IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Umthandazo wokucela inceba

51*Ndikhoyo, yikhumbule into eyenzekileyo kuthi;

jonga ukubone ukuhlaziswa kwethu.

2Ilifa lethu linikwe abasemzini,

izindlu zethu zanikwa abangeneleli.

3Saba ziinkedama ezingenayise,

basuka oomama bafana nabahlolokazi.

4Siwathenga ngemali amanzi okusela,

ngokunjalo neenkuni siyazihlawulela.

5Abasitshutshisayo basibambe ngobhongwana;

sidiniwe kodwa asikuzuzi ukuphumla.

6Solulela izandla kwiJiputa kwaneAsiriya,

khon' ukuze sihluthe sisonka.

7Kone oobawo, kodwa abasekho;

ngoku thina sithwele iziphumo zezikreqo zabo.

8Silawulwa zizicaka;

akukho namnye onokusihlangula ezandleni zazo.

9Ukutya sikuzuza ngokubeka ubomi bethu esichengeni

ngenxa yekrele elisentlango.

10Ulusu lwethu lutshisa okweziko

ngenxa yefiva ebangwa yindlala.

11Abafazi badlwengulwe eZiyon,

ngokunjalo iintombi ezidolophini zakwaJuda.

12Iziphathamandla zixhonywe ngezandla zazo;

akahlonelwa amadoda amakhulu.

13Amadodana abila esoma ngamatye okusila;

abafana basindeka phantsi kweenyanda zeenkuni.

14Amadoda amakhulu akasekho emasangweni esixeko;

abafana bayiyekile ingoma.

15Iintliziyo zethu azinamihlali;

sizilile endaweni yokuxhentsa.

16Isithsaba siwile ezintlokweni zethu.

Athi ke thina, sonile!

17Ngenxa yoko zitsho zatyhafa iintliziyo zethu;

ngenxa yezo zinto abona mfiliba amehlo ethu.

18Kaloku intaba yeZiyon yinkangala;

seyisisikhundla seempungutye.

19Wena, Ndikhoyo, uhleli ngonaphakade;

ulawulo lwakho luhlala luhleli izizukulwana ngezizukulwana.

20Kungani ukuba usoloko usilibala?

Kungani ukuba usilahle ithuba elingaka?

21Sibuyisele kuwe, Ndikhoyo, ukuze nathi siguquke;

sihlaziye njengakwimihla yamandulo.

22Ngaba usilahle kwaphela na,

wasiqumbela ngokukhulukazi?