IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

UNdikhoyo wohlwaya iJerusalem

21Awu! Lisibekele kwintombi

enguZiyon ngenxa yomsindo weNkosi.

Isiphose phantsi isihombo sikaSirayeli,

sasuka ezulwini, sakhahleleka emhlabeni;

ayasikhumbula isihlalo seenyawo zayo

ngomhla womsindo wayo.

2INkosi iziginye zonke izindlu zikaYakobi ingenanceba;

emsindweni wayo izidilizile iinqaba zentombi enguJuda.

Ubukumkani neziphathamandla ubukhahlele emhlabeni wabuhlazisa.

3Ekuvutheni komsindo wayo imnqumle iimpondo uSirayeli.

Isirhoxisile isandla sayo sokunene kwakuvela utshaba.

Injengomlilo ovuthayo phakathi kwaYakobi,

otshisa konke phambi kwawo.

4Isityede okotshaba isaphetha sayo;

isandla sayo sokunene sesilungele ukutola oku kombandezeli.

Izibulele zonke iinzwana neenzwakazi;

umsindo wayo iwuthulule okomlilo phezu kwentente yentombi enguZiyon.

5INkosi isuke yafana notshaba;

imginyile uSirayeli.

Iwabimbilizile onke amabhotwe akhe,

yazidiliza iinqaba zakhe.

Ikuphinda-phindile ukuzila nokulila kwintombi enguJuda.

6Iyichitha-chithile indlu yayo ngokungathi liphempe esitiyeni,

yaza yayitshabalalisa indawo yayo yokuhlangana.

*UNdikhoyo wenza ukuba iZiyon iyilibale imisitho

ngokunjalo *neMihla yokuPhumla;

ngenxa yokuvutha komsindo wakhe umbukule ukumkani kwanombingeleli.

7*UNdikhoyo ulilahlile iqonga lakhe lamadini,

wasicekisa isibingelelo sakhe esisodwa.

Iindonga ezikhusela amabhotwe akhe uzinikezele esandleni seentshaba;

ziyaxokozela endlwini kaNdikhoyo njengangomhla womsitho.

8UNdikhoyo wagqiba ekudilizeni iindonga ezirhangqe intombi enguZiyon;

wawolula umtya wokulinganisa,

waza akasibamba isandla sakhe ekutshabalaliseni.

Kwaba sisijwili kwiinqaba neendonga;

zadilika zasuka zanyamalala.

9Amasango ayo asuke azika emhlabeni;

uyaphule wayikroboza imivalo yawo.

Ukumkani neziphathamandla zayo bakwelasemzini phakathi kweentlanga;

umthetho awusafundiswa;

*abashumayeli bayo abasafumani mibono ivela kuNdikhoyo.

10Amadoda amakhulu entombi enguZiyon athe bhaxa emhlabeni ethe cwaka.

Azigalele ngomhlaba entloko, abhinqa ezirhwexayo ezila;

umthinjana waseJerusalem uqubude wawa ngobuso emhlabeni.

11Amehlo am akaboni ziinyembezi;

amathumbu am ayaxuxuzela;

ndiphelelwe sisibindi,

ngenxa yokubhuqwa kwabantu bakowethu,

kuba abantwana neentsana baphelelwe ngamandla ezitalatweni zesixeko.

12Babuza koonina bathi:

“Siphi na isonka nesiselo?”

xa besiwa isiduli ezitalatweni zesixeko, njengamadoda awoselweyo,

xa beyoba besezandleni zoonina.

13Ndingathetha ndithini na kuwe?

Ndingakuthelekisa nantoni, ntombindini Jerusalem?

Ndingakufanisa nantoni, khon' ukuze ndikuthuthuzele, ntombindini Ziyon?

Inxeba lakho linzulu okolwandle.

Ngubani ongakunyangayo?

14Imibono yabashumayeli bakho yayingamampunge nenkohliso;

abalutyhilanga ukreqo lwakho ukuze kunqandwe ukuthinjwa kwakho.

Izihlabo abazibhekise kuwe zazibubuxoki obulahlekisayo.

15Bonke abadlula kuwe bakuqhwabela izandla;

bayaphoxisa, banikina iintloko,

bekhangele kwintombi enguJerusalem,

besithi: “Ngaba esi sesiya sixeko bekufudula kusithiwa yinzwakazi egqibeleleyo, yimihlali yehlabathi liphela?”

