IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

UYobi: Ùluncedo kubani na?

261Ke yena uYobi uphendule wenjenje:

2“Kuthi mandivume ndithi ùluncedo kwababhetye-bhetye!

Hayi kambe ukubahlangula kwakho abo baswele amandla!

3Ewe, uzicebise kakuhle izityhakala;

hayi, ubulumko obubonakalisileyo!

4Phofu uthi ngubani ongade aweve la mazwi akho?

Khona futhe lini eli uthetha uphantsi kwalo?”

UYobi: Ngubani ongade akuqonde ukuzongoma kwamandla kaThixo?

5“Abafileyo bayabhinyalaza kukunkwantya,

kanti ke nelo lamanzi liyazibhija-bhija kunye nabemi balo.

6Ewe, elabafileyo lityhilekile phambi koThixo;

ayinasigqubuthelo inzonzobila.

7Kaloku uThixo wasitwabulula isibhakabhaka ngasentla phaya,

waza umhlaba wawujingisa enyanyeni.

8Nguye ofaka amanzi kwiingqimba zamafu,

aze loo mafu awabophe angagqajuzwa bobo bunzima bamanzi.

9Uyayifihla inyanga ingabonakali;

ewe, utwabulula ilifu lithi zinzi, itsho ifihlakale.

10Wakwahlula ukukhanya ebumnyameni

ngeso sazinge sizotywe elundini lolwandle.

11Uthi angakhalima zitsho zihexe iintsika ezixhase isibhakabhaka;

ewe, zitsho zizama-zame zingcangcazele kukoyika.

12Kaloku yena ngaloo mandla akhe waluthomalalisa ulwandle,

waza kwangobo buchule bakhe wamvikiva uRahabhi isilo saselwandle.

13Ngomoya wakhe ufutha sitsho sicwenge isibhakabhaka;

kanti ke ikwasisandla sakhe esangxwelerha inyoka enyubelezayo.

14Kambe ke la ngamagqabantshintshi nje amandla akhe.

Thina esikuvileyo lumingi-mingi nje!

Ibingubani ke ongade akuqonde ukuzongoma kwamandla kaThixo?”