IsiXhosa 1996 (XHO96)
31

UYobi: Ndiwandlalile umcimbi wam; uSomandla makandiphendule

311“Ke mna ke sendazimisela ngomxhelo wam wonke

ukuba kungáze kubekho ntombi ndiyincwasayo.

2Ke, siyintoni isabelo somntu kuThixo?

Liyintoni ilifa kuSomandla kweliphezulu?

3Abangalunganga ubathwaxa ngezibetho,

aze abo bangamatshijolo abayekele ngentlekele.

4Andithi na kaloku yena uyazazi iindlela zam,

ewabala onke amanyathelo am?

5“Ndiqinisekile andizange ndenze buqhophololo,

ndingazanga ndakhohlisa mntu.

6Makhe ndibekwe esikalini kungekho xanasi

ukuze uThixo aqonde ukuba ndimsulwa.

7Ukuba ngaba nditenxile endleleni,

ndaza ke ndabhaduliswa yiminqweno,

okanye ukuba izandla zam zidyojwe bububi,

8izilimo zam mazixhatshazwe mntu wumbi,

yonke into endiyilimileyo mayincothulwe neengcambu.

9“Ukuba ngaba ndikhe ndancwasa omnye umfazi,

okanye ndaya kumxhwarhela ngasemasangweni ommelwane,

10umfazi wam ngamana wagubela enye indoda;

ewe, ngamana wambathwa bantu bambi.

11Kuba eso ingaba sisenzo esigwenxa,

ingaba lityala elifanelwe kukugwetywa.

12Loo nto ingaba njengomlilo otshabalalisayo,

otshisa yonke imveliso yam.

13“Ukuba ndakha ndasigatya isikhalazo sesicaka sam,

okanye andasihoya isicakazana xa sinesikrokro ngakum,

14bendingathini ke ukujongana noThixo?

Ndingathini ukuphendula xa efuna ingxelo?

15Andithi na kaloku kwalo Thixo udale mna

zikwadalwe nguye nezicaka zam!

16“Mna andizange ndikumangale ukunceda amahlwempu,

nabahlolokazi abazange bemke belambatha kum.

17Andizange ndaneliseke kukutya ndedwa,

ibe yona inkedama ingenayo into etyiwayo.

18Kaloku ndayikhulisa njengoyise kwasebuntwaneni bayo,

ndayondla ndayithantamisa kwasekuzalweni kwayo.

19Ndakubona usizana oluze,

oluhlwempuzeke kangangokuba lungabi nayo impahla yokunxiba,

20bendilunika impahla eyenziwe ngoboya obuyimveliso yeegusha zam,

lutsho lundincome luhambe lundidumisa.

21Ngaba ndakha ndayivuyelela inkedama

kuba ndiqhayisa ngokuyitshonisa nasenkundleni?

22Xa kunjalo ke ngamana ndakroboka iingalo;

akwaba zingancothuka emagxeni am.

23Hayi bo! Ngenxa yokoyika isohlwayo sikaThixo,

nangenxa yokuhlonipha ubuhandiba bakhe,

into enjalo andizange ndayenza.

24“Xa bendingaqamelela ngegolide,

kwecikizekileyo ndisithi: ‘Ulithemba lam!’

25ukuba bendivuye ndada ndaqholosa ngenxa yentabalala yobutyebi bam,

nangenxa yokwanda kwemveliso yam,

26ukuba bendisuke ndanqula ilanga ngenxa yokuqaqamba kwalo,

okanye inyanga ngenxa yomfaneleko wayo,

27ukuba ngaba bendiwexulekile ndasanga isandla sam,

ndibusa zona ezi zinto,

28nale ke into ibingaba bubugwenxa obufanele isohlwayo esiqatha,

kuba ukwenjenjalo ingaba kukuvukelana noThixo kweliphezulu.

29“Andizange ndavuyiswa kukubandezeleka kotshaba lwam,

ndingazange ndakuthakazelela ukuminxeka kwalo.

30Andizange umlomo wam ndiwuvule wone

ngokusuka ndilushwabulele utshaba lwam.

31Namadoda andisebenzelayo akazange athi:

‘Yhu, besilamba phaya kwaYobi!’

32Abahambi abazange balale ecaleni lendlela ndikho;

ndiyabamema beze, kuba iingcango zomzi wam zahlala zivulekile.