16Uza kuba ngundaba-mlonyeni kwiintshaba zakho zonke,

ziphoxise, zikunyevulele,

zisithi: “Simginyile khona!

Kunini silulindile olu suku!

Salufumana, sada salubona.”

17UNdikhoyo wenze ngokwezicwangciso zakhe;

lizalisekile ilizwi lakhe awalixela kwakudala.

Ukubhukuqe engenanceba,

wenza ukuba iintshaba zakho zibe nemihlali;

ewe, uluphakamisile uphondo lwababandezeli bakho.

18Abantu bakhala eNkosini, besithi:

“Nina zindonga zeZiyon, iinyembezi maziqukuqele okomfula imini nobusuku;

musani ukuphumla, namehlo enu ningawaphumzi.

19Vukani nihlahlambe ebusuku ekungeneni komlindo wobusuku;

intliziyo yenu mayiphuphume okwamanzi phambi kweNkosi.

Ziphakamiseleni kuyo izandla zenu, ngenxa yobomi babantwana benu

abayobayo ngenxa yephango ekungeneni kwazo zonke izitalato.”

20Khangela, Ndikhoyo, ubone;

ngoobani owakha wabenjenje?

Ingaba abafazi mabadle inzala yabo na,

abantwana ababampelesayo?

Ingaba umbingeleli nomshumayeli uthi mababulawe bafele esibingelelweni seNkosi na?

21Eluthulini lwezitalato kulele umfana nexhego;

umlisela nomthinjana wakowethu ufe ngekrele.

Babulewe nguwe ngomhla wengqumbo yakho,

ubaxabela ungenalusini tu!

22Kwanjengaxa umemela emsithweni wenjenjalo ukufunza kum esikhumbeni;

lunxunguphalo macala onke.

Akukho namnye owabhungcayo wasinda ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo;

utshaba lwam lwabatshabalalisa abo bendibampelesa ndibondla.

3

Isohlwayo nethemba

31Mna ndiyindoda eyivileyo imbandezelo

ngenxa yentonga yomsindo wakhe.

2Undibhexeshile wandenza ndahamba ebumnyameni endaweni yokukhanya.

3Ewe, isandla sakhe sindijikele saphindelela imini yonke.

4Unditsho ndashwabana ulusu nenyama;

uwaphule amathambo am.

5Undingqingile wandirhangqa ngeenzingo nentlupheko.

6Undenze ndahlala ebumnyameni, ndangathi ngabo bafa mandulo.

7Undibiyele macala onke ukuze ndingabi nakuphuma;

undikhonxe ngamakhamandela obhedu andisindayo.

8Naxa ndikhala ndicela uncedo,

uyawuthintela umthandazo wam.

9Umgaqo wam uwuvale ngamatye aqingqiweyo;

iindlela zam uzenze zaba goso-goso.

10Njengebhere elaleleyo, nanjengengonyama ezifihlileyo,

11undikhuphe emendweni wandiqwenga,

wandishiya apho ndingxwelerhekile.

12Wasityeda isaphetha sakhe,

wandimisa ndayitekeni yeentolo zakhe.

13Undosele ngaphakathi ngeentolo zomphongolo wakhe.

14Ndaba yintlekisa yabantu bonke bakowethu,

bephoxisa ngam imini yonke ngeengoma ezingam.

15Wandikakaza ndanela imithana ekrakra,

wandiseza ndahlutha umhlonyane.

16Amazinyo am uwaphule ngegrabile,

wandinyhasha eluthulini.

17Ndiluhluthiwe lwemka kum uxolo,

ndawalibala amathuba enkqubela.

18Ngoko ndithi: “Liphelile iwonga lam

nako konke ebendithembele kuko *kuNdikhoyo.”

19Zikhumbule iimbandezelo zam nokubhadula kwam –

umhlonyane nenyongo.

20Ndahlala ndizikhumbula ezo zinto,

waye umphefumlo udakumbile ngaphakathi kum.

21Konke oku ndiya kukugcina entliziyweni yam;

ngoko ke ndohlala ndinethemba.

22Kungenxa yezibele zikaNdikhoyo singatshabalalanga nje,

kuba inceba yakhe ayinasiphelo.

23Zihlala zintsha imihla ngemihla;

kukhulu ukuthembeka kwakhe.

