IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

UZofare: Yolulela izandla kuThixo

111Ke uZofare waseNama waphendula wathi:

2“Uthi kungathi cwaka, ingaphendulwa le nyambalala yamazwi akho?

Ucinga ukuba ukulavuza okunje kungamthethelela umntu?

3Uthi oku kubhobhoza kwakho kuya kusenza sithi cwaka?

Uthi wena ngoku uphoxisa thina masikuyeke singakuphoxi?

4Andithi na kaloku wena uthi imfundiso yakho imsulwa,

nawe ngokwakho awunabala phambi koThixo?

5Awu, akwaba uThixo ebengadandulukayo athethe nawe,

6akhe akubonise iingontsi-ngontsi zobulumko!

Kuba kambe kunzulu ukwazi kwakhe!

Yiqonde into yokuba esi sohlwayo akunike sona uThixo

siyalaba-laba kubutyala bakho.

7“Uthi ungahle uziqonde iingontsi-ngontsi zobunzulu bukaThixo,

ngokunjalo nobungakanani bamandla kaSomandla?

8Hayi bo, úngaphaya kwakho, namazulu uwakrobele!

Ewe, yena ubona nelabafileyo, ube ke wena awazi nto!

9UThixo ulivelele ihlabathi,

kanti ke ulukrobele nolwandle!

10Ukuba ke usuka akubambe edlula,

aze akuse ematyaleni,

ngubani ongamnqandayo?

11Kaloku yena uyabazi oongantweni;

ke, xa ebona ububi ùthi makangenzi nto?

12Ke zona iziyatha zoza zibe nengqondo

mhla iqwarha lazala umntu!

13“Ukuba uthe wayisebenzisa ingqondo yakho,

unganako ukolulela izandla kuThixo.

14Ukuba uphethe ububi yahlukana nabo,

nezinto zenkohlakalo mazingafumaneki nasemzini wakho.

15Ukuba unokwenjenjalo ke unganako ukuma ungenaxhala nganto,

ume ngxishi ungenadyudyu.

16Ngako ke ungatsho uyilibale yonke le mbandezelo;

ewe, ilibaleke njengeempuphuma zomlambo oseluwuthile.

17Ke bona ubomi bakho buya kutsho buqaqambe ngathi kusemin' emaqanda.

Le meko yakho yokubandezeleka ijike ibe yeginyis' amathe, oku komsobomvu.

18Uya kutsho uzithembe, kuba kaloku nekamva liqaqambile.

Ngenene uya kuhlala ukhuselekile ungenaxhala.

19Uya kuthi zava ungenadyudyu,

bathi nabaninzi bacele uncedo kuwe.

20Ke zona izikhohlakali ziya kucinywa amehlo,

abe ke namathuba okuphuncula engasekho,

kuphela kwanto iseleyo kukuqhawuka.”