IsiXhosa 1996 (XHO96)
39

391“Ngaba uyalazi ixesha lokuzala kwamagogo asemaweni?

Wakha walibona na inxala xa lifikelwa yinimba yokuzala?

2Lithatha iinyanga ezingakanani lithwele,

lize lifike nini ke ixesha lokuzala kwalo?

3Uyalazi ukuba lingqengqa nini na ukuze libeke itakane lalo,

ibe ke ngokunjalo idlule intlungu yenimba?

4Amatakane alo akhulela ezindle ade omelele,

aze ke asuke emke angaze abe sabuya.

5“Iqwarha eli layithatha phi inkululeko?

Ngubani owalikhulula intambo ukuba libhadule?

6Ndim owalinikela ukuba lihlale entlango,

ikhaya lalo libe kuloo mathafa etyuwa.

7Isiphithi-phithi sasezixekweni yintlekisa kulo;

ngokunjalo nemikhwazo yombhexeshi aliyiva.

8Libhadula ezintabeni lifuna amadlelo,

lize limemethe naluphi na uhlaza elilufumanayo.

9“Uthi ungaze uyisebenzise inyathi?

Unganako ukuyivalela ebuhlanti?

10Uthi ungayirhintyela ulime ngayo;

mhlawumbi uyerhe entilini phaya?

11Uthi ingaze ikuncede ngamandla ayo;

ungawunikela kuyo umsebenzi wakho?

12Ngaba unganako ukuvuna ngayo?

Uthi ungabhula ngayo esandeni phaya?

13“Hayi ukufaneleka kwamaphiko enciniba!

Kambe ke iyagqweswa yingwamza ngokuphapha.

14Amaqanda ayo iwabeka emhlabeni iwashiye

ukuze ke afudunyezwe ngumhlaba lowo.

15Ayinaloyiko lokuba osuka anyathelwe,

okanye kuthi gqi inyamakazi iwakroboze.

16Ayinankathalo ngamantshontsho ayo, ngathi asingawayo;

ayivakalelwa kukubhanga kwemigudu yayo.

17UThixo uyivimbe ubulumko inciniba,

akayinika nokuyinika ingqiqo.

18Kambe ke yakuwathi naa amaphiko ayo ibaleka

iyalihleka ihashe nokhwele kulo.

19“Ngaba nguwe na owenze ihashe lomelela kangaka?

Nguwe owalivathisa ngeso singci siyakayaka?

20Nguwe olenze lanako ukuthi qakatha njengeenkumbi?

Nguwe olenze larhwaqelisa ngesandi somfutho walo?

21Ligxanya ngamandla ngaloo manqina alo xa lijikela entilini phaya,

selifunzele phakathi kwayiwayo!

22Kaloku lona alinadyudyu nantaka;

aliwazele nto umkhonto, alibuyi ngamva.

23Kaloku lo uphezu kwalo uxhob' uf' amacala;

oomikhonto noozincula ziyabengezela.

24Ngaloo manqina alo lisiphula umhlaba,

selingasakwazi ukuzibamba, lilindele ukuvakala kwexilongo.

25Lakuva umtyangampo wexilongo lithi: ‘Ngxatsho ke!’

ze lithi lisekude lé, libe seliqonda ukuba izwe lifile!

Kaloku liyabeva oomaqhuzu xa bayalelayo.

26“Ngaba bubulumko bakho na obunika ukhetshe ubuchule bokubhabha?

Nguwe omenza athi naa amaphiko abheke kwelasezantsi?

27Ngaba nguwe oyalela ixhalanga ukuba lintinge,

lakhe nendlu yalo emalenga-lengeni phaya?

28Kaloku lona lihlala kwiinkelekethe zamawa;

lizenzela inqaba kwiimfanta zamalenga-lenga.

29Lithi cwaa apho lilonga-longe ixhoba,

lize lilipopole noba selisekudeni.

30Amathole alo amfimfitha igazi;

nalapho zikhoyo izidumbu libutha khona ixhalanga.”

40

UNdikhoyo: Wena omangalela uThixo, phendula

401*UNdikhoyo uqhube wathi kuYobi:

2“Ngaba ufuna ukubambana noSomandla,

usalatha iimpazamo zakhe?

Wena omangalela uThixo, phendula.”

UYobi: Ndosuka ndiwuthunge umlomo

3Ke yena uYobi uphendule *uNdikhoyo wathi:

4“Xa kungokunje ndiyaqonda ukuba andinto yanto.

Ndingaba saphendula ndithini?

Kungokunje ndidl' imu.

5Ewe, ndithethe ndaphinda-phinda,

kambe ke ngoku ndosuka ndiwuthunge.”

UNdikhoyo: Ngaba nawe womelele njengoThixo?

6Ke *uNdikhoyo waphendula esesaqhwithini, wathetha noYobi wathi:

7“Khawuqule, ume njengendoda;

mna ndiza kukubuza, wena ke uphendule.

8“Ngaba ufuna ukusisingela phantsi isigwebo sam?

Ugweba mna ukuze wena ugwetyelwe?

9Ngaba nawe womelele njengoThixo?

Nelakho ilizwi lizongoma njengelakhe?

10Xa kunjalo ke khawuvele uveth' isidima uzimasekile;

khawuthi jize isihomo nesithozela.

11Khawuphokoze loo msindo wakho,

ubaphoxe abo bazigwagwisayo.

12Ewe, badilize abo baqholosayo;

ke zona izikhohlakali zinyhashele apho zikhoyo.

13Xa zizonke zibandakanye uzingcwabe;

zigqume zihlale kwelo labafileyo.

14Xa kunjalo ke ndiya kuvuma,

ndisithi unako ukuzisindisa ngawakho amandla.

