IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

UZofare: Yolulela izandla kuThixo

111Ke uZofare waseNama waphendula wathi:

2“Uthi kungathi cwaka, ingaphendulwa le nyambalala yamazwi akho?

Ucinga ukuba ukulavuza okunje kungamthethelela umntu?

3Uthi oku kubhobhoza kwakho kuya kusenza sithi cwaka?

Uthi wena ngoku uphoxisa thina masikuyeke singakuphoxi?

4Andithi na kaloku wena uthi imfundiso yakho imsulwa,

nawe ngokwakho awunabala phambi koThixo?

5Awu, akwaba uThixo ebengadandulukayo athethe nawe,

6akhe akubonise iingontsi-ngontsi zobulumko!

Kuba kambe kunzulu ukwazi kwakhe!

Yiqonde into yokuba esi sohlwayo akunike sona uThixo

siyalaba-laba kubutyala bakho.

7“Uthi ungahle uziqonde iingontsi-ngontsi zobunzulu bukaThixo,

ngokunjalo nobungakanani bamandla kaSomandla?

8Hayi bo, úngaphaya kwakho, namazulu uwakrobele!

Ewe, yena ubona nelabafileyo, ube ke wena awazi nto!

9UThixo ulivelele ihlabathi,

kanti ke ulukrobele nolwandle!

10Ukuba ke usuka akubambe edlula,

aze akuse ematyaleni,

ngubani ongamnqandayo?

11Kaloku yena uyabazi oongantweni;

ke, xa ebona ububi ùthi makangenzi nto?

12Ke zona iziyatha zoza zibe nengqondo

mhla iqwarha lazala umntu!

13“Ukuba uthe wayisebenzisa ingqondo yakho,

unganako ukolulela izandla kuThixo.

14Ukuba uphethe ububi yahlukana nabo,

nezinto zenkohlakalo mazingafumaneki nasemzini wakho.

15Ukuba unokwenjenjalo ke unganako ukuma ungenaxhala nganto,

ume ngxishi ungenadyudyu.

16Ngako ke ungatsho uyilibale yonke le mbandezelo;

ewe, ilibaleke njengeempuphuma zomlambo oseluwuthile.

17Ke bona ubomi bakho buya kutsho buqaqambe ngathi kusemin' emaqanda.

Le meko yakho yokubandezeleka ijike ibe yeginyis' amathe, oku komsobomvu.

18Uya kutsho uzithembe, kuba kaloku nekamva liqaqambile.

Ngenene uya kuhlala ukhuselekile ungenaxhala.

19Uya kuthi zava ungenadyudyu,

bathi nabaninzi bacele uncedo kuwe.

20Ke zona izikhohlakali ziya kucinywa amehlo,

abe ke namathuba okuphuncula engasekho,

kuphela kwanto iseleyo kukuqhawuka.”

12

UYobi: Ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

121Ke uYobi waphendula wathi:

2“Inene, ningabona bantu;

ibe ke nobulumko buya kufa nani!

3Kambe ke nam ndinengqondo njengani;

anindidluli nganto.

Kakade ke nithi ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

4“Mna ndiyakhala kuThixo, aze andiphendule;

kodwa ngoku sendiyintlekisa nakwizihlobo zam –

ewe, ilungisa lomfo ongenabala,

kambe ke namhlanje ndisisigculelo!

5Oseshweni uyadelwa ngabathe zava;

ogxadazelayo uyakhatywa!

6Kukho ulonwabo ezindlwini zezikrelemnqa;

abamqumbisayo uThixo bakhuselekile;

nditsho abo bacingayo ukuba uThixo usezandleni zabo.

7“Kodwa ke khanibuze nakwiinyamakazi, ziya kunifundisa;

nibuze nasezintakeni, zinixelele.

8Khaningqawe ulwazi nakwizilo zomhlaba, ziya kuninika;

ninkinkqe ukuqonda nasezintlanzini elwandle, ziya kuniphokozela.

9Phakathi kwazo akukho ungaqondiyo ukuba le nto yenziwe *nguNdikhoyo.

10Kaloku zonke izinto eziphilayo zisesandleni sakhe,

nobomi boluntu lonke buxhomekeke kuye.

11Kaloku kwanjengokuba umlomo usiva ubunjani bokutya,

nendlebe ke iyawaphicotha amazwi.

12Ubulumko buyafumaneka kwiingwevu;

ke bona ubudala buza namava.

13“Kanti ke yena uThixo unobulumko namandla,

amacebo nengqiqo.

14Into ayiqhaqhileyo akukho mntu unokubuya ayakhe;

ngokunjalo nomntu amvaleleyo akukho ungamvulelayo.

15UThixo akuwavalela amanzi kuyabalela;

kanti ke akuwavulela kutsho kube ziimpuphuma.

16Ukomelela noloyiso lolwakhe,

kanti ke nabakhohlisi ngokunjalo nabakhohliswa basesandleni sakhe.

