IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

Isohlwayo sokungathobeli

201*UNdikhoyo wathi kuMosis 2makathi kumaSirayeli: “Nabani na kuni, nokuba ngumntu wasemzini ohlala phakathi kwenu, othe wanikela ngomntwana wakhe ukuba kunqulwe ngaye uMoleki, loo mntu makaxulutywe ngamatye ngumzi uphela. 3Loo mntu ndiya kumchasa, ndingabi sambalela ebantwini bam, kuba umntu onikezela ngomntwana wakhe kunqulo lukaMoleki uxabhele *isibingelelo sam walinyelisa negama lam elingcwele. 4Xa ke umzi uthe awayihoya loo nto ayenzilyo loo mntu, uze ke ungàmbulali, 5mna okokwam ndomsukela loo mntu, kunye nendlu yakhe, kwakunye nabo bonke abazibandakanya naye ekungathembekeni kum banqule uMoleki. Ndobasika kubantu bam abo bantu.

6“Umntu oya kuvumisa kubantu abeva ngababhubhileyo ndomfulathela, angabi saba ngumntu wam. 7Hlalani nizahlulele mna, nibe ngcwele, kuba kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wenu. 8Imimiselo yam yithobeleni, kuba kaloku ndinguNdikhoyo, ndaye ndinebango ngani, ndim onenza nahluke.

9“Wonke umntu othuke uyise nokuba ngunina makabulawe;Mfud 21:17; Mat 15:4; Marko 7:10 kaloku nguye ngenkqu unobangela wokubulawa kwakhe.

10“Indoda ethe yakrexeza nomfazi womwayo ongumSirayeli mayibulawe kunye naloo mfazi.Mfud 20:14; Nqulo 18:20; Hlaz 5:18 11Indoda ethatha isondo komnye wabafazi bakayise ihlazisa uyise, yaye mayibulawe kunye naloo mfazi. Ngabo ngokwabo unobangela wokubulawa kwabo.Nqulo 18:8; Hlaz 22:30; 27:20 12Indoda ethatha isondo kumolokazana wayo kufuneka ibulawe kunye naloo molokazana wayo. Benze inyala kaloku; ke ngabo ngenkqu unobangela wokufa kwabo.Nqulo 18:15 13Indoda elala nenye yenza inyala kunye naloo ndoda ilala nayo. Mababulawe bobabini; yaye ityala lokubulawa kwabo likubo.Nqulo 18:22 14Indoda ethathe umfazi, ize ithathe nonina waloo mfazi imenze umkayo, benze isikizi bobathathu, yaye kufuneka batshiswe bonke; into enjalo mayingenzeki phakathi kwenu.Nqulo 18:17; Hlaz 27:23 15Umntu owenza amanyala kunye nesilwanyana kufuneka abulawe kunye neso silwanyana. 16Umfazi olinga ukwenza inyala lokulala nesilwanyana makabulawe kunye neso silwanyana. Lityala labo ukubulawa kwabo.Mfud 22:19; Nqulo 18:23; Hlaz 27:21

17“Indoda ethatha udade wayo imenze umfazi, nokuba yintombi kayise okanye yintombi kanina, kufuneka yona naloo mfazi bagxothwe phakathi kwabemi bomzi. Kaloku imnyelisile udade wayo; ke inetyala.Nqulo 18:9; Hlaz 27:22 18Indoda ecela isondo kumfazi osexesheni kufuneka ikhutshelwe ngaphandle komzi kunye naloo mfazi; kaloku bobabini benze intlondi, *banomlaza.Nqulo 18:19

19“Indoda mayingaceli isondo kudade boyise okanye kudade bonina; yakwenjenjalo yenza inyala elingumbulo kunye naye; bobabini banetyala. 20Indoda ethatha isondo kunina omncinci inyelisa uyise-mncinci, yaye yona kunye naloo mfazi kufuneka bohlwaywe; abakuba nanzala bobabini.Nqulo 18:12-14 21Indoda ethatha umka-mntakwayo yenza amanyala; ayiyi kuba nanzala, naloo mfazi akayi kuzala; baya kufa benjalo. Kaloku indoda leyo imnyelisile umntakwabo.Nqulo 18:16

