IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

Imithetho ngemithetho

191*UNdikhoyo wayalela uMosis ukuba makathi kwibandla lilonke lakwaSirayeli: 2“Yibani ngabantu abangcwele, kuba mna Ndikhoyo, Thixo wenu, ndingcwele.Nqulo 11:44-45; 1 Pet 1:16 3Hlonelani uyihlo nonyoko,Mfud 20:12; Hlaz 5:16 nize *noMhla wokuPhumla niwugcine ngokomyalelo wam.Mfud 20:8; Hlaz 5:12 Kaloku ndim uNdikhoyo uThixo wenu.

4“Nize ningandifulatheli niye kunqula izithixo;Nqulo 26:1 ningaziqingqeli imifanekiso.Mfud 20:23; 34:17; Hlaz 27:15 Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wenu.

5“Xa nixhele into yokwenza idini lobudlelane, ze nenze ngokommiselo endaninika wona, ukuze ndilamkele elo dini. 6Inyama yalo kufuneka ityiwe kanye ngalo mhla yawiswa ngawo loo nto yedini, kungenjalo ngomhla olandelayo. Ngomhla wesithathu yonke inyama eseleyo kufuneka itshiswe. 7Kaloku *selinomlaza, yaye ukuba kukho bani uyityileyo loo nyama, akayi kwamkeleka yena. 8Nabani na oyityileyo loo nyama wolizeka ityala. Kaloku uxabhele into eyahlulelwe mna. Loo mntu kufuneka asikwe kubantu bam.

9“Xa nivuna ze ningayisiki ingqolowa esemaphethelweni amasimi, ningakhwahlazi xa senivunile. 10Nasesidiliyeni ze ningakhwahlazi, newileyo ningayicholi. Ze niyiyekele amahlwempu kunye nabantu basemzini. Ndim kaloku uNdikhoyo uThixo wenu.Nqulo 23:22; Hlaz 24:19-22

11“Ze ningebi, okanye nenze amaqhinga, okanye nixoke.Mfud 20:15-16; Hlaz 5:19-20 12Ungafungi ngegama lam uxoka.Mfud 20:7; Hlaz 5:11; Mat 5:33 Ngokwenjenjalo unyelisa igama lam. Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wakho.

13“Ungaze umqhathe ummelwane wakho okanye umenzele ubuqhophololo. Musa ukuwubamba umvuzo womntu omqeshileyo, nditsho nobusuku obunye obu.Hlaz 24:14-15 14Ungasithuki isithulu, okanye ubeke umqobo osisikhubekiso phambi kwemfama.Hlaz 27:18 Ndihlonele; kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

15“Nize nigwebe ngobulungisa xa nichophele amatyala. Ze ningawenzeleleli amahlwempu, okanye nibe nomkhethe ngakwizityebi.Mfud 23:6-8; Hlaz 16:19 16Ningasasazi ulwimi ngabanye abantu, ningenzi nantoni na eya kubeka ubomi bomnye umntu esichengeni. Kaloku ndinguNdikhoyo.

17“Nize ningabi nanqala mntwini. Mkhalimele umntu owonayo,Mat 18:15 hleze nawe ube netyala. 18Ze ningaziphindezeli mntwini, okanye nimbambe isixhiba, koko nina mthandeni ummelwane wenu, kanye ngale ndlela nizithanda ngayo.Mat 5:43; 19:19; 22:39; Marko 12:31; Luka 10:27; Roma 13:9; Gal 5:14; Yak 2:8 Kutsho mna Ndikhoyo.

19“Yithobeleni imimiselo yam. Ze ningazekisi izilwanyana ezingelohlobo lunye, ningahlwayeli ndidi zahlukileyo zembewu ntsimini-nye, ningazambathi iimpahla ezilukwe ngemisonto eendidi zahlukileyo.Hlaz 22:9-11

20“Ukuba indoda ithe yalala nekhobokazana esekuvunyelwene ngalo ukuba lithengiswe komnye, phofu lingekahlawulelwa, kufuneka bohlwaywe ngokulingene isenzo eso, kodwa bangàbulawa – kaloku ibiselikhobokazana. 21Loo ndoda kufuneka izisele uNdikhoyo inkunzi yegusha esangweni *lesibingelelo, ibe lidini lentlawulo. 22Uya kuthi ke umbingeleli enze ngayo idini longxengxezelo, aze ke loo mntu axolelwe isono sakhe nguNdikhoyo.

