IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

UYobi: UThixo akazisi enkundleni izikhohlakali

241“Ngani ukuba uSomandla angalimisi ixesha lokugweba?

Kutheni ukuba nâbo bamaziyo bangayiboni loo mini?

2Abantu bayawushenxisa umlima-ndlela.

Ewe, beba iigusha bazifuye emadlelweni.

3Bayayohlutha idonki yenkedama;

babambisa ngenkabi yenkomo yomhlolokazi.

4Amahlwempu bayawagila aphume endleleni,

babanyanzelisele ekuzimeleni abaziintsizana belizwe.

5Ewe, abahlelelekileyo bavuka kusasa, bexelengela ukutya kwabo,

oku kweqwarha elibhadula ezindle lifuna ukutya koozintlango;

yinkqantosi kuphela ebonelela abantwana babo ngokutyiwayo.

6Ukutya kwabo bakuvuna efusini,

bakhwahlaze izidiliya zezikhohlakali.

7Ebusuku balala ngengub' esele;

abanazo iingubo zokubakhusela engqeleni.

8Ezintabeni phaya iimvula zibatsho babe manzi tixi,

bemana bezikhusela ngokuncathama emaweni.

9Abakhohlakeleyo bathimba iintsana eziziinkedama ezisesebeleni;

bathatha iintsana zamahlwempu zibe sisibambiso.

10Ewe, amahlwempu ahamba ze engenampahla;

athwala izithungu izisu zithe nca!

11Akhama ioyile eminqumeni,

axovule newayini ezidiliyeni;

kodwa wona ngokwawo abe enxaniwe.

12Ezixekweni kuncwina amadoda,

iingxwelerha ziyahlahlamba zicela uncedo,

kodwa yena uThixo akazisi enkundleni izikhohlakali.”

UYobi: Inkqubela yabakhohlakeleyo yeyexeshana nje

13“Kukho abantu abangafunaniyo nokukhanya,

abangafuni nokuziqonda iindlela zako,

futhi bengahambisani nako mpela!

14Izikrelemnqa zivuka ekuseni ziye kugebenga abahlelelekileyo,

kuze kuthi kwakuhlwa zijike zibe ngamasela.

15Ke bona abakrexezi balinda ungcwalazi,

ufike sebefihl' ubuso, besithi: ‘Andiyi kubonwa.’

16Ebusuku amasela aqhekeza izindlu,

aze kwakuba semini azimele angafunani nokukhanya.

17Isithoko-thoko sobumnyama sifana nemini kubo;

ubusuku oboyikekayo bunjengomhlobo kubo.

18“Isikhohlakali sikhukuliswa sisikhukula;

amasimi asisabelo saso ashwatyulelwe,

akusekho bani usebenzayo ezidiliyeni zaso.

19Ikhephu liyanyibilika lakudibana nobushushu nembalela;

ngokunjalo naboni bayavuthuluka kwelabafileyo.

20Nditsho nonina uyamlibala;

kaloku umemethwe ziimpethu, akabi sakhunjulwa.

Ewe, isikhohlakali sinkumka oku komthi owomileyo.

21Kaloku sona siphanga abafazi abaziindlolo,

singabenzeli inceba abahlolokazi.

22Ngamandla akhe uThixo uyazishenxisa izihandiba;

ewe, uThixo uthi akusebenzisa amandla akhe zitsho ziphelelwe lithemba lokudla ubomi.

23UThixo noba angaziyeka zihlale zithe zava,

kodwa usoloko ezijongile ukusuka nokuhlala kwazo.

24Abantu abakhohlakeleyo bahluma babe nenkqubela okwexeshana,

kodwa yonke loo nto iphela ngokukhawuleza;

bayadaka bafe njengamntu wonke,

bayabuna oku kwesikhwebu sengqolowa esivuniweyo.

25“Ngubani ongayiphikisayo le nyaniso?

Makavele ongandiphikisayo, athi nditheth' amampunge!”