17Yena amaphakathi uwatsho ancitheke,

nabagwebi abatsho babe ziimpanga-mpanga.

18Uyawakhulula amakhamandela aqhotyoshwe ngookumkani,

aze bona ngokwabo abanxibise umbhinqo wamabanjwa.

19Ababingeleli ubatsho baphoxeke,

aze wona amakhwahla awakhiqe.

20Amaciko athenjiweyo uwatsho abhibhidle;

aze ayiphuthise nengqiqo yamadoda amakhulu.

21Amatshawe uwahlaza ngendelelo;

ke zona iingwanyalala uzihlutha izixhobo.

22Utyhila izinto ezifihlakele ezinzulwini zobumnyama,

nobona bumbonde-mbonde abujike bube kukukhanya.

23Uyazikhulisa izizwe, abuye azivuthulule;

azithi jize ngobungangalala, abuye aziyekele zithinjwe.

24Iinkokheli zezizwe uzitsho zibe zizithwanga-thwanga,

zifathule zibhadula enkangala.

25Ngoko ke ziphutha-phutha ebumnyameni, kungekho kukhanya;

zigxadazele njengamanxila.”

13

131“Hayi kaloku, zonke ezi zinto sendikhe ndazibona

ngala wam amehlo;

ewe, ndizivile ngezi zam iindlebe, ndaye ke ndiziqonda.

2Zonke ezi zinto nizaziyo nam ndiyazazi;

anindidlule nganto.

3Kambe ke mna okunokwam ndifuna ukuthetha noSomandla,

ndiwaneke ndiwuxoxe naye lo mcimbi.

4Ke nina nilibele kukugquma inyaniso ngobuxoki;

nifana nqwa neqithilili logqirha ongenakunyanga mntu.

5Akwaba beningathi cwaka;

oko kuthula kwenu bekungaba bobona bulumko benu.

6Khaniphulaphule xa ndixoxayo,

nive ukuzithethelela kwam.

7Nicinga ukuba ningakuThixo, nide nikhuthaze intswela-bulungisa nje?

Nithi ninceda yena ngale nkohliso?

8Ngaba nizama ukuthatha icala ngenxa yakhe?

Nifuna ukuthethela uThixo?

9Nithi kunganjani xa anokuthi anigoca-goce?

Mhlawumbi naye nithi ningamkhohlisa ngale ndlela nibakhohlisa ngayo abantu?

10Inene, uya kunohlwaya,

ukuba nenza isheyi ngokufihlakeleyo.

11Ewe, ubungangamsha bakhe buya kunirhwaqelisa,

nonganyelwe kukunkwantya.

12Kaloku ezi zangotshe zenu zifana nelahle elinothuthu;

zaye ke nezi ngxoxo zenu ziya kusumka ngathi ludongwe.”

UYobi: Mandiyandlale kuThixo imeko yam

13“Sukan' apha! Khanindiyeke ndithethe utyhatyhiwe,

yehl' ehlayo!

14Ngoku ndiza kuzibeka esichengeni,

ubomi bam bube semngciphekweni.

15Noba selengade andigwinte andikhathali;

kodwa ukuxoxa oku ke kona ndiza kuxoxa,

ndiyandlale kuThixo imeko yam!

16Mhlawumbi le nto yeyona ingandisindisayo,

kuba ke akukho saphula-mthetho singade sibe nokujongana naye.

17Khanibaz' iindlebe nindiphulaphule,

niyiqwalasele ingcaciso yam.

18Hayi ke, ngoku sendiqule ndaligangatha;

futhi ndiza kuyibeka imeko yam, ndixoxe ndiphume phambili.

19Ngaba ukhona na ongabambana nam?

Kuba xa kunjalo ndothi cwaka ndife.

20“Masivumelane ngezi zinto zimbini, Thixo,

ukuze ndingabi sazama kuzifihla kuwe.

21Sirhoxise kum isandla sakho, sahlukane nam;

mandingabi sahlala ndirhwaqele ndisoyika wena.

22Uze uthethe, ndiya kukuphendula;

okanye kuya kuthetha mna, ke wena uze undiphendule.

23Bungakanani na ubugwenxa bam nesono sam?

Ndazise ubutyala nokona kwam.

24Ngani ukuba undifulathele,

undithathe njengotshaba?

25Ngoku sowusukelisana negqabi eliphephethekayo?

Uhlasela inkintshi-nkintshi yomququ?

26Kaloku undimangalela ngezityholo ezinzima;

ude undityabeke ngobutyala bam basebuntwaneni.

27Iinyawo zam uzikhonkxa ngezikhuni;

uyazigqala zonke iindlela zam,

uzicandele umda iintende zeenyawo zam.

28Ngenxa yoko ndivuthuluka njengevithi;

sendifana nempahla edliwe ngamanundu.”