IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

UYobi: Ngani ukuba abakhohlakeleyo babe nenkqubela?

211UYobi ke waphendula wenjenje:

2“Khanibek' iindlebe nindiphulaphule;

leyo ke yoba yeyona ntuthuzelo kum.

3Khanindinyamezele nam ndikhe ndithethe;

emva koko ke ningaqhubela phambili niphoxise.

4“Ke mna ndifanele ukukhathazeka;

kaloku andixabananga nomntu nje.

5Jongani kum: niya kumangaliswa,

nibamb' ongezantsi.

6Nam ndithi ndakuyicinga le nto indihleleyo ndisuke ndikhwankqiswe,

ndize ndifikelwe kukungcangcazela komzimba.

7Ngani ukuba abakhohlakeleyo bayizuze inyhweba yokukhula bade babe badala,

baxhamle ukomelela nenkqubela?

8Bakhula babe nabantwana nabazukulwana;

ewe, baba nenyhweba yokusibukela isizukulwana sabo.

9Emizini yabo bonwabile, abakhathazwa nto;

uThixo akabayekeli ngezibetho.

10Kubo iinkunzi ziyazizalisa iimazi, zingashiyi nanye;

ibe ke neemazi zabo ziyazala zingaphunzi.

11Owabo umlisela utaka-taka ngokwamatakane;

abantwana babo bayadloba-dloba.

12Ungafika bememelela bekhatshwa ziintambula neengqongqo;

bangqungqa benemincili bebetha iifluthi.

13Obabo ubomi babudla ngentlutha nenzolo,

baze bathi nyubelele baye kutshona kwelemimoya ngaphandle kwamagingxi-gingxi.

14Izikhohlakali zithi kuThixo: ‘Suka kuthi!

Asinamdla wakuzazi iindlela zakho.’

15Zisuka zithi:

‘Kuxa engubani yena uSomandla ukuba singade simbuse?

Khona, nzuzoni esiyifumanayo ngokumnqula?’

16Kambe impumelelo yazo ayixhomekekanga ezandleni zazo.

Mna andihambisani necebo lâbo bantu bakhohlakeleyo.

17“Kukangaphi isibane sesikhohlakali sicinywa?

Kukangaphi zingundaniselwa zizibetho?

Andithi na kaloku uThixo abakhohlakeleyo ubahlomlela ingqumbo yakhe,

18aze abavuthele baphephetheke njengengca enqunqiweyo,

bavuthuluke njengomququ unyuka nesaqhwithi?

19Ngaba uThixo usibekela abantwana isohlwayo sabazali?

Hayi bo; makohlwaye abo bonileyo ngokwabo,

khon' ukuze nabo baqonde.

20Abo bonileyo mabaxhamle isohlwayo,

basele ingqumbo kaSomandla.

21Kakade ke, umntu uwukhathalele ngani umzi wakhe xa yena engasekho,

xa iinyanga zakhe azibalelweyo kobu bomi seziphelile?

22“Ngubani ongafundisa uThixo ulwazi?

Nezithwala-ndwe zaphezulu zisesandleni sakhe nje!

23Bambi bafa bethe gabhu kwintlala-kahle nenkqubela;

bafa bengazele nto bekhuselekile.

24Ewe, bafikelwa kukufa iimvaba zabo zizele ngamasi;

nangokwasempilweni bayimiqaba-qaba.

25Ukanti ke bambi bafa benxunguphele,

bengazange bayive nokuyiva intlala-kahle.

26Kambe ke bonke bayafa bangcwatywe,

baze ke babe lixhoba leempethu.

27Ewe, ndiyakubona ukuyila kweengqiqo zenu,

ngokunjalo naloo mayelenqe niwayilayo ukuchasana nam.

28Niyawaza kubuza ke nithi:

‘Uphi umzi wesikhulu xa kunamhlanje-nje?

Iphi loo ndlu sasiyenzela kuyo inkohlakalo?’

29Ngaba anikhe nibuze na kwabalikhenkethileyo ilizwe?

Ke, ngaba anikayiqondi ingxelo yabo?

30Le yokuba ngomhla wesithwakumbe isikhohlakali siyasinda,

sihlangulwe kuyo ingqumbo!

31Akukho mntu ujongana naso asimangalele,

kungekho bani usibuyekezayo ngezenzo zaso.

32Sisiwa emangcwabeni,

lilindwe ingcwaba laso.

33Amagada entlambo alala athi ncwaba phezu komzimba waso.

Bonke abantu bayasilandela ukuya apho;

kanti sandulelwe linani elingenakubalwa.

34“Ningathini ke ukufuna ukundithomalalisa ngamazwi alambathayo?

Zonke iingxoxo zenu bubuvuvu obungeyonyaniso.”

22

UElifazi: Ubugwenxa bakho abunasiphelo

221Ke kaloku uElifazi umfo waseTeman uphendule wenjenje:

2“Ngaba ukhona na umntu oluncedo kuThixo?

Ngaba angazuza lutho na kwinkintsela yesilumko?

3Uthi ngaba uSomandla unolutho aluzuzayo ukuba wena ulilungisa?

Khona sekusithiwa awunabala, imnceda ntoni loo nto?Yobi 35:6-8

4“Ngaba uThixo angakohlwaya na ngenxa yokuba umthobela,

aze akumise enkundleni?

5Akungebi ngokuba wone gqitha,

nobugwenxa bakho bungenasiphelo?

