IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11KwelaseUze kwakukho indoda egama linguYobi. Wayengumfo olungileyo engenabala, umfo omhlonelayo uThixo eyithiyile into embi. 2Wayenoonyana abasixhenxe neentombi ezintathu. 3Wayefuyile eneegusha ezingamawaka asixhenxe, amawaka amathathu eenkamela, newaka leenkabi zeenkomo, needonki ezingamakhulu amahlanu. Ngokunjalo ke lo mfo wayenenyambalala yezicaka. Ke uYobi lo wayeyeyona ndoda isisinhanha kubo bonke abantu kwelasempuma.

4Ke kaloku oonyana bakaYobi babedla ngokuqokelelana benze umbhiyozo endlwini yalowo yayiyimini yakhe. Babemema noodade babo abathathu ukuza kutya basele kunye nabo. 5Wakuba lo mbhiyozo ujikeleze kubo bonke uYobi wayedla ngokubabiza abantwana bakhe ukuze abahlambulule. Wayevuka kusasa kakhulu, abenzele amadini atshiswayo ngabanye ngabanye. Kaloku uYobi wayesithi: “Mhlawumbi kusenokwenzeka ukuba abantwana bam bonile bamtshabhisa uThixo ezintliziyweni zabo.” Wayesenjenjalo ke uYobi ngayo yonke imihla yakhe.

UYobi uyavavanywa

6Ngamhla uthile izidwangube zakwaThixo zaya *kuNdikhoyo, noSathanaOko kukuthi “umtyholi” ke ephakathi kwazo. 7UNdikhoyo ke wathi kuSathana: “Uvela phi wena?”

Ke yena uSathana waphendula uNdikhoyo wathi: “Ndivela ekubhaduleni, ndisihla ndinyuka, ndijikeleza ehlabathini.”

8UNdikhoyo wathi kuSathana: “Usiqondile kodwa isicaka sam uYobi? Akakho onjengaye ehlabathini liphela. Yena ngumfo othembekileyo ongenabala, indoda emhlonelayo uThixo, eyicezelayo into embi.”

9USathana wamphendula uNdikhoyo wathi: “Kungaba kungelize na ukuba uYobi afumane amoyike uThixo? 10Kaloku wena umbiyele; usoloko umphahlile yena nendlu yakhe, nako konke anako. Uwuthamsanqele wonke umsebenzi wezandla zakhe, yaye nemfuyo yakhe iye isanda ngokwanda elizweni. 11Nangoku ke khawolule isandla sakho uchukumise yonke le nto anayo; uya kubona, uya kukushwabulela nawe lo!”SiTyh 12:10

12UNdikhoyo ke wathi kuSathana: “Kulungile ke, ungayenza into oyenzayo kwinto yonke anayo, kodwa uze ungakhe ulinge umchukumise yena siqu.”

USathana ke wemka apho phambi koNdikhoyo.

13Ngenye imini xa oonyana bakaYobi neentombi zakhe babebhiyoza besitya besela endlwini yenkulu yakhe, 14kwafika isigidimi kuYobi, sathi: “Besilima ngeenkabi, zona iidonki zisitya kwalapho kufutshane; 15kwaza kwagaleleka amaSabha, asihlasela, azithimba ezo nkomo needonki. Ke zona izicaka zakho azibulele ngekrele; kusinde mna ndedwa ukuze ndikwazise.”

16Eso sicaka sathi sisathetha njalo kwafika esinye isigidimi, sathi: “Zonke iigusha zakho ngokunjalo nabelusi zibethwe ngumbane zafa; kusinde mna ndedwa ukuze ndikwazise.”

17Sisathetha njalo kwagaleleka esinye, safika sathi: “Sihlaselwe ngamaqela amathathu amaKaledi, afika azithimba iinkamela, abelusi ababulala ngekrele, yandim ndedwa osindayo ukuze ndikwazise.”

18Eso sigidimi sathi sisachaza njalo, kwagaleleka esinye, safika sathi: “Oonyana neentombi zakho bebesendlwini yonyana wakho omkhulu, bebhiyoza, besitya, besela iwayini, 19kwaza kwasuka kwavuthuza inkanyamba, ivela ngasentlango. Isuke yadlikidla amacala omane endlu leyo, yabawela abantwana abo, bafela apho bonke; ndim ndedwa osindileyo. Ewe, ndim kuphela osindileyo ukuze ndikubikele.”

20Kwesi sithuba ke uYobi waphakama, wakrazula umnweba wakhe, wayigugula intloko yakhe, waza ke wee guqaqa wanqula, 21wathi:

“Ndazalwa nguma ndizé, ndaye ke ndiya kunduluka ndikwazé.

NguNdikhoyo onikayo, ikwanguye nothathayo.

Malidunyiswe igama likaNdikhoyo!”

22Kuyo yonke le ntlekele uYobi zange one okanye akhalazele uThixo.

2

UYobi uyavavanywa kwakhona

21Kwakhona kwathi kwakufika usuku lokuba izidwangube zakwaThixo zihlanganisane phambi *koNdikhoyo noSathana wabakho phakathi kwazo ukuze avele phambi koNdikhoyo. 2UNdikhoyo wathi kuSathana: “Uvela phi wena?”

Ke yena uSathana wamphendula uNdikhoyo wathi: “Ndivela ekubhaduleni, ndisihla ndinyuka, ndijikeleza ehlabathini.”

3UNdikhoyo wathi kuSathana: “Usiqondile kodwa isicaka sam uYobi? Akakho onjengaye ehlabathini liphela. Yena ngumfo othembekileyo ongenabala, indoda emhlonelayo uThixo, eyicezelayo into embi. Nangoku usabambelele ekuthembekeni kwakhe, nangona wena undixhokonxele ekubeni ndimonakalisele ngaphandle kwesizathu.”