23“Nakufika eKanana ze nithi xa nityala imithi niyithathe njengemithi *enomlaza kwiminyaka emithathu yokuqala. Ngelo xesha ke ze ningatyi nto kuyo. 24Kunyaka wesine zonke iziqhamo mazinikelwe kum, mna Ndikhoyo, zibe ngumnikelo wombulelo. 25Kodwa kowesihlanu unyaka ningazitya iziqhamo. Xa nenjenjalo sochuma ngakumbi isivuno. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

26“Ningatyi nyama inegazi.ZiQalo 9:4; Nqulo 7:26-27; 17:10-14; Hlaz 12:16,23; 15:23 Ze ningavumisi, ningenzi naluphi na uhlobo lwemilingo.Hlaz 18:10 27-28Xa nizilela abangasekhoyo ze ningazichebi iinwele ezisemacaleni entloko, neendevu ningaziphunguli. Ze ningavambi, ningenzi ntlanga emzimbeni.Nqulo 21:5; Hlaz 14:1 Kutsho mna Ndikhoyo.

29“Ningazingcolisi iintombi zenu ngokuzenza amahenyukazi.Hlaz 23:17 Xa nenjenjalo ilizwe loba lilizwe lobuhenyukazi, lize ke lizale yinkohlakalo. 30Nina ze niyigcine *iMihla yam yokuPhumla, nisihlonele isibingelelo sam.Nqulo 26:2 Kutsho mna Ndikhoyo.

31“Ningathathi ntonga niye kuvumisa kubantu abeva ngababhubhileyo.Hlaz 18:11; 1 Sam 28:3; 2 Kum 23:4; Isaya 8:19 Xa nenza loo nto noba nezothe. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

32“Bahloneleni abantu abadala, nibanike imbeko, nimhlonele uThixo wenu – ndinguNdikhoyo.

33“Ze ningabacinezeli abantu basemzini abahlala phakathi kwenu. 34Baphatheni ngokufanayo nabayinzala, nibathande kanye ngale ndlela nizithanda ngayo nani. Kaloku nani benikhe nangabantu basemzini eJiputa.Mfud 22:21; Hlaz 24:17-18; 17:19 Nditsho ke mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

35“Ze ningaqhathi bani ngokusebenzisa imilinganiselo engeyiyo, nditsho eyobude nobunzima neyesixa. 36Sebenzisani imilinganiselo engenankqatho, nokuba yeyobude, nokuba yeyobunzima, nokuba yeyenani.Hlaz 25:13-16; Zaf 20:10; Hez 45:10 Nditsho mna Ndikhoyo Thixo endanikhuphayo eJiputa. 37Yithobeleni yonke imimiselo yam nemithetho yam; kaloku ndinguNdikhoyo.”

20

Isohlwayo sokungathobeli

201*UNdikhoyo wathi kuMosis 2makathi kumaSirayeli: “Nabani na kuni, nokuba ngumntu wasemzini ohlala phakathi kwenu, othe wanikela ngomntwana wakhe ukuba kunqulwe ngaye uMoleki, loo mntu makaxulutywe ngamatye ngumzi uphela. 3Loo mntu ndiya kumchasa, ndingabi sambalela ebantwini bam, kuba umntu onikezela ngomntwana wakhe kunqulo lukaMoleki uxabhele *isibingelelo sam walinyelisa negama lam elingcwele. 4Xa ke umzi uthe awayihoya loo nto ayenzilyo loo mntu, uze ke ungàmbulali, 5mna okokwam ndomsukela loo mntu, kunye nendlu yakhe, kwakunye nabo bonke abazibandakanya naye ekungathembekeni kum banqule uMoleki. Ndobasika kubantu bam abo bantu.

6“Umntu oya kuvumisa kubantu abeva ngababhubhileyo ndomfulathela, angabi saba ngumntu wam. 7Hlalani nizahlulele mna, nibe ngcwele, kuba kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wenu. 8Imimiselo yam yithobeleni, kuba kaloku ndinguNdikhoyo, ndaye ndinebango ngani, ndim onenza nahluke.

