IsiXhosa 1996 (XHO96)
38

UNdikhoyo: Mna ndiza kubuza, wena ke uphendule

381Ke *uNdikhoyo waphendula esesaqhwithini, wathetha noYobi wathi:

2“Wena kuxa ungubani, ukuba ude ufune ukulenza mfiliba icebo lam?

Mazwi mani wona la, engenalwazi nje?

3Khawuqule, ume njengendoda;

mna ndiza kukubuza, wena ke uphendule.

4“Wawuphi xa ndiseka ihlabathi?

Yitsho kaloku, uyingqondi andithi?

5Ngubani owamisa ubungakanani balo?

Awunakungayazi loo nto!

Ngubani owalijikelezayo etsala intambo?

6Khona, zixhaswe yintoni iintsika zalo?

Ingubani owalimisela ilitye lesiseko?

7Ngaloo ntsasa iinkwenkwezi zamemelela,

izidwangube zakwaThixo zona zanemincili.

8Mhla lwagqabhuka ulwandle emhlabeni,

ngubani owalumisela imida?

9Kaloku ndim owalwambathisa ngamafu,

ndaza ndalusonga ngobumnyama.

10Ndim owalumisela imida,

ndalubiyela ndaluvalela endaweni yalo.

11Ndaluyalela ndathi:

‘Hamba, ungagqithi apha;

amaza akho adlokovayo makaphele apha.’Jer 5:22

12“Ukhonje wakha wayiyalela intsasa yabakho?

Wakha wasikhombisa indawo yaso na isifingo?

13Nditsho umsobomvu okhanyisela iziphelo zehlabathi,

khon' ukuze izikhohlakali zingabi nakuzimela ebumnyameni.

14Kaloku ukusa kuzitsho ziphuhle iinduli neentili,

zibe ngathi yingubo ebikade isongene;

ewe, zitsho zicace oku kophawu olushicilelwe kumdongwe.

15Abakhohlakeleyo bayoyiswa kukukhanya;

kaloku ingalo yabo yokugonyamela yaphulwe.

16“Ngaba wakha wayibona imithombo yolwandle?

Sowukhe wathi cakatha ezintunjini zenzonzobila?

17Uwatyhilelwe na amasango okufa?

Wakha wakubona kwamnyama-ndawo?

18Khawutsho, lingakanani ihlabathi?

Phendula kaloku ukuba uyazazi ezi zinto!

19“Ungalixela apho likhoyo ikhaya lokukhanya?

Khona, wona umthombo wobumnyama uphi?

20Ezi zinto ungazibuyisela na endaweni yazo?

Khona, uyayazi na indlela esinga esikhundleni sazo?

21Awunakungazazi; kaloku wawuseluzelwe,

neminyaka yobomi bakho mininzi, ngabula wena!

22“Wakha wababona oovimba bam bekhephu?

Oovimba besichotho bona uyabazi?

23Ezi zinto ndizigcinele mhla kwanyembeleka;

ndizigcinele mhla kwathiwa ilizwe lifile.

24Uyayazi na indlela eya apho kuvela khona ukukhanya?

Uthini umoya wasempuma ukusasazeka phezu kwehlabathi?

25Ngubani ovulela izandyondyo zemvula umjelo;

ingubani yena khona ovulela iindudumo indlela?

26Ngubani onisa imvula endle phaya?

Inethiswa ngubani imvula enkqantosini,

27ukuze ithobe unxano kumhlaba okhamisileyo,

kutsho kuthi rhwelele utyani?

28Kakade, imvula le yinto kabani;

ingubani yena uyise wombethe?

29Ke wona umkhenkce wakhawulwa ngubani;

ingubani yena umzali weqabaka?

30Kaloku amanzi ayaqina abe ngathi lilitye;

inzongo-nzongo yamanzi itsho ikhenkcezele.

31“Uthi ngaba unokuzidibanisa izilimela;

khona unako ukuwakhulula amakroza?Yobi 9:9; Amos 5:8

32Ungazilawula iinkwenkwezi namathuba azo,

nditsho oozibhereIinkwenkwezi zebhere azaziwa kumazantsi-hlabathi kuba zibonakala kumantla-hlabathi kuphela ngokunjalo namatakane azo?

