IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Indawo emakuxhelelwe kuyo

171*UNdikhoyo wathi uMosis 2makagqithisele le mimiselo kuAron nakoonyana bakhe nakumaSirayeli ephela: 3-4UmSirayeli oxhela inkomo nokuba yigusha nokuba yibhokhwe, eyixhelela elalini okanye nakuyiphi na enye indawo, waphula umthetho xa loo nto angayenzeli ngasesangweni *lesibingelelo. Umntu ongawuthobelanga lo mmiselo wofana nomntu ophalaze igazi, yaye uya kusikwa kumaSirayeli. 5Intsingiselo yalo mthetho kukuba amaSirayeli awazise kuNdikhoyo loo madini ebekade ewaxhelela naphi na. Onke amadini makaziswe kumbingeleli ngasesangweni lesibingelelo, abe ngamadini obudlelane. 6Umbingeleli uya kutshiza ngegazi elo kumacala onke eqonga ekungeneni kwesibingelelo, aze amanqatha awatshise enzele uNdikhoyo ivumba elimyoli. 7AmaSirayeli makangaphindi anganyaniseki kuNdikhoyo ngokuxhelela naphi na, esenzela iindimoni amadini. Esi sithethe amaSirayeli makangaze asityeshele.

8UmSirayeli okanye umngeneleli othe wenzela uNdikhoyo idini elitshiswayo, okanye naliphi na elinye idini, 9ongalenzelanga uNdikhoyo ngasesangweni lesibingelelo, loo mntu kufuneka asikwe ebantwini bakaThixo.

Ukuxabiseka kwegazi

10UmSirayeli okanye umngeneleli othe watya inyama yento engophanga, *uNdikhoyo womfulathela, angabi nabudlelane naye.ZiQalo 9:4; Nqulo 7:26-27; Hlaz 12:16,23; 15:23 11Igazi bubomi bayo nayiphi na into ephilayo. Yiyo ke loo nto uNdikhoyo ayalela ukuba kungxengxezelwe ngalo izono zabantu eqongeni. Igazi libubomi, licamagushela izono.Hebh 9:22 12Yiyo ke loo nto uNdikhoyo athe amaSirayeli nabangeneleli maze bangayityi inyama yento engophanga.

13Xa kukho umSirayeli okanye umngeneleli othe wazingela wabamba inyamakazi okanye intaka etyiwayo, kufuneka igazi layo alivuzisele emhlabeni, aze aligqumelele ngomhlaba. 14Kaloku igazi libubomi bayo yonke into ephilayo. Kungenxa yoko ke uNdikhoyo athe kumaSirayeli makangayityi inyama yento engophanga, yaye nabani na oyityayo uya kusikwa ebantwini bakaThixo.

15UmSirayeli okanye umngeneleli othe watya inyama yento efileyo, okanye ebulewe ngamarhamncwa, kufuneka ahlambe iimpahla, ahlambe nomzimba, alinde kutshone ilanga, ukuze uphele *umlaza. 16Ukuba akayenzi loo nto, aze aqonde ukuba isala-kutyelwa sibona ngolophu.

18

Mayela norheletyo

181*UNdikhoyo wayalela uMosis 2ukuba axelele amaSirayeli athi: “Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu. 3Sanukulandela imikhwa yabantu baseJiputa, apho benifudula nihlala khona, okanye eyabantu baseKanana, apho ndinisa khona ngoku. 4Yithobeleni imithetho yam, nenze oko ndiniyalela kona. Ewe, ndim Ndikhoyo uThixo wenu. 5Nize nihambe ngemimiselo nangemithetho endiza kuniwisela yona; xa niyithobela niya kuphila ngayo.Neh 9:29; Hez 18:9; 20:11-13; Luka 10:28; Roma 10:5; Gal 3:12 Kutsho mna Ndikhoyo.”

6UNdikhoyo ke wawisa le mithetho: “Makungabikho ndoda ihlangana nomntu ezalana naye. 7Uze ungamhlazisi uyihlo ngokuhlangana nonyoko; linyala ukuhlangana nonyoko. 8Uze ungahlazisi uyihlo ngokuhlangana naye nawuphi na kubafazi bakhe.Nqulo 20:11; Hlaz 22:30; 27:20 9Ungaze uhlangane nodade wenu, nokuba yintombi kayihlo, nokuba yintombi kanyoko, nditsho nokuba ingakhulelanga kowenu.Nqulo 20:17; Hlaz 27:22 10Ungaze uhlangane nomzukulwana wakho; linyala elo. 11Ungaze uhlangane nentombi yeqadi; ngudade wenu lowo. 12Ungaze uhlangane nodade boyihlo 13okanye unyokokazi. 14Ungaze uhlangane nomka-yihlo-mncinci okanye kanyokolume.Nqulo 20:19-20 15Ungaze uhlangane nomolokazana wakho,Nqulo 20:12 16okanye umka-mntakwenu.Nqulo 20:21 17Ungaze uhlangane nentombi okanye umzukulwana womfazi owakha wahlangana naye; kaloku bayazalana naye. Into enjalo yintlondi.Nqulo 20:14; Hlaz 27:23 18Ungaze umenze umkakho udade bomkakho lo gama asaphilayo umkakho.