9“Wonke umntu othuke uyise nokuba ngunina makabulawe;Mfud 21:17; Mat 15:4; Marko 7:10 kaloku nguye ngenkqu unobangela wokubulawa kwakhe.

10“Indoda ethe yakrexeza nomfazi womwayo ongumSirayeli mayibulawe kunye naloo mfazi.Mfud 20:14; Nqulo 18:20; Hlaz 5:18 11Indoda ethatha isondo komnye wabafazi bakayise ihlazisa uyise, yaye mayibulawe kunye naloo mfazi. Ngabo ngokwabo unobangela wokubulawa kwabo.Nqulo 18:8; Hlaz 22:30; 27:20 12Indoda ethatha isondo kumolokazana wayo kufuneka ibulawe kunye naloo molokazana wayo. Benze inyala kaloku; ke ngabo ngenkqu unobangela wokufa kwabo.Nqulo 18:15 13Indoda elala nenye yenza inyala kunye naloo ndoda ilala nayo. Mababulawe bobabini; yaye ityala lokubulawa kwabo likubo.Nqulo 18:22 14Indoda ethathe umfazi, ize ithathe nonina waloo mfazi imenze umkayo, benze isikizi bobathathu, yaye kufuneka batshiswe bonke; into enjalo mayingenzeki phakathi kwenu.Nqulo 18:17; Hlaz 27:23 15Umntu owenza amanyala kunye nesilwanyana kufuneka abulawe kunye neso silwanyana. 16Umfazi olinga ukwenza inyala lokulala nesilwanyana makabulawe kunye neso silwanyana. Lityala labo ukubulawa kwabo.Mfud 22:19; Nqulo 18:23; Hlaz 27:21

17“Indoda ethatha udade wayo imenze umfazi, nokuba yintombi kayise okanye yintombi kanina, kufuneka yona naloo mfazi bagxothwe phakathi kwabemi bomzi. Kaloku imnyelisile udade wayo; ke inetyala.Nqulo 18:9; Hlaz 27:22 18Indoda ecela isondo kumfazi osexesheni kufuneka ikhutshelwe ngaphandle komzi kunye naloo mfazi; kaloku bobabini benze intlondi, *banomlaza.Nqulo 18:19

19“Indoda mayingaceli isondo kudade boyise okanye kudade bonina; yakwenjenjalo yenza inyala elingumbulo kunye naye; bobabini banetyala. 20Indoda ethatha isondo kunina omncinci inyelisa uyise-mncinci, yaye yona kunye naloo mfazi kufuneka bohlwaywe; abakuba nanzala bobabini.Nqulo 18:12-14 21Indoda ethatha umka-mntakwayo yenza amanyala; ayiyi kuba nanzala, naloo mfazi akayi kuzala; baya kufa benjalo. Kaloku indoda leyo imnyelisile umntakwabo.Nqulo 18:16

22“Ze niyigcine imimiselo nemithetho yam,” waqhuba watsho uNdikhoyo, “khon' ukuze ilizwe laseKanana, endinisa kulo, linganibukuli. 23Amasiko ezo ntlanga endiza kuzikhupha kwelo zwe, ze kungene nina, maze ningawathathi. Zinezothe kum ngenxa yemikhwa yazo. 24Ke nina ndanithembisa lo mhlaba wazo ulinqatha, uchumayo, ukuba ndoninika wona niwume. Kaloku ndim Ndikhoyo uThixo wenu, ndaye ndinahlule kwezinye izizwe. 25Kufuneka ke ngoko nicalule phakathi kweenyamakazi ezityiwayo nezingatyiwayo, naphakathi kweentaka ezityiwayo nezingatyiwayo. Ningazityi ezo zingatyiwayo. Kaloku ndithe azityiwa; ke xa nithe nazitya noba nomlaza. 26Kufuneka nizahlulele mna, nibe ngabam ndedwa, kuba kaloku ndim Ndikhoyo uThixo wenu, ndaye mna ndahlukile. Ndanahlula kwezi ntlanga, ukuze nina nibe ngabam ndedwa. 27Indoda nokuba ngumfazi ovumisa ngabantu ababhubhileyo kufuneka axulutywe ngamatye afe. Loo mntu wenza loo nto ufa ngetyala lakhe.”