33Uyayazi imithetho elawula ilanga nenyanga neenkwenkwezi?

Unganako ukumisela impembelelo yazo emhlabeni?

34“Unganako ukuliphakamisela emafini ilizwi lakho,

khon' ukuze akugubungele ngezantyala-ntyala zemvula?

35Ngaba unganako ukuyithuma imibane?

Ngaba ingavuma ithi: ‘Ndiyaya’?

36Ngubani oyazisayo intsikizi ngemvula,

ingubani oxelela umqhagi ngemini entsha?

37Sisiphi isilumko esinokubala amafu,

ingubani onokuqubuda iingqayi zamanzi zasemazulwini?

38Nditsho imvula ejika uthuli lube ludaka,

ke wona amagade atsho ancamathelane.

39“Unganako ukuzingelela imazi yengonyama?

Ungawahluthisa khona amathole engonyama,

40xa ahleli esikhundleni sawo,

okanye xa ancathame ngetyholo?

41Uthi ngubani owondla amahlungulu, xa amantshontsho awo akhala kuThixo,

ebhadula ngenxa yendlala?”

39

391“Ngaba uyalazi ixesha lokuzala kwamagogo asemaweni?

Wakha walibona na inxala xa lifikelwa yinimba yokuzala?

2Lithatha iinyanga ezingakanani lithwele,

lize lifike nini ke ixesha lokuzala kwalo?

3Uyalazi ukuba lingqengqa nini na ukuze libeke itakane lalo,

ibe ke ngokunjalo idlule intlungu yenimba?

4Amatakane alo akhulela ezindle ade omelele,

aze ke asuke emke angaze abe sabuya.

5“Iqwarha eli layithatha phi inkululeko?

Ngubani owalikhulula intambo ukuba libhadule?

6Ndim owalinikela ukuba lihlale entlango,

ikhaya lalo libe kuloo mathafa etyuwa.

7Isiphithi-phithi sasezixekweni yintlekisa kulo;

ngokunjalo nemikhwazo yombhexeshi aliyiva.

8Libhadula ezintabeni lifuna amadlelo,

lize limemethe naluphi na uhlaza elilufumanayo.

9“Uthi ungaze uyisebenzise inyathi?

Unganako ukuyivalela ebuhlanti?

10Uthi ungayirhintyela ulime ngayo;

mhlawumbi uyerhe entilini phaya?

11Uthi ingaze ikuncede ngamandla ayo;

ungawunikela kuyo umsebenzi wakho?

12Ngaba unganako ukuvuna ngayo?

Uthi ungabhula ngayo esandeni phaya?

13“Hayi ukufaneleka kwamaphiko enciniba!

Kambe ke iyagqweswa yingwamza ngokuphapha.

14Amaqanda ayo iwabeka emhlabeni iwashiye

ukuze ke afudunyezwe ngumhlaba lowo.

15Ayinaloyiko lokuba osuka anyathelwe,

okanye kuthi gqi inyamakazi iwakroboze.

16Ayinankathalo ngamantshontsho ayo, ngathi asingawayo;

ayivakalelwa kukubhanga kwemigudu yayo.

17UThixo uyivimbe ubulumko inciniba,

akayinika nokuyinika ingqiqo.

18Kambe ke yakuwathi naa amaphiko ayo ibaleka

iyalihleka ihashe nokhwele kulo.

19“Ngaba nguwe na owenze ihashe lomelela kangaka?

Nguwe owalivathisa ngeso singci siyakayaka?

20Nguwe olenze lanako ukuthi qakatha njengeenkumbi?

Nguwe olenze larhwaqelisa ngesandi somfutho walo?

21Ligxanya ngamandla ngaloo manqina alo xa lijikela entilini phaya,

selifunzele phakathi kwayiwayo!

22Kaloku lona alinadyudyu nantaka;

aliwazele nto umkhonto, alibuyi ngamva.

23Kaloku lo uphezu kwalo uxhob' uf' amacala;

oomikhonto noozincula ziyabengezela.

24Ngaloo manqina alo lisiphula umhlaba,

selingasakwazi ukuzibamba, lilindele ukuvakala kwexilongo.

