IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

UYobi: Liyintoni na ithemba labangenaThixo?

271Ke kaloku uYobi uphinde wathathisa wenjenje:

2“Ekho nje uThixo, lo undivimb' ubulungisa,

nditsho uSomandla lo uwenze umphefumlo wam wangcamla ubukrakra:

3Ukuba ndisaxomoloza ndisadl' amazimba,

xa ngaba ndisaphila ndinomphefumlo kaThixo emathatheni am,

4imilebe yam ayisokuze ithethe inkohlakalo,

ngokunjalo nolwimi lwam alusoze luthethe inkohliso.

5Andisoze ndithi ninyanisile,

futhi ndiya kude ndife ndibambelele kwinyaniso yokuba ndimsulwa.

6Ndiya kuthi nca kwinto yokuba ndililungisa;

andisoze ndibe nasazela yonke imihla yam.

7“Akwaba utshaba lwam lwafumana isohlwayo sabakhohlakeleyo,

ngokunjalo nombandezeli wam azuze isiphelo sabangenabulungisa.

8Liyintoni na ithemba labangenaThixo

mhla wabunqumla ubomi babo uThixo?

9Xa sele kunyembelekile kubo,

uthi uThixo angaze asive isikhalo sabo?

10Khona bangaziyolisa na ngoSomandla?

Bangamnqula na uThixo ngamaxesha onke?

11“Makhe ndinifundise ngobukhulu bamandla kaThixo;

mandingazifihli izicwangciso zikaSomandla.

12Hayi gxebe, senizibonele nje ngokwenu;

ngani ke ukuba nibe sathetha imfungu-mfungu enje?

13“Naso ke isabelo sezikhohlakali kuThixo;

elo ke lilifa lezibhoja kuSomandla.

14Noba zingade zibe nenyambalala yoonyana

bosuka babe lilifa lekrele emfazweni;

ewe, inzala yazo yasoloko ithiwe nca liphango!

15Nemingqandanda esindileyo itshayelwa ngubhubhani,

baze nabahlolokazi bazo bangalili nokulila.

16Noba zingade zibe nemfumba yesiliva ngathi luthuli,

zibe nempahla yokwambatha efumbe okodongwe,

17kosuka kuthi gqi lungisa lithile inxitywe lilo loo mpahla;

kosuka kuvele abantu abamsulwa babelane ngaloo siliva.

18Isikhohlakali sakha indlu efana nesingxobo seqonya;

sakha into engathi liphempe labalindi.

19Isikhohlakali silala sinobutyebi, kodwa siyagqibelisa –

sivuka sebuphel' emehlweni.

20Sisuka sirhwaqele ngathi siyarhaxwa;

kaloku sitshayelwa sisaqhwithi ngobhadakazi.

21Kufika umoya wasempuma usitshayele,

usuke usinqukrule singabi sazana nekhaya laso.

22Usuka usilenge ungenalusini tu;

nakanjani kufuneka siwasabe amandla awo.

23Ewe, umoya usiqhwabela izandla,

usihewule isikhohlakali simke endaweni yaso.”