IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

UYobi uqalekisa umhla awazalwa ngawo

31Emva koko ke uYobi wathetha wawuqalekisa umhla awazalwa ngawo. 2Ewe, uYobi uvakele esithi:

3“Ngamana zange wathwasa umhla endazalwa ngawo;Jer 20:14-18

nditsho nobo busuku apho kwathiwa: ‘Namhlanje kukhawulwe indoda!’

4Akwaba loo mini yayingumnyam' ombonde-mbonde;

mini leyo noThixo kweliphezulu angayihoyanga;

mini ingazange yabonana nokukhanya!

5Ngeyambathiswe sisiphitha-nyongo sobumnyama;

ngeyisityekelwe ziingqimba zamafu.

Loo mini ngeyirhwaqeliswe sisithokothoko sobumnyama;

6nobo busuku ngebambathiswe sisithokothoko,

suka àbabalelwa kwimihla yonyaka,

àbakhankanywa phakathi kweentsuku zeenyanga.

7Ewe, akwaba obo busuku babuludlolo;

akwaba kwakungavakalanga kumemelela kubo.

8Iinkintsela zokuqalekisa imihla ngeziyiqalekisile loo mini;

ngeziyifunze ngengwenya.IsiHebhere sithi “ngeleviyatan” – Yobi 41:1

9Iinkwenkwezi zangorhatya ngezimnyama;

loo mini ngeyilindele ukusa kodwa kungaze kufike,

nomsobomvu ungaze uthi chapha!

10Kaloku ayizivalanga iingcango zesizalo esandizalayo,

ayandiphephisa kule nkxwaleko ndikuyo.

11“Kwakungani ndingafi ndingekazalwa nje,

okanye ndife ndisazalwa?

12Ngani ukuba uma andisingathe emadolweni?

Khona, kwakutheni ukuba andincancise ibele?

13Kuba xa bekungenjalo, ngendalala ndazola;

ewe, ngendiphumle kobandayo,

14ndawonye nezikumkani namaphakathi,

lawo awavusayo amanxuwa;

15ngoku ngendikunye namatshawe,

azindlu zazizele yigolide nesiliva.

16Ngani ukuba ndingafihlwanga njengomphunzo,

njengemveku engalibonanga ilanga?

17Kaloku apho nezikhohlakali azikhathazi mntu,

nabadiniweyo baxhamla ukuphumla.

18Khona amabanjwa azonwabele;

ahlukene nokungxoliswa yinduna yawo.

19Apho bandawonye abaphakamileyo nabaphantsi,

nkqu nekhoboka likhululekile kumninilo.

20“Ngani ukuba abaza kubandezeleka balibone ilanga,

abangcungcuthekayo babudle ubomi?

21Bona balangazelela ukufa, kungafiki noko;SiTyh 9:6

bakuzingela ngathi bafuna ubutyebi.

22Abavuyi bayachulumacha,

bachwayitile xa bedibana nengcwaba.

23Ngani ukuba balibone ilanga abandlela imfiliba,

abo babiyelweyo nguThixo?

24Kuba ukutya kwam yincwina;

ukugcuma kumpompoza njengamanzi.

25Kuba ndihlelwa zezo zinto zindinkwantyisayo;

ezindinxunguphalisayo zezona zindihlelayo.

26Andinako ukuzola, ndingenako nokonwaba;

Andifumani kuphumla, kuba ndasoloko ndijijitheka.”

4

UElifazi: Obhangayo ngonetyala

41Kwesi sithuba ke kuphendule uElifazi waseTeman, wathi:

2“Ngaba xa umntu enokukuphendula awungekhathazeki kodwa?

Phofu ke ibingubani onokuthula nje?

3Khumbula kaloku ukuba baninzi abantu obaqeqeshileyo,

ubakhuthaza ubomeleza abazandla zinomkhinkqi!

4Ngamazwi akho ubaxhasile abakhubekayo,

wabaqinisa abamadolo agevezelayo.

5Namhlanje ke kungawe, naku ke wena ungenakunyamezela;

ewe, zidla kuwe, ngoku ke wena suka wadideka.

6Andithi na kaloku wena ukholosa ngokuhlonela uThixo?

Ewe kaloku, qamela ngobunyulu beendlela zakho, ukholose!

7“Hayi kaloku, khawuzikise ukucinga;

ngubani owakha wabhanga emsulwa?

Ingubani khona owakhe watshabalala kodwa engenabala?

8Ke kwawam amava, abalima ububi, batyale inkathazo,

bavuna loo nto bayilimileyo.

9Ewe kaloku, ngokuphefumla nje kukaThixo batsho badake;

ngenene yena ufutha kube kanye batsho baphel' emehlweni!

10Bona banjengeengonyama ezikroboke amazinyo:

nokuba ziyagquma zibhavumle ngokurhwaqelisayo,

11ziyatshabalala kukuswela amaxhoba,

nawo amathole azo asuke abe ziintsali.”

UElifazi: Akukho mntu ulilungisa kunoThixo

12“Ndakha ndee rhithi udaba bunkente-nkente;

ewe, iindlebe zam zeva amarhe ngathi kuyasetyezwa.

