IsiXhosa 1996 (XHO96)
36

UElihu: Jonga imimangaliso kaThixo

361UElihu uqhube wathi:

2“Kambe ke khawundinyamezele kancinci,

kuba kusekho ekufuneka ndikuthethe ndimele uThixo.

3Olwam ulwazi luvela kude;

lucacisa ukuba uThixo, uMdali wam, lilungisa.

4Kaloku akukho buxoki kula mazwi am –

ophakathi kwenu unolwazi olugqibeleleyo.

5UThixo womelele, kodwa akadeleli mntu;

unamandla, nolwazi lwakhe alugungqi.

6Izikhohlakali akaziyeki zidle ubomi,

kodwa uyabazelelela abo bahlelelekileyo.

7Akawasusi amehlo akhe kumalungisa.

Nguye obeka ookumkani ezihlalweni,

abanye abayeke apho ixesha elide.

Kodwa ukuba bayaziphakamisa

8bakhonkxwa ngamatyathanga,

bebanjiwe ngezintya zeentlupheko.

9UThixo ubatyhilela izenzo zabo,

esalatha izikreqo zabo xa babeziphakamisa.

10Kaloku yena ubenza balulamele ululeko;

ubayalela ukuba bahlukane nobugwenxa.

11Ukuba ke bayamva bemthobela uThixo,

boyigqiba imihla yabo bexhamla indyebo,

neminyaka yabo ibe yeyokwaneliseka.

12Kambe ke xa bengeva baya kutshabalala ngekrele,

bafe ngenxa yokuswela kwabo ulwazi.

13“Abantliziyo zingenaThixo bazongezelela ingqumbo yakhe;

abazibiki kuye naxa bekhonkxiwe.

14Bona bafa besebatsha,

bexhwalekile ngamahlazo abahlala kuwo.

15Kambe uThixo uyabafundisa abantu nangehambo-nzima;

ubavula iindlebe ngokusebenzisa nembandezelo.

16“Nawe wakukhupha enkathazweni,

wakutsho waxhamla intlala-kahle,

usitya uhlutha, ungaswele nto.

17Kodwa ngoku isohlwayo esifanele abakhohlakeleyo siphezu kwakho;

ukugwetywa nokohlwaywa kukufikele.

18Lumka ke umsindo wakho ungawenzi umgibe wokubambisa abanye,

ungazimiseli ukusebenzisa ukunyoba okukhulu ukuguqula imeko.

19Ngaba kukubhomboloza kwakho na okunokukunceda?

Hayi bo, yonke imigudu yakho ayingeke incede.

20Sukulangazelela ukuza kobusuku,

xesha elo batshabalala ngalo abantu.

21Lumka ungayi ebubini;

ungazilahleli kubo ngenxa yokubandezeleka.

22Kaloku uThixo yimbalasane ngamandla;

ke kumba wokufundisa uyingcungela.

23UThixo akaxelelwa mntu amakakwenze;

ngubani onokuthi kuye: ‘Wenze okugwenxa’?

24Khumbula uwuphakamise umsebenzi wakhe,

lowo abantu bawubongayo ngeengoma.

25Bonke abantu bayayibona imisebenzi yakhe,

noxa beyibona bekude nje.

26Hayi ukuba mkhulu kukaThixo!

Uyiphakamele ingqiqo yethu;

inani leminyaka yakhe aligocagoceki.

27“Nguye ofunxa amanzi emhlabeni,

awajike awenze amathontsi emvula,

28mvula leyo ina iphuma emafini,

ibe zizandyondyo kumntu wonke.

29Ngubani okuqondayo ukuhamba kwamafu,

nokuzongoma kweendudumo ezulwini phaya?

30Yena utshawuzisa umbane esibhakabhakeni;

nguye ogubungela inzonzobila yolwandle.

31Le yindlela aluxhasa ngayo uluntu,

aluthi jize ngendyikityha yendyebo.

32Ke yona imibane iselulawulweni lwesandla sakhe;

uyayiyalela itsho ichan' ucwethe.

33Kambe ke sona isiphango sixelwa ziindudumo,

nditsho neenkomo ziyakwazi ukuza kwaso.”

