IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

UYobi: Ngokwam andinawo amancedo

61Ke yena uYobi waphendula wathi:

2“Akwaba iinkxwaleko zam beziveyishwe kakuhle,

iinzingo zam zalinganiswa esikalini.

3Ubunzima bazo bebuya kudlula nakobentlabathi yaselwandle;

ewe, yiyo loo nto amazwi am asuke aba rhabaxa.

4Kaloku iintolo zikaSomandla zindibinzile,

ubuhlungu bazo butyhutyh' umzimba;

izoyikiso zikaThixo zindiphahlile.

5Ngaba likhe likhonye na iqwarha ikho ingca eluhlaza?

Khona, yona inkomo uthi inganxakama zikho iindiza?

6Into emtyuba ingatyiwa na ngaphandle kwetyuwa?

Inayo na incasa incindi yomxoxozi?

7Mna ukutya okunjalo andikuchukumisi;

ndingathi khe ndayenza loo nto kubuye.

8Akwaba uThixo angandiphendula,

awufezekise umnqweno wam

9wokuba uThixo avume ukundixusha,

asiyekele isandla sakhe, abunqamle ubomi bam.

10Into enjalo ke ingandithuthuzela;

ewe, naphakathi kweentlungu ndingavuya ndichulumache,

kuba andizange ndaphikisana namazwi alowo uNgcwele.

11“Ngaba ndisenawo na amandla okuqhubela phambili ndiphila?

Khona, siphelo sini sona eso ukuba ndingade ndinyamezele?

12Bendililitye na kakade?

Ngaba ndisisinyithi?

13Ngenene mna ngokwam andisenawo amandla okuzinceda,

futhi nempumelelo yam ndiphuncukene nayo.

14“Intlungu yomntu imelwe kukukhathalelwa zizihlobo zakhe,

nditsho nokuba yena selekutyeshele ukumhlonela uSomandla.

15Kambe amawethu anobuqhokolo,

afana nentlambo emanzi atshayo.

16Iba namanzi amdaka anomkhenkce,

apho linyibilikela khona ikhephu,

17kodwa lithi lakubalela aphele,

lakuba shushu asuke ome qoko!

18Iinqwelo ziyaphambuka endleleni yazo, ziye kuyo,

kodwa zifike zife namthanyana kuba kusenkangala.

19Iinqwelo zaseTema zikhangela amanzi,

nabahambi baseShebha baphunguza benethemba.

20Kambe ke basuka badane ngenxa yelo themba labo,

kuba bathi bakuya kule ntlambo bafike baphoxeke.

21“Ngoku ke nani ninjalo,

kuba nithe nakusibona isibetho endisifumeneyo

nasuka nathi rhubaxa noyika.

22Ngaba ndikhe ndathi kuni: ‘Ndipheni into,’

okanye ndathi: ‘Khanindinyobele ubani ngaloo ndyebo yenu’?

23Ngaba ndikhe ndathi: ‘Ndihlanguleni esandleni sotshaba,’

okanye ndathi: ‘Ndihlawuleleni koongalo-nkulu’?

24Hayi ke, khanindifundise; ndothi cwaka!

Ewe, ndiboniseni apho ndiphambuke khona!

25Kambe ke wona amazwi athe ngqo aluncedo;

ukanti ke ezi ngxoxo zenu ngaba ziphuhlisa ntoni?

26Ngaba nifuna ukulungisa oko ndikuthethileyo,

amazwi omntu oselencamile niwenze intetho engumoya?

27Nina nixolele ukwenza amaqashiso nangenkedama,

nisenge inzuzo nangesona sihlobo senu.

28“Kambe ke ngoku khanindijongisise,

kuba andisoze ndinixokise ndijongene nani.

29Ngoku ndiyanithandaza, khanibuyeke ubugqwetha;

sanukundisingela phantsi – ndililungisa kule nto.

30Ngaba nithi kunesikhwa na ukuthetha kwam?

Nithi andisakwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle?”

7

UYobi: Uyintoni na umntu?

71“Ke bona ubomi bomntu yimbulaleko emhlabeni;

imihla yakhe ngumzabalazo onjengobomi bomqeshwa.

2Imihla yakhe injengeyekhoboka elisoloko lilangazelela ukuhlwa;

injengeyomqeshwa olangazelela umvuzo wakhe.

3Ewe, esam isabelo ziinyanga ngeenyanga zokulambatha;

mna ndabelwe ubusuku beenzingo.

4Xa ndilalayo ndithi: ‘Yaz'ba kuya kusa nini na?’

Nobo busuku ke busuka bube bude gqitha,

ke mna ndibe ndimbola-mboleka kude kuse.

5Umzimba wam wambethe iimpethu nothuli;

ulusu lona lucandekile, luyabhidla.

6“Imihla yam ikhawuleza okomatshini wokuluka;

iya kufikelela esiphelweni ingaginyisi mathe.

