IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

51“Danduluka kaloku, ukhale,

ubone ukuba ukhona oya kuphendula!

He-e-e, uza kubhenela kwesiphi ke ngoku isithunywa?

2Ngenene izityhakala zizigwinta ngengcwangu yazo;

lona ikhwele yimfeketho ephelela ekufeni.

3Ndakha ndasibona isityhakala sihluma;

suka ke mna ndaliqalekisa elo khaya laso.

4Oonyana baso basesichengeni;

nasenkundleni basisisulu,

akukho bani ubahlangulayo.

5Isivuno saso sityiwa zizilambi,

zisicubungula naphakathi kwameva.

Amabawa ayaburhogola ubutyebi baso.

6Kaloku inkxwaleko ayiphumi luthulini,

ibe ke nenkathazo ayintshuli mhlabeni.

7Umntu nenkathazo ngumtya nethunga,

kwanjengokuba intlantsi ihamba nomlilo!”

UElifazi: NguThixo ophilisayo

8“Kambe ke, ukuba ibindim, bendiya kubhenela kuThixo,

ndiyaneke phambi kwakhe imeko yam.

9Kaloku nguye owenza izigigaba ezingenakugoca-gocwa;

imimangaliso yakhe ayiphele ndawo.

10Nguye onisa imvula emhlabeni,

amasimi awanyakamise ngamanzi.

11Yena ngumphakamisi wabadelekileyo;

ke bona abasezinyembezini uyabathuthuzela.

12Kaloku yena uyaliphuthisa icebo lesindwebi,

ize imizamo yaso ibuye nemband' esikhova.

13Izilumko uzitsho zixakane nobuqhokolo bazo,1 Kor 3:19

ize imizabalazo yazo yobuqhophololo ibhange ngesaquphe.

14Kwakuba njalo ke kutsho kuhlw' emini kuzo;

kuthi kusemin' emaqanda, zona zitotobe ziphampathe ngathi kukwabhadakazi!

15NguThixo obakhuselayo abahlelelekileyo ekutyholweni;

nguye obahlangula esandleni sabomeleleyo.

16Ngoko ke likhona ithemba nakumahlwempu;

ke zona izikhohlakali zitsho zisikw' umlomo!

17“Ewe, unenyhweba umntu olulekwa nguThixo;

ngoko ke sukuyidela ingqeqesho kaSomandla!Zaf 3:11-12; Hebh 12:5-6

18Kaloku yena uyenzakalisa, abuye abophe;

kanti kwayena uyabetha, abuye aphilise ngezandla zakhe.

19Yena uyaphinda-phinda ukukuhlangula ezinkathazweni,

kanti ke ekugqibeleni akuyi kuba sachukunyiswa bubi.

20Ngexesha lendlala uya kukuhlangula ekufeni;

ukanti emfazweni uya kukusindisa ekreleni.

21Ngokunjalo uya kukukhusela kwintlebendwane,

ungabi naxhala ngexesha lonxunguphalo.

22Unxunguphalo nendlala ziya kuba yimfeketho kuwe,

ungawaxhaleli namarhwamncwa ehlabathi.

23Uya kunqophisana namatye asemathambekeni,

kubekho uxolo phakathi kwakho namarhamncwa asendle.

24Umzi wakho uya kuhlala ukhuselekile,

nasesibayeni uthi wakukhangela ufike ziphelele.

25Inzala yakho iya kuba yinyambalala,

isizukulwana sakho sinabe njengengca emhlabeni.

26Uya kudla ubomi ude ukhokhobe,

nqwa nengqolowa engavunwayo lingekafiki ixesha.

27“Uyabona, siziphicothile ezi zinto, yaye zinjalo;

yiva ke, uziqonde ubunyaniso bazo kuwe.”