IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

UYobi: Ukho ongakum ondithethelayo kweliphezulu

161Ke uYobi waphendula wenjenje:

2“Zonke ezi zinto nindixelela zona sendikhe ndaziva ngaphambili;

inene, xa ninonke ningabathuthuzeli abangento.

3Ngaba le ntshwaqane yenu ayinasiphelo?

Nomelezwa yintoni kangaka engxoxweni?

4Nam bendingathethayo ngolo hlobo xa ibinini abakule meko ndikuyo;

bendiya kuthetha nani ndimana ndichan' amagama,

ndide ndimane ndihlunguzela intloko.

5Bendiya kunomeleza ngamacebiso,

ndinithuthuzele ngamazwi alalanisayo.

6“Kambe ke, nokuba ndiyathetha, intlungu le ayisuki;

kanti ke nokuba ndithule, kusafana.

7Hayi ke, ngoku uThixo undiqobile;

usapho lwam uluvuthulule bhuqe!

8Ndifunyenwe nguye, kwaza oko kwaba bubungqina bokundityhola;

ukonakala komzimba wam bubungqina obundidobelelayo.

9Ngale ngqumbo yakhe undiqwengile wandenzakalisa;

undisinekele ngaloo mazinyo akhe;

yena mchasi wam uyandijamela.

10Abantu bathetha ngam bendigxeka;

bandimpakaza esidleleni ngengcikivo,

bebonke badibana ngokundichasa.

11UThixo undiyekele ngezaphula-mthetho,

wandinikela ezandleni zezikhohlakali.

12Mna bendingacingele nto, suka ke yena wandintlekeza,

wandibamba ngobhongwana, wandiqwenga.

Ewe, mna sendiyeyona nto ajolise kuyo.

13Abeentolo bakhe bandirhawule;

undincule izintso engenalusini,

wayiphalazela emhlabeni inyongo yam.

14Undingxwelerhe wada wandiqusha;

ufunzela kum okwejoni.

15“Ngoku sendithe wambu ezokuzila;

uphondo lwam luseluthulini.

16Sendilile ndada ndambatsha;

ke wona amehlo am ade af' amnyama.

17Kambe ke phofu mna andinabundlongo-ndlongo,

nomthandazo wam kuThixo awunakumbi.

18“Yini na, mhlaba!

Sukulingcwab' igazi lam!

Isikhalo sam masivakale!

19Kaloku nangoku ingqina lam lisemazulwini;

ewe, ukho ongakum ondithethelelayo kweliphezulu.

20Sendiyintlekisa nakwizihlobo zam;

ke iinyembezi zam ndiziphalaza phambi koThixo.

21Akwaba ebenokulamla phakathi komntu noThixo

njengoko ebakho umlamli phakathi komntu nomhlobo wakhe!

22Kuba kaloku akuseminyaka mingaphi ndithathe uhambo olungabuyiyo.”