19“Ungaze uhlangane nomfazi osexesheni, kuba ùya kuxabheleka ngokwenjenjalo.Nqulo 20:18 20Ungaze uhlangane nomfazi wenye indoda, kuba linyala loo nto.Nqulo 20:10 21Unganikezeli namnye umntwana wakho abe yinto yokwenzela *uMoleki idini, kuba loo nto inyelisa igama loThixo wakho. Nditsho mna Ndikhoyo.Nqulo 20:1-5 22Indoda mayingahlangani nenye indoda iyenze umfazi, kuba lisikizi elo.Nqulo 20:13 23Makungabikho ndoda okanye umfazi ohlangana nesilwanyana; loo ntlondi ilisikizi.Mfud 22:19; Nqulo 20:15-16; Hlaz 27:21 24Ze ningazingcolisi ngezi ntlondi, kuba iintlanga zazixabhela ngenxa yezi zinto. Nditsho iintlanga ezazimi kulo mhlaba, ezi ngoku mna Ndikhoyo ndizikhuphayo kuwo ukuze kuhlale nina. 25Iintlondi zazo zada zaxabhela nomhlaba lo, ngoku ke ndiwenze ukuba ubabukule abantu ababewumile. 26-27Bawenza la manyala onke, baza balingcolisa elo zwe; ke nina maze niwatyeshele. Nditsho kuni nonke, maSirayeli kunye nabangeneleli, kufuneka le miyalelo yam niyigcine, 28khon' ukuze ningawuxabheli loo mhlaba ude unibukule njengoko wazibukulayo iintlanga ebezihlala kuwo ngaphambi kwenu. 29Yazini ukuba uyasikwa ebantwini bakaNdikhoyo nabani na owenza la masikizi.”

30“Thobelani imiyalelo yam,” utsho uNdikhoyo, “ningalinganisi imikhwa yabantu ababehlala apha ngaphambi kwenu. Ze ningazixabheli ngokwenza la manyala. Kutsho mna kaloku, Ndikhoyo, uThixo wenu.”

19

Imithetho ngemithetho

191*UNdikhoyo wayalela uMosis ukuba makathi kwibandla lilonke lakwaSirayeli: 2“Yibani ngabantu abangcwele, kuba mna Ndikhoyo, Thixo wenu, ndingcwele.Nqulo 11:44-45; 1 Pet 1:16 3Hlonelani uyihlo nonyoko,Mfud 20:12; Hlaz 5:16 nize *noMhla wokuPhumla niwugcine ngokomyalelo wam.Mfud 20:8; Hlaz 5:12 Kaloku ndim uNdikhoyo uThixo wenu.

4“Nize ningandifulatheli niye kunqula izithixo;Nqulo 26:1 ningaziqingqeli imifanekiso.Mfud 20:23; 34:17; Hlaz 27:15 Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wenu.

5“Xa nixhele into yokwenza idini lobudlelane, ze nenze ngokommiselo endaninika wona, ukuze ndilamkele elo dini. 6Inyama yalo kufuneka ityiwe kanye ngalo mhla yawiswa ngawo loo nto yedini, kungenjalo ngomhla olandelayo. Ngomhla wesithathu yonke inyama eseleyo kufuneka itshiswe. 7Kaloku *selinomlaza, yaye ukuba kukho bani uyityileyo loo nyama, akayi kwamkeleka yena. 8Nabani na oyityileyo loo nyama wolizeka ityala. Kaloku uxabhele into eyahlulelwe mna. Loo mntu kufuneka asikwe kubantu bam.

9“Xa nivuna ze ningayisiki ingqolowa esemaphethelweni amasimi, ningakhwahlazi xa senivunile. 10Nasesidiliyeni ze ningakhwahlazi, newileyo ningayicholi. Ze niyiyekele amahlwempu kunye nabantu basemzini. Ndim kaloku uNdikhoyo uThixo wenu.Nqulo 23:22; Hlaz 24:19-22

11“Ze ningebi, okanye nenze amaqhinga, okanye nixoke.Mfud 20:15-16; Hlaz 5:19-20 12Ungafungi ngegama lam uxoka.Mfud 20:7; Hlaz 5:11; Mat 5:33 Ngokwenjenjalo unyelisa igama lam. Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wakho.

