IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

UYobi: Ukho ongakum ondithethelayo kweliphezulu

161Ke uYobi waphendula wenjenje:

2“Zonke ezi zinto nindixelela zona sendikhe ndaziva ngaphambili;

inene, xa ninonke ningabathuthuzeli abangento.

3Ngaba le ntshwaqane yenu ayinasiphelo?

Nomelezwa yintoni kangaka engxoxweni?

4Nam bendingathethayo ngolo hlobo xa ibinini abakule meko ndikuyo;

bendiya kuthetha nani ndimana ndichan' amagama,

ndide ndimane ndihlunguzela intloko.

5Bendiya kunomeleza ngamacebiso,

ndinithuthuzele ngamazwi alalanisayo.

6“Kambe ke, nokuba ndiyathetha, intlungu le ayisuki;

kanti ke nokuba ndithule, kusafana.

7Hayi ke, ngoku uThixo undiqobile;

usapho lwam uluvuthulule bhuqe!

8Ndifunyenwe nguye, kwaza oko kwaba bubungqina bokundityhola;

ukonakala komzimba wam bubungqina obundidobelelayo.

9Ngale ngqumbo yakhe undiqwengile wandenzakalisa;

undisinekele ngaloo mazinyo akhe;

yena mchasi wam uyandijamela.

10Abantu bathetha ngam bendigxeka;

bandimpakaza esidleleni ngengcikivo,

bebonke badibana ngokundichasa.

11UThixo undiyekele ngezaphula-mthetho,

wandinikela ezandleni zezikhohlakali.

12Mna bendingacingele nto, suka ke yena wandintlekeza,

wandibamba ngobhongwana, wandiqwenga.

Ewe, mna sendiyeyona nto ajolise kuyo.

13Abeentolo bakhe bandirhawule;

undincule izintso engenalusini,

wayiphalazela emhlabeni inyongo yam.

14Undingxwelerhe wada wandiqusha;

ufunzela kum okwejoni.

15“Ngoku sendithe wambu ezokuzila;

uphondo lwam luseluthulini.

16Sendilile ndada ndambatsha;

ke wona amehlo am ade af' amnyama.

17Kambe ke phofu mna andinabundlongo-ndlongo,

nomthandazo wam kuThixo awunakumbi.

18“Yini na, mhlaba!

Sukulingcwab' igazi lam!

Isikhalo sam masivakale!

19Kaloku nangoku ingqina lam lisemazulwini;

ewe, ukho ongakum ondithethelelayo kweliphezulu.

20Sendiyintlekisa nakwizihlobo zam;

ke iinyembezi zam ndiziphalaza phambi koThixo.

21Akwaba ebenokulamla phakathi komntu noThixo

njengoko ebakho umlamli phakathi komntu nomhlobo wakhe!

22Kuba kaloku akuseminyaka mingaphi ndithathe uhambo olungabuyiyo.”

17

UYobi: Akukho themba kwelabafileyo

171“Umoya wam wonakele, nemihla yam iphelile;

ngoku sending'ong'ozelwe lingcwaba.

2Inene, ngapha nangapha ndiphahlwe ngabandigculelayo;

ewe, ndijongene nentiyo yabo.

3“Nceda, Thixo, undibekele isibambiso.

Kakade ke ibingubani omnye ongandikhuselayo?

4Kaloku iingqiqo zabo uzithe lwale ngokungaqondi;

ngoko ke mabangandoyisi.

5Kaloku umntu ongcothoza izihlobo zakhe ngenxa yenzuzo,

abantwana bakhe baya kufa amehlo.

6“Undenze ndaba ngundaba-mlonyeni kubantu bonke,

into etshicelwa ebusweni.

7Ngenxa yeenzingo amehlo am selede anorhatyazo;

sendide ndayingcadalala ephephukayo.

8Abo banyanisekileyo ke bamangalisiwe;

ewe, abamsulwa bayakhathazeka ngenxa yabachasene noThixo.