22“Ze niyigcine imimiselo nemithetho yam,” waqhuba watsho uNdikhoyo, “khon' ukuze ilizwe laseKanana, endinisa kulo, linganibukuli. 23Amasiko ezo ntlanga endiza kuzikhupha kwelo zwe, ze kungene nina, maze ningawathathi. Zinezothe kum ngenxa yemikhwa yazo. 24Ke nina ndanithembisa lo mhlaba wazo ulinqatha, uchumayo, ukuba ndoninika wona niwume. Kaloku ndim Ndikhoyo uThixo wenu, ndaye ndinahlule kwezinye izizwe. 25Kufuneka ke ngoko nicalule phakathi kweenyamakazi ezityiwayo nezingatyiwayo, naphakathi kweentaka ezityiwayo nezingatyiwayo. Ningazityi ezo zingatyiwayo. Kaloku ndithe azityiwa; ke xa nithe nazitya noba nomlaza. 26Kufuneka nizahlulele mna, nibe ngabam ndedwa, kuba kaloku ndim Ndikhoyo uThixo wenu, ndaye mna ndahlukile. Ndanahlula kwezi ntlanga, ukuze nina nibe ngabam ndedwa. 27Indoda nokuba ngumfazi ovumisa ngabantu ababhubhileyo kufuneka axulutywe ngamatye afe. Loo mntu wenza loo nto ufa ngetyala lakhe.”

21

Imimiselo malunga nababingeleli

211*UNdikhoyo wathi uMosis makayale ababingeleli bomlibo ka-Aron, athi: “Maze kungabikho mbingeleli uzingcolisa ngokusondela kwizidumbu zezizalwana, 2ngele kokuba loo mntu ubhubhileyo ngunina okanye nguyise, nokuba ngunyana wakhe okanye intombi yakhe, umntakwabo 3okanye udade wabo ongendanga ohlala naye. 4Aze angazingcolisi ngezidumbu zezalamane zakhe ngomtshato.

5“Makungabikho mbingeleli ucheba intloko, okanye aphungule iindevu, okanye avambe enze neentlanga emzimbeni, ebonakalisa ukuba uzilile.Nqulo 19:27-28; Hlaz 14:1 6Yena makazahlulele uThixo wakhe, angalihlazisi igama loThixo wakhe. Nguye lo mbingeleli kaloku umenzela amadini ngomlilo uNdikhoyo; makahluke ke. 7Umbingeleli akayi kuyitshata intombi eyoniweyo, okanye ebilihenyukazi, okanye umfazi oqhawule umtshato, kuba kaloku yena wahlulelwe uThixo. 8Mhloneleni kuba engumntu owahlukileyo; kuba kaloku yena unikela amadini kuThixo wenu. Kaloku ndinguNdikhoyo, ndaye mna ndahlukile, ndibahlulela mna abantu bam. 9Xa intombi yombingeleli ithe yazingcolisa ngokuba lihenyukazi, ihlazisa uyise; kufuneka itshiswe ide ife.

10“Umbingeleli omkhulu, lowo uthanjiswe ngokugalelwa ioyile yomnquma entloko waza wamiselwa ukunxiba izivatho zobubingeleli, kufuneka angaziyeki zibe dlakadlaka iinwele zakhe, okanye akrazule izambatho zakhe ebonisa ukuzila akwenzayo. 11Makangangeni kwindawo enesidumbu, angazingcolisi, nditsho nokuba lo ungasekhoyo nguyise nokuba ngunina. 12Makangaphumi *esibingelelweni sikaThixo wakhe okanye asixabhele, kuba wahlulelwe uThixo wakhe ngokuthanjiswa ngamafutha. Ndim uNdikhoyo. 13Makatshate intombi epheleleyo, 14ingabi ngumfazi ongumhlolokazi, okanye oqhawule umtshato, okanye owayehambisana namanye amadoda. Mayibe yintombi epheleleyo yamawabo. 15Ngokwenjenjalo inzala yakhe ayikuba nazothe ebantwini bakhe. Kaloku ndinguNdikhoyo, yaye ndim ozahlulele yena ndamenza umbingeleli omkhulu.”

