IsiXhosa 1996 (XHO96)
18

UBhildadi: Sisikhohlakali esihlelwa ngumonakalo

181Kwesi sithuba ke kuthathise uBhildadi, umfo waseShuwa, wenjenje:

2“Koda kube nini untyuntya?

Hayi bo, khawubuyel' ezingqondweni, nathi ke sithethe!

3Kutheni ukuba usiphathe okwezilwanyana?

Ngaba usibona siziziyatha ezinjalo?

4Uyazenzakalisa ngalo msindo wakho.

Ngaba umhlaba mawujike ube yinkangala ukungqinela ukunyaniseka kwakho?

Uthi makudilik' amawa ezindaweni zawo?

5“Hayi kaloku, isibane sesikhohlakali siza kucinywa,

futhi ke nelangatye laso soze liphinde livuthe.

6Ukukhanya kuya kujika kube bubumnyama endlwini yaso;

ewe, isibane saso siya kucinywa.

7Siza kuphelelwa kukunyantsula,

sikhutyekiswe kwalelaso iqhinga.

8Iinyawo zaso ziya kugaxeleka kwisabatha,

size sigxalathelane siye kuthi gxwa emhadini.

9Umgibe wosuka usithi hlasi ngesithende,

usiqhoge usibambe ntshilikithi!

10Kaloku sibekelwe isabatha emhlabeni,

sacutshelwa unoxhaka endleleni yaso.

11Lo mntu urhwaqeliswa zizoyikiso ngeenxa zonke;

zimthe mbende zimpheka zimophula.

12Inkxwaleko imlambele;

uhlala ezingelwa sisithwakumbe.

13Uthiwe mome sisifo esilenceza ulusu lwakhe;

ewe, kanye izibulo lokufa limgrenya amalungu omzimba.

14Woqwengelwa apho kwelo nqugwala liyinqaba yakhe,

suka ukufa kumqweqwedisele kwikumkani yezoyikiso.

15Akukho nto iyeyakhe iya kusala kwelo nqugwala lakhe;

kaloku isulfure evuthayo iya kusasazeka phezu kwalo.

16Phants' apha iingcambu zakhe ziya koma,

kanti ke wona amasebe akhe atshaze phezulu phaya.

17Udumo lwakhe luya kutshitsha elizweni,

negama lakhe lilibaleke ehlabathini.

18Wogxothwa kweli lizwe lokukhanya, akhatshelwe ebumnyameni;

ewe, uya kunikw' uphum' aphele kwelimiweyo.

19Akayi kushiya mlibo nanzala phakathi kwamawabo;

ngenene akayi kushiya nempunde le kwelakowabo.

20Abasentshona bothi bakuyiva le ntlekele bakhamnqe;

kanti ke abasempuma bothi bakuva ngesi sibetho batsho babamb' ongezantsi!

21Kuya kuba njalo ke kwindlu yesikhohlakali.

Ewe, injalo indawo yongamkhathalelanga uThixo!”