IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Ukungcungcutheka kweJerusalem

41Awu! Igolide ilahlekene nobukhazikhazi;

suka eyona-yona yagqola!

Amatye exabiso angcwele athe saa ekungeneni kwesitalato ngasinye.

2Umlisela oliqhayiya laseZiyon,

obufudula ixabiso lawo nqwa negolide,

kodwa ngoku nqwa neembiza zomdongwe

ezingumsebenzi wezandla zombumbi.

3Neempungutye ziyancancisa, ziwondle amathole azo,

kodwa abantu bam bangqwabalala njengenciniba yasentlango.

4Iintsana zinxanwe lwada ulwimi lwee nca enkalakahleni.

Abantwana bakhalela isonka, kodwa akukho mntu ubaphayo.

5Ababefudula besitya izimuncu-muncu ngoku bazula-zula ezitalatweni behlwempuzekile.

Ababekhula benxiba ezimbeje-mbeje namhla bagqusha eluthuthwini.

6Isikreqo sabantu bakowethu singaphaya kwesono saseSodom,ZiQalo 19:24

yona yadilizwa ngequbuliso kungekho bani ufake isandla.

7Iinkosana zayo zazikhanya ngaphezu kwekhephu,

zimhlophe kunobisi,

imizimba yazo ibukeka ngaphezu kweerubhi,

zinomkhitha okwesafire.

8Kodwa ngoku zimnyama kunomsizi;

azaziwa xa zihamba esitalatweni.

Ulusu lwazo lushwabene lwathi nca emathanjeni;

lome okweenkuni.

9Banethamsanqa abafe ngekrele kunabo babulewe yindlala;

bayaphela ngenxa yephango, kuba akukho kudla emasimini.

10Abafazi ababesakuba nemfesane babapheke ngezabo izandla abantwana babo,Hlaz 28:57; Hez 5:10

baba kukudla kwabo ngexesha lokutshatyalaliswa kwabantu bakowethu.

11*UNdikhoyo uyikhuphe yaphelela ingqumbo yakhe;

uwuthulule umsindo wakhe ovuthayo.

Uwuphembile umlilo eZiyon, wazitshisa iziseko zayo.

12Iikumkani zehlabathi zazingakholwa,

nditsho nkqu abemi bonke belimiweyo,

ukuba iintshaba nababandezeli bangaze bangene emasangweni eJerusalem.

13Kodwa ke kwenzekile oko ngenxa yezono zabashumayeli bayo,

nezikreqo zababingeleli bayo,

abaliphalaze kuyo igazi lamalungisa.

14Ngoku baphampatha ezitalatweni okwabantu abaziimfama.

Igazi libadyobhe kangangokuba akukho mntu unga angazichukumisa izambatho zabo.

15“Mkani; *nigqwalisekile!” batsho abantu kubo.

“Sukani; sukani; ningakhe nilinge ukusondela kuthi!”

Bakuba bebhacele ezintlangeni

zona ziya kuthi ngabo: “Abanakuhlala apha.”

16Ubachitha-chithe ngokwakhe uNdikhoyo;

uyekile ukubalondoloza.

Abasahlonelwa ababingeleli;

akasajongelwe nto amadoda amakhulu.

17Amehlo ethu ade amfiliba kukujonga uncedo olungekhoyo;

simi bhuxe kwiimboniselo zethu,

sijonge uhlanga olungenako ukuhlangula.

18Sichwechwelwa ngamadoda asizingelayo

ngokokude singabi nakuhamba ezitalatweni zethu.

Sisondele isiphelo sethu;

ifinciwe imihla yethu;

ewe, sifikile isiphelo sethu.

19Ababesisukele babenesantya ngaphezu kwesokhozi;

basileqa ezintabeni, basilalela entlango.

20Umthanjiswa kaNdikhoyo, obubomi nomphefumlo wethu, wabanjiswa emigibeni yabo.

Thina besiba xa siphantsi kwesithunzi sakhe

soba ngabantu phakathi kwezizwe.

21Yiba nemihlali uvuye, ntombi enguEdom,

wena ohlala elizweni laseUze.

Phofu nawe uza kuyirhabula le ndebe;

uya kunxila uzihlube uhambe ze.

22Wena ntombindini enguZiyon,

siza kufikelela esiphelweni isohlwayo sakho;

akuyi kolulwa ukuthinjwa kwakho.

Kodwa, ntombindini enguEdom, úya kukohlwaya ngesikreqo sakho,

ayityhile inkohlakalo yakho.

5

Umthandazo wokucela inceba

51*Ndikhoyo, yikhumbule into eyenzekileyo kuthi;

jonga ukubone ukuhlaziswa kwethu.

2Ilifa lethu linikwe abasemzini,

izindlu zethu zanikwa abangeneleli.

3Saba ziinkedama ezingenayise,

basuka oomama bafana nabahlolokazi.

4Siwathenga ngemali amanzi okusela,

ngokunjalo neenkuni siyazihlawulela.

5Abasitshutshisayo basibambe ngobhongwana;

sidiniwe kodwa asikuzuzi ukuphumla.

6Solulela izandla kwiJiputa kwaneAsiriya,

khon' ukuze sihluthe sisonka.

7Kone oobawo, kodwa abasekho;

ngoku thina sithwele iziphumo zezikreqo zabo.

8Silawulwa zizicaka;

akukho namnye onokusihlangula ezandleni zazo.

9Ukutya sikuzuza ngokubeka ubomi bethu esichengeni

ngenxa yekrele elisentlango.

10Ulusu lwethu lutshisa okweziko

ngenxa yefiva ebangwa yindlala.

11Abafazi badlwengulwe eZiyon,

ngokunjalo iintombi ezidolophini zakwaJuda.

12Iziphathamandla zixhonywe ngezandla zazo;

akahlonelwa amadoda amakhulu.

13Amadodana abila esoma ngamatye okusila;

abafana basindeka phantsi kweenyanda zeenkuni.

14Amadoda amakhulu akasekho emasangweni esixeko;

abafana bayiyekile ingoma.

15Iintliziyo zethu azinamihlali;

sizilile endaweni yokuxhentsa.

16Isithsaba siwile ezintlokweni zethu.

Athi ke thina, sonile!

17Ngenxa yoko zitsho zatyhafa iintliziyo zethu;

ngenxa yezo zinto abona mfiliba amehlo ethu.

18Kaloku intaba yeZiyon yinkangala;

seyisisikhundla seempungutye.

19Wena, Ndikhoyo, uhleli ngonaphakade;

ulawulo lwakho luhlala luhleli izizukulwana ngezizukulwana.

20Kungani ukuba usoloko usilibala?

Kungani ukuba usilahle ithuba elingaka?

21Sibuyisele kuwe, Ndikhoyo, ukuze nathi siguquke;

sihlaziye njengakwimihla yamandulo.

22Ngaba usilahle kwaphela na,

wasiqumbela ngokukhulukazi?