IsiXhosa 1996 (XHO96)
37

371“Kuthi ke kwakuba njalo isuke igubhe intliziyo yam, ixhume endaweni yayo.

2Khanikuve ukuzongoma kwelizwi lakhe,

niphulaphule ukungqokola okuphuma emlonyeni wakhe.

3Utshawuzisa imibane esibhakabhakeni,

ayithumele eziphelweni zehlabathi.

4Ikhatshwa kukududuma kwelizwi lakhe,

lizongoma ngezwi lobungangamsha bakhe.

Xa avakalisa izwi lakhe

kuba zizabhokhwe zombane ezingathintelekiyo.

5Ewe, uThixo wenza imimangaliso ngezwi lakhe,

utsho ngezinto ezinkulu esingenako ukuziqonda.

6Uthi kwikhephu: ‘Yiwa emhlabeni;’

kwimikhwitsho yemvula athi: ‘Yenza izandyondyo zomvimbi.’

7Ke bona abantu batsho bayeke ukusebenza;

kaloku ngoku nguye osebenzayo.

8Iinyamakazi zitsho zingene emingxunyeni yazo,

zizimele apho ezikhundleni zazo.

9Iinkqwithela ziphuma endaweni yazo,

imimoya enamandla ize nengqele.

10UThixo uthi angaphefumla amanzi atsho abe ngumkhenkce,

ububanzi bawo buqine bukhenkcezeke.

11Kanti wona amafu uwahlohl' ukufuma,

aze awahlwayele imibane.

12Kaloku nguThixo owalawulayo,

atsho enze eyakhe imiyalelo kulo lonke elimiweyo.

13Unethisa imvula emhlabeni;

kanti isenokuba sisibetho ebantwini,

kwanjengokuba isenokuba ngumqondiso wothando lwakhe.

14“Yobi, khawunqumame wondele,

ujonge imimangaliso kaThixo.

15Uyakwazi ukuhamba komyalelo kaThixo,

esithi umbane mawulenyeze emafini?

16Amafu la uthi ajinga kanjani esibhaka-bhakeni,

into emangalisayo engumsebenzi walowo unolwazi olugqibeleleyo?

17Uxakwa nje kukuzikhusela ngezambatho kwifuthe lolophu,

18ungathini ukufuna ukubambisana naye xa atwabulula isibhakabhaka,

esenza somelele okwesipili esityhidiweyo?

19“Khawutsho, uthi masithini ke kuThixo?

Kaloku kumnyama kuthi;

asinamhlaba wakuziphendulela!

20Uthi masicele ukuthetha naye!

Ngubani ongazibizela intshabalalo?

21Bekungekho bani unako ukubona ukukhanya;

ukuqaqamba kwako bekusithwe ngamafu,

kodwa kwakudlula umoya, kuthi qwenge.

22Emantla phaya ukukhanya busabugoliderha;

isihomo sikaThixo sisitsho sinkwantye ke thina.

23Amandla akhe amtsho angafikeleleki;

usulungekile, ebalasele ngobulungisa;

akukho bani amcinezelayo.

24Ngenxa yaloo nto ke, abantu bayamhlonela;

kambe ke zona izindwebi akazikhathalele.”