IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

UBhildadi: Umntu akangebi msulwa enkundleni kaThixo

251Kwesi sithuba ke kuphendule uBhildadi umfo waseShuwa, wathi:

2“Kaloku uThixo nguSomagunya, nguDuma-barhwaqele;

yaye ke ulugcinile ucwangco kweliphezulu.

3Ngaba ukhona na ongazibalayo izinxiba-mxhaka zakhe?

Khona ngaba kuphi apho lungabonakaliyo ukhanyiso lwakhe?

4Ngaba kungenzeka ukuba umntu afumaniseke emsulwa enkundleni kaThixo?

Uthi ingenzeka into yokuba umntu ozelwe ngumfazi angabi nabala?

5Kaloku nenyanga ngokwayo ayiqaqambanga kangako phambi kwakhe;

kanti neenkwenkwezi ezi azingcwenganga kangako kuye.

6Kuxa engubani ke yena umntu, eyimpethu nje?

Uthi unaxabiso lini unyana womntu kuThixo, engumbungu nje?”