufuneka onke amaSirayeli ncam ahlale emaphempeni iintsuku zibe sixhenxe, 43khon' ukuze zazi izizukulwana zenu ukuba uNdikhoyo wawahlalisa emaphempeni amaSirayeli ukuwakhupha kwakhe eJiputa. Nguye kaloku uNdikhoyo uThixo wenu.”Mfud 23:16; 34:22

44Wenjenjalo ke uMosis ukuxelela amaSirayeli imimiselo yokugcina imisitho kaNdikhoyo.