IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

UElifazi: Kutheni ukuba uvukelane noThixo?

151Ke uElifazi waseTeman waphendula wathi:

2“Uthi isilumko singaze sitsho ngembudede enje?

Singathi kanti sihlalele ukubhodla umoya wasempuma?

3Wawusibona phi isilumko esibhibhidla kanje xa sixoxayo,

esisuka sizithethelele ngamazwi ayimfeketho njengawe lo?

4Wena ngoku uyakuphuthisa ukuthobela uThixo;

ngale ndlela yakho akukho bani ongaphinda anxulumane noThixo.

5Ukuthetha kwakho sekulawulwa bubugwenxa;

ulwimi lwakho luvuza amaqhinga.

6Wena awugwetywa nandim, koko ngumlomo wakho,

ngamazwi akho kanye akugwebayo.

7“Nguwe na umntu wokuqala ukuzalwa?

Ngaba wavela kungekabikho neentaba ezi?

8Ngaba wawukho kwigqugula likaThixo?

Ngani ke ukuba ububange kangaka ubulumko?

9Zinto zini ezi zaziwa nguwe wedwa singazaziyo thina?

Ngaba kukho izinto eziyintsonkotha ezicace kuwe wedwa?

10Thina sineengwevu namadoda amakhulu,

amadala nditsho nakuyihlo.

11Kutheni ukuba unganeli yintuthuzelo kaThixo,

okanye ngala mazwi sikubongoza ngawo?

12Yintoni le ikulahlekisa kangaka?

Atshawuziswa yintoni amehlo akho?

13Kutheni ukuba uvukelane noThixo,

ude uthethe amazwi anje?

14“Nguwuphi umntu ongade abe nyulu,

ingubani kwabazelweyo ngabafazi ongafumaneka engenatyala?

15Khumbula kaloku ukuba uThixo akathembanga nditsho neengcwele zakhe zasezulwini;

ewe, nezulu ngokwalo alikho nyulu emehlweni akhe.

16Ubeka phi ke yena umntu eyinto elisikizi ephuthileyo nje?

Kuxa engubani esela uluchwe lobubi nje oku kwamanzi?

17“Khawuphulaphule ndikhe ndikuxelele,

ndikwazise izinto endizibonileyo.

18Nditsho ezo zaxelwayo zizilumko

njengoko zona zingafihlelwanga ngamanyange.

19Kaloku wona eli lizwe alinikwa laba lelawo odwa

kungekho maveza-ndlebe.

20Isikhohlakali sihlala sibhinyalaza singcungcutheka yonke imihla yaso;

ewe, bunjalo ke bonke ubomi bomntu ongqwabalala!

21Kaloku sisoloko sisothuswa yingxolo esezindlebeni zaso;

size sihlaselwe xa sizicingela ukuba sikhuselekile.

22Asinathemba lakuphuncula ebumnyameni

kuba sihleli silindelwe likrele.

23Kaloku lo mntu usesichengeni sokuba kukutya kwamaxhalanga;

uqonda kakuhle ukuba yintshabalalo ngaphambili.

24Usuka onganyelwe yinkxwaleko nomva-ndedwa,

kanye oku kokumkani esiya kuhlasela.

25Kaloku yena usolulele kuThixo isandla sakhe,

wazenza igorha kuSomandla,

26emhlasela engakhathalele,

ephethe elo khaka lakhe elingqingqwa.

27“Noxa ubuso bakhe bugutyungelwe ngamanqatha,

nemihlubulo yakhe ivuthelene kukutyeba,

28izixeko zakhe ziya kuba ngamanxuwa;

indlu yakhe ilil' ibhungane;

ngokukhawuleza iza kuba ngamabhodlo nje.

29Ewe, uya kuphelelwa kukuba sisityebi, ize nendyebo yakhe ibhange,

nditsho nenzuzo yakhe ingabi sabakho kulo lonke ilizwe.

30Akayi kubuphepha ubumnyama bokufa.

Ihlumelo lakhe liya kurhawulwa lilangatye,

amazwi akhe aphephetheke nomoya.

31Makangazikhohlisi aqamele ngamampunge,

kuba inzuzo yakhe iya kuba lilize.

32Uya kutshazwa phambi kwexesha,

amagqabi angaze abe luhlaza.

33Uya kufana nomdiliya ovuthuluke iziqhamo ziseluhlaza,

nqwa nomnquma ovuthuluke iintyatyambo.

34Lonke elo qela labangamnquliyo uThixo aliyi kuba nanto,

nemizi yabo eyakhiwe ngezinyobo iya kuvuthululwa ngumlilo.

35Kaloku bakhawula ububi, bazale uqhushululu,

inzala yabo ibe yinkohliso.”