IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

Imithetho ngemithetho

191*UNdikhoyo wayalela uMosis ukuba makathi kwibandla lilonke lakwaSirayeli: 2“Yibani ngabantu abangcwele, kuba mna Ndikhoyo, Thixo wenu, ndingcwele.Nqulo 11:44-45; 1 Pet 1:16 3Hlonelani uyihlo nonyoko,Mfud 20:12; Hlaz 5:16 nize *noMhla wokuPhumla niwugcine ngokomyalelo wam.Mfud 20:8; Hlaz 5:12 Kaloku ndim uNdikhoyo uThixo wenu.

4“Nize ningandifulatheli niye kunqula izithixo;Nqulo 26:1 ningaziqingqeli imifanekiso.Mfud 20:23; 34:17; Hlaz 27:15 Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wenu.

5“Xa nixhele into yokwenza idini lobudlelane, ze nenze ngokommiselo endaninika wona, ukuze ndilamkele elo dini. 6Inyama yalo kufuneka ityiwe kanye ngalo mhla yawiswa ngawo loo nto yedini, kungenjalo ngomhla olandelayo. Ngomhla wesithathu yonke inyama eseleyo kufuneka itshiswe. 7Kaloku *selinomlaza, yaye ukuba kukho bani uyityileyo loo nyama, akayi kwamkeleka yena. 8Nabani na oyityileyo loo nyama wolizeka ityala. Kaloku uxabhele into eyahlulelwe mna. Loo mntu kufuneka asikwe kubantu bam.

9“Xa nivuna ze ningayisiki ingqolowa esemaphethelweni amasimi, ningakhwahlazi xa senivunile. 10Nasesidiliyeni ze ningakhwahlazi, newileyo ningayicholi. Ze niyiyekele amahlwempu kunye nabantu basemzini. Ndim kaloku uNdikhoyo uThixo wenu.Nqulo 23:22; Hlaz 24:19-22

11“Ze ningebi, okanye nenze amaqhinga, okanye nixoke.Mfud 20:15-16; Hlaz 5:19-20 12Ungafungi ngegama lam uxoka.Mfud 20:7; Hlaz 5:11; Mat 5:33 Ngokwenjenjalo unyelisa igama lam. Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wakho.

13“Ungaze umqhathe ummelwane wakho okanye umenzele ubuqhophololo. Musa ukuwubamba umvuzo womntu omqeshileyo, nditsho nobusuku obunye obu.Hlaz 24:14-15 14Ungasithuki isithulu, okanye ubeke umqobo osisikhubekiso phambi kwemfama.Hlaz 27:18 Ndihlonele; kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

15“Nize nigwebe ngobulungisa xa nichophele amatyala. Ze ningawenzeleleli amahlwempu, okanye nibe nomkhethe ngakwizityebi.Mfud 23:6-8; Hlaz 16:19 16Ningasasazi ulwimi ngabanye abantu, ningenzi nantoni na eya kubeka ubomi bomnye umntu esichengeni. Kaloku ndinguNdikhoyo.

17“Nize ningabi nanqala mntwini. Mkhalimele umntu owonayo,Mat 18:15 hleze nawe ube netyala. 18Ze ningaziphindezeli mntwini, okanye nimbambe isixhiba, koko nina mthandeni ummelwane wenu, kanye ngale ndlela nizithanda ngayo.Mat 5:43; 19:19; 22:39; Marko 12:31; Luka 10:27; Roma 13:9; Gal 5:14; Yak 2:8 Kutsho mna Ndikhoyo.

19“Yithobeleni imimiselo yam. Ze ningazekisi izilwanyana ezingelohlobo lunye, ningahlwayeli ndidi zahlukileyo zembewu ntsimini-nye, ningazambathi iimpahla ezilukwe ngemisonto eendidi zahlukileyo.Hlaz 22:9-11

20“Ukuba indoda ithe yalala nekhobokazana esekuvunyelwene ngalo ukuba lithengiswe komnye, phofu lingekahlawulelwa, kufuneka bohlwaywe ngokulingene isenzo eso, kodwa bangàbulawa – kaloku ibiselikhobokazana. 21Loo ndoda kufuneka izisele uNdikhoyo inkunzi yegusha esangweni *lesibingelelo, ibe lidini lentlawulo. 22Uya kuthi ke umbingeleli enze ngayo idini longxengxezelo, aze ke loo mntu axolelwe isono sakhe nguNdikhoyo.

23“Nakufika eKanana ze nithi xa nityala imithi niyithathe njengemithi *enomlaza kwiminyaka emithathu yokuqala. Ngelo xesha ke ze ningatyi nto kuyo. 24Kunyaka wesine zonke iziqhamo mazinikelwe kum, mna Ndikhoyo, zibe ngumnikelo wombulelo. 25Kodwa kowesihlanu unyaka ningazitya iziqhamo. Xa nenjenjalo sochuma ngakumbi isivuno. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

26“Ningatyi nyama inegazi.ZiQalo 9:4; Nqulo 7:26-27; 17:10-14; Hlaz 12:16,23; 15:23 Ze ningavumisi, ningenzi naluphi na uhlobo lwemilingo.Hlaz 18:10 27-28Xa nizilela abangasekhoyo ze ningazichebi iinwele ezisemacaleni entloko, neendevu ningaziphunguli. Ze ningavambi, ningenzi ntlanga emzimbeni.Nqulo 21:5; Hlaz 14:1 Kutsho mna Ndikhoyo.

29“Ningazingcolisi iintombi zenu ngokuzenza amahenyukazi.Hlaz 23:17 Xa nenjenjalo ilizwe loba lilizwe lobuhenyukazi, lize ke lizale yinkohlakalo. 30Nina ze niyigcine *iMihla yam yokuPhumla, nisihlonele isibingelelo sam.Nqulo 26:2 Kutsho mna Ndikhoyo.

31“Ningathathi ntonga niye kuvumisa kubantu abeva ngababhubhileyo.Hlaz 18:11; 1 Sam 28:3; 2 Kum 23:4; Isaya 8:19 Xa nenza loo nto noba nezothe. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

32“Bahloneleni abantu abadala, nibanike imbeko, nimhlonele uThixo wenu – ndinguNdikhoyo.

33“Ze ningabacinezeli abantu basemzini abahlala phakathi kwenu. 34Baphatheni ngokufanayo nabayinzala, nibathande kanye ngale ndlela nizithanda ngayo nani. Kaloku nani benikhe nangabantu basemzini eJiputa.Mfud 22:21; Hlaz 24:17-18; 17:19 Nditsho ke mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

35“Ze ningaqhathi bani ngokusebenzisa imilinganiselo engeyiyo, nditsho eyobude nobunzima neyesixa. 36Sebenzisani imilinganiselo engenankqatho, nokuba yeyobude, nokuba yeyobunzima, nokuba yeyenani.Hlaz 25:13-16; Zaf 20:10; Hez 45:10 Nditsho mna Ndikhoyo Thixo endanikhuphayo eJiputa. 37Yithobeleni yonke imimiselo yam nemithetho yam; kaloku ndinguNdikhoyo.”