IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Umvandedwa weJerusalem

11Awu! Kusisizungu kwisixeko

ebesifudula sinenyambalala yabantu,

nqwa nomhlolokazi obesakuba nodumo ezizweni.

Lowo wayeyikumkanikazi yamazwana suka waba likhobokazana ngoku.

2Uyangqukruleka elila ebusuku,

izidlele zakhe zisihla iinyembezi.

Kuzo zonke izithandwa zakhe akukho simthuthuzelayo;

bonke abahlobo bakhe bamngcatshile, suka baziintshaba zakhe.

3UJuda uye ekuthinjweni, weva iinkxwaleko nokusebenza nzima.

Uhleli phakathi kweentlanga; akakufumani ukuphumla.

Bamfumene bonke abamsukelayo, bamxina macala onke.

4Zizilile iindlela ezibheka eZiyon,

kuba akukho mntu uzayo kwimisitho yakhe.

Asebugxwayibeni amasango akhe;

ababingeleli bakhe babandezelekile;

lusizi lodwa kumthinjana,

ke yena usentlungwini ekrakra.

5Ababandezeli bakhe basuke baba ziinkosi zakhe;

iintshaba zakhe azinaxhala.

Ubekwe elusizini *nguNdikhoyo ngenxa yezikreqo zakhe ezininzi.

Abantwana bemkile ezweni labo, bangabathinjwa beentshaba.

6Buphele tu ubungangamsha bentombi enguZiyon.

Iziphathamandla zayo zinjengeenyamakazi ezingenadlelo;

zibuthathaka zinjalo ziyasaba, zibaleka abasukeli.

7Ngemihla yayo yenkxwaleko nokubhadula

iJerusalem iyabukhumbula bonke ubuncwane bayo bamandulo.

Akubangakho mntu wakuyinceda xa abantu bayo babesoyiswa lutshaba.

Iintshaba zayo zayiwa ngeentsini zakubona isiphelo sayo.

8IJerusalem yone kakhulu,

yaza ke ngoko yaba nomlaza.

Bonke ababefudula beyihlonele basuke bayidela,

kuba bebubonile ubuze bayo.

Nayo itsho ngencwina,

ide izifihle ubuso.

9Ukungcola kwayo kunamathele kwizivatho zayo;

ayilikhumbulelanga ikamva layo,

kwaza kwakhwankqisa ukuwa kwayo.

Akubangakho namnye uyithuthuzelayo.

Ithi: “Awu, Ndikhoyo, bona iimbandezelo zam;

kuba kaloku utshaba luyazigwagwisa.”

10Iintshaba zayo zibuphangile boke ubuncwane bayo;

zangena ijongile iintlanga kweyona ndawo ingcwele –

abantu ongabavumelanga, Ndikhoyo, ukuba bangene ebandleni lakho.

11Abantu bayo bonke batsho ngencwina

xeshikweni behamba befuna ukutya;

bancama nempahla yabo yexabiso,

befuna ukudla khon' ukuze bahlaziyeke.

Ithi: “Awu, Ndikhoyo, khangela ubone,

kuba ndingodeliweyo.”

12Asilutho na kuni, nonke nina nidlula ngendlela?

Khangelani nibone:

ikho na intlungu enjengeyam andihlabanisele ngayo uNdikhoyo,

intlungu andihlisele yona ngemini yokuvutha komsindo wakhe?

13Wathoba umlilo ophuma phezulu,

watsho waya kufikelela ezantsi emathanjeni.

Uzithiyele ngomgibe iinyawo zam,

ndatsho ndabuya umva.

Wandenza ndanesizungu,

ndatyhafa imini yonke.

14Izikreqo zam zibhijelene;

ziyidyokhwe isandla sikaNdikhoyo esindibophe ngayo,

zihleli zinzi entanyeni yam.

INkosi iwaqobile amandla am;

indinikezele esandleni sâbo ndingenakumelana nabo.

15INkosi izibukule zonke izithwala-ndwe zam;

ihlanganise umkhosi ukuze ucumze umlisela wakowethu.