24Umoya wam uthi: “Isabelo sam nguNdikhoyo;

ngako oko ndiya kukholosa ngaye.”

25UNdikhoyo ulungile kwabo bathembele ngaye,

kwabo bamfunayo.

26Kulungile ukuthi cwaka,

uthembe usindiso oluvela kuNdikhoyo.

27Kulungile ukuba umntu ayithwale kwasebutsheni bakhe idyokhwe.

28Makahlale yedwa athi cwaka,

kuba uyithwaliswe nguNdikhoyo.

29Makaguqe, ubuso buthi nqo eluthulini –

lisenokubakho ithemba.

30Makanikele isidlele sakhe kulowo unga angambetha,

akwamkele ukuhlaziswa, anele kuko.

31Kaloku iNkosi ayimlahli ngonaphakade umntu wayo.

32Nakuba eyizisa intlungu ubuya abe nemfesane.

Kaloku lungako uthando lwakhe olungazange lwaphela.

33Asingomnqweno wakhe ukuthumela imbandezelo okanye inkxwaleko koonyana babantu.

34Ukuwacumza ngonyawo onke amabanjwa emhlabeni,

35nokugqwetha ityala lomntu emehlweni kaPhezukonke,

36nokungayilamli ngobulungisa imbambano yomntu –

ingaba iNkosi ayiziboni ezi zinto?

37Ngubani onokuthetha kwenzeke xa iNkosi ingamyalelanga?

38Azizi ngokutsho kukaPhezukonke na izinto ezimbi nezilungileyo?

39Kungani na ukuba umntu abe nezikhalazo lo gama esaphila,

xa esohlwaywa ngenxa yezono zakhe?

40Masikhe siziphengulule sizigocagoce iindlela zethu,

size sibuyele kuNdikhoyo.

41Iintliziyo zethu kunye nezandla zethu

masiziphakamisele kuThixo ezulwini, sithi:

42“Sikreqile, sakuvukela,

waza wena akwasixolela.”

43Wena wambethe umsindo wasisukela,

wasibulala ungenanceba.

44Uzigqubuthele ngelifu

ukuze kungabikho mthandazo ufikelelayo kuwe.

45Usenze inkunkuma nomququ phakathi kwezizwe.

46Zonke iintshaba zethu ziphoxisa ngathi.

47Siyangcungcutheka phakathi kwemihadi imbhubho nentshabalalo.

48Amehlo am agxiza iinyembezi

kuba abantu bakowethu bayatshabalala.

49Iinyembezi ziyaqukuqela ukuphuma emehlweni am,

zaye aziyi kuyeka, zingayi kunqamka,

50de uNdikhoyo akhangele esezulwini abone.

51Endikubonayo kuwenza buhlungu umphefumlo wam

ngenxa yeentombi zonke zesixeko sakowethu.

52Abo baziintshaba zam ngaphandle kwesizathu

bandizingela njalo oku kwentaka.

53Bazama ukundibulala ngokundeyelisela emhadini,

baza bandigibisela ngamatye.

54Andigubungela amanzi,

ndada ndathi: “Kuphelile okwam!”

55Ewe, Ndikhoyo, ndilibizile igama lakho ndisezantsi emhadini.

56Undivile ndikubongoza ndisithi:

“Musa ukuyivingca indlebe yakho xa ndibhenela kuwe ndicela uncedo.”

57Usondele ndakukubiza,

wathi: “Musa ukoyika.”

58Ewe, Nkosi, undilamlele,

wabuhlangula ubomi bam.

59Ndikhoyo, uyibonile ingcinezelo ebendikuyo;

nceda undilamlele kwityala lam.

60Uyibonile indlela abaziphindezela ngayo kum,

nawo onke amayelenqe abo ngam.

61Kwowu, Ndikhoyo, uzivile izinyeliso zabo

nawo onke amayelenqe abo ngam.

62Iintetho neengcamango zabo zichasene nam imihla yonke.

63Bakhangele: behleli, behamba, benza amagwijo ngam.

64Ndikhoyo, babuyekeze ngokufanelekileyo ngokwezenzo zezandla zabo.

65Ziqaqadekise iintliziyo zabo, size sibe phezu kwabo isiqalekiso sakho.

66Basukele usemsindweni,

ubatshabalalise baphele phantsi kwezulu likaNdikhoyo.

