IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

131“Hayi kaloku, zonke ezi zinto sendikhe ndazibona

ngala wam amehlo;

ewe, ndizivile ngezi zam iindlebe, ndaye ke ndiziqonda.

2Zonke ezi zinto nizaziyo nam ndiyazazi;

anindidlule nganto.

3Kambe ke mna okunokwam ndifuna ukuthetha noSomandla,

ndiwaneke ndiwuxoxe naye lo mcimbi.

4Ke nina nilibele kukugquma inyaniso ngobuxoki;

nifana nqwa neqithilili logqirha ongenakunyanga mntu.

5Akwaba beningathi cwaka;

oko kuthula kwenu bekungaba bobona bulumko benu.

6Khaniphulaphule xa ndixoxayo,

nive ukuzithethelela kwam.

7Nicinga ukuba ningakuThixo, nide nikhuthaze intswela-bulungisa nje?

Nithi ninceda yena ngale nkohliso?

8Ngaba nizama ukuthatha icala ngenxa yakhe?

Nifuna ukuthethela uThixo?

9Nithi kunganjani xa anokuthi anigoca-goce?

Mhlawumbi naye nithi ningamkhohlisa ngale ndlela nibakhohlisa ngayo abantu?

10Inene, uya kunohlwaya,

ukuba nenza isheyi ngokufihlakeleyo.

11Ewe, ubungangamsha bakhe buya kunirhwaqelisa,

nonganyelwe kukunkwantya.

12Kaloku ezi zangotshe zenu zifana nelahle elinothuthu;

zaye ke nezi ngxoxo zenu ziya kusumka ngathi ludongwe.”

UYobi: Mandiyandlale kuThixo imeko yam

13“Sukan' apha! Khanindiyeke ndithethe utyhatyhiwe,

yehl' ehlayo!

14Ngoku ndiza kuzibeka esichengeni,

ubomi bam bube semngciphekweni.

15Noba selengade andigwinte andikhathali;

kodwa ukuxoxa oku ke kona ndiza kuxoxa,

ndiyandlale kuThixo imeko yam!

16Mhlawumbi le nto yeyona ingandisindisayo,

kuba ke akukho saphula-mthetho singade sibe nokujongana naye.

17Khanibaz' iindlebe nindiphulaphule,

niyiqwalasele ingcaciso yam.

18Hayi ke, ngoku sendiqule ndaligangatha;

futhi ndiza kuyibeka imeko yam, ndixoxe ndiphume phambili.

19Ngaba ukhona na ongabambana nam?

Kuba xa kunjalo ndothi cwaka ndife.

20“Masivumelane ngezi zinto zimbini, Thixo,

ukuze ndingabi sazama kuzifihla kuwe.

21Sirhoxise kum isandla sakho, sahlukane nam;

mandingabi sahlala ndirhwaqele ndisoyika wena.

22Uze uthethe, ndiya kukuphendula;

okanye kuya kuthetha mna, ke wena uze undiphendule.

23Bungakanani na ubugwenxa bam nesono sam?

Ndazise ubutyala nokona kwam.

24Ngani ukuba undifulathele,

undithathe njengotshaba?

25Ngoku sowusukelisana negqabi eliphephethekayo?

Uhlasela inkintshi-nkintshi yomququ?

26Kaloku undimangalela ngezityholo ezinzima;

ude undityabeke ngobutyala bam basebuntwaneni.

27Iinyawo zam uzikhonkxa ngezikhuni;

uyazigqala zonke iindlela zam,

uzicandele umda iintende zeenyawo zam.

28Ngenxa yoko ndivuthuluka njengevithi;

sendifana nempahla edliwe ngamanundu.”

14

UYobi: Mifutshane imihla yomntu, izele ziinkathazo

141“Hayi kambe umntu, intw' ezelwe ngumfazi!

Mifutshane imihla yakhe; izele ziinkathazo.

2Uvela njengentyatyambo, akhawuleze abune;

uthi tshe oku kwesithunzi, aphel' emehlweni.

3Uthi onjalo ke ungamgqala,

ude ume naye enkundleni umgwebe?

4Ngaba ukhona na ongakhupha into ehlambulukileyo kwengahlambulukanga?

Unotshe, akukho namnye!

5Kaloku imihla yakhe seyimisiwe,

nenani leenyanga zakhe liyaziwa nguwe;

kananjalo ke ummisele umda angenakuwutsiba.

6Somyeka, ungabi samjonga,

akhe aphumle njengomqeshwa ogqibe umsebenzi wemini.

7“Umthi xa ugawuliwe lisekhona ithemba ngawo;

awunakufa kuphele, usenokubuya uhlume amagqabi.

8Noba ingakhula ibe ndala ingcambu yawo emhlabeni

nesiphunzi sawo sife apho simile khona,

9uthi nje ukuba ukhe wasezela ukunyepha kwamanzi,

utsho uhlume, uvelise amasebe njengegatyana lomthi.

10Ukanti ke yena umntu uyafa, iphel' intw' ibithethwa.

Ewe, uyafa aphel' emehlweni.

11Njengokuba amanzi echibi ephela, namanzi omlambo esitsha ome;

12nomntu ke unjalo, ulala phantsi angabuyi avuke.

Ibe ke soze aphinde avuke,

okanye ashukunyiswe kobo buthongo bakhe,

ade amazulu angabi sabikho.

13“Akwaba ubungandifihla kwelo labafileyo

ide ithothe ingqumbo yakho,

uze ke undimisele ixesha oya kundikhumbula ngalo.

14Ukuba ngaba ke umntu ufile, angabuya aphile?

Xa kunjalo ngendilinda yonke imihla yokubulaleka kwam,

lide lifike ixesha lokukhululeka kwam.

