IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

UNdikhoyo wohlwaya iJerusalem

21Awu! Lisibekele kwintombi

enguZiyon ngenxa yomsindo weNkosi.

Isiphose phantsi isihombo sikaSirayeli,

sasuka ezulwini, sakhahleleka emhlabeni;

ayasikhumbula isihlalo seenyawo zayo

ngomhla womsindo wayo.

2INkosi iziginye zonke izindlu zikaYakobi ingenanceba;

emsindweni wayo izidilizile iinqaba zentombi enguJuda.

Ubukumkani neziphathamandla ubukhahlele emhlabeni wabuhlazisa.

3Ekuvutheni komsindo wayo imnqumle iimpondo uSirayeli.

Isirhoxisile isandla sayo sokunene kwakuvela utshaba.

Injengomlilo ovuthayo phakathi kwaYakobi,

otshisa konke phambi kwawo.

4Isityede okotshaba isaphetha sayo;

isandla sayo sokunene sesilungele ukutola oku kombandezeli.

Izibulele zonke iinzwana neenzwakazi;

umsindo wayo iwuthulule okomlilo phezu kwentente yentombi enguZiyon.

5INkosi isuke yafana notshaba;

imginyile uSirayeli.

Iwabimbilizile onke amabhotwe akhe,

yazidiliza iinqaba zakhe.

Ikuphinda-phindile ukuzila nokulila kwintombi enguJuda.

6Iyichitha-chithile indlu yayo ngokungathi liphempe esitiyeni,

yaza yayitshabalalisa indawo yayo yokuhlangana.

*UNdikhoyo wenza ukuba iZiyon iyilibale imisitho

ngokunjalo *neMihla yokuPhumla;

ngenxa yokuvutha komsindo wakhe umbukule ukumkani kwanombingeleli.

7*UNdikhoyo ulilahlile iqonga lakhe lamadini,

wasicekisa isibingelelo sakhe esisodwa.

Iindonga ezikhusela amabhotwe akhe uzinikezele esandleni seentshaba;

ziyaxokozela endlwini kaNdikhoyo njengangomhla womsitho.

8UNdikhoyo wagqiba ekudilizeni iindonga ezirhangqe intombi enguZiyon;

wawolula umtya wokulinganisa,

waza akasibamba isandla sakhe ekutshabalaliseni.

Kwaba sisijwili kwiinqaba neendonga;

zadilika zasuka zanyamalala.

9Amasango ayo asuke azika emhlabeni;

uyaphule wayikroboza imivalo yawo.

Ukumkani neziphathamandla zayo bakwelasemzini phakathi kweentlanga;

umthetho awusafundiswa;

*abashumayeli bayo abasafumani mibono ivela kuNdikhoyo.

10Amadoda amakhulu entombi enguZiyon athe bhaxa emhlabeni ethe cwaka.

Azigalele ngomhlaba entloko, abhinqa ezirhwexayo ezila;

umthinjana waseJerusalem uqubude wawa ngobuso emhlabeni.

11Amehlo am akaboni ziinyembezi;

amathumbu am ayaxuxuzela;

ndiphelelwe sisibindi,

ngenxa yokubhuqwa kwabantu bakowethu,

kuba abantwana neentsana baphelelwe ngamandla ezitalatweni zesixeko.

12Babuza koonina bathi:

“Siphi na isonka nesiselo?”

xa besiwa isiduli ezitalatweni zesixeko, njengamadoda awoselweyo,

xa beyoba besezandleni zoonina.

13Ndingathetha ndithini na kuwe?

Ndingakuthelekisa nantoni, ntombindini Jerusalem?

Ndingakufanisa nantoni, khon' ukuze ndikuthuthuzele, ntombindini Ziyon?

Inxeba lakho linzulu okolwandle.

Ngubani ongakunyangayo?

14Imibono yabashumayeli bakho yayingamampunge nenkohliso;

abalutyhilanga ukreqo lwakho ukuze kunqandwe ukuthinjwa kwakho.

Izihlabo abazibhekise kuwe zazibubuxoki obulahlekisayo.

15Bonke abadlula kuwe bakuqhwabela izandla;

bayaphoxisa, banikina iintloko,

bekhangele kwintombi enguJerusalem,

besithi: “Ngaba esi sesiya sixeko bekufudula kusithiwa yinzwakazi egqibeleleyo, yimihlali yehlabathi liphela?”

16Uza kuba ngundaba-mlonyeni kwiintshaba zakho zonke,

ziphoxise, zikunyevulele,

zisithi: “Simginyile khona!

Kunini silulindile olu suku!

Salufumana, sada salubona.”

17UNdikhoyo wenze ngokwezicwangciso zakhe;

lizalisekile ilizwi lakhe awalixela kwakudala.

Ukubhukuqe engenanceba,

wenza ukuba iintshaba zakho zibe nemihlali;

ewe, uluphakamisile uphondo lwababandezeli bakho.

18Abantu bakhala eNkosini, besithi:

“Nina zindonga zeZiyon, iinyembezi maziqukuqele okomfula imini nobusuku;

musani ukuphumla, namehlo enu ningawaphumzi.

19Vukani nihlahlambe ebusuku ekungeneni komlindo wobusuku;

intliziyo yenu mayiphuphume okwamanzi phambi kweNkosi.

Ziphakamiseleni kuyo izandla zenu, ngenxa yobomi babantwana benu

abayobayo ngenxa yephango ekungeneni kwazo zonke izitalato.”

20Khangela, Ndikhoyo, ubone;

ngoobani owakha wabenjenje?

Ingaba abafazi mabadle inzala yabo na,

abantwana ababampelesayo?

Ingaba umbingeleli nomshumayeli uthi mababulawe bafele esibingelelweni seNkosi na?

21Eluthulini lwezitalato kulele umfana nexhego;

umlisela nomthinjana wakowethu ufe ngekrele.

Babulewe nguwe ngomhla wengqumbo yakho,

ubaxabela ungenalusini tu!

22Kwanjengaxa umemela emsithweni wenjenjalo ukufunza kum esikhumbeni;

lunxunguphalo macala onke.

Akukho namnye owabhungcayo wasinda ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo;

utshaba lwam lwabatshabalalisa abo bendibampelesa ndibondla.