21

Imimiselo malunga nababingeleli

211*UNdikhoyo wathi uMosis makayale ababingeleli bomlibo ka-Aron, athi: “Maze kungabikho mbingeleli uzingcolisa ngokusondela kwizidumbu zezizalwana, 2ngele kokuba loo mntu ubhubhileyo ngunina okanye nguyise, nokuba ngunyana wakhe okanye intombi yakhe, umntakwabo 3okanye udade wabo ongendanga ohlala naye. 4Aze angazingcolisi ngezidumbu zezalamane zakhe ngomtshato.

5“Makungabikho mbingeleli ucheba intloko, okanye aphungule iindevu, okanye avambe enze neentlanga emzimbeni, ebonakalisa ukuba uzilile.Nqulo 19:27-28; Hlaz 14:1 6Yena makazahlulele uThixo wakhe, angalihlazisi igama loThixo wakhe. Nguye lo mbingeleli kaloku umenzela amadini ngomlilo uNdikhoyo; makahluke ke. 7Umbingeleli akayi kuyitshata intombi eyoniweyo, okanye ebilihenyukazi, okanye umfazi oqhawule umtshato, kuba kaloku yena wahlulelwe uThixo. 8Mhloneleni kuba engumntu owahlukileyo; kuba kaloku yena unikela amadini kuThixo wenu. Kaloku ndinguNdikhoyo, ndaye mna ndahlukile, ndibahlulela mna abantu bam. 9Xa intombi yombingeleli ithe yazingcolisa ngokuba lihenyukazi, ihlazisa uyise; kufuneka itshiswe ide ife.

10“Umbingeleli omkhulu, lowo uthanjiswe ngokugalelwa ioyile yomnquma entloko waza wamiselwa ukunxiba izivatho zobubingeleli, kufuneka angaziyeki zibe dlakadlaka iinwele zakhe, okanye akrazule izambatho zakhe ebonisa ukuzila akwenzayo. 11Makangangeni kwindawo enesidumbu, angazingcolisi, nditsho nokuba lo ungasekhoyo nguyise nokuba ngunina. 12Makangaphumi *esibingelelweni sikaThixo wakhe okanye asixabhele, kuba wahlulelwe uThixo wakhe ngokuthanjiswa ngamafutha. Ndim uNdikhoyo. 13Makatshate intombi epheleleyo, 14ingabi ngumfazi ongumhlolokazi, okanye oqhawule umtshato, okanye owayehambisana namanye amadoda. Mayibe yintombi epheleleyo yamawabo. 15Ngokwenjenjalo inzala yakhe ayikuba nazothe ebantwini bakhe. Kaloku ndinguNdikhoyo, yaye ndim ozahlulele yena ndamenza umbingeleli omkhulu.”

16Wathi uNdikhoyo uMosis 17makayalele uAron, athi: “Maze kungabikho namnye kwinzala yakho onesiphako emzimbeni oya kusondeza umnikelo kuThixo. Loo nto iya kuhlala injalo lonke ixesha. 18Makungabikho mntu unesiphako oya kusondeza iminikelo: makungabikho mfama, siqhwala, mntu ulimeleyo okanye usisilima, 19namntu wome isandla okanye unyawo, 20nokuba sisifombo, okanye unqaphele, nokuba unesifo samehlo okanye solusu, okanye etyumke ubudoda. 21Akukho mntwana ka-Aron unesiphako uya kusondeza iminikelo eyenziwe ngomlilo kum Ndikhoyo. Kaloku unesiphako; makangasondeli anikele kuThixo wakhe. 22Umntu onjalo angadla kambe kukutya okwahlulelwe mna, nditsho kanye nokuya kokona kukokwam, 23kodwa ngenxa yesiphako anaso akufuneki asondele emkhusaneni okanye aye eqongeni. Akufuneki azixabhele ezi zinto zahlulelwe mna; kaloku ndinguNdikhoyo, ndim ozahlulelele zona.”

24Nantso ke into eyaxelelwa uAron noonyana bakhe kwakunye namaSirayeli ephela nguMosis.