IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

UYobi: Ofun' ubulumko makahlonele uThixo

281“Ewe, ikho imigodi yesiliva; ngokunjalo zikho neendawo zokuhluza igolide.

2Abantu bemba isinyithi emhlabeni,

baze banyibilikise ubhedu olusematyeni.

3Nenzonzobila yobumnyama abantu bayayihlola-hlola;

baphicotha namathumbu omhlaba,

baze bembe bacubungule kwimiwewe enzongo-nzongo yenzonzobila.

4Kude lé kwelimiweyo,

apho kungazange kwathi cakatha mntu,

abantu bayemba bavule imigodi,

bajinga-jinge kwalunkcwe,

bebotshelelwe ngeentambo.

5Phezulu apha lo mhlaba uvelisa ukudla;

kanti ngaphantsi phaya ubhukuqwa ngathi ngumlilo.

6Kumatye omhlaba kuphuma iisafire,

kanti ke lona uthuli lwawo luvelisa igolide.

7Amaxhalanga ngokwawo akazazi iindlela zasemigodini phaya,

ngokunjalo zange zalanywa naliliso likakhetshe.

8Amarhamncwa anyalasayo akazange athi cakatha unyawo apho,

nkqu nengonyama ayizange yadlula khona.

9Kaloku abantu baqhekeza bagqale nditsho nenyengane le;

ewe, neentaba ngokwazo bayazibhukuqa, bazisiphule neengcambu.

10Basuka bagqobhoze iitonela emaweni,

lize iliso labo liwabhaqe amatye axabisekileyo.

11Imithombo yakhona bayayivingca ingampompozi,

baze bazidandalazise izinto ezifihlakeleyo.

12“Kambe ke, bungaze bufumaneke phi ubulumko?

Khona lona ulwazi lungazuzwa phi?

13Ewe, ubulumko abunakufumaneka ebantwini;

kaloku akukho namnye ulaziyo nexabiso labo.

14Andithi na kaloku kwankqu neenzonzobila ezinzongo-nzongo,

nditsho neelwandle, ziyabulandula?

15Kaloku bona abungekhe bufumaneke nangegolide ecikizekileyo,

kanti nentabalala yesiliva ayinako ukubuhlawula.

16Neyona golide yaseOfire iyalaba-laba kwixabiso labo;

nditsho namatye exabiso, nokuba yionike okanye yisafire.

17Ewe, abunakulinganiswa negolide,

ukanti abunakuthelekiswa nayo nemveliso yegolide,

nditsho nayo neglasi yodidi.

18Asisathethi ke ngeekorale neekristale,

kuba kaloku bona ubulumko bubalasele ngexabiso,

ndithi bugqwesa kwaiiperile.

19Ewe, netopazi yaseKushe ayinakulinganiswa nabo,

ngokunjalo abunakuthengwa nangeyona ihluziweyo igolide.

20Ke, ngaba uphi owona mthombo wobulumko?

Umntu angalufumana phi ulwazi?

21Abubonakali kuzo zonke izinto eziphilileyo,

nditsho nakweyona intingayo intaka.

22Ewe, nokufa nentshabalalo, zombini ziyavuma,

zithi: ‘Luvakele nje umingi-mingi ngabo ezindlebeni zethu!’

23NguThixo kuphela owaziyo ngobulumko;

nguye owaziyo umthombo wabo.

24Kaloku yena ubona nditsho namaphethelo ehlabathi,

kuba kuye akukho nanye into efihlakeleyo phantsi kwamazulu.

25Ngokuya uThixo wayemisela umoya amandla awo,

namanzi ewacandela umda wawo,

26nemvula eyenzela ummiselo wayo,

nombane ewalathisa indlela,

27kanye ngelo thuba ke uThixo wabubona wabuphicotha ubulumko,

waza ke wabumisela wabugoca-goca.

28Ke uluntu waluyalela wathi:

‘Niyabona, ofuna ubulumko makathobele uThixo;Ndum 111:10; Zaf 1:7; 9:10

ofuna ukuzuza ulwazi makabucezele ububi.’ ”

29

UYobi: Akwaba ibinokubuyiselwa kum imihla yamandulo

291Ke kaloku uYobi wathathisa wathetha wenjenje:

2“Awu, akwaba ibinokubuyiselwa kum imihla yamandulo,

ngokuya uThixo wayesandilondolozile,

3xenikweni isibane sakhe besikhanya phezu kwentloko yam,

xa ndanditabhata nasebumnyameni endikhanyisela.

4Ewe, ngaloo mihla yamfamlibe ndandimi kakuhle;

bendilala ngangubo-nye noThixo emzini wam.

5USomandla wayengakum ngoko,

ndiphahlwe ngabantwana bam.

6Ngaloo mihla amasi ayedlal' abantwana kwam;

ke yona iminquma ichuma nasematyeni, ithulula ioyile.

7“Ndandisithi ndakufika enkundleni ngasesangweni,

ndakuthi zinzi phakathi kwamadoda amakhulu,

8abafana bathi gu bucala,

ke zona iingwevu zime ngeenyawo.

9Ewe, ayesuka aphel' emqaleni kumatshawe,

ufike selethe khebevu!

10Izikhulu zazisithi cwaka

ngathi ulwimi lukhulekiwe enkalakahleni.

11Abandiva ndithetha babendincoma,

kanti ababona izinto endizenzayo babendingqinela.

12Kaloku ndandisabela ndiwahlangule amahlwempu esakukhala;

ukanti ndazibonelela neenkedama ezazingenamncedi.

13Ababesindakala ndaza ndabanceda babendincoma,

ukanti nabahlolokazi ndandibanceda batsho baba neengoma ezintliziyweni zabo.