4

Ukungcungcutheka kweJerusalem

41Awu! Igolide ilahlekene nobukhazikhazi;

suka eyona-yona yagqola!

Amatye exabiso angcwele athe saa ekungeneni kwesitalato ngasinye.

2Umlisela oliqhayiya laseZiyon,

obufudula ixabiso lawo nqwa negolide,

kodwa ngoku nqwa neembiza zomdongwe

ezingumsebenzi wezandla zombumbi.

3Neempungutye ziyancancisa, ziwondle amathole azo,

kodwa abantu bam bangqwabalala njengenciniba yasentlango.

4Iintsana zinxanwe lwada ulwimi lwee nca enkalakahleni.

Abantwana bakhalela isonka, kodwa akukho mntu ubaphayo.

5Ababefudula besitya izimuncu-muncu ngoku bazula-zula ezitalatweni behlwempuzekile.

Ababekhula benxiba ezimbeje-mbeje namhla bagqusha eluthuthwini.

6Isikreqo sabantu bakowethu singaphaya kwesono saseSodom,

yona yadilizwa ngequbuliso kungekho bani ufake isandla.

7Iinkosana zayo zazikhanya ngaphezu kwekhephu,

zimhlophe kunobisi,

imizimba yazo ibukeka ngaphezu kweerubhi,

zinomkhitha okwesafire.

8Kodwa ngoku zimnyama kunomsizi;

azaziwa xa zihamba esitalatweni.

Ulusu lwazo lushwabene lwathi nca emathanjeni;

lome okweenkuni.

9Banethamsanqa abafe ngekrele kunabo babulewe yindlala;

bayaphela ngenxa yephango, kuba akukho kudla emasimini.

10Abafazi ababesakuba nemfesane babapheke ngezabo izandla abantwana babo,

baba kukudla kwabo ngexesha lokutshatyalaliswa kwabantu bakowethu.

11*UNdikhoyo uyikhuphe yaphelela ingqumbo yakhe;

uwuthulule umsindo wakhe ovuthayo.

Uwuphembile umlilo eZiyon, wazitshisa iziseko zayo.

12Iikumkani zehlabathi zazingakholwa,

nditsho nkqu abemi bonke belimiweyo,

ukuba iintshaba nababandezeli bangaze bangene emasangweni eJerusalem.

13Kodwa ke kwenzekile oko ngenxa yezono zabashumayeli bayo,

nezikreqo zababingeleli bayo,

abaliphalaze kuyo igazi lamalungisa.

14Ngoku baphampatha ezitalatweni okwabantu abaziimfama.

Igazi libadyobhe kangangokuba akukho mntu unga angazichukumisa izambatho zabo.

15“Mkani; *nigqwalisekile!” batsho abantu kubo.

“Sukani; sukani; ningakhe nilinge ukusondela kuthi!”

Bakuba bebhacele ezintlangeni

zona ziya kuthi ngabo: “Abanakuhlala apha.”

16Ubachitha-chithe ngokwakhe uNdikhoyo;

uyekile ukubalondoloza.

Abasahlonelwa ababingeleli;

akasajongelwe nto amadoda amakhulu.

17Amehlo ethu ade amfiliba kukujonga uncedo olungekhoyo;

simi bhuxe kwiimboniselo zethu,

sijonge uhlanga olungenako ukuhlangula.

18Sichwechwelwa ngamadoda asizingelayo

ngokokude singabi nakuhamba ezitalatweni zethu.

Sisondele isiphelo sethu;

ifinciwe imihla yethu;

ewe, sifikile isiphelo sethu.

19Ababesisukele babenesantya ngaphezu kwesokhozi;

basileqa ezintabeni, basilalela entlango.

20Umthanjiswa kaNdikhoyo, obubomi nomphefumlo wethu, wabanjiswa emigibeni yabo.

Thina besiba xa siphantsi kwesithunzi sakhe

soba ngabantu phakathi kwezizwe.

21Yiba nemihlali uvuye, ntombi enguEdom,

wena ohlala elizweni laseUze.

Phofu nawe uza kuyirhabula le ndebe;

uya kunxila uzihlube uhambe ze.

22Wena ntombindini enguZiyon,

siza kufikelela esiphelweni isohlwayo sakho;

akuyi kolulwa ukuthinjwa kwakho.

Kodwa, ntombindini enguEdom, úya kukohlwaya ngesikreqo sakho,

ayityhile inkohlakalo yakho.