15“ImvubuIsiHebhere sithi “ibhehemoti” – isilwanyana esingacacanga kuthi le uyayiqonda?

Njengawe nayo ndayidala;

phofu yona injengenkomo, itya ingca.

16Kambe ke, yeka – asimandla esinqeni sayo!

Yinto emzimba unemisipha engwanyalala!

17Yinto emsila ungqangqasholo okomsedare;

ke zona izihlunu zemilenze ziphindene.

18Amathambo ayo omelele njengobhedu;

ewe, afana nemivalo yentsimbi.

19Kuzo zonk' izidalwa ithe kratya ngokukhwankqisa;

nguMdali wayo yedwa onako ukuyoyisa.

20Ukutya kwayo kufumaneka ezintabeni phaya,

apho zidloba-dloba khona izilwanyana.

21Ungafika ingqengqe phantsi kwamatyholo akhula ngasemanzini,

okanye izimele ezingcongolweni, emgxobhozweni phaya.

22Ewe, iphumla emthunzini wamatyholo entlanjeni phaya,

ufike ijikelezwe yimingcunube.

23Yona ayiwoyiki umlambo ophuphumayo;

ithi zole nakwiJordan elatyuza amanzi de abethe emlonyeni wayo.

24Kodwa kodwa ngubani ongayihlaselayo?

Ngaba uqale wayityhaphaza?

Ngubani ongayithiyela ayithi qhoo ngaloo mpumlo?”

41

411“Uthi ungaze uyilobe ingwenya,Okanye “inabulele” – ngesiHebhere (isiJuda) “ileviyatan” – Yobi 3:8; Ndum 74:14; 104:26; Isaya 27:1 okanye ubambe ulwimi lwayo ngentambo?

2Uthi ungaze uyifake intambo impumlo yayo,

mhlawumbi uyithi qhoo imihlathi ngegwegwe?

3Ucing' ukuba ingaze itarhuzise kuwe?

Uthi ingakukubongoza ngamazwi athambileyo?

4Uthi ingenza isivumelwano kunye nawe,

ithembise ukuba likhoboka lakho ngonaphakade?

5Ngaba ungayenza intaka ongadlalisa ngayo,

uyikhulekele amantombazana akho?

6Abarhwebi uthi bangarhweba ngayo?

Ucing' ukuba bangahlulelana ngayo?

7Isikhumba sayo ungasigqobhoza ngamagwegwe?

Mkhonto waphi ongangxwelerha intloko yayo?

8Khawuyichukumise nje – soz' uphinde!

Engak' imfazwe soz' uyilibale!

9Ngamampunge ukucinga ukuba ungayoyisa.

Umntu uthi nje akuyibona asuke avikiveke aphelelwe.

10Kungekho bani nje unesibindi sokuyiphazamisa,

ngubani ke ngoko onako ukumelana nam?

11Ukhona na onako ukubanga into kum ukuze ndimbuyisele?Roma 11:35. IsiHebhere sale vesi asicacanga

Kaloku yonke into phantsi kwezulu yeyam.

12“Andinakuthi cwaka ngemilenze yayo;

makhe ndikuphokozele ngokomelela kwayo

nokufaneleka kokwakhiwa kwayo.

13Ngubani onokuyinyanzela ukuvula umlomo,

ingubani onokuyifaka umkhala?

14Ewe, ngubani ongavula loo mihlathi yayo

ijikelezwe ziingxavula ezoyikekayo zamazinyo?

15Umqolo wayo unoludwe lwamakhaka

aphotheneyo ngathi atywiniwe.

16Ewe, asondelelene ayimbumba;

phakathi kwawo akungeni nomoya.

17Hayi, anxibelelene angunonca,

abambene nkwa, akanakwahlukaniswa.

18Yintw' ethi yakuthimla kumenyeze,

emehlo ngathi lilanga liphuma.

19Yintw' emlomo ulatyuza amadangatye,

kutsho kutak' iintlantsi.

20Yintw' emarhanana alephuz' umsi,

oku kwembiza ebaselwe ngeengcongolo.

21Ngomphefumlo wayo ungáwuphemb' umlilo;

kaloku kuthaphuz' amadangatye kuloo mlomo.

22Yintw' etsho ngengwanyalala yesixhanti;

bakuyibona abantu suka barhwaqele.

23Izihlunu zayo zifumbene;

ziyingwanyalala engenakuhluthuzwa.

24Yintw' entliziyo iqine oku kwenyengane!

Yomelele oku kwelitye lokusila.

25Ithi ingaphakama kunkwantye neengangalala;

yakushukuma zisuka zithi phithi.

26Yona yomelele, ayinakungxwelerhwa

naziintshuntshe, oomikhonto, noozincula.

27Kuyo intsimbi ifana nomququ;

ke lona ubhedu nqwa nevithi.

28Okukokwalo utolo ayilwazele nto;

kuyo ilitye *lenkwitshi linkumnka ngathi sisabhunge.

29Ke lona ibhunguza lifana nodiza;

iincula ziyinto yentsini kuyo.

30Isisu sayo nqwa namaceba embiza;

umhlaba siwukrazula oku kwesileyi sokubhula.

31Amanzi enzonzobila iwatsho abile okwembiza,

ulwandle iluzama-zamise okweqhaga leziqholo.

32Emva kwayo ngumzila omenyezelayo emanzini.

Inzonzobila isuka ifane neenwele zengwevu.

33Ehlabathini akukho nto inokulinganiswa nayo,

nditsho isilo esingenabo ubugwala.

34Kaloku noozindlula-mthi izikrobile;

ewe, ingukumkani kwizilo zonke ezinyalasayo.”