16Wathi uNdikhoyo uMosis 17makayalele uAron, athi: “Maze kungabikho namnye kwinzala yakho onesiphako emzimbeni oya kusondeza umnikelo kuThixo. Loo nto iya kuhlala injalo lonke ixesha. 18Makungabikho mntu unesiphako oya kusondeza iminikelo: makungabikho mfama, siqhwala, mntu ulimeleyo okanye usisilima, 19namntu wome isandla okanye unyawo, 20nokuba sisifombo, okanye unqaphele, nokuba unesifo samehlo okanye solusu, okanye etyumke ubudoda. 21Akukho mntwana ka-Aron unesiphako uya kusondeza iminikelo eyenziwe ngomlilo kum Ndikhoyo. Kaloku unesiphako; makangasondeli anikele kuThixo wakhe. 22Umntu onjalo angadla kambe kukutya okwahlulelwe mna, nditsho kanye nokuya kokona kukokwam, 23kodwa ngenxa yesiphako anaso akufuneki asondele emkhusaneni okanye aye eqongeni. Akufuneki azixabhele ezi zinto zahlulelwe mna; kaloku ndinguNdikhoyo, ndim ozahlulelele zona.”

24Nantso ke into eyaxelelwa uAron noonyana bakhe kwakunye namaSirayeli ephela nguMosis.

22

Ukuhlonipheka kwamadini

221*UNdikhoyo wathi kuMosis: 2“Xelela uAron noonyana bakhe ukuba maze bayiphathe ngembeko iminikelo eyodwa eyahlulelwe mna ngamaSirayeli, bangalihlazisi igama lam elingcwele; kaloku mna ndinguNdikhoyo. 3Xa kuthe kwakho omnye kumlibo wenu othe lo gama *anomlaza wachukumisa iminikelo eyodwa eyahlulelwe mna ngamaSirayeli, kufuneka loo mntu angaze abuye alungiselele phambi kwam. Lo myalelo mawuhlale unjalo ngalo lonke ixesha. Kutsho mna Ndikhoyo.

4“Makungabikho namnye kwinzala ka-Aron othe, lo gama anesifo esisulelayo solusu okanye evuza ubovu, atye kwiminikelo eyahlulelwe mna de abe uhlanjululwe umlaza. Umbingeleli nawuphi na uba nomlaza xa athe wachukumisa nantoni na ethe yagudlana nesidumbu, okanye yena uzingcolise ngokuzichamela ngobudoda, 5okanye uchukumise umntu nokuba sisilwanyana esinomlaza. 6Loo mbingeleli uba nomlaza kude kutshone ilanga. Kanti ke akakabi nakutya nakuwuphi na kule minikelo iyodwa de abe uwuhlambile umzimba. 7Lakuba ilanga litshonile uyahlambuluka; angandula ke ukutya kwiminikelo eyahlulelwe mna. Kukutya kwakhe oko kaloku. 8Akufuneki ayitye inyama yento efileyo okanye ebulewe ngamarhamncwa. Yomenza umlaza loo nto. Kutsho mna Ndikhoyo.

9“Bonke ababingeleli kufuneka baqhube ngale migaqo ndiyimisileyo. Kungenjalo boba netyala, baze bafe ngenxa yokudelela le miyalelo iyodwa. NdinguNdikhoyo kaloku, ndim ozahlulela bona.

10“Kuphela ngumntu ophuma kumlibo wababingeleli onako ukutya kwiminikelo eyodwa. Akukho mntu wumbi unako ukutya, nditsho nkqu nohambele umbingeleli, nkqu nomntu osisicaka esiqeshiweyo ngumbingeleli. 11Kanti ke wona amakhoboka awathengileyo, okanye azalelwe kwakhe, angakutya ukutya okufunyanwa ngumbingeleli. 12Intombi yombingeleli eyendele kumntu ongenguye umbingeleli, nayo ayinakuba sakutya oko kutya. 13Kanti ke yona intombi engumhlolokazi okanye ebuya ekwendeni ingenabantwana, ize kuhlala kowayo, ixhomekeke kuyise, ingakutya ukutya okuza noyise ongumbingeleli. Ngumntu onelungelo kuphela onako ukutya oko kutya.

