IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

UYobi: Uyintoni na umntu?

71“Ke bona ubomi bomntu yimbulaleko emhlabeni;

imihla yakhe ngumzabalazo onjengobomi bomqeshwa.

2Imihla yakhe injengeyekhoboka elisoloko lilangazelela ukuhlwa;

injengeyomqeshwa olangazelela umvuzo wakhe.

3Ewe, esam isabelo ziinyanga ngeenyanga zokulambatha;

mna ndabelwe ubusuku beenzingo.

4Xa ndilalayo ndithi: ‘Yaz'ba kuya kusa nini na?’

Nobo busuku ke busuka bube bude gqitha,

ke mna ndibe ndimbola-mboleka kude kuse.

5Umzimba wam wambethe iimpethu nothuli;

ulusu lona lucandekile, luyabhidla.

6“Imihla yam ikhawuleza okomatshini wokuluka;

iya kufikelela esiphelweni ingaginyisi mathe.

7Khawukhumbule ke, kuba ubomi bam bunjengomphunga;

amehlo am akasoze aphinde akubone okuhle.

8Nâbo bandibonayo ngoku soze babe sandibona;

ndiya kuphel' emehlweni undijongile.

9Njengokuqhabalakana nokunyamalala kwamafu

unjalo ofayo, akaphindi abuye.

10Akaphindi eze ekhayeni lakhe,

angabi sazana nendawo yakhe.

11“Hayi khona, andiyi kuthi cwaka!

Ndiya kuwuphalaza umva-ndedwa wam, ndikhale ndibindekile!

12Ngani ke ukuba ude undimisele umlindi?

Ngaba ndilulwandle, okanye isilo solwandle?

13Ndakulala ndiye ndicinge ukuba umandlalo wam wondithuthuzela,

ndithi ubuthongo bondithomalalisa.

14Kodwa wena usuka undirhwaqelise ngamaphupha;

usuka undivingcele ngemibono.

15Ndide ke mna ndikhethe ukukrwitshwa;

kanye ndinyula ukufa kunokuphila kulo mzimba wam.

16Ewe kambe, ndidikiwe bobu bomi;

kakade andiyi kuphila ngonaphakade.

Hayi ndiyekeni, kuba ubomi bam bunjengomphunga.

17“Yaz'ba uyintoni na umntu, le nto umxabise kangaka;

ngani ukuba umzondelele kangaka?Ndum 8:4; 144:3

18Ewe, yonke imihla uyamphicotha;

ngayo yonke imizuzu uyamvavanya.

19Hayi kaloku, khawuthi gu kancinci;

khawundiyeke ndikhe ndiginy' amathe!

20Ke ukuba ndiyona, ikukhathaza ngani loo nto, wena Malusi woluntu?

Ngani ukuba ndibe selisweni lakho kangaka?

Ngaba ndingumthwalo ongako kuwe?

21Ngaba awungendixoleli na isono sam,

ubulibale ubutyala bam?

Kuba ke ngoku ndiza kulala kobandayo;

uthi undifuna ndibe ndingasekho!”

8

UBhildadi: UThixo akabugqwethi ubulungisa

81Waphendula ke uBhildadi umfo waseShuwa, wathi:

2“Mfondini, koda kube nini ushwaqa,

usenza imbudede yamazwi afana nomoya obhudlayo?

3Uthi uThixo angakujika okulungileyo?

Uthi uSomandla angabugqwetha ubulungisa?

4Ukuba abantwana bakho bawaphule ummiselo wakhe,

yena ke ubawisele isohlwayo esibafaneleyo.

5Into omawuyenze wena kukuzibika kuThixo,

ubuse umbongoze uSomandla.

6Ukuba ungumntu onyanisekileyo omsulwa,

ngenene uya kukuva, akubuyekeze ngomzi wakho.

7Ewe, ubunayo inkqubela ngaphambili,

kodwa ayinakulinganiswa nendyebo owoba nayo esiphelweni.

8Khawuphonononge ulande imbali yemihla yamandulo;

phicotha ufunde kumava amanyange.

9Kaloku thina singabayizolo, asazi nto,

nemihla yethu emhlabeni idlula njengesithunzi.

10Ke bona baya kukululeka, bathethe nawe;

ewe, bangakuphokozela kuloo vimba wolwazi lwabo, bathi:

11‘Ngaba ingaphuma na imizí apho kungekho mgxobhozo?

Uthi ingakhula ingcongolo apho kungekho manzi?

12Zithi zingekalungeli kukhiwa,

zimbatshe kuqala kunezinye izityalo.’

13Iba njalo indlela yabo bonke abamlibalayo uThixo;

ewe, ithemba lâbo bangamnquliyo uThixo liyadaka.

14Kaloku bona bangqiyama ngentambo yesigcawu,

lisuke ke elo themba labo linqamke.

15Bayama ngendlu yesigcawu, ibe ke yona ingaqinanga;

babambelela kuyo ngoku yona igqashu-gqashu.

16Bahluma okwesityalo esinamanzi esibethwa yimitha yelanga,

sona esinwenwa siphinyele egadini.

17Iingcambu zaso zibhijela amatye,

zibambelele kuwo.

18Phofu ke uthi wakusincothula,

kungabi sabonakala ukuba sasikhe sakho.

19Uyabona, injalo indlela yokukhula kwaso:

indawo yaso ithathwa sesinye.

