IsiXhosa 1996 (XHO96)
39

391“Ngaba uyalazi ixesha lokuzala kwamagogo asemaweni?

Wakha walibona na inxala xa lifikelwa yinimba yokuzala?

2Lithatha iinyanga ezingakanani lithwele,

lize lifike nini ke ixesha lokuzala kwalo?

3Uyalazi ukuba lingqengqa nini na ukuze libeke itakane lalo,

ibe ke ngokunjalo idlule intlungu yenimba?

4Amatakane alo akhulela ezindle ade omelele,

aze ke asuke emke angaze abe sabuya.

5“Iqwarha eli layithatha phi inkululeko?

Ngubani owalikhulula intambo ukuba libhadule?

6Ndim owalinikela ukuba lihlale entlango,

ikhaya lalo libe kuloo mathafa etyuwa.

7Isiphithi-phithi sasezixekweni yintlekisa kulo;

ngokunjalo nemikhwazo yombhexeshi aliyiva.

8Libhadula ezintabeni lifuna amadlelo,

lize limemethe naluphi na uhlaza elilufumanayo.

9“Uthi ungaze uyisebenzise inyathi?

Unganako ukuyivalela ebuhlanti?

10Uthi ungayirhintyela ulime ngayo;

mhlawumbi uyerhe entilini phaya?

11Uthi ingaze ikuncede ngamandla ayo;

ungawunikela kuyo umsebenzi wakho?

12Ngaba unganako ukuvuna ngayo?

Uthi ungabhula ngayo esandeni phaya?

13“Hayi ukufaneleka kwamaphiko enciniba!

Kambe ke iyagqweswa yingwamza ngokuphapha.

14Amaqanda ayo iwabeka emhlabeni iwashiye

ukuze ke afudunyezwe ngumhlaba lowo.

15Ayinaloyiko lokuba osuka anyathelwe,

okanye kuthi gqi inyamakazi iwakroboze.

16Ayinankathalo ngamantshontsho ayo, ngathi asingawayo;

ayivakalelwa kukubhanga kwemigudu yayo.

17UThixo uyivimbe ubulumko inciniba,

akayinika nokuyinika ingqiqo.

18Kambe ke yakuwathi naa amaphiko ayo ibaleka

iyalihleka ihashe nokhwele kulo.

19“Ngaba nguwe na owenze ihashe lomelela kangaka?

Nguwe owalivathisa ngeso singci siyakayaka?

20Nguwe olenze lanako ukuthi qakatha njengeenkumbi?

Nguwe olenze larhwaqelisa ngesandi somfutho walo?

21Ligxanya ngamandla ngaloo manqina alo xa lijikela entilini phaya,

selifunzele phakathi kwayiwayo!

22Kaloku lona alinadyudyu nantaka;

aliwazele nto umkhonto, alibuyi ngamva.

23Kaloku lo uphezu kwalo uxhob' uf' amacala;

oomikhonto noozincula ziyabengezela.

24Ngaloo manqina alo lisiphula umhlaba,

selingasakwazi ukuzibamba, lilindele ukuvakala kwexilongo.

25Lakuva umtyangampo wexilongo lithi: ‘Ngxatsho ke!’

ze lithi lisekude lé, libe seliqonda ukuba izwe lifile!

Kaloku liyabeva oomaqhuzu xa bayalelayo.

26“Ngaba bubulumko bakho na obunika ukhetshe ubuchule bokubhabha?

Nguwe omenza athi naa amaphiko abheke kwelasezantsi?

27Ngaba nguwe oyalela ixhalanga ukuba lintinge,

lakhe nendlu yalo emalenga-lengeni phaya?

28Kaloku lona lihlala kwiinkelekethe zamawa;

lizenzela inqaba kwiimfanta zamalenga-lenga.

29Lithi cwaa apho lilonga-longe ixhoba,

lize lilipopole noba selisekudeni.

30Amathole alo amfimfitha igazi;

nalapho zikhoyo izidumbu libutha khona ixhalanga.”