IsiXhosa 1996 (XHO96)
29

UYobi: Akwaba ibinokubuyiselwa kum imihla yamandulo

291Ke kaloku uYobi wathathisa wathetha wenjenje:

2“Awu, akwaba ibinokubuyiselwa kum imihla yamandulo,

ngokuya uThixo wayesandilondolozile,

3xenikweni isibane sakhe besikhanya phezu kwentloko yam,

xa ndanditabhata nasebumnyameni endikhanyisela.

4Ewe, ngaloo mihla yamfamlibe ndandimi kakuhle;

bendilala ngangubo-nye noThixo emzini wam.

5USomandla wayengakum ngoko,

ndiphahlwe ngabantwana bam.

6Ngaloo mihla amasi ayedlal' abantwana kwam;

ke yona iminquma ichuma nasematyeni, ithulula ioyile.

7“Ndandisithi ndakufika enkundleni ngasesangweni,

ndakuthi zinzi phakathi kwamadoda amakhulu,

8abafana bathi gu bucala,

ke zona iingwevu zime ngeenyawo.

9Ewe, ayesuka aphel' emqaleni kumatshawe,

ufike selethe khebevu!

10Izikhulu zazisithi cwaka

ngathi ulwimi lukhulekiwe enkalakahleni.

11Abandiva ndithetha babendincoma,

kanti ababona izinto endizenzayo babendingqinela.

12Kaloku ndandisabela ndiwahlangule amahlwempu esakukhala;

ukanti ndazibonelela neenkedama ezazingenamncedi.

13Ababesindakala ndaza ndabanceda babendincoma,

ukanti nabahlolokazi ndandibanceda batsho baba neengoma ezintliziyweni zabo.

14Ndandivatha ubulungisa njengesinxibo sam;

ukwenza okulungileyo kwakuyingubo yam neqhiya yam.

15Ndandingamehlo kwiimfama,

ndiziinyawo koqhwalelayo.

16Ndandingutata kumahlwempu,

neengxaki zabasemzini bendizithabathela kum.

17Yayindim umaphul' iimpondo kwizibhoja,

amaxhoba azo ndiwathi hlasi emilonyeni yazo.

18“Ndandisithi: ‘Ndiya kukhula ndide ndikhokhobe endlwini yam,

nemihla yam ibe mininzi njengentlabathi.’

19Ndandifana nomthi ongcambu zinabele emanzini,

omasebe asoloko elalelwa ngumbethe.

20Udumo lwam lwaluhlala luhlaziyeka,

amandla am engapheli nokuphela.

21“Ndandisithi ndakuthetha kutsho kuthi cwaka,

abantu bewaphulaphula amacebiso am.

22Ndandilebela xa ndithethayo, kungekho mntu unokongeza;

kaloku amazwi am ayezika njengemvula.

23Ndandilangazelelwa oku kwemvula,

amazwi am bewaginya oku komhlaba uginy' imvula entlakohlaza.

24Babekhuthazeka ndakuncuma;

ukukhululeka kobuso bam bekubomeleza.

25Ndandingqendeva njengomnumzana, ndithethe kume ngam;

ndandibakhokela njengenjengele kwimikhosi yayo;

ndandibaxhasa njengothuthuzela abadakumbileyo.”