IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

UYobi: Oko uThixo afuna ukukwenza uyakwenza

231UYobi uphendule wenjenje:

2“Nanamhlanje ndisamkhalazela ndikrakra uThixo,

kuba undiphethe gadalala nakuba sendincwina kangaka nje!

3Akwaba bendimazi apho akhoyo,

ndiyazi nendlela eya apho ahlala khona.

4Bendiya kusibeka isikhalo sam phambi kwakhe,

ndixoxe ndizithethelele.

5Bendiya kukhe ndimve ukuba uthini na;

ndive ukuba uthetha ntoni na.

6Ngaba angasunduzana nam ngaloo mandla akhe?

Hayi, uThixo ngeke akwenze oko.

7Kaloku enkundleni yakhe amalungisa aphuma phambili.

Ke ngoko uMgwebi wam ebeya kundigwebela kuphele.

8“Ndikhangele ndamfuna empumalanga, kodwa andimfumani;

ukanti nasentshonalanga andimbhaqanga.

9Nokuba usebenza kwelasentla andimboni;

xa ebuyela kwelasezantsi usithele emehlweni am.

10Phofu ke uThixo uyayazi indlela endiyihambayo;

ukuba unokukhe andivavanye ndingafumaneka ndimsulwa okwegolide.

11Kaloku iinyawo zam zilandela emkhondweni wakhe;

indlela yakhe ndiyigcinile, andaphambuka kuyo.

12Andiyishiyanga imiyalelo yemilebe yomlomo wakhe;

andenzanga ngokufuna kwam, koko ndiwathobele amazwi akhe.

13Xa enze isigqibo ngubani ongamjikayo?

Oko afuna ukukwenza uyakwenza.

14Ngoko ke uya kukufezekisa konke oko andimisele kona,

nditsho nokuba yintoni na ayicebileyo ngam.

15Ngoko ke ndisuka ndirhwaqele phambi kwakhe;

ewe, ndithi ndakucinga ngaye ndinkwantye.

16NguThixo lo unditsho ndoyika kangaka!

Ewe, nguSomandla lo undirhwaqelisayo.

17Phofu bona ubumnyama abundivalanga umlomo,

nditsho esi sithokothoko sigqume ubuso bam.”

24

UYobi: UThixo akazisi enkundleni izikhohlakali

241“Ngani ukuba uSomandla angalimisi ixesha lokugweba?

Kutheni ukuba nâbo bamaziyo bangayiboni loo mini?

2Abantu bayawushenxisa umlima-ndlela.

Ewe, beba iigusha bazifuye emadlelweni.

3Bayayohlutha idonki yenkedama;

babambisa ngenkabi yenkomo yomhlolokazi.

4Amahlwempu bayawagila aphume endleleni,

babanyanzelisele ekuzimeleni abaziintsizana belizwe.

5Ewe, abahlelelekileyo bavuka kusasa, bexelengela ukutya kwabo,

oku kweqwarha elibhadula ezindle lifuna ukutya koozintlango;

yinkqantosi kuphela ebonelela abantwana babo ngokutyiwayo.

6Ukutya kwabo bakuvuna efusini,

bakhwahlaze izidiliya zezikhohlakali.

7Ebusuku balala ngengub' esele;

abanazo iingubo zokubakhusela engqeleni.

8Ezintabeni phaya iimvula zibatsho babe manzi tixi,

bemana bezikhusela ngokuncathama emaweni.

9Abakhohlakeleyo bathimba iintsana eziziinkedama ezisesebeleni;

bathatha iintsana zamahlwempu zibe sisibambiso.

10Ewe, amahlwempu ahamba ze engenampahla;

athwala izithungu izisu zithe nca!

11Akhama ioyile eminqumeni,

axovule newayini ezidiliyeni;

kodwa wona ngokwawo abe enxaniwe.

12Ezixekweni kuncwina amadoda,

iingxwelerha ziyahlahlamba zicela uncedo,

kodwa yena uThixo akazisi enkundleni izikhohlakali.”

UYobi: Inkqubela yabakhohlakeleyo yeyexeshana nje

13“Kukho abantu abangafunaniyo nokukhanya,

abangafuni nokuziqonda iindlela zako,

futhi bengahambisani nako mpela!

14Izikrelemnqa zivuka ekuseni ziye kugebenga abahlelelekileyo,

kuze kuthi kwakuhlwa zijike zibe ngamasela.

15Ke bona abakrexezi balinda ungcwalazi,

ufike sebefihl' ubuso, besithi: ‘Andiyi kubonwa.’

16Ebusuku amasela aqhekeza izindlu,

aze kwakuba semini azimele angafunani nokukhanya.

17Isithoko-thoko sobumnyama sifana nemini kubo;

ubusuku oboyikekayo bunjengomhlobo kubo.

18“Isikhohlakali sikhukuliswa sisikhukula;

amasimi asisabelo saso ashwatyulelwe,

akusekho bani usebenzayo ezidiliyeni zaso.

19Ikhephu liyanyibilika lakudibana nobushushu nembalela;

ngokunjalo naboni bayavuthuluka kwelabafileyo.

20Nditsho nonina uyamlibala;

kaloku umemethwe ziimpethu, akabi sakhunjulwa.

Ewe, isikhohlakali sinkumka oku komthi owomileyo.

21Kaloku sona siphanga abafazi abaziindlolo,

singabenzeli inceba abahlolokazi.

22Ngamandla akhe uThixo uyazishenxisa izihandiba;

ewe, uThixo uthi akusebenzisa amandla akhe zitsho ziphelelwe lithemba lokudla ubomi.

23UThixo noba angaziyeka zihlale zithe zava,

kodwa usoloko ezijongile ukusuka nokuhlala kwazo.

24Abantu abakhohlakeleyo bahluma babe nenkqubela okwexeshana,

kodwa yonke loo nto iphela ngokukhawuleza;

bayadaka bafe njengamntu wonke,

bayabuna oku kwesikhwebu sengqolowa esivuniweyo.

25“Ngubani ongayiphikisayo le nyaniso?

Makavele ongandiphikisayo, athi nditheth' amampunge!”

25

UBhildadi: Umntu akangebi msulwa enkundleni kaThixo

251Kwesi sithuba ke kuphendule uBhildadi umfo waseShuwa, wathi:

2“Kaloku uThixo nguSomagunya, nguDuma-barhwaqele;

yaye ke ulugcinile ucwangco kweliphezulu.

3Ngaba ukhona na ongazibalayo izinxiba-mxhaka zakhe?

Khona ngaba kuphi apho lungabonakaliyo ukhanyiso lwakhe?

4Ngaba kungenzeka ukuba umntu afumaniseke emsulwa enkundleni kaThixo?

Uthi ingenzeka into yokuba umntu ozelwe ngumfazi angabi nabala?

5Kaloku nenyanga ngokwayo ayiqaqambanga kangako phambi kwakhe;

kanti neenkwenkwezi ezi azingcwenganga kangako kuye.

6Kuxa engubani ke yena umntu, eyimpethu nje?

Uthi unaxabiso lini unyana womntu kuThixo, engumbungu nje?”