IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

UYobi: Ngani ukuba abakhohlakeleyo babe nenkqubela?

211UYobi ke waphendula wenjenje:

2“Khanibek' iindlebe nindiphulaphule;

leyo ke yoba yeyona ntuthuzelo kum.

3Khanindinyamezele nam ndikhe ndithethe;

emva koko ke ningaqhubela phambili niphoxise.

4“Ke mna ndifanele ukukhathazeka;

kaloku andixabananga nomntu nje.

5Jongani kum: niya kumangaliswa,

nibamb' ongezantsi.

6Nam ndithi ndakuyicinga le nto indihleleyo ndisuke ndikhwankqiswe,

ndize ndifikelwe kukungcangcazela komzimba.

7Ngani ukuba abakhohlakeleyo bayizuze inyhweba yokukhula bade babe badala,

baxhamle ukomelela nenkqubela?

8Bakhula babe nabantwana nabazukulwana;

ewe, baba nenyhweba yokusibukela isizukulwana sabo.

9Emizini yabo bonwabile, abakhathazwa nto;

uThixo akabayekeli ngezibetho.

10Kubo iinkunzi ziyazizalisa iimazi, zingashiyi nanye;

ibe ke neemazi zabo ziyazala zingaphunzi.

11Owabo umlisela utaka-taka ngokwamatakane;

abantwana babo bayadloba-dloba.

12Ungafika bememelela bekhatshwa ziintambula neengqongqo;

bangqungqa benemincili bebetha iifluthi.

13Obabo ubomi babudla ngentlutha nenzolo,

baze bathi nyubelele baye kutshona kwelemimoya ngaphandle kwamagingxi-gingxi.

14Izikhohlakali zithi kuThixo: ‘Suka kuthi!

Asinamdla wakuzazi iindlela zakho.’

15Zisuka zithi:

‘Kuxa engubani yena uSomandla ukuba singade simbuse?

Khona, nzuzoni esiyifumanayo ngokumnqula?’

16Kambe impumelelo yazo ayixhomekekanga ezandleni zazo.

Mna andihambisani necebo lâbo bantu bakhohlakeleyo.

17“Kukangaphi isibane sesikhohlakali sicinywa?

Kukangaphi zingundaniselwa zizibetho?

Andithi na kaloku uThixo abakhohlakeleyo ubahlomlela ingqumbo yakhe,

18aze abavuthele baphephetheke njengengca enqunqiweyo,

bavuthuluke njengomququ unyuka nesaqhwithi?

19Ngaba uThixo usibekela abantwana isohlwayo sabazali?

Hayi bo; makohlwaye abo bonileyo ngokwabo,

khon' ukuze nabo baqonde.

20Abo bonileyo mabaxhamle isohlwayo,

basele ingqumbo kaSomandla.

21Kakade ke, umntu uwukhathalele ngani umzi wakhe xa yena engasekho,

xa iinyanga zakhe azibalelweyo kobu bomi seziphelile?

22“Ngubani ongafundisa uThixo ulwazi?

Nezithwala-ndwe zaphezulu zisesandleni sakhe nje!

23Bambi bafa bethe gabhu kwintlala-kahle nenkqubela;

bafa bengazele nto bekhuselekile.

24Ewe, bafikelwa kukufa iimvaba zabo zizele ngamasi;

nangokwasempilweni bayimiqaba-qaba.

25Ukanti ke bambi bafa benxunguphele,

bengazange bayive nokuyiva intlala-kahle.

26Kambe ke bonke bayafa bangcwatywe,

baze ke babe lixhoba leempethu.

27Ewe, ndiyakubona ukuyila kweengqiqo zenu,

ngokunjalo naloo mayelenqe niwayilayo ukuchasana nam.

28Niyawaza kubuza ke nithi:

‘Uphi umzi wesikhulu xa kunamhlanje-nje?

Iphi loo ndlu sasiyenzela kuyo inkohlakalo?’

29Ngaba anikhe nibuze na kwabalikhenkethileyo ilizwe?

Ke, ngaba anikayiqondi ingxelo yabo?

30Le yokuba ngomhla wesithwakumbe isikhohlakali siyasinda,

sihlangulwe kuyo ingqumbo!

31Akukho mntu ujongana naso asimangalele,

kungekho bani usibuyekezayo ngezenzo zaso.

32Sisiwa emangcwabeni,

lilindwe ingcwaba laso.

33Amagada entlambo alala athi ncwaba phezu komzimba waso.

Bonke abantu bayasilandela ukuya apho;

kanti sandulelwe linani elingenakubalwa.

34“Ningathini ke ukufuna ukundithomalalisa ngamazwi alambathayo?

Zonke iingxoxo zenu bubuvuvu obungeyonyaniso.”