14“Xa kukho umntu ongenguye owomzi wombingeleli othe watya koku kutya kwababingeleli ngempazamo, kufuneka loo mntu ambuyisele umbingeleli ngokuzeleyo, ongeze ngomdliwo ngaphezulu. (Lo mdliwo woba sisinye esihlanwini.) 15Ababingeleli oku kutya kunikelwe kuNdikhoyo ngamaSirayeli maze bangakuxabheli 16ngokukunika abantu abangenalo ilungelo lokukutya. Loo nto kaloku imenzela ityala loo mntu, imzisele nesohlwayo. NdinguNdikhoyo kaloku; ndim ozahlulele ababingeleli.”

Iminikelo engamkelekiyo

17*UNdikhoyo wathi uMosis maze 18athethe noAron noonyana bakhe nakumaSirayeli ephela, athi: “Xa umSirayeli, okanye umntu wasemzini ohlala kwaSirayeli, esondeza kuNdikhoyo idini elitshiswayo, nokuba lelesithembiso asenzileyo, okanye lingumnikelo awenza eqhutywa yintliziyo, 19loo nto yokuxhelelwa idini kufuneka ingabi nasiphako. Ukuze loo nkomo, gusha okanye bhokhwe yokwenza idini yamkeleke, kufuneka ibe liduna, ingabi nasiphako. 20Xa loo nto ithe yanesiphako, ayikwamkeleka.Hlaz 17:1 21Xa umntu esondeza kuNdikhoyo idini lobudlelane, ezalisekisa isithembiso asenzileyo, okanye lingumnikelo awenza eqhutywa yintliziyo, kufuneka loo nto yokuxhelelwa idini ingabi nasiphako, ukuze yamkeleke. 22Ningaze ninikele kuNdikhoyo ngento etyhaphakileyo, okanye eqhwalelayo, okanye eyenzakeleyo, nokuba yenesilonda esibhidlayo, okanye amaqhakuva. Into enjalo ningaze niyisondeze eqongeni nenze ngayo idini elitshiswayo. 23Umntu owenza idini ngokuqhutywa yintliziyo anganikela ngenkomo okanye igusha engakhulanga okanye engamilanga kakuhle, kodwa ayinakwamkeleka xa ngaba uyinikela ukuzalisekisa isithembiso asenzileyo. 24Into emasende enzakeleyo nakanjani na ze ningamenzeli ngayo idini uNdikhoyo. Loo nto ayivumelekanga apha kweli lakowethu ilizwe. 25Kwaye ningaze nenzele uNdikhoyo idini elityiwayo ngento elolu hlobo efunyenwe kumntu welinye ilizwe. Izinto ezinjalo zithathwa njengezinto ezinesiphako; azamkeleki.”

26UNdikhoyo wathi kuMosis: 27“Xa kuzelwe ithole nokuba litakane legusha nokuba lelebhokhwe, malingathathwa kunina kude kube ziintsuku ezisixhenxe; emva koko ke lamkelekile, kungenziwa idini ngalo ngomlilo. 28Ningalenzi idini ngemazi yenkomo kunye nethole layo ngemini enye, nditsho negusha kunye netakane layo, nkqu nebhokhwe netakane layo. 29Xa nenzela uNdikhoyo idini lombulelo ze nilenze ngohlobo lokuba lamkeleke; 30ze nilitye liphele kwangaloo mini, ningashiyeli ingomso. Kutsho mna Ndikhoyo.

31“Ewe, yithobeleni imiyalelo yam; kaloku ndinguNdikhoyo. 32Ze ningalihlazisi igama lam elahlukileyo. AmaSirayeli ephela kufuneka aqonde ukuba mna ndahlukile. Kaloku ndinguNdikhoyo; ndim ozahlulela nina ukuze nibe ngcwele. 33Kaloku ndanikhupha eJiputa, ukuze ndibe nguThixo wenu. Kutsho mna Ndikhoyo.”