INkosi iyinyhashe esixovululweni intombi enguJuda.

16Kungoko ndisenza isimbonono,

amehlo am ephalala iinyembezi.

Akukho bani ukufuphi kum ukundithuthuzela;

akukho mntu uhlaziya umoya wam.

Abantwana bam baphalele

kuba utshaba loyisile.

17IZiyon iyazolula izandla zayo,

kodwa ayinamthuthuzeli.

UNdikhoyo wawenza umyalelo ngoYakobi wokuba abamelwane bakhe babe ziintshaba zakhe;

kubo iJerusalem yinto enezothe.

18Ulilungisa uNdikhoyo,

kodwa ndiphikisene nomlomo wakhe.

Phulaphulani, nonke nina zizwe,

niyibone intlupheko endikuyo.

Umlisela nomthinjana wakowethu usekuthinjweni.

19Ndakhala kwizithandwa zam,

kodwa zandikhohlisa.

Ababingeleli bam, namadoda amakhulu, âtshabalala esixekweni

efuna ukudla ukuze ahlaziyeke.

20Khangela, Ndikhoyo, ndibandezeleke kakhulu;

amathumbu am ayaxuxuzela.

Intliziyo yam ikhathazekile,

kuba ndisuke ndangenwa luvukelo.

Phandle phaya ikrele liyabhubhisa,

ngaphakathi kukufa kodwa.

21Ivakele incwina yam,

kodwa akakho ondithuthuzelayo.

Zonke iintshaba zam zivile ngobubi obundihleleyo;

ziyagcoloda yinto ondenze yona.

Ibinga ingade ifike imini owawuyixelile,

ukuze nazo zifane nam.

22Khawuyibone yonke inkohlakalo yazo,

nazo uziphathe ngale ndlela undiphethe ngayo

ngenxa yazo zonke izikreqo zam.

Ndincwina ndincwinile;

umxhelo wam uwile.

2

UNdikhoyo wohlwaya iJerusalem

21Awu! Lisibekele kwintombi

enguZiyon ngenxa yomsindo weNkosi.

Isiphose phantsi isihombo sikaSirayeli,

sasuka ezulwini, sakhahleleka emhlabeni;

ayasikhumbula isihlalo seenyawo zayo

ngomhla womsindo wayo.

2INkosi iziginye zonke izindlu zikaYakobi ingenanceba;

emsindweni wayo izidilizile iinqaba zentombi enguJuda.

Ubukumkani neziphathamandla ubukhahlele emhlabeni wabuhlazisa.

3Ekuvutheni komsindo wayo imnqumle iimpondo uSirayeli.

Isirhoxisile isandla sayo sokunene kwakuvela utshaba.

Injengomlilo ovuthayo phakathi kwaYakobi,

otshisa konke phambi kwawo.

4Isityede okotshaba isaphetha sayo;

isandla sayo sokunene sesilungele ukutola oku kombandezeli.

Izibulele zonke iinzwana neenzwakazi;

umsindo wayo iwuthulule okomlilo phezu kwentente yentombi enguZiyon.

5INkosi isuke yafana notshaba;

imginyile uSirayeli.

Iwabimbilizile onke amabhotwe akhe,

yazidiliza iinqaba zakhe.

Ikuphinda-phindile ukuzila nokulila kwintombi enguJuda.

6Iyichitha-chithile indlu yayo ngokungathi liphempe esitiyeni,

yaza yayitshabalalisa indawo yayo yokuhlangana.

*UNdikhoyo wenza ukuba iZiyon iyilibale imisitho

ngokunjalo *neMihla yokuPhumla;

ngenxa yokuvutha komsindo wakhe umbukule ukumkani kwanombingeleli.

7*UNdikhoyo ulilahlile iqonga lakhe lamadini,

wasicekisa isibingelelo sakhe esisodwa.

Iindonga ezikhusela amabhotwe akhe uzinikezele esandleni seentshaba;

ziyaxokozela endlwini kaNdikhoyo njengangomhla womsitho.

8UNdikhoyo wagqiba ekudilizeni iindonga ezirhangqe intombi enguZiyon;

wawolula umtya wokulinganisa,

waza akasibamba isandla sakhe ekutshabalaliseni.