15Ngewundibiza, ndisabele ke mna,

kuba wena ukulangazelela ukubona umsebenzi wezandla zakho.

16Ngewuzibala izinyathelo zam,

ungaziqwalaseli noko iziphoso zam.

17Zonke izikreqo zam ziya kuvalelwa engxoweni,

ubugqume ubugwenxa bam.

18-19Kodwa wena uyalitshitshisa ithemba lomntu,

oku kweentaba ezidilikayo zivuthuluke,

oku kwamawa asunduziweyo angabi sabakho,

nditsho oku kwamanzi awadlayo amatye,

okwezandyondyo zemvula eziwukhukulisayo umhlaba.

20Umntu umvikiva kube kanye, angabi sabikho;

uguqula ubuso bakhe, umgxothe.

21Oonyana bakhe noba sebewongekile, akaqondi yena;

ukanti akaboni naxa sebehlazeka.

22Kaloku into emdlayo yintlungu yesiqu sakhe,

abe ezililela yena buqu.”

15

UElifazi: Kutheni ukuba uvukelane noThixo?

151Ke uElifazi waseTeman waphendula wathi:

2“Uthi isilumko singaze sitsho ngembudede enje?

Singathi kanti sihlalele ukubhodla umoya wasempuma?

3Wawusibona phi isilumko esibhibhidla kanje xa sixoxayo,

esisuka sizithethelele ngamazwi ayimfeketho njengawe lo?

4Wena ngoku uyakuphuthisa ukuthobela uThixo;

ngale ndlela yakho akukho bani ongaphinda anxulumane noThixo.

5Ukuthetha kwakho sekulawulwa bubugwenxa;

ulwimi lwakho luvuza amaqhinga.

6Wena awugwetywa nandim, koko ngumlomo wakho,

ngamazwi akho kanye akugwebayo.

7“Nguwe na umntu wokuqala ukuzalwa?

Ngaba wavela kungekabikho neentaba ezi?

8Ngaba wawukho kwigqugula likaThixo?

Ngani ke ukuba ububange kangaka ubulumko?

9Zinto zini ezi zaziwa nguwe wedwa singazaziyo thina?

Ngaba kukho izinto eziyintsonkotha ezicace kuwe wedwa?

10Thina sineengwevu namadoda amakhulu,

amadala nditsho nakuyihlo.

11Kutheni ukuba unganeli yintuthuzelo kaThixo,

okanye ngala mazwi sikubongoza ngawo?

12Yintoni le ikulahlekisa kangaka?

Atshawuziswa yintoni amehlo akho?

13Kutheni ukuba uvukelane noThixo,

ude uthethe amazwi anje?

14“Nguwuphi umntu ongade abe nyulu,

ingubani kwabazelweyo ngabafazi ongafumaneka engenatyala?

15Khumbula kaloku ukuba uThixo akathembanga nditsho neengcwele zakhe zasezulwini;

ewe, nezulu ngokwalo alikho nyulu emehlweni akhe.

16Ubeka phi ke yena umntu eyinto elisikizi ephuthileyo nje?

Kuxa engubani esela uluchwe lobubi nje oku kwamanzi?

17“Khawuphulaphule ndikhe ndikuxelele,

ndikwazise izinto endizibonileyo.

18Nditsho ezo zaxelwayo zizilumko

njengoko zona zingafihlelwanga ngamanyange.

19Kaloku wona eli lizwe alinikwa laba lelawo odwa

kungekho maveza-ndlebe.

20Isikhohlakali sihlala sibhinyalaza singcungcutheka yonke imihla yaso;

ewe, bunjalo ke bonke ubomi bomntu ongqwabalala!

21Kaloku sisoloko sisothuswa yingxolo esezindlebeni zaso;

size sihlaselwe xa sizicingela ukuba sikhuselekile.

22Asinathemba lakuphuncula ebumnyameni

kuba sihleli silindelwe likrele.

23Kaloku lo mntu usesichengeni sokuba kukutya kwamaxhalanga;

uqonda kakuhle ukuba yintshabalalo ngaphambili.

24Usuka onganyelwe yinkxwaleko nomva-ndedwa,

kanye oku kokumkani esiya kuhlasela.

25Kaloku yena usolulele kuThixo isandla sakhe,

wazenza igorha kuSomandla,

26emhlasela engakhathalele,

ephethe elo khaka lakhe elingqingqwa.

27“Noxa ubuso bakhe bugutyungelwe ngamanqatha,

nemihlubulo yakhe ivuthelene kukutyeba,

28izixeko zakhe ziya kuba ngamanxuwa;

indlu yakhe ilil' ibhungane;

ngokukhawuleza iza kuba ngamabhodlo nje.

29Ewe, uya kuphelelwa kukuba sisityebi, ize nendyebo yakhe ibhange,

nditsho nenzuzo yakhe ingabi sabakho kulo lonke ilizwe.

30Akayi kubuphepha ubumnyama bokufa.

Ihlumelo lakhe liya kurhawulwa lilangatye,

amazwi akhe aphephetheke nomoya.

31Makangazikhohlisi aqamele ngamampunge,

kuba inzuzo yakhe iya kuba lilize.

32Uya kutshazwa phambi kwexesha,

amagqabi angaze abe luhlaza.

33Uya kufana nomdiliya ovuthuluke iziqhamo ziseluhlaza,

nqwa nomnquma ovuthuluke iintyatyambo.

34Lonke elo qela labangamnquliyo uThixo aliyi kuba nanto,

nemizi yabo eyakhiwe ngezinyobo iya kuvuthululwa ngumlilo.

35Kaloku bakhawula ububi, bazale uqhushululu,

inzala yabo ibe yinkohliso.”