IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

UYobi: Ofun' ubulumko makahlonele uThixo

281“Ewe, ikho imigodi yesiliva; ngokunjalo zikho neendawo zokuhluza igolide.

2Abantu bemba isinyithi emhlabeni,

baze banyibilikise ubhedu olusematyeni.

3Nenzonzobila yobumnyama abantu bayayihlola-hlola;

baphicotha namathumbu omhlaba,

baze bembe bacubungule kwimiwewe enzongo-nzongo yenzonzobila.

4Kude lé kwelimiweyo,

apho kungazange kwathi cakatha mntu,

abantu bayemba bavule imigodi,

bajinga-jinge kwalunkcwe,

bebotshelelwe ngeentambo.

5Phezulu apha lo mhlaba uvelisa ukudla;

kanti ngaphantsi phaya ubhukuqwa ngathi ngumlilo.

6Kumatye omhlaba kuphuma iisafire,

kanti ke lona uthuli lwawo luvelisa igolide.

7Amaxhalanga ngokwawo akazazi iindlela zasemigodini phaya,

ngokunjalo zange zalanywa naliliso likakhetshe.

8Amarhamncwa anyalasayo akazange athi cakatha unyawo apho,

nkqu nengonyama ayizange yadlula khona.

9Kaloku abantu baqhekeza bagqale nditsho nenyengane le;

ewe, neentaba ngokwazo bayazibhukuqa, bazisiphule neengcambu.

10Basuka bagqobhoze iitonela emaweni,

lize iliso labo liwabhaqe amatye axabisekileyo.

11Imithombo yakhona bayayivingca ingampompozi,

baze bazidandalazise izinto ezifihlakeleyo.

12“Kambe ke, bungaze bufumaneke phi ubulumko?

Khona lona ulwazi lungazuzwa phi?

13Ewe, ubulumko abunakufumaneka ebantwini;

kaloku akukho namnye ulaziyo nexabiso labo.

14Andithi na kaloku kwankqu neenzonzobila ezinzongo-nzongo,

nditsho neelwandle, ziyabulandula?

15Kaloku bona abungekhe bufumaneke nangegolide ecikizekileyo,

kanti nentabalala yesiliva ayinako ukubuhlawula.

16Neyona golide yaseOfire iyalaba-laba kwixabiso labo;

nditsho namatye exabiso, nokuba yionike okanye yisafire.

17Ewe, abunakulinganiswa negolide,

ukanti abunakuthelekiswa nayo nemveliso yegolide,

nditsho nayo neglasi yodidi.

18Asisathethi ke ngeekorale neekristale,

kuba kaloku bona ubulumko bubalasele ngexabiso,

ndithi bugqwesa kwaiiperile.

19Ewe, netopazi yaseKushe ayinakulinganiswa nabo,

ngokunjalo abunakuthengwa nangeyona ihluziweyo igolide.

20Ke, ngaba uphi owona mthombo wobulumko?

Umntu angalufumana phi ulwazi?

21Abubonakali kuzo zonke izinto eziphilileyo,

nditsho nakweyona intingayo intaka.

22Ewe, nokufa nentshabalalo, zombini ziyavuma,

zithi: ‘Luvakele nje umingi-mingi ngabo ezindlebeni zethu!’

23NguThixo kuphela owaziyo ngobulumko;

nguye owaziyo umthombo wabo.

24Kaloku yena ubona nditsho namaphethelo ehlabathi,

kuba kuye akukho nanye into efihlakeleyo phantsi kwamazulu.

25Ngokuya uThixo wayemisela umoya amandla awo,

namanzi ewacandela umda wawo,

26nemvula eyenzela ummiselo wayo,

nombane ewalathisa indlela,

27kanye ngelo thuba ke uThixo wabubona wabuphicotha ubulumko,

waza ke wabumisela wabugoca-goca.

28Ke uluntu waluyalela wathi:

‘Niyabona, ofuna ubulumko makathobele uThixo;Ndum 111:10; Zaf 1:7; 9:10

ofuna ukuzuza ulwazi makabucezele ububi.’ ”