Kwaba sisijwili kwiinqaba neendonga;

zadilika zasuka zanyamalala.

9Amasango ayo asuke azika emhlabeni;

uyaphule wayikroboza imivalo yawo.

Ukumkani neziphathamandla zayo bakwelasemzini phakathi kweentlanga;

umthetho awusafundiswa;

*abashumayeli bayo abasafumani mibono ivela kuNdikhoyo.

10Amadoda amakhulu entombi enguZiyon athe bhaxa emhlabeni ethe cwaka.

Azigalele ngomhlaba entloko, abhinqa ezirhwexayo ezila;

umthinjana waseJerusalem uqubude wawa ngobuso emhlabeni.

11Amehlo am akaboni ziinyembezi;

amathumbu am ayaxuxuzela;

ndiphelelwe sisibindi,

ngenxa yokubhuqwa kwabantu bakowethu,

kuba abantwana neentsana baphelelwe ngamandla ezitalatweni zesixeko.

12Babuza koonina bathi:

“Siphi na isonka nesiselo?”

xa besiwa isiduli ezitalatweni zesixeko, njengamadoda awoselweyo,

xa beyoba besezandleni zoonina.

13Ndingathetha ndithini na kuwe?

Ndingakuthelekisa nantoni, ntombindini Jerusalem?

Ndingakufanisa nantoni, khon' ukuze ndikuthuthuzele, ntombindini Ziyon?

Inxeba lakho linzulu okolwandle.

Ngubani ongakunyangayo?

14Imibono yabashumayeli bakho yayingamampunge nenkohliso;

abalutyhilanga ukreqo lwakho ukuze kunqandwe ukuthinjwa kwakho.

Izihlabo abazibhekise kuwe zazibubuxoki obulahlekisayo.

15Bonke abadlula kuwe bakuqhwabela izandla;

bayaphoxisa, banikina iintloko,

bekhangele kwintombi enguJerusalem,

besithi: “Ngaba esi sesiya sixeko bekufudula kusithiwa yinzwakazi egqibeleleyo, yimihlali yehlabathi liphela?”

16Uza kuba ngundaba-mlonyeni kwiintshaba zakho zonke,

ziphoxise, zikunyevulele,

zisithi: “Simginyile khona!

Kunini silulindile olu suku!

Salufumana, sada salubona.”

17UNdikhoyo wenze ngokwezicwangciso zakhe;

lizalisekile ilizwi lakhe awalixela kwakudala.

Ukubhukuqe engenanceba,

wenza ukuba iintshaba zakho zibe nemihlali;

ewe, uluphakamisile uphondo lwababandezeli bakho.

18Abantu bakhala eNkosini, besithi:

“Nina zindonga zeZiyon, iinyembezi maziqukuqele okomfula imini nobusuku;

musani ukuphumla, namehlo enu ningawaphumzi.

19Vukani nihlahlambe ebusuku ekungeneni komlindo wobusuku;

intliziyo yenu mayiphuphume okwamanzi phambi kweNkosi.

Ziphakamiseleni kuyo izandla zenu, ngenxa yobomi babantwana benu

abayobayo ngenxa yephango ekungeneni kwazo zonke izitalato.”

20Khangela, Ndikhoyo, ubone;

ngoobani owakha wabenjenje?

Ingaba abafazi mabadle inzala yabo na,

abantwana ababampelesayo?

Ingaba umbingeleli nomshumayeli uthi mababulawe bafele esibingelelweni seNkosi na?

21Eluthulini lwezitalato kulele umfana nexhego;

umlisela nomthinjana wakowethu ufe ngekrele.

Babulewe nguwe ngomhla wengqumbo yakho,

ubaxabela ungenalusini tu!

22Kwanjengaxa umemela emsithweni wenjenjalo ukufunza kum esikhumbeni;

lunxunguphalo macala onke.

Akukho namnye owabhungcayo wasinda ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo;

utshaba lwam lwabatshabalalisa abo bendibampelesa ndibondla.