33Bambi bayazigusha bazifihle iziphoso zabo,

kambe ke mna andibufihli ubugwenxa bam.

34Kuba mna andiboyiki abantu,

andithi cwaka okanye ndizivalele endlwini,

kuba ndisoyika ukunyenjwa zizalamane.

35“Akwaba bekukho ondiphulaphuleyo!

Ndiwandlalile umcimbi wam;

uSomandla makandiphendule.

Akwaba izityholo endibekwa zona ngondimangalelayo bezibhaliwe.

36Bendiya kuzithwala emagxeni,

ndizithi jize ngazo entloko njengentshinga.

37UThixo bendiya kumanekela konke okwam,

ndingqiyaze phambi kwakhe njengetshawe.

38“Ukuba ngaba umhlaba wam ubundenzela isijwili,

zindigxeka neefolo zawo,

39ukuba nditye imveliso yawo ndingabahlawulanga abaniniwo,

ndaza bona abalimi bawo ndabavimba,

40ewe, endaweni yengqolowa mawuvelise imithi enameva,

ukuze endaweni yerhasi uvelise ukhula.”

Waba njalo ke uyaphetha uYobi: ncincilili-i-i!

32

UElihu: Phambi koThixo siyafana sobabini

321Ke kaloku la madoda mathathu ade amncama uYobi, kuba yena wasuka wanje, esithi umsulwa yena. 2Ke yena uElihu unyana kaBharakeli wendlu kaRam eBhuzi uthe akuyiqonda le meko wasuka wakhathazeka, kuba kaloku uYobi wayezenza ilungisa esola uThixo. 3Futhi wakhathazwa nayinto yokuba ezi zihlobo zikaYobi zithathu zisuke zoyiswa kukuphendulana noYobi, zingabanga nako ukudandalazisa ubutyala bakhe, kodwa zimtyhola. 4UElihu lo wayesalindele ukuthetha noYobi, kuba abanye aba babebadala kunaye.

5Athe ke la madoda mathathu akuba selethethe koma umqala esoyiswa bubuciko bukaYobi, wakhathazeka, 6wangenelela ke yena uElihu unyana kaBharakeli waseBhuzi, wathi:

“Kambe ke ndiyimveku ngeminyaka,

ke nina senikhulile, niziingwevu,

nto leyo ke esuke yanditsho ndamathidala,

ndoyika ukuphuhlisa olwam uluvo.

7Ndithe: ‘Mandiyekel' iminyak' isiphakele.’

Bendisithi: ‘Izilimela zingasiph' ubulumko.’

8Kambe ke ngoku ndiyaqonda ukuba ngumoya osemntwini,

ewe, lifuthe likaSomandla elimthi jize ngokuqonda umntu.

9Hayi, abuyi ngaminyaka ubulumko,

kungayi nangabudala ukuqonda imfanelo.

10“Ngoko ke bekan' iindlebe, khe ndiniphakele;

makhe ndinivakalisel' olwam uluvo.

11Ewe, ndiniphulaphule xa beniphakula ubulumko benu;

ndibuvisisile xa benidimbaza nigalela.

12Bendiziindlebe ndonke xa benithetha;

akukho namnye umchaniley' uYobi,

kungekho namnye ukwaziy' ukuchan' amagama.

13Ke nina sanukuthi: ‘Sibuzuzile ubulumko.’

Kaloku nguThixo yedwa ongaphendulanayo noYobi, hayi umntu.

14UYobi ubebhekisa kuni, ingekum.

Kambe ke bendingamphenduli njengani mna.

15“Hayi, Yobi, bathethe kom' umqala;

kungokunje basik' umlomo.

16Mandithini na ke mna?

Uthi mandithi cwaka kuba nabo bethule?

Ewe, nâbo bethe bhuxe, inkukw' isik' umlomo!

17Hayi bo! Nam makhe ndenze owam umda,

ndiluvakalise nolwam uluvo.

18Hayi, mna andisenakuzibamba ndithi cwaka,

kuba kuninzi ukuthetha kum.

19Hayi, ngenene ndifana nemvaba yewayini ebila ingavulwanga –

xa ndingaphokozi ndosuka ndigqabhuke.

20Ewe, manditheth' ukuze kuthi qabu;

mandiwuvule umlomo wam ndiphendule.