20“Ewe, uThixo akamlahli umntu othembekileyo,

kodwa akangeke azomeleze izandla zabenzi bokubi.

21Ngoko ke úya kulubuyisela uncumo emlonyeni wakho,

nemilebe yakho ibobotheke yimincili.

22Ke bona abakuthiyileyo baya kwambathwa lihlazo;

kanti ke yona imizi yabakhohlakeleyo iya kubhanga.”

9

UYobi: UThixo sisilumko esibalasele ngamandla

91Ke uYobi waphendula wathi:

2“Ewe, ndiyazi ukuba kunjalo;

kambe ke umntu angaphumelela njani xa emi enkundleni noThixo?

3Noba ungade uzimisele ukuxoxa,

awungebi nako ukuphendula nomnye kwiwaka lemibuzo yakhe.

4Kaloku yena sisilumko esibalaseleyo ngamandla;

akukho mntu unokumelana naye aze aphumelele.

5Kaloku yena neentaba ezi usuka azisiphule zingazi zona;

ewe, ngaloo ngqumbo yakhe usuka azibhukuqe.

6Yena nomhlaba lo uyawugungxula,

neentsika zawo zitsho ziqhaqhazele.

7Nelanga uthetha nalo litsho lingaphumi,

ke zona iinkwenkwezi uzigubungela zitsho zingaveli.

8Nguye owawatwabululayo amazulu,

waza wandolosa phezu kwawo amaza olwandle.

9Nguye umenzi weendidi zeenkwenkwezi,

oozibhere noomakroza, isilimelaYobi 38:31; Amos 5:8 nomthala wasezantsi.

10Yena ngumenzi wezinto ezinkulu ezingaphicothekiyo;

kanti nemiqondiso yakhe ayinakubalwa.

11Nokuba selegqitha ngakum andinako ukumbona;

uthi tshe ndingaqondanga mna.

12Khona selengade athathe into, ngubani ongamnqandayo?

Akekho nongabuzayo athi: ‘Wenza ntoni ke?’

13Kaloku uThixo akabuyi ngamva ngengqumbo yakhe;

neentshaba zakhe ezazithelela uRahabhi isilo saselwandle wazinyhasha.

14“Bendingubani ke mna ukuba ndingade ndiphendulane naye?

Khona, ndingawazuza phi amazwi okuxoxa naye?

15Nditsho sendimsulwa, andingeze ndamxoxisa;

nto endingayenzayo kukuzibika ndimbongoze uMgwebi wam.

16Nokuba sendizibika kuye, naxa angade andiphendule,

anditsho ukuba angakuva ukuzithethelela kwam.

17Kaloku yena undintlitha ngenzwinini yesaqhwithi,

anditsho imivumbo ixananaze ngaphandle kwesizathu.

18Akandiniki neli lokukhok' umoya ithuba,

koko unditsho ndanengcwangu.

19Xa kuthethwa ngamandla, nguye onawo;

xa kuthethwa ngobulungisa, nguye onokundimangalela.”

UYobi: Andinabala, kodwa andizibaleli ntweni

20“Ndimsulwa ndinjalo, kodwa ndigwetywa kwangumlomo wam.

Nangona ndingade ndibe andinabala, yena angandifumana ndinetyala.

21Ewe, andinabala, kodwa andizibaleli ntweni;

nto nje ndikruqukile bobu bomi.

22Kuba kaloku kuyafana;

yiyo loo nto ke ndithi:

‘Yena utshabalalisa bonke,

abamsulwa ngokunjalo nezaphula-mthetho.’

23Isithwakumbe sithi sakuzisa ukufa

yena aphoxise ngaso isibetho sabamsulwa.

24Ihlabathi lisezandleni zezikhohlakali;

ke bona abagwebi ubamfamekisile.

Xa ingenguye ke uthi ngaba ngubani?

25“Imihla yam ikhawuleza ngaphezu kwembaleki;

ewe, ibaleka gqitha, ibe ke ayinayo nanto incomekayo.

26Iphala njengesikhephe seengcongolo;

ikhawuleza ngathi lukhozi lurhiwula ixhoba.

27Noba sendisithi:

‘Hayi, ngoku ndiza kukhe ndizingcwabe izikhalazo zam,

ndibobotheke ndihlale ndizonwabele,’

28ndisuka ndoyike ndibe namanwele,

kuba ndiyaqonda ukuba wena akungeke undibalele njengongenatyala.

29Ke, ukuba ndiza kugwetywa, ngani ukuba ndibe sazabalaza?

30Noba ndingade ndihlambe ngekhephu,

izandla zam ndizicoce ngesephu,

31wena uya kundiphosa emhadini,

nditsho ndibe rhono-rhono,

kwankqu neempahla zam zingandamkeli.

32“Ebengumntu na kakade ukuba ndibe ndiphendulane naye?

Hayi, bendingeze ndime naye enkundleni!

33Kaloku phakathi kwethu sobabini

akukho mlamli unokusahlula ngezandla zakhe.

34Hayi bo! Khawumke noswazi lwakho

khon' ukuze ndingabi sankwantya ndisoyika isohlwayo.

35Xa kunjalo ke ndingatsho ndithethe ndingenaloyiko,

kodwa ngale ndlela izinto zimi ngayo ngoku andinako.”