13“Ungaze umqhathe ummelwane wakho okanye umenzele ubuqhophololo. Musa ukuwubamba umvuzo womntu omqeshileyo, nditsho nobusuku obunye obu.Hlaz 24:14-15 14Ungasithuki isithulu, okanye ubeke umqobo osisikhubekiso phambi kwemfama.Hlaz 27:18 Ndihlonele; kaloku ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

15“Nize nigwebe ngobulungisa xa nichophele amatyala. Ze ningawenzeleleli amahlwempu, okanye nibe nomkhethe ngakwizityebi.Mfud 23:6-8; Hlaz 16:19 16Ningasasazi ulwimi ngabanye abantu, ningenzi nantoni na eya kubeka ubomi bomnye umntu esichengeni. Kaloku ndinguNdikhoyo.

17“Nize ningabi nanqala mntwini. Mkhalimele umntu owonayo,Mat 18:15 hleze nawe ube netyala. 18Ze ningaziphindezeli mntwini, okanye nimbambe isixhiba, koko nina mthandeni ummelwane wenu, kanye ngale ndlela nizithanda ngayo.Mat 5:43; 19:19; 22:39; Marko 12:31; Luka 10:27; Roma 13:9; Gal 5:14; Yak 2:8 Kutsho mna Ndikhoyo.

19“Yithobeleni imimiselo yam. Ze ningazekisi izilwanyana ezingelohlobo lunye, ningahlwayeli ndidi zahlukileyo zembewu ntsimini-nye, ningazambathi iimpahla ezilukwe ngemisonto eendidi zahlukileyo.Hlaz 22:9-11

20“Ukuba indoda ithe yalala nekhobokazana esekuvunyelwene ngalo ukuba lithengiswe komnye, phofu lingekahlawulelwa, kufuneka bohlwaywe ngokulingene isenzo eso, kodwa bangàbulawa – kaloku ibiselikhobokazana. 21Loo ndoda kufuneka izisele uNdikhoyo inkunzi yegusha esangweni *lesibingelelo, ibe lidini lentlawulo. 22Uya kuthi ke umbingeleli enze ngayo idini longxengxezelo, aze ke loo mntu axolelwe isono sakhe nguNdikhoyo.

23“Nakufika eKanana ze nithi xa nityala imithi niyithathe njengemithi *enomlaza kwiminyaka emithathu yokuqala. Ngelo xesha ke ze ningatyi nto kuyo. 24Kunyaka wesine zonke iziqhamo mazinikelwe kum, mna Ndikhoyo, zibe ngumnikelo wombulelo. 25Kodwa kowesihlanu unyaka ningazitya iziqhamo. Xa nenjenjalo sochuma ngakumbi isivuno. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

26“Ningatyi nyama inegazi.ZiQalo 9:4; Nqulo 7:26-27; 17:10-14; Hlaz 12:16,23; 15:23 Ze ningavumisi, ningenzi naluphi na uhlobo lwemilingo.Hlaz 18:10 27-28Xa nizilela abangasekhoyo ze ningazichebi iinwele ezisemacaleni entloko, neendevu ningaziphunguli. Ze ningavambi, ningenzi ntlanga emzimbeni.Nqulo 21:5; Hlaz 14:1 Kutsho mna Ndikhoyo.

29“Ningazingcolisi iintombi zenu ngokuzenza amahenyukazi.Hlaz 23:17 Xa nenjenjalo ilizwe loba lilizwe lobuhenyukazi, lize ke lizale yinkohlakalo. 30Nina ze niyigcine *iMihla yam yokuPhumla, nisihlonele isibingelelo sam.Nqulo 26:2 Kutsho mna Ndikhoyo.

31“Ningathathi ntonga niye kuvumisa kubantu abeva ngababhubhileyo.Hlaz 18:11; 1 Sam 28:3; 2 Kum 23:4; Isaya 8:19 Xa nenza loo nto noba nezothe. Kutsho mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

32“Bahloneleni abantu abadala, nibanike imbeko, nimhlonele uThixo wenu – ndinguNdikhoyo.

33“Ze ningabacinezeli abantu basemzini abahlala phakathi kwenu. 34Baphatheni ngokufanayo nabayinzala, nibathande kanye ngale ndlela nizithanda ngayo nani. Kaloku nani benikhe nangabantu basemzini eJiputa.Mfud 22:21; Hlaz 24:17-18; 17:19 Nditsho ke mna Ndikhoyo, Thixo wenu.

35“Ze ningaqhathi bani ngokusebenzisa imilinganiselo engeyiyo, nditsho eyobude nobunzima neyesixa. 36Sebenzisani imilinganiselo engenankqatho, nokuba yeyobude, nokuba yeyobunzima, nokuba yeyenani.Hlaz 25:13-16; Zaf 20:10; Hez 45:10 Nditsho mna Ndikhoyo Thixo endanikhuphayo eJiputa. 37Yithobeleni yonke imimiselo yam nemithetho yam; kaloku ndinguNdikhoyo.”