IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Isohlwayo nethemba

31Mna ndiyindoda eyivileyo imbandezelo

ngenxa yentonga yomsindo wakhe.

2Undibhexeshile wandenza ndahamba ebumnyameni endaweni yokukhanya.

3Ewe, isandla sakhe sindijikele saphindelela imini yonke.

4Unditsho ndashwabana ulusu nenyama;

uwaphule amathambo am.

5Undingqingile wandirhangqa ngeenzingo nentlupheko.

6Undenze ndahlala ebumnyameni, ndangathi ngabo bafa mandulo.

7Undibiyele macala onke ukuze ndingabi nakuphuma;

undikhonxe ngamakhamandela obhedu andisindayo.

8Naxa ndikhala ndicela uncedo,

uyawuthintela umthandazo wam.

9Umgaqo wam uwuvale ngamatye aqingqiweyo;

iindlela zam uzenze zaba goso-goso.

10Njengebhere elaleleyo, nanjengengonyama ezifihlileyo,

11undikhuphe emendweni wandiqwenga,

wandishiya apho ndingxwelerhekile.

12Wasityeda isaphetha sakhe,

wandimisa ndayitekeni yeentolo zakhe.

13Undosele ngaphakathi ngeentolo zomphongolo wakhe.

14Ndaba yintlekisa yabantu bonke bakowethu,

bephoxisa ngam imini yonke ngeengoma ezingam.

15Wandikakaza ndanela imithana ekrakra,

wandiseza ndahlutha umhlonyane.

16Amazinyo am uwaphule ngegrabile,

wandinyhasha eluthulini.

17Ndiluhluthiwe lwemka kum uxolo,

ndawalibala amathuba enkqubela.

18Ngoko ndithi: “Liphelile iwonga lam

nako konke ebendithembele kuko *kuNdikhoyo.”

19Zikhumbule iimbandezelo zam nokubhadula kwam –

umhlonyane nenyongo.

20Ndahlala ndizikhumbula ezo zinto,

waye umphefumlo udakumbile ngaphakathi kum.

21Konke oku ndiya kukugcina entliziyweni yam;

ngoko ke ndohlala ndinethemba.

22Kungenxa yezibele zikaNdikhoyo singatshabalalanga nje,

kuba inceba yakhe ayinasiphelo.

23Zihlala zintsha imihla ngemihla;

kukhulu ukuthembeka kwakhe.

24Umoya wam uthi: “Isabelo sam nguNdikhoyo;

ngako oko ndiya kukholosa ngaye.”

25UNdikhoyo ulungile kwabo bathembele ngaye,

kwabo bamfunayo.

26Kulungile ukuthi cwaka,

uthembe usindiso oluvela kuNdikhoyo.

27Kulungile ukuba umntu ayithwale kwasebutsheni bakhe idyokhwe.

28Makahlale yedwa athi cwaka,

kuba uyithwaliswe nguNdikhoyo.

29Makaguqe, ubuso buthi nqo eluthulini –

lisenokubakho ithemba.

30Makanikele isidlele sakhe kulowo unga angambetha,

akwamkele ukuhlaziswa, anele kuko.

31Kaloku iNkosi ayimlahli ngonaphakade umntu wayo.

32Nakuba eyizisa intlungu ubuya abe nemfesane.

Kaloku lungako uthando lwakhe olungazange lwaphela.

33Asingomnqweno wakhe ukuthumela imbandezelo okanye inkxwaleko koonyana babantu.

34Ukuwacumza ngonyawo onke amabanjwa emhlabeni,

35nokugqwetha ityala lomntu emehlweni kaPhezukonke,

36nokungayilamli ngobulungisa imbambano yomntu –

ingaba iNkosi ayiziboni ezi zinto?

37Ngubani onokuthetha kwenzeke xa iNkosi ingamyalelanga?

38Azizi ngokutsho kukaPhezukonke na izinto ezimbi nezilungileyo?

39Kungani na ukuba umntu abe nezikhalazo lo gama esaphila,

xa esohlwaywa ngenxa yezono zakhe?

40Masikhe siziphengulule sizigocagoce iindlela zethu,

size sibuyele kuNdikhoyo.

41Iintliziyo zethu kunye nezandla zethu

masiziphakamisele kuThixo ezulwini, sithi:

42“Sikreqile, sakuvukela,

waza wena akwasixolela.”

43Wena wambethe umsindo wasisukela,

wasibulala ungenanceba.

44Uzigqubuthele ngelifu

ukuze kungabikho mthandazo ufikelelayo kuwe.

45Usenze inkunkuma nomququ phakathi kwezizwe.

46Zonke iintshaba zethu ziphoxisa ngathi.

47Siyangcungcutheka phakathi kwemihadi imbhubho nentshabalalo.

48Amehlo am agxiza iinyembezi

kuba abantu bakowethu bayatshabalala.

49Iinyembezi ziyaqukuqela ukuphuma emehlweni am,

zaye aziyi kuyeka, zingayi kunqamka,

50de uNdikhoyo akhangele esezulwini abone.

51Endikubonayo kuwenza buhlungu umphefumlo wam

ngenxa yeentombi zonke zesixeko sakowethu.

52Abo baziintshaba zam ngaphandle kwesizathu

bandizingela njalo oku kwentaka.

53Bazama ukundibulala ngokundeyelisela emhadini,

baza bandigibisela ngamatye.

54Andigubungela amanzi,

ndada ndathi: “Kuphelile okwam!”

55Ewe, Ndikhoyo, ndilibizile igama lakho ndisezantsi emhadini.

56Undivile ndikubongoza ndisithi:

“Musa ukuyivingca indlebe yakho xa ndibhenela kuwe ndicela uncedo.”

57Usondele ndakukubiza,

wathi: “Musa ukoyika.”

58Ewe, Nkosi, undilamlele,

wabuhlangula ubomi bam.

59Ndikhoyo, uyibonile ingcinezelo ebendikuyo;

nceda undilamlele kwityala lam.

60Uyibonile indlela abaziphindezela ngayo kum,

nawo onke amayelenqe abo ngam.

61Kwowu, Ndikhoyo, uzivile izinyeliso zabo

nawo onke amayelenqe abo ngam.

62Iintetho neengcamango zabo zichasene nam imihla yonke.

63Bakhangele: behleli, behamba, benza amagwijo ngam.

64Ndikhoyo, babuyekeze ngokufanelekileyo ngokwezenzo zezandla zabo.

65Ziqaqadekise iintliziyo zabo, size sibe phezu kwabo isiqalekiso sakho.

66Basukele usemsindweni,

ubatshabalalise baphele phantsi kwezulu likaNdikhoyo.