37

371“Kuthi ke kwakuba njalo isuke igubhe intliziyo yam, ixhume endaweni yayo.

2Khanikuve ukuzongoma kwelizwi lakhe,

niphulaphule ukungqokola okuphuma emlonyeni wakhe.

3Utshawuzisa imibane esibhakabhakeni,

ayithumele eziphelweni zehlabathi.

4Ikhatshwa kukududuma kwelizwi lakhe,

lizongoma ngezwi lobungangamsha bakhe.

Xa avakalisa izwi lakhe

kuba zizabhokhwe zombane ezingathintelekiyo.

5Ewe, uThixo wenza imimangaliso ngezwi lakhe,

utsho ngezinto ezinkulu esingenako ukuziqonda.

6Uthi kwikhephu: ‘Yiwa emhlabeni;’

kwimikhwitsho yemvula athi: ‘Yenza izandyondyo zomvimbi.’

7Ke bona abantu batsho bayeke ukusebenza;

kaloku ngoku nguye osebenzayo.

8Iinyamakazi zitsho zingene emingxunyeni yazo,

zizimele apho ezikhundleni zazo.

9Iinkqwithela ziphuma endaweni yazo,

imimoya enamandla ize nengqele.

10UThixo uthi angaphefumla amanzi atsho abe ngumkhenkce,

ububanzi bawo buqine bukhenkcezeke.

11Kanti wona amafu uwahlohl' ukufuma,

aze awahlwayele imibane.

12Kaloku nguThixo owalawulayo,

atsho enze eyakhe imiyalelo kulo lonke elimiweyo.

13Unethisa imvula emhlabeni;

kanti isenokuba sisibetho ebantwini,

kwanjengokuba isenokuba ngumqondiso wothando lwakhe.

14“Yobi, khawunqumame wondele,

ujonge imimangaliso kaThixo.

15Uyakwazi ukuhamba komyalelo kaThixo,

esithi umbane mawulenyeze emafini?

16Amafu la uthi ajinga kanjani esibhaka-bhakeni,

into emangalisayo engumsebenzi walowo unolwazi olugqibeleleyo?

17Uxakwa nje kukuzikhusela ngezambatho kwifuthe lolophu,

18ungathini ukufuna ukubambisana naye xa atwabulula isibhakabhaka,

esenza somelele okwesipili esityhidiweyo?

19“Khawutsho, uthi masithini ke kuThixo?

Kaloku kumnyama kuthi;

asinamhlaba wakuziphendulela!

20Uthi masicele ukuthetha naye!

Ngubani ongazibizela intshabalalo?

21Bekungekho bani unako ukubona ukukhanya;

ukuqaqamba kwako bekusithwe ngamafu,

kodwa kwakudlula umoya, kuthi qwenge.

22Emantla phaya ukukhanya busabugoliderha;

isihomo sikaThixo sisitsho sinkwantye ke thina.

23Amandla akhe amtsho angafikeleleki;

usulungekile, ebalasele ngobulungisa;

akukho bani amcinezelayo.

24Ngenxa yaloo nto ke, abantu bayamhlonela;

kambe ke zona izindwebi akazikhathalele.”

38

UNdikhoyo: Mna ndiza kubuza, wena ke uphendule

381Ke *uNdikhoyo waphendula esesaqhwithini, wathetha noYobi wathi:

2“Wena kuxa ungubani, ukuba ude ufune ukulenza mfiliba icebo lam?

Mazwi mani wona la, engenalwazi nje?

3Khawuqule, ume njengendoda;

mna ndiza kukubuza, wena ke uphendule.

4“Wawuphi xa ndiseka ihlabathi?

Yitsho kaloku, uyingqondi andithi?

5Ngubani owamisa ubungakanani balo?

Awunakungayazi loo nto!

Ngubani owalijikelezayo etsala intambo?

6Khona, zixhaswe yintoni iintsika zalo?

Ingubani owalimisela ilitye lesiseko?

7Ngaloo ntsasa iinkwenkwezi zamemelela,

izidwangube zakwaThixo zona zanemincili.

8Mhla lwagqabhuka ulwandle emhlabeni,

ngubani owalumisela imida?

9Kaloku ndim owalwambathisa ngamafu,

ndaza ndalusonga ngobumnyama.