13Kanye ngaloo mathuba emiva-ndedwa yemibono ebusuku,

xa kanye ndikobentlombe,

14suka ndarhwaqela ndankwantya,

ada amathambo am anengevane.

15Nako ke kusithi phinzi into phambi kwam;

hayi ke, ndahlathuzela ngamanwele!

16Nantso ke, suka yema bhunxe!

Hayi, andibanga nakuyinakana mpela.

Phofu wona umthinzi wabe uphambi kwam –

hayi ke, kwathi cwaka,

ndada ndeva ilizwi lisithi:

17‘Ngab' ingenzeka na into yokuba umntu abe lilungisa kunoThixo?

Umntu angaba nyulu ngaphezu koMdali wakhe?

18Andithi na kaloku nezicaka zakwakhe akazithembi?

Nditsho nezithunywa zakhe azimkholisi kwaphela.

19Babengoobani ke abantu abahlala ezindlwini zodaka,

abantu abasiseko siluthuli,

abasuka batyumke njengenundu?

20Umntu ungambona ekhona kusasa,

kanti ke kuya kuthi kurhatyela abe selengasekho;

ewe, utshabalala kuphele engakhange aqondakale!

21Kaloku nelo nqugwala lakhe lisuka lincothulwe,

ke yena afe engekabufumani bona ubulumko!’ ”

5

51“Danduluka kaloku, ukhale,

ubone ukuba ukhona oya kuphendula!

He-e-e, uza kubhenela kwesiphi ke ngoku isithunywa?

2Ngenene izityhakala zizigwinta ngengcwangu yazo;

lona ikhwele yimfeketho ephelela ekufeni.

3Ndakha ndasibona isityhakala sihluma;

suka ke mna ndaliqalekisa elo khaya laso.

4Oonyana baso basesichengeni;

nasenkundleni basisisulu,

akukho bani ubahlangulayo.

5Isivuno saso sityiwa zizilambi,

zisicubungula naphakathi kwameva.

Amabawa ayaburhogola ubutyebi baso.

6Kaloku inkxwaleko ayiphumi luthulini,

ibe ke nenkathazo ayintshuli mhlabeni.

7Umntu nenkathazo ngumtya nethunga,

kwanjengokuba intlantsi ihamba nomlilo!”

UElifazi: NguThixo ophilisayo

8“Kambe ke, ukuba ibindim, bendiya kubhenela kuThixo,

ndiyaneke phambi kwakhe imeko yam.

9Kaloku nguye owenza izigigaba ezingenakugoca-gocwa;

imimangaliso yakhe ayiphele ndawo.

10Nguye onisa imvula emhlabeni,

amasimi awanyakamise ngamanzi.

11Yena ngumphakamisi wabadelekileyo;

ke bona abasezinyembezini uyabathuthuzela.

12Kaloku yena uyaliphuthisa icebo lesindwebi,

ize imizamo yaso ibuye nemband' esikhova.

13Izilumko uzitsho zixakane nobuqhokolo bazo,1 Kor 3:19

ize imizabalazo yazo yobuqhophololo ibhange ngesaquphe.

14Kwakuba njalo ke kutsho kuhlw' emini kuzo;

kuthi kusemin' emaqanda, zona zitotobe ziphampathe ngathi kukwabhadakazi!

15NguThixo obakhuselayo abahlelelekileyo ekutyholweni;

nguye obahlangula esandleni sabomeleleyo.

16Ngoko ke likhona ithemba nakumahlwempu;

ke zona izikhohlakali zitsho zisikw' umlomo!

17“Ewe, unenyhweba umntu olulekwa nguThixo;

ngoko ke sukuyidela ingqeqesho kaSomandla!Zaf 3:11-12; Hebh 12:5-6

18Kaloku yena uyenzakalisa, abuye abophe;

kanti kwayena uyabetha, abuye aphilise ngezandla zakhe.

19Yena uyaphinda-phinda ukukuhlangula ezinkathazweni,

kanti ke ekugqibeleni akuyi kuba sachukunyiswa bubi.

20Ngexesha lendlala uya kukuhlangula ekufeni;

ukanti emfazweni uya kukusindisa ekreleni.

21Ngokunjalo uya kukukhusela kwintlebendwane,

ungabi naxhala ngexesha lonxunguphalo.

22Unxunguphalo nendlala ziya kuba yimfeketho kuwe,

ungawaxhaleli namarhwamncwa ehlabathi.

23Uya kunqophisana namatye asemathambekeni,

kubekho uxolo phakathi kwakho namarhamncwa asendle.

24Umzi wakho uya kuhlala ukhuselekile,

nasesibayeni uthi wakukhangela ufike ziphelele.

25Inzala yakho iya kuba yinyambalala,

isizukulwana sakho sinabe njengengca emhlabeni.

26Uya kudla ubomi ude ukhokhobe,

nqwa nengqolowa engavunwayo lingekafiki ixesha.

27“Uyabona, siziphicothile ezi zinto, yaye zinjalo;

yiva ke, uziqonde ubunyaniso bazo kuwe.”