IsiXhosa 1996 (XHO96)
18

Mayela norheletyo

181*UNdikhoyo wayalela uMosis 2ukuba axelele amaSirayeli athi: “Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu. 3Sanukulandela imikhwa yabantu baseJiputa, apho benifudula nihlala khona, okanye eyabantu baseKanana, apho ndinisa khona ngoku. 4Yithobeleni imithetho yam, nenze oko ndiniyalela kona. Ewe, ndim Ndikhoyo uThixo wenu. 5Nize nihambe ngemimiselo nangemithetho endiza kuniwisela yona; xa niyithobela niya kuphila ngayo.Neh 9:29; Hez 18:9; 20:11-13; Luka 10:28; Roma 10:5; Gal 3:12 Kutsho mna Ndikhoyo.”

6UNdikhoyo ke wawisa le mithetho: “Makungabikho ndoda ihlangana nomntu ezalana naye. 7Uze ungamhlazisi uyihlo ngokuhlangana nonyoko; linyala ukuhlangana nonyoko. 8Uze ungahlazisi uyihlo ngokuhlangana naye nawuphi na kubafazi bakhe.Nqulo 20:11; Hlaz 22:30; 27:20 9Ungaze uhlangane nodade wenu, nokuba yintombi kayihlo, nokuba yintombi kanyoko, nditsho nokuba ingakhulelanga kowenu.Nqulo 20:17; Hlaz 27:22 10Ungaze uhlangane nomzukulwana wakho; linyala elo. 11Ungaze uhlangane nentombi yeqadi; ngudade wenu lowo. 12Ungaze uhlangane nodade boyihlo 13okanye unyokokazi. 14Ungaze uhlangane nomka-yihlo-mncinci okanye kanyokolume.Nqulo 20:19-20 15Ungaze uhlangane nomolokazana wakho,Nqulo 20:12 16okanye umka-mntakwenu.Nqulo 20:21 17Ungaze uhlangane nentombi okanye umzukulwana womfazi owakha wahlangana naye; kaloku bayazalana naye. Into enjalo yintlondi.Nqulo 20:14; Hlaz 27:23 18Ungaze umenze umkakho udade bomkakho lo gama asaphilayo umkakho.

19“Ungaze uhlangane nomfazi osexesheni, kuba ùya kuxabheleka ngokwenjenjalo.Nqulo 20:18 20Ungaze uhlangane nomfazi wenye indoda, kuba linyala loo nto.Nqulo 20:10 21Unganikezeli namnye umntwana wakho abe yinto yokwenzela *uMoleki idini, kuba loo nto inyelisa igama loThixo wakho. Nditsho mna Ndikhoyo.Nqulo 20:1-5 22Indoda mayingahlangani nenye indoda iyenze umfazi, kuba lisikizi elo.Nqulo 20:13 23Makungabikho ndoda okanye umfazi ohlangana nesilwanyana; loo ntlondi ilisikizi.Mfud 22:19; Nqulo 20:15-16; Hlaz 27:21 24Ze ningazingcolisi ngezi ntlondi, kuba iintlanga zazixabhela ngenxa yezi zinto. Nditsho iintlanga ezazimi kulo mhlaba, ezi ngoku mna Ndikhoyo ndizikhuphayo kuwo ukuze kuhlale nina. 25Iintlondi zazo zada zaxabhela nomhlaba lo, ngoku ke ndiwenze ukuba ubabukule abantu ababewumile. 26-27Bawenza la manyala onke, baza balingcolisa elo zwe; ke nina maze niwatyeshele. Nditsho kuni nonke, maSirayeli kunye nabangeneleli, kufuneka le miyalelo yam niyigcine, 28khon' ukuze ningawuxabheli loo mhlaba ude unibukule njengoko wazibukulayo iintlanga ebezihlala kuwo ngaphambi kwenu. 29Yazini ukuba uyasikwa ebantwini bakaNdikhoyo nabani na owenza la masikizi.”

30“Thobelani imiyalelo yam,” utsho uNdikhoyo, “ningalinganisi imikhwa yabantu ababehlala apha ngaphambi kwenu. Ze ningazixabheli ngokwenza la manyala. Kutsho mna kaloku, Ndikhoyo, uThixo wenu.”