IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

UYobi: Khawundiyeke ndiphumle

101“Kwowu, ndidikiwe bobu bomi!

Ngoko ke ndosuka ndithethe utyhatyhiwe,

isikhalo sam ndisitsho ndibindekile!

2Ewe, ndiya kuthetha naye ndithi:

‘Ngani ukuba undigwebe, Thixo?

Hayi kaloku, ndazise ityala kuqala.

3Ikunceda ntoni wena ingcinezelo enje,

ukutshabalalisa umsebenzi wezandla zakho,

uze uthelele amacebo ezikhohlakali?

4Ngaba amehlo akho afana nawabantu na?

Ngaba nawe ubona njengomntu?

5Ngaba imihla yakho ifana neyomntu?

Ngaba iminyaka yakho ifana neyakhe na?

6Ngani ke ukuba ugqogqe iziphoso zam,

uzingelane nesono sam?

7Kaloku uyazi ukuba andinatyala,

ibe ke futhi uyazi ukuba akekho ongandihlangulayo esandleni sakho.

8“ ‘Ndenziwa nguwe nje, ndabunjwa zizandla zakho,

ngaba ngoku uza kujika unditshabalalise?

9Khumbula kaloku ukuba wandibumba njengodongwe!

Ngaba ke ngoku uza kundivuthulula ndibe luthuli?

10Andithi na kaloku wandithulula njengobisi,

ndaza ke ndakhanywa njengengqaka?

11Kaloku wandibumba ngamathambo nemisipha,

wandinxibisa inyama, wandambathisa ufele.

12Wandinika ubomi, wandambesa ngezibele;

undinonophele ke wandixhasa.

13“ ‘Kambe ke zonke ezi zinto undifihlele,

kuba le ibiyinjongo yakho kakade.

14Kaloku wena ube ugade ukuba ndone

ukuze undigwebe ngenxa yesono sam.

15Ukuba ke ndisisikhohlakali kunyembelekile kum!

Kambe ke noba ndililungisa andinaqhayiya,

kuba ndibandezelekile, ndambethwe lihlazo.

16Noba ndingade ndiqholose wena ungandizingela njengengonyama,

uphinde wenze kum ngokwaloo mandla akho amangalisayo.

17Usoloko unamangqina andintywiliselayo,

ibe ke nengqumbo yakho iyakhula ngakum,

kuba uyaphindelela ukundihlasela.

18“ ‘Kwakutheni ukuze undiyeke ndizalwe?

Awu! Akwaba ndandife ndingekalanywa naliliso eli!

19Ngoku ngendifana nongazange abekho,

kuba ngendavela nje ndasiwa engcwabeni.

20Ewe, bufutshane kambe ubomi bam!

Hayi khona, khawundiyeke ndikhe ndiphumle kancinane!

21Kaloku ngoku ndiyahamba,

ibe ke soze ndibuye;

ndiya kwilizwe lethunzi nobumnyama.

22Ewe, ndiya kwilizwe lobumnyama namathunzi,

nelesithokothoko sobumnyama,

apho ukukhanya kufana nobumnyama.’ ”

11

UZofare: Yolulela izandla kuThixo

111Ke uZofare waseNama waphendula wathi:

2“Uthi kungathi cwaka, ingaphendulwa le nyambalala yamazwi akho?

Ucinga ukuba ukulavuza okunje kungamthethelela umntu?

3Uthi oku kubhobhoza kwakho kuya kusenza sithi cwaka?

Uthi wena ngoku uphoxisa thina masikuyeke singakuphoxi?

4Andithi na kaloku wena uthi imfundiso yakho imsulwa,

nawe ngokwakho awunabala phambi koThixo?

5Awu, akwaba uThixo ebengadandulukayo athethe nawe,

6akhe akubonise iingontsi-ngontsi zobulumko!

Kuba kambe kunzulu ukwazi kwakhe!

Yiqonde into yokuba esi sohlwayo akunike sona uThixo

siyalaba-laba kubutyala bakho.

7“Uthi ungahle uziqonde iingontsi-ngontsi zobunzulu bukaThixo,

ngokunjalo nobungakanani bamandla kaSomandla?

8Hayi bo, úngaphaya kwakho, namazulu uwakrobele!

Ewe, yena ubona nelabafileyo, ube ke wena awazi nto!

9UThixo ulivelele ihlabathi,

kanti ke ulukrobele nolwandle!

10Ukuba ke usuka akubambe edlula,

aze akuse ematyaleni,

ngubani ongamnqandayo?

11Kaloku yena uyabazi oongantweni;

ke, xa ebona ububi ùthi makangenzi nto?