25Lakuva umtyangampo wexilongo lithi: ‘Ngxatsho ke!’

ze lithi lisekude lé, libe seliqonda ukuba izwe lifile!

Kaloku liyabeva oomaqhuzu xa bayalelayo.

26“Ngaba bubulumko bakho na obunika ukhetshe ubuchule bokubhabha?

Nguwe omenza athi naa amaphiko abheke kwelasezantsi?

27Ngaba nguwe oyalela ixhalanga ukuba lintinge,

lakhe nendlu yalo emalenga-lengeni phaya?

28Kaloku lona lihlala kwiinkelekethe zamawa;

lizenzela inqaba kwiimfanta zamalenga-lenga.

29Lithi cwaa apho lilonga-longe ixhoba,

lize lilipopole noba selisekudeni.

30Amathole alo amfimfitha igazi;

nalapho zikhoyo izidumbu libutha khona ixhalanga.”

40

UNdikhoyo: Wena omangalela uThixo, phendula

401*UNdikhoyo uqhube wathi kuYobi:

2“Ngaba ufuna ukubambana noSomandla,

usalatha iimpazamo zakhe?

Wena omangalela uThixo, phendula.”

UYobi: Ndosuka ndiwuthunge umlomo

3Ke yena uYobi uphendule *uNdikhoyo wathi:

4“Xa kungokunje ndiyaqonda ukuba andinto yanto.

Ndingaba saphendula ndithini?

Kungokunje ndidl' imu.

5Ewe, ndithethe ndaphinda-phinda,

kambe ke ngoku ndosuka ndiwuthunge.”

UNdikhoyo: Ngaba nawe womelele njengoThixo?

6Ke *uNdikhoyo waphendula esesaqhwithini, wathetha noYobi wathi:

7“Khawuqule, ume njengendoda;

mna ndiza kukubuza, wena ke uphendule.

8“Ngaba ufuna ukusisingela phantsi isigwebo sam?

Ugweba mna ukuze wena ugwetyelwe?

9Ngaba nawe womelele njengoThixo?

Nelakho ilizwi lizongoma njengelakhe?

10Xa kunjalo ke khawuvele uveth' isidima uzimasekile;

khawuthi jize isihomo nesithozela.

11Khawuphokoze loo msindo wakho,

ubaphoxe abo bazigwagwisayo.

12Ewe, badilize abo baqholosayo;

ke zona izikhohlakali zinyhashele apho zikhoyo.

13Xa zizonke zibandakanye uzingcwabe;

zigqume zihlale kwelo labafileyo.

14Xa kunjalo ke ndiya kuvuma,

ndisithi unako ukuzisindisa ngawakho amandla.

15“ImvubuIsiHebhere sithi “ibhehemoti” – isilwanyana esingacacanga kuthi le uyayiqonda?

Njengawe nayo ndayidala;

phofu yona injengenkomo, itya ingca.

16Kambe ke, yeka – asimandla esinqeni sayo!

Yinto emzimba unemisipha engwanyalala!

17Yinto emsila ungqangqasholo okomsedare;

ke zona izihlunu zemilenze ziphindene.

18Amathambo ayo omelele njengobhedu;

ewe, afana nemivalo yentsimbi.

19Kuzo zonk' izidalwa ithe kratya ngokukhwankqisa;

nguMdali wayo yedwa onako ukuyoyisa.

20Ukutya kwayo kufumaneka ezintabeni phaya,

apho zidloba-dloba khona izilwanyana.

21Ungafika ingqengqe phantsi kwamatyholo akhula ngasemanzini,

okanye izimele ezingcongolweni, emgxobhozweni phaya.

22Ewe, iphumla emthunzini wamatyholo entlanjeni phaya,

ufike ijikelezwe yimingcunube.

23Yona ayiwoyiki umlambo ophuphumayo;

ithi zole nakwiJordan elatyuza amanzi de abethe emlonyeni wayo.

24Kodwa kodwa ngubani ongayihlaselayo?

Ngaba uqale wayityhaphaza?

Ngubani ongayithiyela ayithi qhoo ngaloo mpumlo?”