4USathana ke wamphendula uNdikhoyo wathi: “Hayi kaloku, isikhumba ngesikhumba! Umntu angancama yonke into anayo ngenxa yobomi bakhe. 5Nangoku ungathi ukhe wolula isandla sakho wamchukumisa enyameni nasemathanjeni akhe, angakushwabulela nawe lo.”

6UNdikhoyo ke wathi kuSathana: “Kulungile ke, nanko ndimnikela esandleni sakho; nto nje uze ungabuchukumisi ubomi bakhe.”

7USathana ke wemka apho phambi koNdikhoyo, wafika wabetha uYobi ngamathumba oyikekayo athi tshitshilili ukuqalela elunyaweni ukuya kutsho entloko. 8Ke kaloku uYobi wahlala eluthuthwini, wathatha iceba lembiza, wazonwaya ngalo.

9Inkosikazi yakhe yathi kuye: “Nangoku usabambelele kule ntembeko yakho? Mqalekise lo Thixo, ufe kube kanye!”

10Ke yena wamphendula wathi: “Ukuthetha kwakho nqwa nokomfazi ongaqiqiyo! Kakade, uthi masiyolelwe zizinto ezintle zodwa esiziphiwa nguThixo, singazamkeli ezimbi?”

Kuyo yonke le ntlekele uYobi zange one ngomlomo wakhe.

UYobi uhanjelwa zizihlobo

11Ke uYobi wayenezihlobo ezithathu ezathi zeva ngayo yonke le nkxwaleko emhleleyo. Yaseso isihlobo ke seza sivela kowaso umzi, inguElifazi waseTeman, uBhildadi waseShuwa, noZofare waseNama. Zazivumelene ngento yokuba ziye kumkhuza uYobi, zimthuthuzele. 12Ke kaloku zathi zisemgama zambona uYobi, phofu ke azamazi. Kambe ke zathi zakumqonda zangqukruleka zalila, zakrazula iminweba yazo, zizigalela ngothuli entloko, ziphosa uthuli emoyeni. 13Ke kaloku zahlala naye apho phantsi iintsuku ezisixhenxe nobusuku bazo kungekho nasinye sithetha naye, kuba zazibona ukuba umva-ndedwa wakhe mkhulu gqitha.

3

UYobi uqalekisa umhla awazalwa ngawo

31Emva koko ke uYobi wathetha wawuqalekisa umhla awazalwa ngawo. 2Ewe, uYobi uvakele esithi:

3“Ngamana zange wathwasa umhla endazalwa ngawo;Jer 20:14-18

nditsho nobo busuku apho kwathiwa: ‘Namhlanje kukhawulwe indoda!’

4Akwaba loo mini yayingumnyam' ombonde-mbonde;

mini leyo noThixo kweliphezulu angayihoyanga;

mini ingazange yabonana nokukhanya!

5Ngeyambathiswe sisiphitha-nyongo sobumnyama;

ngeyisityekelwe ziingqimba zamafu.

Loo mini ngeyirhwaqeliswe sisithokothoko sobumnyama;

6nobo busuku ngebambathiswe sisithokothoko,

suka àbabalelwa kwimihla yonyaka,

àbakhankanywa phakathi kweentsuku zeenyanga.

7Ewe, akwaba obo busuku babuludlolo;

akwaba kwakungavakalanga kumemelela kubo.

8Iinkintsela zokuqalekisa imihla ngeziyiqalekisile loo mini;

ngeziyifunze ngengwenya.IsiHebhere sithi “ngeleviyatan” – Yobi 41:1

9Iinkwenkwezi zangorhatya ngezimnyama;

loo mini ngeyilindele ukusa kodwa kungaze kufike,

nomsobomvu ungaze uthi chapha!

10Kaloku ayizivalanga iingcango zesizalo esandizalayo,

ayandiphephisa kule nkxwaleko ndikuyo.

11“Kwakungani ndingafi ndingekazalwa nje,

okanye ndife ndisazalwa?

12Ngani ukuba uma andisingathe emadolweni?

Khona, kwakutheni ukuba andincancise ibele?

13Kuba xa bekungenjalo, ngendalala ndazola;

ewe, ngendiphumle kobandayo,

14ndawonye nezikumkani namaphakathi,

lawo awavusayo amanxuwa;

15ngoku ngendikunye namatshawe,

azindlu zazizele yigolide nesiliva.

16Ngani ukuba ndingafihlwanga njengomphunzo,

njengemveku engalibonanga ilanga?

17Kaloku apho nezikhohlakali azikhathazi mntu,

nabadiniweyo baxhamla ukuphumla.

18Khona amabanjwa azonwabele;

ahlukene nokungxoliswa yinduna yawo.

19Apho bandawonye abaphakamileyo nabaphantsi,

nkqu nekhoboka likhululekile kumninilo.

20“Ngani ukuba abaza kubandezeleka balibone ilanga,

abangcungcuthekayo babudle ubomi?

21Bona balangazelela ukufa, kungafiki noko;SiTyh 9:6

bakuzingela ngathi bafuna ubutyebi.

22Abavuyi bayachulumacha,

bachwayitile xa bedibana nengcwaba.

23Ngani ukuba balibone ilanga abandlela imfiliba,

abo babiyelweyo nguThixo?

24Kuba ukutya kwam yincwina;

ukugcuma kumpompoza njengamanzi.

25Kuba ndihlelwa zezo zinto zindinkwantyisayo;

ezindinxunguphalisayo zezona zindihlelayo.

26Andinako ukuzola, ndingenako nokonwaba;

Andifumani kuphumla, kuba ndasoloko ndijijitheka.”