9Olilungisa ubambelele nkqi endleleni yakhe,

ngokunjalo ke nabo bazandla zimsulwa baya besomelela ngokomelela.

10“Kambe ke, noba niyaphinda nibuye xa ninonke,

andiyi kufumana nasinye isilumko apho phakathi kwenu.

11Imihla yam iphelile, namacebo am achithakele,

ngokunjalo neminqweno yam ivuthulukile.

12Ubusuku bathi yimini;

kanti xa kuhlwayo bathi sekuza kusa.

13Uthi ke, xa ndingasuka ndithi elabafileyo likhaya lam,

ndize ndizandlalele kwamnyama-ndawo,

14okanye ke, xa ndinokuthi ingcwaba ngubawo,

ndize ndithi iimpethu ngumama nodade wethu:

15liphi ke ithemba lam,

ingubani khona onokundibonelela?

16Ngaba bendinokuhla nalo na ndiye emasangweni elabafileyo?

Bendinokuhla nalo na, ndiye kuphumla nalo eluthulini?”

18

UBhildadi: Sisikhohlakali esihlelwa ngumonakalo

181Kwesi sithuba ke kuthathise uBhildadi, umfo waseShuwa, wenjenje:

2“Koda kube nini untyuntya?

Hayi bo, khawubuyel' ezingqondweni, nathi ke sithethe!

3Kutheni ukuba usiphathe okwezilwanyana?

Ngaba usibona siziziyatha ezinjalo?

4Uyazenzakalisa ngalo msindo wakho.

Ngaba umhlaba mawujike ube yinkangala ukungqinela ukunyaniseka kwakho?

Uthi makudilik' amawa ezindaweni zawo?

5“Hayi kaloku, isibane sesikhohlakali siza kucinywa,

futhi ke nelangatye laso soze liphinde livuthe.

6Ukukhanya kuya kujika kube bubumnyama endlwini yaso;

ewe, isibane saso siya kucinywa.

7Siza kuphelelwa kukunyantsula,

sikhutyekiswe kwalelaso iqhinga.

8Iinyawo zaso ziya kugaxeleka kwisabatha,

size sigxalathelane siye kuthi gxwa emhadini.

9Umgibe wosuka usithi hlasi ngesithende,

usiqhoge usibambe ntshilikithi!

10Kaloku sibekelwe isabatha emhlabeni,

sacutshelwa unoxhaka endleleni yaso.

11Lo mntu urhwaqeliswa zizoyikiso ngeenxa zonke;

zimthe mbende zimpheka zimophula.

12Inkxwaleko imlambele;

uhlala ezingelwa sisithwakumbe.

13Uthiwe mome sisifo esilenceza ulusu lwakhe;

ewe, kanye izibulo lokufa limgrenya amalungu omzimba.

14Woqwengelwa apho kwelo nqugwala liyinqaba yakhe,

suka ukufa kumqweqwedisele kwikumkani yezoyikiso.

15Akukho nto iyeyakhe iya kusala kwelo nqugwala lakhe;

kaloku isulfure evuthayo iya kusasazeka phezu kwalo.

16Phants' apha iingcambu zakhe ziya koma,

kanti ke wona amasebe akhe atshaze phezulu phaya.

17Udumo lwakhe luya kutshitsha elizweni,

negama lakhe lilibaleke ehlabathini.

18Wogxothwa kweli lizwe lokukhanya, akhatshelwe ebumnyameni;

ewe, uya kunikw' uphum' aphele kwelimiweyo.

19Akayi kushiya mlibo nanzala phakathi kwamawabo;

ngenene akayi kushiya nempunde le kwelakowabo.

20Abasentshona bothi bakuyiva le ntlekele bakhamnqe;

kanti ke abasempuma bothi bakuva ngesi sibetho batsho babamb' ongezantsi!

21Kuya kuba njalo ke kwindlu yesikhohlakali.

Ewe, injalo indawo yongamkhathalelanga uThixo!”