6Kaloku wena amawenu uwamisele isibambiso ngaphandle kwesizathu;

ude uwohluthe nempahla yawo yokunxiba, asale eze.

7Abadiniweyo benxaniwe awuluthobanga unxano lwabo,

nabalambileyo ubavimbile ukutya.

8Wena ubusisinhanha esinemihlaba;

ubungummi obekekileyo.

9Kanti awanelanga kukungancedi bahlolokazi,

koko ude waxhaphaza wacinezela neenkedama ezi!

10Ngoko ke ngoku ubhijelwe zizabatha;

uminxwe naliphaphu.

11Ngoku ukhulelwe bubumnyama, awuboni;

ugutyungelwe naziimpuphuma.

12“Andithi na kaloku uThixo yena uhlala emajukujukwini amazulu?

Neenkwenkwezi ngokwazo kuloo malenga-lenga zikuwo yena uzivelele.

13Ube ke wena usithi: ‘Wazi ntoni uThixo?

Esithwe ziingqimba zamafu nje, angasigweba njani?’

14Uthi: ‘Akaboni; uvalelwe ngamafu;

kuphela uhamba-hamba phaya esibhakabhakeni.’

15Ngaba usazimisele ukuhamba indlela yamandulo,

ulandele ikhondo labantu abakhohlakeleyo?

16Kaloku bona baxhwilwe kwangaphambi kwexesha labo;

izikhukula zemka neziseko zabo.

17Aba ngabo babesithi kuThixo: ‘Suka kuthi.

Angasenza ntoni na uSomandla?’

18Kambe ke ikwanguye ozalisa imizi yabo ngobuqhele-qhele.

Phofu ke mna andihambisani neqhinga lezikhohlakali.

19“Amalungisa ayakubona ukutshabalala kwezikhohlakali, asuke avuye;

abamsulwa bahlekisa ngazo besithi:

20‘Inene, iintshaba zethu zitshatyalalisiwe,

nobutyebi bazo budliwe ngumlilo.’

21“Ngoko ke wena zilahlele kuThixo, ube noxolo kunye naye;

kwakuba njalo ke uya kuzuza okulungileyo.

22Yamkela imfundiso ephuma emlonyeni wakhe,

uwamilisele entliziyweni yakho amazwi akhe.

23Ewe, ukuba uyabuyela kuSomandla uya kwakheka;

nto nje wena lahla la manyondololo aqhubeka kulo mzi wakho.

24Igolide yakho yilahle,

neyona yodidi yaseOfire yithathe njengamatye nje aphaya entlanjeni.

25Kuphela igolide yakho mayibe nguSomandla,

neengqumba zesiliva yakho mayibe kwanguye.

26Wakuba wenjenjalo ke uya kukholosa ngoThixo uSomandla,

ubujongise kuye ubuso bakho.

27Uya kuthandaza kuye eve;

ngokunjalo ke nezibhambathiso zakho uzifezekise.

28Izigqibo zakho ziya kuphumelela,

ngokunjalo nendlela yakho ibe mhlophe.

29Xa abantu bekhahlelwe phantsi uze uthi: ‘Nceda ubaphakamise.’

UThixo uya kubahlangula abazithobileyo;

30ewe, ude ahlangule nongekho msulwa,

emsindisa ngobunyulu bezandla zakho.”

23

UYobi: Oko uThixo afuna ukukwenza uyakwenza

231UYobi uphendule wenjenje:

2“Nanamhlanje ndisamkhalazela ndikrakra uThixo,

kuba undiphethe gadalala nakuba sendincwina kangaka nje!

3Akwaba bendimazi apho akhoyo,

ndiyazi nendlela eya apho ahlala khona.

4Bendiya kusibeka isikhalo sam phambi kwakhe,

ndixoxe ndizithethelele.

5Bendiya kukhe ndimve ukuba uthini na;

ndive ukuba uthetha ntoni na.

6Ngaba angasunduzana nam ngaloo mandla akhe?

Hayi, uThixo ngeke akwenze oko.

7Kaloku enkundleni yakhe amalungisa aphuma phambili.

Ke ngoko uMgwebi wam ebeya kundigwebela kuphele.

8“Ndikhangele ndamfuna empumalanga, kodwa andimfumani;

ukanti nasentshonalanga andimbhaqanga.

9Nokuba usebenza kwelasentla andimboni;

xa ebuyela kwelasezantsi usithele emehlweni am.

10Phofu ke uThixo uyayazi indlela endiyihambayo;

ukuba unokukhe andivavanye ndingafumaneka ndimsulwa okwegolide.

11Kaloku iinyawo zam zilandela emkhondweni wakhe;

indlela yakhe ndiyigcinile, andaphambuka kuyo.

12Andiyishiyanga imiyalelo yemilebe yomlomo wakhe;

andenzanga ngokufuna kwam, koko ndiwathobele amazwi akhe.

13Xa enze isigqibo ngubani ongamjikayo?

Oko afuna ukukwenza uyakwenza.

14Ngoko ke uya kukufezekisa konke oko andimisele kona,

nditsho nokuba yintoni na ayicebileyo ngam.

15Ngoko ke ndisuka ndirhwaqele phambi kwakhe;

ewe, ndithi ndakucinga ngaye ndinkwantye.

16NguThixo lo unditsho ndoyika kangaka!

Ewe, nguSomandla lo undirhwaqelisayo.

17Phofu bona ubumnyama abundivalanga umlomo,

nditsho esi sithokothoko sigqume ubuso bam.”