IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Umnikelo wokutya

21“Xa kukho umntu onikela ukutya *kuNdikhoyo, makube ngumgubo. Makawudibanise namafutha omnquma, aze agalele intlaka yesiqhumiso, 2awunikezele kubabingeleli bomlibo ka-Aron. Umbingeleli uya kukha kangangesandla kuloo mgubo, udityaniswe namafutha, aze athathe yonke intlaka yesiqhumiso, azitshise apho eqongeni, oku kube ngumqondiso wokuba yonke loo nto ngumnikelo kuNdikhoyo. Ivumba laloo mnikelo womlilo liyathandeka kuNdikhoyo. 3Okushiyekileyo ke koko kutya kuya kuba koka-Aron noonyana bakhe. Kukutya okukodwa ke oku; kaloku kuthathwe kukutya okunikelwe kuNdikhoyo ngomlilo.

4“Ukuba umnikelo wenziwa ngesonka sombhako, masibe sisonka somgubo, singabi nagwele. Kungaba sisonka esikhulu esenziwe ngomgubo oxutywe namafutha omnquma, okanye kube ngamaqebengwana aqatywe ngaloo mafutha.

5“Ukuba umnikelo wenziwa ngesonka esojiwe ngepani, masibe sesomgubo oxutywe namafutha omnquma, kodwa singabi nagwele. 6Masiqhekezwe eso sonka, sigalelwe amafutha. Ngumnikelo wokutya ke lowo.

7“Ukuba umnikelo wenziwa ngesonka esiphekiweyo, masibe sesomgubo oxutywe namafutha omnquma.

8“Umnikelo wokutya mawusondezwe kuNdikhoyo, unikwe umbingeleli, awuse eqongeni. 9Uya kwandula umbingeleli ukuthatha intwana engumqondiso wokuba unikelwa kuNdikhoyo, ayitshise apho eqongeni. Lo ngumnikelo womlilo. Ivumba ledini lomlilo liyathandeka kuNdikhoyo. 10Okuseleyo kuloo mnikelo kokuka-Aron noonyana bakhe; kaloku kukutya okukodwa, kuba kuthathwe kukutya okunikelwe kuNdikhoyo ngomlilo.

11“Konke ukutya okunikelwa kuNdikhoyo makungabi nagwele. Ungaze ufake igwele okanye ubusi kukutya okunikelwa kuNdikhoyo ngomlilo. 12Umnikelo wolibo lwesivuno sengqolowa ungásondezwa kuNdikhoyo yonke iminyaka, phofu ungàtshiswa eqongeni ngenjongo yokwenza ivumba elimyoli. 13Ityiwa mayigalelwe kuwo wonke umnikelo wokutya, kuba kaloku ityiwa yalatha umnqophiso ophakathi kwenu noThixo. Ke ngoko yonke iminikelo mayigalelwe ityiwa. 14Xa usondeza umnikelo wolibo lwesivuno sengqolowa yiza nomgrayo wengqolowa ogcadiweyo, okanye ingqolowa engqushiweyo. 15Dibanisa amafutha omnquma, ugalele intlaka yesiqhumiso. 16Umbingeleli woyitshisa inxalenye yomgubo namafutha kwakunye nentlaka leyo iyonke, oku kube ngumqondiso wokuba yonke loo nto ngumnikelo kuNdikhoyo ngomlilo.”