IsiXhosa 1996 (XHO96)
36

UElihu: Jonga imimangaliso kaThixo

361UElihu uqhube wathi:

2“Kambe ke khawundinyamezele kancinci,

kuba kusekho ekufuneka ndikuthethe ndimele uThixo.

3Olwam ulwazi luvela kude;

lucacisa ukuba uThixo, uMdali wam, lilungisa.

4Kaloku akukho buxoki kula mazwi am –

ophakathi kwenu unolwazi olugqibeleleyo.

5UThixo womelele, kodwa akadeleli mntu;

unamandla, nolwazi lwakhe alugungqi.

6Izikhohlakali akaziyeki zidle ubomi,

kodwa uyabazelelela abo bahlelelekileyo.

7Akawasusi amehlo akhe kumalungisa.

Nguye obeka ookumkani ezihlalweni,

abanye abayeke apho ixesha elide.

Kodwa ukuba bayaziphakamisa

8bakhonkxwa ngamatyathanga,

bebanjiwe ngezintya zeentlupheko.

9UThixo ubatyhilela izenzo zabo,

esalatha izikreqo zabo xa babeziphakamisa.

10Kaloku yena ubenza balulamele ululeko;

ubayalela ukuba bahlukane nobugwenxa.

11Ukuba ke bayamva bemthobela uThixo,

boyigqiba imihla yabo bexhamla indyebo,

neminyaka yabo ibe yeyokwaneliseka.

12Kambe ke xa bengeva baya kutshabalala ngekrele,

bafe ngenxa yokuswela kwabo ulwazi.

13“Abantliziyo zingenaThixo bazongezelela ingqumbo yakhe;

abazibiki kuye naxa bekhonkxiwe.

14Bona bafa besebatsha,

bexhwalekile ngamahlazo abahlala kuwo.

15Kambe uThixo uyabafundisa abantu nangehambo-nzima;

ubavula iindlebe ngokusebenzisa nembandezelo.

16“Nawe wakukhupha enkathazweni,

wakutsho waxhamla intlala-kahle,

usitya uhlutha, ungaswele nto.

17Kodwa ngoku isohlwayo esifanele abakhohlakeleyo siphezu kwakho;

ukugwetywa nokohlwaywa kukufikele.

18Lumka ke umsindo wakho ungawenzi umgibe wokubambisa abanye,

ungazimiseli ukusebenzisa ukunyoba okukhulu ukuguqula imeko.

19Ngaba kukubhomboloza kwakho na okunokukunceda?

Hayi bo, yonke imigudu yakho ayingeke incede.

20Sukulangazelela ukuza kobusuku,

xesha elo batshabalala ngalo abantu.

21Lumka ungayi ebubini;

ungazilahleli kubo ngenxa yokubandezeleka.

22Kaloku uThixo yimbalasane ngamandla;

ke kumba wokufundisa uyingcungela.

23UThixo akaxelelwa mntu amakakwenze;

ngubani onokuthi kuye: ‘Wenze okugwenxa’?

24Khumbula uwuphakamise umsebenzi wakhe,

lowo abantu bawubongayo ngeengoma.

25Bonke abantu bayayibona imisebenzi yakhe,

noxa beyibona bekude nje.

26Hayi ukuba mkhulu kukaThixo!

Uyiphakamele ingqiqo yethu;

inani leminyaka yakhe aligocagoceki.

27“Nguye ofunxa amanzi emhlabeni,

awajike awenze amathontsi emvula,

28mvula leyo ina iphuma emafini,

ibe zizandyondyo kumntu wonke.

29Ngubani okuqondayo ukuhamba kwamafu,

nokuzongoma kweendudumo ezulwini phaya?

30Yena utshawuzisa umbane esibhakabhakeni;

nguye ogubungela inzonzobila yolwandle.

31Le yindlela aluxhasa ngayo uluntu,

aluthi jize ngendyikityha yendyebo.

32Ke yona imibane iselulawulweni lwesandla sakhe;

uyayiyalela itsho ichan' ucwethe.

33Kambe ke sona isiphango sixelwa ziindudumo,

nditsho neenkomo ziyakwazi ukuza kwaso.”