IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

Iikumkani ezoyiswa nguMosis

121AmaSirayeli ayesele oyisa awuthimba nomhlaba ongasempumalanga yeJordan, ukususa kuloo ngingqi yeAnon, kunyuse loo ntili yeJordan, kuye kutsho kwintaba iHermon. 2Owokuqala ukumkani owoyiswayo yaba nguSihon umAmori owayelawula ummandla waseHeshbhon. Icala leGiliyadi laliphantsi kwakhe, ukususela eArure (engakumlambo iAnon) nasembindini wengingqi leyo, ukwenjenjeya ukusa eJabhoko (engumda welama-Amon). 3Intili yeJordan ukususela kuLwandle lwaseGalili nayo yayikwalapho, ukusa ezantsi eBhete-yeshimoti (engasempumalanga yoLwandle oluFileyo) kwenjenjeya kuse emazantsi entaba iPisga.

4Woyiswa naye ukumkani uOgi waseBhashan owayengowokugqibela kumaRafa. Wayephethe iAshtaroti kunye ne-Edreyi. 5Intaba iHermon, iSaleka, kunye nayo yonke iBhashan, kuse kwimida yeGeshuri neMahaka, necala leGiliyadi, kuye kutsho kummandla kakumkani uSihon waseHeshbhon, nazo zazikwalawulwa yile kumkani.Ntlango 21:21-35; Hlaz 2:26 – 3:11

6Ezi kumkani zombini zoyiswa nguMosis namaSirayeli. Umhlaba wazo uMosis isicaka *sikaNdikhoyo wawunika isizwe sakwaRubhen nesakwaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase.Ntlango 32:33; Hlaz 3:12

Iikumkani ezoyiswa nguYoshuwa

7UYoshuwa kunye namaSirayeli bazoyisa iikumkani ezazimi kummandla ongasentshonalanga yeJordan, ukusuka eBhali-gadi kwintili vaseLebhanon kuse kwintaba iHalaki ezantsi kufuphi neSeyire. Wawohlulela izizwe zakwaSirayeli lo mmandla uYoshuwa, ukuba ziwume.

8Nazi iziphaluka zalo mmandla: eleenduli, amazantsi eentaba zasentshona, intili yeJordan namazantsi eentaba zayo, iingingqi zangasempuma, kunye nentlango engasezantsi. Lo mmandla yayingumhlaba wamaHiti, ama-Amori, amaKanana, amaPerezi, amaHivi, namaJebhusi. 9AmaSirayeli oyisa iikumkani zezixeko iJeriko, iAyi (ngaseBhetele), 10iJerusalem, iHebron, 11iYarmuti, iLakishe, 12iEglon, iGezere, 13iDebhiri, iGedere, 14iHoma, iAradi, 15iLibhena, iAdulam, 16iMakeda, iBhetele, 17iTapuwa, iHefere, 18iAfeki, iLasharon, 19iMadon, iHazore, 20iShimron-meron, iAkeshafi, 21iTanaki, iMegido, 22iKedeshe, iYokeneham (eKarmele), 23iDore (elunxwemeni), iGoyim (eGiligali), 24kunye neTirza. Yayingamashumi mathathu ezikumkani zizonke.