12Ke zona iziyatha zoza zibe nengqondo

mhla iqwarha lazala umntu!

13“Ukuba uthe wayisebenzisa ingqondo yakho,

unganako ukolulela izandla kuThixo.

14Ukuba uphethe ububi yahlukana nabo,

nezinto zenkohlakalo mazingafumaneki nasemzini wakho.

15Ukuba unokwenjenjalo ke unganako ukuma ungenaxhala nganto,

ume ngxishi ungenadyudyu.

16Ngako ke ungatsho uyilibale yonke le mbandezelo;

ewe, ilibaleke njengeempuphuma zomlambo oseluwuthile.

17Ke bona ubomi bakho buya kutsho buqaqambe ngathi kusemin' emaqanda.

Le meko yakho yokubandezeleka ijike ibe yeginyis' amathe, oku komsobomvu.

18Uya kutsho uzithembe, kuba kaloku nekamva liqaqambile.

Ngenene uya kuhlala ukhuselekile ungenaxhala.

19Uya kuthi zava ungenadyudyu,

bathi nabaninzi bacele uncedo kuwe.

20Ke zona izikhohlakali ziya kucinywa amehlo,

abe ke namathuba okuphuncula engasekho,

kuphela kwanto iseleyo kukuqhawuka.”

12

UYobi: Ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

121Ke uYobi waphendula wathi:

2“Inene, ningabona bantu;

ibe ke nobulumko buya kufa nani!

3Kambe ke nam ndinengqondo njengani;

anindidluli nganto.

Kakade ke nithi ngubani ongàzaziyo ezi zinto?

4“Mna ndiyakhala kuThixo, aze andiphendule;

kodwa ngoku sendiyintlekisa nakwizihlobo zam –

ewe, ilungisa lomfo ongenabala,

kambe ke namhlanje ndisisigculelo!

5Oseshweni uyadelwa ngabathe zava;

ogxadazelayo uyakhatywa!

6Kukho ulonwabo ezindlwini zezikrelemnqa;

abamqumbisayo uThixo bakhuselekile;

nditsho abo bacingayo ukuba uThixo usezandleni zabo.

7“Kodwa ke khanibuze nakwiinyamakazi, ziya kunifundisa;

nibuze nasezintakeni, zinixelele.

8Khaningqawe ulwazi nakwizilo zomhlaba, ziya kuninika;

ninkinkqe ukuqonda nasezintlanzini elwandle, ziya kuniphokozela.

9Phakathi kwazo akukho ungaqondiyo ukuba le nto yenziwe *nguNdikhoyo.

10Kaloku zonke izinto eziphilayo zisesandleni sakhe,

nobomi boluntu lonke buxhomekeke kuye.

11Kaloku kwanjengokuba umlomo usiva ubunjani bokutya,

nendlebe ke iyawaphicotha amazwi.

12Ubulumko buyafumaneka kwiingwevu;

ke bona ubudala buza namava.

13“Kanti ke yena uThixo unobulumko namandla,

amacebo nengqiqo.

14Into ayiqhaqhileyo akukho mntu unokubuya ayakhe;

ngokunjalo nomntu amvaleleyo akukho ungamvulelayo.

15UThixo akuwavalela amanzi kuyabalela;

kanti ke akuwavulela kutsho kube ziimpuphuma.

16Ukomelela noloyiso lolwakhe,

kanti ke nabakhohlisi ngokunjalo nabakhohliswa basesandleni sakhe.

17Yena amaphakathi uwatsho ancitheke,

nabagwebi abatsho babe ziimpanga-mpanga.

18Uyawakhulula amakhamandela aqhotyoshwe ngookumkani,

aze bona ngokwabo abanxibise umbhinqo wamabanjwa.

19Ababingeleli ubatsho baphoxeke,

aze wona amakhwahla awakhiqe.

20Amaciko athenjiweyo uwatsho abhibhidle;

aze ayiphuthise nengqiqo yamadoda amakhulu.

21Amatshawe uwahlaza ngendelelo;

ke zona iingwanyalala uzihlutha izixhobo.

22Utyhila izinto ezifihlakele ezinzulwini zobumnyama,

nobona bumbonde-mbonde abujike bube kukukhanya.

23Uyazikhulisa izizwe, abuye azivuthulule;

azithi jize ngobungangalala, abuye aziyekele zithinjwe.

24Iinkokheli zezizwe uzitsho zibe zizithwanga-thwanga,

zifathule zibhadula enkangala.

25Ngoko ke ziphutha-phutha ebumnyameni, kungekho kukhanya;

zigxadazele njengamanxila.”