7Khawukhumbule ke, kuba ubomi bam bunjengomphunga;

amehlo am akasoze aphinde akubone okuhle.

8Nâbo bandibonayo ngoku soze babe sandibona;

ndiya kuphel' emehlweni undijongile.

9Njengokuqhabalakana nokunyamalala kwamafu

unjalo ofayo, akaphindi abuye.

10Akaphindi eze ekhayeni lakhe,

angabi sazana nendawo yakhe.

11“Hayi khona, andiyi kuthi cwaka!

Ndiya kuwuphalaza umva-ndedwa wam, ndikhale ndibindekile!

12Ngani ke ukuba ude undimisele umlindi?

Ngaba ndilulwandle, okanye isilo solwandle?

13Ndakulala ndiye ndicinge ukuba umandlalo wam wondithuthuzela,

ndithi ubuthongo bondithomalalisa.

14Kodwa wena usuka undirhwaqelise ngamaphupha;

usuka undivingcele ngemibono.

15Ndide ke mna ndikhethe ukukrwitshwa;

kanye ndinyula ukufa kunokuphila kulo mzimba wam.

16Ewe kambe, ndidikiwe bobu bomi;

kakade andiyi kuphila ngonaphakade.

Hayi ndiyekeni, kuba ubomi bam bunjengomphunga.

17“Yaz'ba uyintoni na umntu, le nto umxabise kangaka;

ngani ukuba umzondelele kangaka?Ndum 8:4; 144:3

18Ewe, yonke imihla uyamphicotha;

ngayo yonke imizuzu uyamvavanya.

19Hayi kaloku, khawuthi gu kancinci;

khawundiyeke ndikhe ndiginy' amathe!

20Ke ukuba ndiyona, ikukhathaza ngani loo nto, wena Malusi woluntu?

Ngani ukuba ndibe selisweni lakho kangaka?

Ngaba ndingumthwalo ongako kuwe?

21Ngaba awungendixoleli na isono sam,

ubulibale ubutyala bam?

Kuba ke ngoku ndiza kulala kobandayo;

uthi undifuna ndibe ndingasekho!”

8

UBhildadi: UThixo akabugqwethi ubulungisa

81Waphendula ke uBhildadi umfo waseShuwa, wathi:

2“Mfondini, koda kube nini ushwaqa,

usenza imbudede yamazwi afana nomoya obhudlayo?

3Uthi uThixo angakujika okulungileyo?

Uthi uSomandla angabugqwetha ubulungisa?

4Ukuba abantwana bakho bawaphule ummiselo wakhe,

yena ke ubawisele isohlwayo esibafaneleyo.

5Into omawuyenze wena kukuzibika kuThixo,

ubuse umbongoze uSomandla.

6Ukuba ungumntu onyanisekileyo omsulwa,

ngenene uya kukuva, akubuyekeze ngomzi wakho.

7Ewe, ubunayo inkqubela ngaphambili,

kodwa ayinakulinganiswa nendyebo owoba nayo esiphelweni.

8Khawuphonononge ulande imbali yemihla yamandulo;

phicotha ufunde kumava amanyange.

9Kaloku thina singabayizolo, asazi nto,

nemihla yethu emhlabeni idlula njengesithunzi.

10Ke bona baya kukululeka, bathethe nawe;

ewe, bangakuphokozela kuloo vimba wolwazi lwabo, bathi:

11‘Ngaba ingaphuma na imizí apho kungekho mgxobhozo?

Uthi ingakhula ingcongolo apho kungekho manzi?

12Zithi zingekalungeli kukhiwa,

zimbatshe kuqala kunezinye izityalo.’

13Iba njalo indlela yabo bonke abamlibalayo uThixo;

ewe, ithemba lâbo bangamnquliyo uThixo liyadaka.

14Kaloku bona bangqiyama ngentambo yesigcawu,

lisuke ke elo themba labo linqamke.

15Bayama ngendlu yesigcawu, ibe ke yona ingaqinanga;

babambelela kuyo ngoku yona igqashu-gqashu.

16Bahluma okwesityalo esinamanzi esibethwa yimitha yelanga,

sona esinwenwa siphinyele egadini.

17Iingcambu zaso zibhijela amatye,

zibambelele kuwo.

18Phofu ke uthi wakusincothula,

kungabi sabonakala ukuba sasikhe sakho.

19Uyabona, injalo indlela yokukhula kwaso:

indawo yaso ithathwa sesinye.

20“Ewe, uThixo akamlahli umntu othembekileyo,

kodwa akangeke azomeleze izandla zabenzi bokubi.

21Ngoko ke úya kulubuyisela uncumo emlonyeni wakho,

nemilebe yakho ibobotheke yimincili.

22Ke bona abakuthiyileyo baya kwambathwa lihlazo;

kanti ke yona imizi yabakhohlakeleyo iya kubhanga.”