IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

UYobi: Mifutshane imihla yomntu, izele ziinkathazo

141“Hayi kambe umntu, intw' ezelwe ngumfazi!

Mifutshane imihla yakhe; izele ziinkathazo.

2Uvela njengentyatyambo, akhawuleze abune;

uthi tshe oku kwesithunzi, aphel' emehlweni.

3Uthi onjalo ke ungamgqala,

ude ume naye enkundleni umgwebe?

4Ngaba ukhona na ongakhupha into ehlambulukileyo kwengahlambulukanga?

Unotshe, akukho namnye!

5Kaloku imihla yakhe seyimisiwe,

nenani leenyanga zakhe liyaziwa nguwe;

kananjalo ke ummisele umda angenakuwutsiba.

6Somyeka, ungabi samjonga,

akhe aphumle njengomqeshwa ogqibe umsebenzi wemini.

7“Umthi xa ugawuliwe lisekhona ithemba ngawo;

awunakufa kuphele, usenokubuya uhlume amagqabi.

8Noba ingakhula ibe ndala ingcambu yawo emhlabeni

nesiphunzi sawo sife apho simile khona,

9uthi nje ukuba ukhe wasezela ukunyepha kwamanzi,

utsho uhlume, uvelise amasebe njengegatyana lomthi.

10Ukanti ke yena umntu uyafa, iphel' intw' ibithethwa.

Ewe, uyafa aphel' emehlweni.

11Njengokuba amanzi echibi ephela, namanzi omlambo esitsha ome;

12nomntu ke unjalo, ulala phantsi angabuyi avuke.

Ibe ke soze aphinde avuke,

okanye ashukunyiswe kobo buthongo bakhe,

ade amazulu angabi sabikho.

13“Akwaba ubungandifihla kwelo labafileyo

ide ithothe ingqumbo yakho,

uze ke undimisele ixesha oya kundikhumbula ngalo.

14Ukuba ngaba ke umntu ufile, angabuya aphile?

Xa kunjalo ngendilinda yonke imihla yokubulaleka kwam,

lide lifike ixesha lokukhululeka kwam.

15Ngewundibiza, ndisabele ke mna,

kuba wena ukulangazelela ukubona umsebenzi wezandla zakho.

16Ngewuzibala izinyathelo zam,

ungaziqwalaseli noko iziphoso zam.

17Zonke izikreqo zam ziya kuvalelwa engxoweni,

ubugqume ubugwenxa bam.

18-19Kodwa wena uyalitshitshisa ithemba lomntu,

oku kweentaba ezidilikayo zivuthuluke,

oku kwamawa asunduziweyo angabi sabakho,

nditsho oku kwamanzi awadlayo amatye,

okwezandyondyo zemvula eziwukhukulisayo umhlaba.

20Umntu umvikiva kube kanye, angabi sabikho;

uguqula ubuso bakhe, umgxothe.

21Oonyana bakhe noba sebewongekile, akaqondi yena;

ukanti akaboni naxa sebehlazeka.

22Kaloku into emdlayo yintlungu yesiqu sakhe,

abe ezililela yena buqu.”

15

UElifazi: Kutheni ukuba uvukelane noThixo?

151Ke uElifazi waseTeman waphendula wathi:

2“Uthi isilumko singaze sitsho ngembudede enje?

Singathi kanti sihlalele ukubhodla umoya wasempuma?

3Wawusibona phi isilumko esibhibhidla kanje xa sixoxayo,

esisuka sizithethelele ngamazwi ayimfeketho njengawe lo?

4Wena ngoku uyakuphuthisa ukuthobela uThixo;

ngale ndlela yakho akukho bani ongaphinda anxulumane noThixo.

5Ukuthetha kwakho sekulawulwa bubugwenxa;

ulwimi lwakho luvuza amaqhinga.

6Wena awugwetywa nandim, koko ngumlomo wakho,

ngamazwi akho kanye akugwebayo.

7“Nguwe na umntu wokuqala ukuzalwa?

Ngaba wavela kungekabikho neentaba ezi?

8Ngaba wawukho kwigqugula likaThixo?

Ngani ke ukuba ububange kangaka ubulumko?

9Zinto zini ezi zaziwa nguwe wedwa singazaziyo thina?

Ngaba kukho izinto eziyintsonkotha ezicace kuwe wedwa?

10Thina sineengwevu namadoda amakhulu,

amadala nditsho nakuyihlo.

11Kutheni ukuba unganeli yintuthuzelo kaThixo,

okanye ngala mazwi sikubongoza ngawo?

12Yintoni le ikulahlekisa kangaka?

Atshawuziswa yintoni amehlo akho?

13Kutheni ukuba uvukelane noThixo,

ude uthethe amazwi anje?

14“Nguwuphi umntu ongade abe nyulu,

ingubani kwabazelweyo ngabafazi ongafumaneka engenatyala?

15Khumbula kaloku ukuba uThixo akathembanga nditsho neengcwele zakhe zasezulwini;

ewe, nezulu ngokwalo alikho nyulu emehlweni akhe.

16Ubeka phi ke yena umntu eyinto elisikizi ephuthileyo nje?

Kuxa engubani esela uluchwe lobubi nje oku kwamanzi?

17“Khawuphulaphule ndikhe ndikuxelele,

ndikwazise izinto endizibonileyo.

