IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Umkhosi weenkumbi

21Hlokomisan' ixilongo eZiyon;

hlaban' umkhosi kwintaba yam engcwele.

Mabankwantye bonke abemi beli lizwe.

Kaloku imini kaNdikhoyo isemnyango;

ayifikanga, koko igalelekile.

2Ngumhla othi thsu, imini yesithokothoko;

lusuku olurhuqis' amafu, nditsho amafu amnyama,

imini enjengongcwalazi phezu kwentaba.

Nank' umkhosi omkhulu owomeleleyo!

Nowamanyange awuzange ube nje;

nowezizukulwana awusoze ube njalo.

3Phambi kwawo kulenyez' umlilo;

ngasemva kudangazel' idangatye.

Phambili phaya umhlaba ngathi ngumyezo we-Eden,

kodwa emkhondweni wawo yinkangala.

Ubetha kungasindi nto konke-konke.

4Mbonakalo yawo ngathi ngamahashe;

ewe, uphala oku kwawomkhosi.

5Nanko utsiba-tsiba ezintabeni.

Yingxokolo engathi kukugaxaza kweenqwelo zokulwa,

ngathi kukunqanqaza komququ otshiswa ngumlilo.

Unqwa nomkhosi oqulele imfazwe.SiTyh 9:7-9

6Ewe, wona nguvela-barhwaqele;

phambi kwawo ubuso bezizwe buyambatsha.

7Uhlasela okwamagorha;

ugwencel' iindonga okwamajoni;

ungqala phambili ungajika-jiki.

8Ewe, awugxalathelani, uhlala uthe mbo;

nokuba sewubulawa loo nto ayiwuthibazi.

9Usuka uphoseke phakath' esixekweni,

uqakathe phezu kwezo ndonga.

Usuka utsho phakathi ezindlwini

nangeefestile ngathi ngamasela.

10Wakuvela suka kunyikim' umhlaba;

ke sona isibhakabhaka singcangcazele,

ilanga nenyanga zijike zibe mnyama,

ke zona iinkwenkwezi zitsho zifiphale.SiTyh 8:12

11UNdikhoyo uzongomisa ngelo lizwi,

endolosa phambi komkhosi wakhe.

Awakhe amabutho yinkungu nelanga;

ewe, yena uthotyelwa ngamagorha.

Hay' ubukhulu bemini kaNdikhoyo!

Awu, hay' ukoyikeka kwayo!

Yaz'ba ngubani na onokumelana nayo?SiTyh 6:17

Guqukani

12Ewe kaloku, utsho uNdikhoyo,

yena uthi: “Qalisani kwangoku.

Buyelani kum ngamxhelo mnye

ngokuzila, ngeenyembezi, nangesingqala.”

13Ndithi sanukuzikrazula izinxibo,

koko zisoleni kukrazuk' iintliziyo.

Buyelani kuNdikhoyo uThixo wenu;

kaloku yena unesisa kwanemfobe,

uza kade umsindo,

yimvuze-mvuze ngobubele;

ewe, unebuyambo, akananqala.

14Ngubani ke owaziyo?

Noko mhlawumbi angabuya asivele,

asithululele iintsikelelo –

umnikelo weenkozo kunye nothululwayo

uziswe kuNdikhoyo uThixo wakho.

15Khanihlokomise ixilongo eZiyon.

Bhengezani umhla owodwa wokuzila;

ewe, qokelelan' ibandla ibe yimbizo.

16Bahlanganiseni abantu,

niyihlambulule loo ntlangano.

Waqokeleleni amadoda amakhulu;

kananjalo qokelelani nabantwana,

nize naye nalowo usebeleni.

Nomyeni makalishiye igumbi lakhe,

aze nomtshakazi aphume entangeni.

17Ababingeleli abalungiselela kwaNdikhoyo mabantywizise;

ewe, mabalile phakathi kwegumbi lokungena neqonga,

bathi: “Khawube nebuyambo, Ndikhoyo!

Abantu abalilifa lakho mabangabi sisigculelo.

Mabangabi ngundaba-mlonyeni wezizwe.

Abantu mabangathethi ngabo besithi:

‘Ud' abe phi na lo Thixo wabo?’ ”

Ibuyambo

18*UNdikhoyo woba nekhwele ngelizwe lakhe,

abenzele inceba abantu bakhe.

19UNdikhoyo wobaphendula athi:

“Ewe, ndiza kuninika ingqolowa,

newayini entsha, namafutha omnquma.

Ngenene niya kutya nihluthe,

ndingaze ndiphinde ndinenze intlekisa phakathi kwezizwe.

20Ndosigxotha isibetho esivela ngasentla,

ndisidudulele kwinkangala yentlango.

Amabutho aphambili ndiwase kulwandle lwasempuma,Oko kukuthi “uLwandle oluFileyo”

asemva wona ndiwase kolwasentshonalanga.Oko kukuthi “uLwandle lweMeditera”

Hayi ke ukubopha kwevumba lazo!

Kuba kambe iziphakamisile ngokwenza izinto ezinkulu.

21Musa ukoyika, mhlabandini;

ewe, yiba nemihlali wonwabe

ngenxa yemisebenzi emikhulu ayenzayo uNdikhoyo.

22Sanukoyika nani, zilwanyana zasendle.

Kaloku amadlelo asentlango ayahluma,

imithi nayo ithwala iziqhamo zayo,

ngokunjalo umkhiwane nomdiliya uyavuza zizo.

23Vuyani nani, bemi baseZiyon.

Yonwabani kuNdikhoyo uThixo wenu,

kuba uninike ngobulungisa imvula yasekwindla,

wanithululela izandyondyo zomvimbi ekwindla nasentlakohlaza,

natsho nadla ngendeb' endala.

24Izanda ziya kuzala yingqolowa,

iifatyi ziphuphume yiwayini entsha namafutha omnquma.

25Mna ndiya kunibuyekeza ngelahleko yeminyaka yeenkumbi –

nditsho umkhothululi, nomqikela, nomnqunquthi,

loo mkhosi wam omkhulu ndanithumela ngawo.

26Niya kutya nizibethe zibe bomvu,

nitsho nilidumise igama likaNdikhoyo uThixo wenu

onenzele imimangaliso engaka.

Soze baphinde badeleke abantu bam nanini na.

27Niya kuqonda ukuba ndinaye uSirayeli,

nazi ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wenu,

niqonde ukuba akukho wumbi.

Ewe, soze baphinde badeleke abantu bam nanini na.”

Imini kaNdikhoyo

28“Kothi ke emva koko ndithulule uMoya wam kulo lonke uluntu,

bashumayele oonyana neentombi zenu,

amaxhego aphuphe amaphupha,

abafana babone imibono.

29Ewe, nezicaka nezicakazana

ndiya kuzigalela ngoMoya wam ngaloo mihla.

30Ndiya kwenza imiqondiso esibhakabhakeni nasemhlabeni,

kube ligazi, umlilo, nentshinyela yomsi.

31Ilanga liya kujika libe bubumnyama,

inyanga ibe bomvu njengegazi,Mat 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25; siTyh 6:12-13

phambi kokufika kwaloo mhla mkhulu woyikekayo kaNdikhoyo.

32Kananjalo nabani na othe wabiza igama likaNdikhoyo uya kusindiswa,Mseb 2:17-21; Roma 10:13

kuba kaloku kwintaba iZiyon naseJerusalem kuya kubakho ukuhlangulwa,

njengoko atshiloyo uNdikhoyo –

nditsho ukuhlangulwa kwâbo babiziweyo nguNdikhoyo.”