IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

UYobi: Ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

121Ke uYobi waphendula wathi:

2“Inene, ningabona bantu;

ibe ke nobulumko buya kufa nani!

3Kambe ke nam ndinengqondo njengani;

anindidluli nganto.

Kakade ke nithi ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

4“Mna ndiyakhala kuThixo, aze andiphendule;

kodwa ngoku sendiyintlekisa nakwizihlobo zam –

ewe, ilungisa lomfo ongenabala,

kambe ke namhlanje ndisisigculelo!

5Oseshweni uyadelwa ngabathe zava;

ogxadazelayo uyakhatywa!

6Kukho ulonwabo ezindlwini zezikrelemnqa;

abamqumbisayo uThixo bakhuselekile;

nditsho abo bacingayo ukuba uThixo usezandleni zabo.

7“Kodwa ke khanibuze nakwiinyamakazi, ziya kunifundisa;

nibuze nasezintakeni, zinixelele.

8Khaningqawe ulwazi nakwizilo zomhlaba, ziya kuninika;

ninkinkqe ukuqonda nasezintlanzini elwandle, ziya kuniphokozela.

9Phakathi kwazo akukho ungaqondiyo ukuba le nto yenziwe *nguNdikhoyo.

10Kaloku zonke izinto eziphilayo zisesandleni sakhe,

nobomi boluntu lonke buxhomekeke kuye.

11Kaloku kwanjengokuba umlomo usiva ubunjani bokutya,

nendlebe ke iyawaphicotha amazwi.

12Ubulumko buyafumaneka kwiingwevu;

ke bona ubudala buza namava.

13“Kanti ke yena uThixo unobulumko namandla,

amacebo nengqiqo.

14Into ayiqhaqhileyo akukho mntu unokubuya ayakhe;

ngokunjalo nomntu amvaleleyo akukho ungamvulelayo.

15UThixo akuwavalela amanzi kuyabalela;

kanti ke akuwavulela kutsho kube ziimpuphuma.

16Ukomelela noloyiso lolwakhe,

kanti ke nabakhohlisi ngokunjalo nabakhohliswa basesandleni sakhe.

17Yena amaphakathi uwatsho ancitheke,

nabagwebi abatsho babe ziimpanga-mpanga.

18Uyawakhulula amakhamandela aqhotyoshwe ngookumkani,

aze bona ngokwabo abanxibise umbhinqo wamabanjwa.

19Ababingeleli ubatsho baphoxeke,

aze wona amakhwahla awakhiqe.

20Amaciko athenjiweyo uwatsho abhibhidle;

aze ayiphuthise nengqiqo yamadoda amakhulu.

21Amatshawe uwahlaza ngendelelo;

ke zona iingwanyalala uzihlutha izixhobo.

22Utyhila izinto ezifihlakele ezinzulwini zobumnyama,

nobona bumbonde-mbonde abujike bube kukukhanya.

23Uyazikhulisa izizwe, abuye azivuthulule;

azithi jize ngobungangalala, abuye aziyekele zithinjwe.

24Iinkokheli zezizwe uzitsho zibe zizithwanga-thwanga,

zifathule zibhadula enkangala.

25Ngoko ke ziphutha-phutha ebumnyameni, kungekho kukhanya;

zigxadazele njengamanxila.”