10Ndim owalumisela imida,

ndalubiyela ndaluvalela endaweni yalo.

11Ndaluyalela ndathi:

‘Hamba, ungagqithi apha;

amaza akho adlokovayo makaphele apha.’Jer 5:22

12“Ukhonje wakha wayiyalela intsasa yabakho?

Wakha wasikhombisa indawo yaso na isifingo?

13Nditsho umsobomvu okhanyisela iziphelo zehlabathi,

khon' ukuze izikhohlakali zingabi nakuzimela ebumnyameni.

14Kaloku ukusa kuzitsho ziphuhle iinduli neentili,

zibe ngathi yingubo ebikade isongene;

ewe, zitsho zicace oku kophawu olushicilelwe kumdongwe.

15Abakhohlakeleyo bayoyiswa kukukhanya;

kaloku ingalo yabo yokugonyamela yaphulwe.

16“Ngaba wakha wayibona imithombo yolwandle?

Sowukhe wathi cakatha ezintunjini zenzonzobila?

17Uwatyhilelwe na amasango okufa?

Wakha wakubona kwamnyama-ndawo?

18Khawutsho, lingakanani ihlabathi?

Phendula kaloku ukuba uyazazi ezi zinto!

19“Ungalixela apho likhoyo ikhaya lokukhanya?

Khona, wona umthombo wobumnyama uphi?

20Ezi zinto ungazibuyisela na endaweni yazo?

Khona, uyayazi na indlela esinga esikhundleni sazo?

21Awunakungazazi; kaloku wawuseluzelwe,

neminyaka yobomi bakho mininzi, ngabula wena!

22“Wakha wababona oovimba bam bekhephu?

Oovimba besichotho bona uyabazi?

23Ezi zinto ndizigcinele mhla kwanyembeleka;

ndizigcinele mhla kwathiwa ilizwe lifile.

24Uyayazi na indlela eya apho kuvela khona ukukhanya?

Uthini umoya wasempuma ukusasazeka phezu kwehlabathi?

25Ngubani ovulela izandyondyo zemvula umjelo;

ingubani yena khona ovulela iindudumo indlela?

26Ngubani onisa imvula endle phaya?

Inethiswa ngubani imvula enkqantosini,

27ukuze ithobe unxano kumhlaba okhamisileyo,

kutsho kuthi rhwelele utyani?

28Kakade, imvula le yinto kabani;

ingubani yena uyise wombethe?

29Ke wona umkhenkce wakhawulwa ngubani;

ingubani yena umzali weqabaka?

30Kaloku amanzi ayaqina abe ngathi lilitye;

inzongo-nzongo yamanzi itsho ikhenkcezele.

31“Uthi ngaba unokuzidibanisa izilimela;

khona unako ukuwakhulula amakroza?Yobi 9:9; Amos 5:8

32Ungazilawula iinkwenkwezi namathuba azo,

nditsho oozibhereIinkwenkwezi zebhere azaziwa kumazantsi-hlabathi kuba zibonakala kumantla-hlabathi kuphela ngokunjalo namatakane azo?

33Uyayazi imithetho elawula ilanga nenyanga neenkwenkwezi?

Unganako ukumisela impembelelo yazo emhlabeni?

34“Unganako ukuliphakamisela emafini ilizwi lakho,

khon' ukuze akugubungele ngezantyala-ntyala zemvula?

35Ngaba unganako ukuyithuma imibane?

Ngaba ingavuma ithi: ‘Ndiyaya’?

36Ngubani oyazisayo intsikizi ngemvula,

ingubani oxelela umqhagi ngemini entsha?

37Sisiphi isilumko esinokubala amafu,

ingubani onokuqubuda iingqayi zamanzi zasemazulwini?

38Nditsho imvula ejika uthuli lube ludaka,

ke wona amagade atsho ancamathelane.

39“Unganako ukuzingelela imazi yengonyama?

Ungawahluthisa khona amathole engonyama,

40xa ahleli esikhundleni sawo,

okanye xa ancathame ngetyholo?

41Uthi ngubani owondla amahlungulu, xa amantshontsho awo akhala kuThixo,

ebhadula ngenxa yendlala?”