14Ndandivatha ubulungisa njengesinxibo sam;

ukwenza okulungileyo kwakuyingubo yam neqhiya yam.

15Ndandingamehlo kwiimfama,

ndiziinyawo koqhwalelayo.

16Ndandingutata kumahlwempu,

neengxaki zabasemzini bendizithabathela kum.

17Yayindim umaphul' iimpondo kwizibhoja,

amaxhoba azo ndiwathi hlasi emilonyeni yazo.

18“Ndandisithi: ‘Ndiya kukhula ndide ndikhokhobe endlwini yam,

nemihla yam ibe mininzi njengentlabathi.’

19Ndandifana nomthi ongcambu zinabele emanzini,

omasebe asoloko elalelwa ngumbethe.

20Udumo lwam lwaluhlala luhlaziyeka,

amandla am engapheli nokuphela.

21“Ndandisithi ndakuthetha kutsho kuthi cwaka,

abantu bewaphulaphula amacebiso am.

22Ndandilebela xa ndithethayo, kungekho mntu unokongeza;

kaloku amazwi am ayezika njengemvula.

23Ndandilangazelelwa oku kwemvula,

amazwi am bewaginya oku komhlaba uginy' imvula entlakohlaza.

24Babekhuthazeka ndakuncuma;

ukukhululeka kobuso bam bekubomeleza.

25Ndandingqendeva njengomnumzana, ndithethe kume ngam;

ndandibakhokela njengenjengele kwimikhosi yayo;

ndandibaxhasa njengothuthuzela abadakumbileyo.”

30

UYobi: Ngoku ndisebugxwayibeni

301“Xa kunamhlanje-nje sendisisigculelo nakubafana abayise bendingabazele nto,

ebendingeze ndabashiya nezinja zam ezalusa iigusha.

2Bebeligquba nje ekungekho yalo,

amabhetye-bhetye angenakwenza nto tu!

3Bangamahlwempu alambayo, ahamba ngobusuku,

ufike enqunquda iingcambu emqwebedwini phaya.

4Balamba kangangokuba ungafika besimba iinqoba emqwebedwini,

bade batye neengcambu zemithi.

5Abantu babagxothile phakathi kwabo;

basuke babahewula bangathi bachil' isela!

6Kuye kwanyanzeleka ukuba baye kuhlala emiqolombeni,

emingxunyeni, nasezimfanteni emaweni.

7Bakhonya phakathi kwamatyholo,

ufike sebethe buthalala phantsi kwemithi.

8Awu, ziinjubaqa;

sisizukulwana soongantweni eside sagxothwa nakwelakowazo!

9“Ngoku ke sebendicabela nasezingomeni zabo;

ewe, sendisisimbo nesigculelo sabo.

10Ewe, ngoku bandidelile, bayandenyanya;

bathi bangandibona banditshicele ebusweni!

11Ngenxa yokuba uThixo undiyekele ndatsho ndangugqush' eluthulini,

nabo ke ngoku baziqhawule iintambo zokulawulwa ndim.

12Ngasekunene bafunzela ukundihlasela belihlokondiba;

ewe, bayandijoka, futhi sebezimisele ukundihlabanisela.

13Bayandiqhiwulela endleleni, befuna ukundigqiba,

besithi: ‘Akanabani ongamncedayo.’

14Bandihlasela ngathi batyhoboza kwindawo ebanzi;

baphoseka kum becanda amabhodlo.

15Ngoku ke sendirhawulwe kukunkwantya;

isidima sam sivuthuluke ngathi siyavuthelwa,

ukukhuseleka kwam kubhange oku komfankungu.

16“Ngoku ndisebugxwayibeni,

kuba imihla yenkathazo indibambile.

17Ebusuku ndiqaqanjelwa nangamathambo la;

iintlungu ezindidlayo azipheli.

18Ndigxavulwa ngeempahla zokunxiba, ndidlakazeliswe;

ndiyakrwitshwa sisambatho, ndibanjwe ngobhongwana.

19UThixo undiphose eludakeni;

andisento, sendifana nothuli nothuthu.

20Ndiba ngakhala ndikubongoza, akundiphenduli;

ndiba ngazibika kuwe, akundihoyi.

21Wena ngoku ujike wandikhohlakalela,

undihlasela ngengalo yakho enamandla.

22Uyandiphakamisa undiyekele ngomoya undibhudle;

ndiyaqotha-qotheka ndiqwengwa sisaqhwithi.

23Ndiyaqonda ke ukuba undinikezela ekufeni,

apho baya kuphelela khona bonke abaphilayo.

24“Kambe akukho hlwempu elizibikayo endingalincedanga,

nditsho elaliphakamisela izandla kum licela uncedo.

25Andithi na kaloku ndandilila kunye nabasezingxakini,

umphefumlo wam udandatheka ngenxa yamahlwempu?

26Mna ndithe ndijonge okuhle kwathi gqi okubi;

bendilindele ukukhanya, suka kwathi nyalulu ubumnyama.

27Ndithiwe fithi lunxunguphalo, alundiphe thuba;

imihla ngemihla ndihlangatyezwa yinkathazo.

28Ukukhanya akukho, ndihamba ndigutyungelwe bubumnyama;

into endiyenzayo embizweni kukuzibika.

29Ngoku sendingumlingane woodyakalashe;

ewe, ndiliqabane leenciniba.

30Ulusu lwam selujike lwamnyama, futhi luyaxobuka,

ibe ke nomzimba wam lo uyagcadeka.

31Ihapu yam ngoku seyijike yaba yeyesililo,

nefluthi yam ngoku seyisenza isijwili.”