IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

UElifazi: Obhangayo ngonetyala

41Kwesi sithuba ke kuphendule uElifazi waseTeman, wathi:

2“Ngaba xa umntu enokukuphendula awungekhathazeki kodwa?

Phofu ke ibingubani onokuthula nje?

3Khumbula kaloku ukuba baninzi abantu obaqeqeshileyo,

ubakhuthaza ubomeleza abazandla zinomkhinkqi!

4Ngamazwi akho ubaxhasile abakhubekayo,

wabaqinisa abamadolo agevezelayo.

5Namhlanje ke kungawe, naku ke wena ungenakunyamezela;

ewe, zidla kuwe, ngoku ke wena suka wadideka.

6Andithi na kaloku wena ukholosa ngokuhlonela uThixo?

Ewe kaloku, qamela ngobunyulu beendlela zakho, ukholose!

7“Hayi kaloku, khawuzikise ukucinga;

ngubani owakha wabhanga emsulwa?

Ingubani khona owakhe watshabalala kodwa engenabala?

8Ke kwawam amava, abalima ububi, batyale inkathazo,

bavuna loo nto bayilimileyo.

9Ewe kaloku, ngokuphefumla nje kukaThixo batsho badake;

ngenene yena ufutha kube kanye batsho baphel' emehlweni!

10Bona banjengeengonyama ezikroboke amazinyo:

nokuba ziyagquma zibhavumle ngokurhwaqelisayo,

11ziyatshabalala kukuswela amaxhoba,

nawo amathole azo asuke abe ziintsali.”

UElifazi: Akukho mntu ulilungisa kunoThixo

12“Ndakha ndee rhithi udaba bunkente-nkente;

ewe, iindlebe zam zeva amarhe ngathi kuyasetyezwa.

13Kanye ngaloo mathuba emiva-ndedwa yemibono ebusuku,

xa kanye ndikobentlombe,

14suka ndarhwaqela ndankwantya,

ada amathambo am anengevane.

15Nako ke kusithi phinzi into phambi kwam;

hayi ke, ndahlathuzela ngamanwele!

16Nantso ke, suka yema bhunxe!

Hayi, andibanga nakuyinakana mpela.

Phofu wona umthinzi wabe uphambi kwam –

hayi ke, kwathi cwaka,

ndada ndeva ilizwi lisithi:

17‘Ngab' ingenzeka na into yokuba umntu abe lilungisa kunoThixo?

Umntu angaba nyulu ngaphezu koMdali wakhe?

18Andithi na kaloku nezicaka zakwakhe akazithembi?

Nditsho nezithunywa zakhe azimkholisi kwaphela.

19Babengoobani ke abantu abahlala ezindlwini zodaka,

abantu abasiseko siluthuli,

abasuka batyumke njengenundu?

20Umntu ungambona ekhona kusasa,

kanti ke kuya kuthi kurhatyela abe selengasekho;

ewe, utshabalala kuphele engakhange aqondakale!

21Kaloku nelo nqugwala lakhe lisuka lincothulwe,

ke yena afe engekabufumani bona ubulumko!’ ”

5

51“Danduluka kaloku, ukhale,

ubone ukuba ukhona oya kuphendula!

He-e-e, uza kubhenela kwesiphi ke ngoku isithunywa?

2Ngenene izityhakala zizigwinta ngengcwangu yazo;

lona ikhwele yimfeketho ephelela ekufeni.

3Ndakha ndasibona isityhakala sihluma;

suka ke mna ndaliqalekisa elo khaya laso.

4Oonyana baso basesichengeni;

nasenkundleni basisisulu,

akukho bani ubahlangulayo.

5Isivuno saso sityiwa zizilambi,

zisicubungula naphakathi kwameva.

Amabawa ayaburhogola ubutyebi baso.

6Kaloku inkxwaleko ayiphumi luthulini,

ibe ke nenkathazo ayintshuli mhlabeni.

7Umntu nenkathazo ngumtya nethunga,

kwanjengokuba intlantsi ihamba nomlilo!”

UElifazi: NguThixo ophilisayo

8“Kambe ke, ukuba ibindim, bendiya kubhenela kuThixo,

ndiyaneke phambi kwakhe imeko yam.

9Kaloku nguye owenza izigigaba ezingenakugoca-gocwa;

imimangaliso yakhe ayiphele ndawo.

10Nguye onisa imvula emhlabeni,

amasimi awanyakamise ngamanzi.

11Yena ngumphakamisi wabadelekileyo;

ke bona abasezinyembezini uyabathuthuzela.

12Kaloku yena uyaliphuthisa icebo lesindwebi,

ize imizamo yaso ibuye nemband' esikhova.

13Izilumko uzitsho zixakane nobuqhokolo bazo,1 Kor 3:19

ize imizabalazo yazo yobuqhophololo ibhange ngesaquphe.

14Kwakuba njalo ke kutsho kuhlw' emini kuzo;

kuthi kusemin' emaqanda, zona zitotobe ziphampathe ngathi kukwabhadakazi!

15NguThixo obakhuselayo abahlelelekileyo ekutyholweni;

nguye obahlangula esandleni sabomeleleyo.

16Ngoko ke likhona ithemba nakumahlwempu;

ke zona izikhohlakali zitsho zisikw' umlomo!

