IsiXhosa 1996 (XHO96)
38

UNdikhoyo: Mna ndiza kubuza, wena ke uphendule

381Ke *uNdikhoyo waphendula esesaqhwithini, wathetha noYobi wathi:

2“Wena kuxa ungubani, ukuba ude ufune ukulenza mfiliba icebo lam?

Mazwi mani wona la, engenalwazi nje?

3Khawuqule, ume njengendoda;

mna ndiza kukubuza, wena ke uphendule.

4“Wawuphi xa ndiseka ihlabathi?

Yitsho kaloku, uyingqondi andithi?

5Ngubani owamisa ubungakanani balo?

Awunakungayazi loo nto!

Ngubani owalijikelezayo etsala intambo?

6Khona, zixhaswe yintoni iintsika zalo?

Ingubani owalimisela ilitye lesiseko?

7Ngaloo ntsasa iinkwenkwezi zamemelela,

izidwangube zakwaThixo zona zanemincili.

8Mhla lwagqabhuka ulwandle emhlabeni,

ngubani owalumisela imida?

9Kaloku ndim owalwambathisa ngamafu,

ndaza ndalusonga ngobumnyama.

10Ndim owalumisela imida,

ndalubiyela ndaluvalela endaweni yalo.

11Ndaluyalela ndathi:

‘Hamba, ungagqithi apha;

amaza akho adlokovayo makaphele apha.’Jer 5:22

12“Ukhonje wakha wayiyalela intsasa yabakho?

Wakha wasikhombisa indawo yaso na isifingo?

13Nditsho umsobomvu okhanyisela iziphelo zehlabathi,

khon' ukuze izikhohlakali zingabi nakuzimela ebumnyameni.

14Kaloku ukusa kuzitsho ziphuhle iinduli neentili,

zibe ngathi yingubo ebikade isongene;

ewe, zitsho zicace oku kophawu olushicilelwe kumdongwe.

15Abakhohlakeleyo bayoyiswa kukukhanya;

kaloku ingalo yabo yokugonyamela yaphulwe.

16“Ngaba wakha wayibona imithombo yolwandle?

Sowukhe wathi cakatha ezintunjini zenzonzobila?

17Uwatyhilelwe na amasango okufa?

Wakha wakubona kwamnyama-ndawo?

18Khawutsho, lingakanani ihlabathi?

Phendula kaloku ukuba uyazazi ezi zinto!

19“Ungalixela apho likhoyo ikhaya lokukhanya?

Khona, wona umthombo wobumnyama uphi?

20Ezi zinto ungazibuyisela na endaweni yazo?

Khona, uyayazi na indlela esinga esikhundleni sazo?

21Awunakungazazi; kaloku wawuseluzelwe,

neminyaka yobomi bakho mininzi, ngabula wena!

22“Wakha wababona oovimba bam bekhephu?

Oovimba besichotho bona uyabazi?

23Ezi zinto ndizigcinele mhla kwanyembeleka;

ndizigcinele mhla kwathiwa ilizwe lifile.

24Uyayazi na indlela eya apho kuvela khona ukukhanya?

Uthini umoya wasempuma ukusasazeka phezu kwehlabathi?

25Ngubani ovulela izandyondyo zemvula umjelo;

ingubani yena khona ovulela iindudumo indlela?

26Ngubani onisa imvula endle phaya?

Inethiswa ngubani imvula enkqantosini,

27ukuze ithobe unxano kumhlaba okhamisileyo,

kutsho kuthi rhwelele utyani?

28Kakade, imvula le yinto kabani;

ingubani yena uyise wombethe?

29Ke wona umkhenkce wakhawulwa ngubani;

ingubani yena umzali weqabaka?

30Kaloku amanzi ayaqina abe ngathi lilitye;

inzongo-nzongo yamanzi itsho ikhenkcezele.

31“Uthi ngaba unokuzidibanisa izilimela;

khona unako ukuwakhulula amakroza?Yobi 9:9; Amos 5:8

32Ungazilawula iinkwenkwezi namathuba azo,

nditsho oozibhereIinkwenkwezi zebhere azaziwa kumazantsi-hlabathi kuba zibonakala kumantla-hlabathi kuphela ngokunjalo namatakane azo?

33Uyayazi imithetho elawula ilanga nenyanga neenkwenkwezi?

Unganako ukumisela impembelelo yazo emhlabeni?

34“Unganako ukuliphakamisela emafini ilizwi lakho,

khon' ukuze akugubungele ngezantyala-ntyala zemvula?

35Ngaba unganako ukuyithuma imibane?

Ngaba ingavuma ithi: ‘Ndiyaya’?

36Ngubani oyazisayo intsikizi ngemvula,

ingubani oxelela umqhagi ngemini entsha?

37Sisiphi isilumko esinokubala amafu,

ingubani onokuqubuda iingqayi zamanzi zasemazulwini?

38Nditsho imvula ejika uthuli lube ludaka,

ke wona amagade atsho ancamathelane.

39“Unganako ukuzingelela imazi yengonyama?

Ungawahluthisa khona amathole engonyama,

40xa ahleli esikhundleni sawo,

okanye xa ancathame ngetyholo?

41Uthi ngubani owondla amahlungulu, xa amantshontsho awo akhala kuThixo,

ebhadula ngenxa yendlala?”