18Nditsho ezo zaxelwayo zizilumko

njengoko zona zingafihlelwanga ngamanyange.

19Kaloku wona eli lizwe alinikwa laba lelawo odwa

kungekho maveza-ndlebe.

20Isikhohlakali sihlala sibhinyalaza singcungcutheka yonke imihla yaso;

ewe, bunjalo ke bonke ubomi bomntu ongqwabalala!

21Kaloku sisoloko sisothuswa yingxolo esezindlebeni zaso;

size sihlaselwe xa sizicingela ukuba sikhuselekile.

22Asinathemba lakuphuncula ebumnyameni

kuba sihleli silindelwe likrele.

23Kaloku lo mntu usesichengeni sokuba kukutya kwamaxhalanga;

uqonda kakuhle ukuba yintshabalalo ngaphambili.

24Usuka onganyelwe yinkxwaleko nomva-ndedwa,

kanye oku kokumkani esiya kuhlasela.

25Kaloku yena usolulele kuThixo isandla sakhe,

wazenza igorha kuSomandla,

26emhlasela engakhathalele,

ephethe elo khaka lakhe elingqingqwa.

27“Noxa ubuso bakhe bugutyungelwe ngamanqatha,

nemihlubulo yakhe ivuthelene kukutyeba,

28izixeko zakhe ziya kuba ngamanxuwa;

indlu yakhe ilil' ibhungane;

ngokukhawuleza iza kuba ngamabhodlo nje.

29Ewe, uya kuphelelwa kukuba sisityebi, ize nendyebo yakhe ibhange,

nditsho nenzuzo yakhe ingabi sabakho kulo lonke ilizwe.

30Akayi kubuphepha ubumnyama bokufa.

Ihlumelo lakhe liya kurhawulwa lilangatye,

amazwi akhe aphephetheke nomoya.

31Makangazikhohlisi aqamele ngamampunge,

kuba inzuzo yakhe iya kuba lilize.

32Uya kutshazwa phambi kwexesha,

amagqabi angaze abe luhlaza.

33Uya kufana nomdiliya ovuthuluke iziqhamo ziseluhlaza,

nqwa nomnquma ovuthuluke iintyatyambo.

34Lonke elo qela labangamnquliyo uThixo aliyi kuba nanto,

nemizi yabo eyakhiwe ngezinyobo iya kuvuthululwa ngumlilo.

35Kaloku bakhawula ububi, bazale uqhushululu,

inzala yabo ibe yinkohliso.”

16

UYobi: Ukho ongakum ondithethelayo kweliphezulu

161Ke uYobi waphendula wenjenje:

2“Zonke ezi zinto nindixelela zona sendikhe ndaziva ngaphambili;

inene, xa ninonke ningabathuthuzeli abangento.

3Ngaba le ntshwaqane yenu ayinasiphelo?

Nomelezwa yintoni kangaka engxoxweni?

4Nam bendingathethayo ngolo hlobo xa ibinini abakule meko ndikuyo;

bendiya kuthetha nani ndimana ndichan' amagama,

ndide ndimane ndihlunguzela intloko.

5Bendiya kunomeleza ngamacebiso,

ndinithuthuzele ngamazwi alalanisayo.

6“Kambe ke, nokuba ndiyathetha, intlungu le ayisuki;

kanti ke nokuba ndithule, kusafana.

7Hayi ke, ngoku uThixo undiqobile;

usapho lwam uluvuthulule bhuqe!

8Ndifunyenwe nguye, kwaza oko kwaba bubungqina bokundityhola;

ukonakala komzimba wam bubungqina obundidobelelayo.

9Ngale ngqumbo yakhe undiqwengile wandenzakalisa;

undisinekele ngaloo mazinyo akhe;

yena mchasi wam uyandijamela.

10Abantu bathetha ngam bendigxeka;

bandimpakaza esidleleni ngengcikivo,

bebonke badibana ngokundichasa.

11UThixo undiyekele ngezaphula-mthetho,

wandinikela ezandleni zezikhohlakali.

12Mna bendingacingele nto, suka ke yena wandintlekeza,

wandibamba ngobhongwana, wandiqwenga.

Ewe, mna sendiyeyona nto ajolise kuyo.

13Abeentolo bakhe bandirhawule;

undincule izintso engenalusini,

wayiphalazela emhlabeni inyongo yam.

14Undingxwelerhe wada wandiqusha;

ufunzela kum okwejoni.

15“Ngoku sendithe wambu ezokuzila;

uphondo lwam luseluthulini.

16Sendilile ndada ndambatsha;

ke wona amehlo am ade af' amnyama.

17Kambe ke phofu mna andinabundlongo-ndlongo,

nomthandazo wam kuThixo awunakumbi.

18“Yini na, mhlaba!

Sukulingcwab' igazi lam!

Isikhalo sam masivakale!

19Kaloku nangoku ingqina lam lisemazulwini;

ewe, ukho ongakum ondithethelelayo kweliphezulu.

20Sendiyintlekisa nakwizihlobo zam;

ke iinyembezi zam ndiziphalaza phambi koThixo.

21Akwaba ebenokulamla phakathi komntu noThixo

njengoko ebakho umlamli phakathi komntu nomhlobo wakhe!

22Kuba kaloku akuseminyaka mingaphi ndithathe uhambo olungabuyiyo.”