17“Ewe, unenyhweba umntu olulekwa nguThixo;

ngoko ke sukuyidela ingqeqesho kaSomandla!Zaf 3:11-12; Hebh 12:5-6

18Kaloku yena uyenzakalisa, abuye abophe;

kanti kwayena uyabetha, abuye aphilise ngezandla zakhe.

19Yena uyaphinda-phinda ukukuhlangula ezinkathazweni,

kanti ke ekugqibeleni akuyi kuba sachukunyiswa bubi.

20Ngexesha lendlala uya kukuhlangula ekufeni;

ukanti emfazweni uya kukusindisa ekreleni.

21Ngokunjalo uya kukukhusela kwintlebendwane,

ungabi naxhala ngexesha lonxunguphalo.

22Unxunguphalo nendlala ziya kuba yimfeketho kuwe,

ungawaxhaleli namarhwamncwa ehlabathi.

23Uya kunqophisana namatye asemathambekeni,

kubekho uxolo phakathi kwakho namarhamncwa asendle.

24Umzi wakho uya kuhlala ukhuselekile,

nasesibayeni uthi wakukhangela ufike ziphelele.

25Inzala yakho iya kuba yinyambalala,

isizukulwana sakho sinabe njengengca emhlabeni.

26Uya kudla ubomi ude ukhokhobe,

nqwa nengqolowa engavunwayo lingekafiki ixesha.

27“Uyabona, siziphicothile ezi zinto, yaye zinjalo;

yiva ke, uziqonde ubunyaniso bazo kuwe.”

6

UYobi: Ngokwam andinawo amancedo

61Ke yena uYobi waphendula wathi:

2“Akwaba iinkxwaleko zam beziveyishwe kakuhle,

iinzingo zam zalinganiswa esikalini.

3Ubunzima bazo bebuya kudlula nakobentlabathi yaselwandle;

ewe, yiyo loo nto amazwi am asuke aba rhabaxa.

4Kaloku iintolo zikaSomandla zindibinzile,

ubuhlungu bazo butyhutyh' umzimba;

izoyikiso zikaThixo zindiphahlile.

5Ngaba likhe likhonye na iqwarha ikho ingca eluhlaza?

Khona, yona inkomo uthi inganxakama zikho iindiza?

6Into emtyuba ingatyiwa na ngaphandle kwetyuwa?

Inayo na incasa incindi yomxoxozi?

7Mna ukutya okunjalo andikuchukumisi;

ndingathi khe ndayenza loo nto kubuye.

8Akwaba uThixo angandiphendula,

awufezekise umnqweno wam

9wokuba uThixo avume ukundixusha,

asiyekele isandla sakhe, abunqamle ubomi bam.

10Into enjalo ke ingandithuthuzela;

ewe, naphakathi kweentlungu ndingavuya ndichulumache,

kuba andizange ndaphikisana namazwi alowo uNgcwele.

11“Ngaba ndisenawo na amandla okuqhubela phambili ndiphila?

Khona, siphelo sini sona eso ukuba ndingade ndinyamezele?

12Bendililitye na kakade?

Ngaba ndisisinyithi?

13Ngenene mna ngokwam andisenawo amandla okuzinceda,

futhi nempumelelo yam ndiphuncukene nayo.

14“Intlungu yomntu imelwe kukukhathalelwa zizihlobo zakhe,

nditsho nokuba yena selekutyeshele ukumhlonela uSomandla.

15Kambe amawethu anobuqhokolo,

afana nentlambo emanzi atshayo.

16Iba namanzi amdaka anomkhenkce,

apho linyibilikela khona ikhephu,

17kodwa lithi lakubalela aphele,

lakuba shushu asuke ome qoko!

18Iinqwelo ziyaphambuka endleleni yazo, ziye kuyo,

kodwa zifike zife namthanyana kuba kusenkangala.

19Iinqwelo zaseTema zikhangela amanzi,

nabahambi baseShebha baphunguza benethemba.

20Kambe ke basuka badane ngenxa yelo themba labo,

kuba bathi bakuya kule ntlambo bafike baphoxeke.

21“Ngoku ke nani ninjalo,

kuba nithe nakusibona isibetho endisifumeneyo

nasuka nathi rhubaxa noyika.

22Ngaba ndikhe ndathi kuni: ‘Ndipheni into,’

okanye ndathi: ‘Khanindinyobele ubani ngaloo ndyebo yenu’?

23Ngaba ndikhe ndathi: ‘Ndihlanguleni esandleni sotshaba,’

okanye ndathi: ‘Ndihlawuleleni koongalo-nkulu’?

24Hayi ke, khanindifundise; ndothi cwaka!

Ewe, ndiboniseni apho ndiphambuke khona!

25Kambe ke wona amazwi athe ngqo aluncedo;

ukanti ke ezi ngxoxo zenu ngaba ziphuhlisa ntoni?

26Ngaba nifuna ukulungisa oko ndikuthethileyo,

amazwi omntu oselencamile niwenze intetho engumoya?

27Nina nixolele ukwenza amaqashiso nangenkedama,

nisenge inzuzo nangesona sihlobo senu.

28“Kambe ke ngoku khanindijongisise,

kuba andisoze ndinixokise ndijongene nani.

29Ngoku ndiyanithandaza, khanibuyeke ubugqwetha;

sanukundisingela phantsi – ndililungisa kule nto.

30Ngaba nithi kunesikhwa na ukuthetha kwam?

Nithi andisakwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle?”