IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

UYobi: Ngoku ndisebugxwayibeni

301“Xa kunamhlanje-nje sendisisigculelo nakubafana abayise bendingabazele nto,

ebendingeze ndabashiya nezinja zam ezalusa iigusha.

2Bebeligquba nje ekungekho yalo,

amabhetye-bhetye angenakwenza nto tu!

3Bangamahlwempu alambayo, ahamba ngobusuku,

ufike enqunquda iingcambu emqwebedwini phaya.

4Balamba kangangokuba ungafika besimba iinqoba emqwebedwini,

bade batye neengcambu zemithi.

5Abantu babagxothile phakathi kwabo;

basuke babahewula bangathi bachil' isela!

6Kuye kwanyanzeleka ukuba baye kuhlala emiqolombeni,

emingxunyeni, nasezimfanteni emaweni.

7Bakhonya phakathi kwamatyholo,

ufike sebethe buthalala phantsi kwemithi.

8Awu, ziinjubaqa;

sisizukulwana soongantweni eside sagxothwa nakwelakowazo!

9“Ngoku ke sebendicabela nasezingomeni zabo;

ewe, sendisisimbo nesigculelo sabo.

10Ewe, ngoku bandidelile, bayandenyanya;

bathi bangandibona banditshicele ebusweni!

11Ngenxa yokuba uThixo undiyekele ndatsho ndangugqush' eluthulini,

nabo ke ngoku baziqhawule iintambo zokulawulwa ndim.

12Ngasekunene bafunzela ukundihlasela belihlokondiba;

ewe, bayandijoka, futhi sebezimisele ukundihlabanisela.

13Bayandiqhiwulela endleleni, befuna ukundigqiba,

besithi: ‘Akanabani ongamncedayo.’

14Bandihlasela ngathi batyhoboza kwindawo ebanzi;

baphoseka kum becanda amabhodlo.

15Ngoku ke sendirhawulwe kukunkwantya;

isidima sam sivuthuluke ngathi siyavuthelwa,

ukukhuseleka kwam kubhange oku komfankungu.

16“Ngoku ndisebugxwayibeni,

kuba imihla yenkathazo indibambile.

17Ebusuku ndiqaqanjelwa nangamathambo la;

iintlungu ezindidlayo azipheli.

18Ndigxavulwa ngeempahla zokunxiba, ndidlakazeliswe;

ndiyakrwitshwa sisambatho, ndibanjwe ngobhongwana.

19UThixo undiphose eludakeni;

andisento, sendifana nothuli nothuthu.

20Ndiba ngakhala ndikubongoza, akundiphenduli;

ndiba ngazibika kuwe, akundihoyi.

21Wena ngoku ujike wandikhohlakalela,

undihlasela ngengalo yakho enamandla.

22Uyandiphakamisa undiyekele ngomoya undibhudle;

ndiyaqotha-qotheka ndiqwengwa sisaqhwithi.

23Ndiyaqonda ke ukuba undinikezela ekufeni,

apho baya kuphelela khona bonke abaphilayo.

24“Kambe akukho hlwempu elizibikayo endingalincedanga,

nditsho elaliphakamisela izandla kum licela uncedo.

25Andithi na kaloku ndandilila kunye nabasezingxakini,

umphefumlo wam udandatheka ngenxa yamahlwempu?

26Mna ndithe ndijonge okuhle kwathi gqi okubi;

bendilindele ukukhanya, suka kwathi nyalulu ubumnyama.

27Ndithiwe fithi lunxunguphalo, alundiphe thuba;

imihla ngemihla ndihlangatyezwa yinkathazo.

28Ukukhanya akukho, ndihamba ndigutyungelwe bubumnyama;

into endiyenzayo embizweni kukuzibika.

29Ngoku sendingumlingane woodyakalashe;

ewe, ndiliqabane leenciniba.

30Ulusu lwam selujike lwamnyama, futhi luyaxobuka,

ibe ke nomzimba wam lo uyagcadeka.

31Ihapu yam ngoku seyijike yaba yeyesililo,

nefluthi yam ngoku seyisenza isijwili.”