21Mna andiz' ukuceng' usolala phi,

ndiza kutheth' utyhatyhiwe ndingalalanisi.

22Kambe akunto yam ukulalanisa;

xa bekunjalo uMdali wam ebengandicim' igama ngoko nangoko!”

33

331“Ewe ke ngoku, Yobi, khawukuve ukuthetha kwam,

uwaphulaphule onke amazwi am.

2Khawundibolek' iindlebe, nam khe ndikuphokozele.

Phulaphula, ulwimi lwam selubeth' inkalakahla.

3Ewe kaloku, ndithetha ndinyanisekile;

andikufihli oko ndikwaziyo.

4Kaloku nam ndidalwe nguMoya kaThixo;

ukuphefumla kukaSomandla kundidlise ubomi.

5Ndiphendule ukuba unako;

qula uzilungiselele amagama.

6Kaloku phambi koThixo siyafana sobabini;

ewe, sobabini sabunjwa nguye ngodongwe.

7Ngoko ke uzungatatazeli, mwethu;

noko nesandla sam asingeke sikucinezele.

8“Ngokuya ubuthetha ndikuvisisile;

kaloku uthethe wenjenje:

9‘Mna ndimsulwa, andinatyala;

andinachaphaza, ndingenasiphoso.

10Koko uThixo uyandidlelelela nje;

ewe, ufumana endityhola ngokuba ndilutshaba!

11Iinyawo zam uzikhonkxa ngezikhuni;

uyazigqala zonke iindlela zam.’

12“Uyabona, uphazamile ngayo le ndawo;

mandikuphendule, kuba uThixo yena mkhulu kunomntu.

13Ngani ke ukuba umangalelane naye,

usithi yena akaphenduli mntu?”

UElihu: UThixo uyathetha nomntu

14“Kaloku uThixo uthetha nomntu ngandlela zonke,

kambe ke yena umntu akahoyi.

15Xa umntu ekobunzulu ubuthongo,

elele emandlalweni wakhe,

uThixo uthetha ngamaphupha nemibono yasebusuku.

16Ewe, uzivula ngelo xesha iindlebe zabantu,

ebalumkisa batsho barhwaqele.

17Ethethanje ke uthintela ukona;

unqanda umntu angazigwagwisi.

18Ukhusela umphefumlo womntu engcwabeni,

amhlangule kwintshabalalo yekrele.

19“Kananjalo umntu wolulekwa nangezigulo ezibuhlungu,

aphanjwe ziingqaqambo emzimbeni.

20Ewe, ude angabi sakulangazelela nokutya,

nokona kumnandi akucekise.

21Ubhitya abe ngumcinga,

nezo mbanjana zakhe bezifihlakele zithi gqi ngaphandle.

22Kaloku selejinga phezu kwengcwaba;

ubomi bakhe bukhwetywa kukufa.

23Mhlawumbi ke angeza kulamlelwa sisithunywa,

esinye kuloo mawaka-waka,

simkhumbuze ngeemfanelo zakhe.

24Singatsho ngovelwano sithi:

‘Mkhulule; makangehli aye kwelabafileyo.

Nantsi kaloku intlawulo.’

25Ulusu lwakhe luya kuhlaziyeka njengolosana,

lubuyiselwe kwimihla yobutsha bakhe;

26athi ke akuthandaza eviwe nguThixo,

atsho amnqule ngothakazelelo,

abuye abe ngumntu oziphethe ngaloo ndlela ayifunayo uThixo.

27Uya kuvuma esidlangalaleni athi:

‘Ndonile ndaphambuka endleleni,

kodwa uThixo akandohlwayanga ngako oko bekundifanele.

28Ewe, undihlangule engcwabeni,

nobomi bam abuyi kucinyelwa langa.’

29“Zonke ezi zinto ke zenziwa nguThixo;

ewe, uzenza umhla nezolo.

30Umntu uyamhlangula engcwabeni,

ukuze naye axhamle ubomi.

31“Ngamana wandiphulaphula ke, Yobi;

ewe, yithi cwaka khe ndithethe.

32Kambe ke uphendule xa unako;

nam ndizimisele ukukulungiselela.

33Phofu ke, xa ungenamazwi, yithi tu,

mna ndikufundise ubulumko.”