IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

81Nanku umlomo kaNdikhoyo: “Ngelo xesha amathambo ookumkani bakwaJuda, naweendwalutho zalapho, awababingeleli kunye nabashumayeli kwakunye nabemi baseJerusalem, aya kukhutshwa emangcwabeni. 2Aya kubhencwa elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini ababezithanda bezikhonza, bekhokelwa zizo, bebuzisa kuzo, benqula zona. Aya kuthi saa phezu komhlaba oku kwamalongwe, angafihlwa bani. 3Amasalela olu hlanga lukhohlakeleyo, endiya kuwathi saa elizweni, aya kukhetha ukufa endaweni yokudla ubomi kwezo ndawo akuzo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo uSomandla-onke.

Isono nesohlwayo

4“Yithi kubo: Utsho *uNdikhoyo ukuthi: Xa umntu ewile, kanene akabuyi avuke na? Xa ebephambukile, akabuyi ayilande indlela? 5Ke, ngabantu abatheni bona aba baseJerusalem bathe rhoqo ukukreqa kum? Ngabatheni aba banamathele kumampunge, besala ukubuyela kum? 6Ndikhe ndabaz' iindlebe, kodwa akwabakho uthetha nto ifanelekileyo, akwabakho namnye uyidaneleyo inkohlakalo yakhe, akwabakho bani uzohlwayayo athi: ‘Bendiyenzela ntoni le nto?’ Ulowo nalowo uhamba ngayibonayo, axel' ihashe lityhudisela edabini. 7Nditsho nengwamza le ibhabh' emafini iyalazi ixesha lokujika. Iinkonjane, amahlankomo, nkqu nendwe le, iyalazi ixesha lokufuduka, kodwa bona abantu bam abazani nezithethe zam.

8“Ningatsho njani ukuthi: ‘Sihlakaniphile; siyawazi umthetho kaNdikhoyo;’ ukanti inyaniso yawo seyigqwethiwe ngababhali-mthetho! 9Izilumko zenu zihlazekile, zibhidekile, kuba zibhaqiwe. Kaloku ilizwi lam zilibukule nje, zinabulumko buvela phi? 10Ngoko ke abafazi babo ndiza kubanikela kwamanye amadoda, ngokunjalo nemihlaba yabo ndiyinikele kwabanye abantu. Kaloku xa bebonke aba bantu, kususela koyena uphantsi kuse kophezulu, basemva kwenzuzo. Abashumayeli nababingeleli bangamamenemene athanda inzuzo ngondlela-mnyama. 11Amanxeba abantu bam baba bangawanyanga ngokuthi: ‘Ngxe, ngxe; akukho ngozi!’ Ukanti alixolanga.Hez 13:10 12Zizinto ezingenazo neentloni! Naxa zenze amanyundululu azibi nalo nonyungu olu. Ngoko ke baza kuwa nabawileyo, bakhubeke mhla ndibohlwayayo.” Utsho uNdikhoyo.Jer 6:12-15

13“Ndiya kubaqokelela abantu bam, ndixele umlimi ovunayo.” Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo. “Boba njengomdiliya ongenaziqhamo, nomthi ongenamakhiwane, oseluvuthuluke nkqu namagqabi la. Ewe, ndobanikezela kwabanye.”

14“Sisahlalele ntoni?” Kubuza abantu. “Masihlangane siye kufela kwizixeko ezinqatyisiweyo kube kanye. Kaloku uNdikhoyo uThixo wethu selesigwebele ukufa ngokusinika amanzi anetyhefu, kuba simonile. 15Besilindele inzolo, suka kwavela ububi; besijonge ukuphiliswa, nako kuvela unxunguphalo. 16Amahashe eentshaba avakala ebetha ithatha phaya kwaDan. Iinkunzi zamahashe abo zikhonya kushukume umhlaba. Bayeza beze kuwutshabalalisa lo mhlaba nento yonke ekuwo, nditsho isixeko ngasinye sinabemi baso.”

17“Ndiza kunithumela iinyoka ezinobuhlungu, amarhamba angenakwenziwa mbuna, anilume.”

UJeremiya ulilela amawabo

18Umva-ndedwa undongamele;

ibuhlungu intliziyo yam.

19Phulaphula! Ndiva isikhalo samawethu

sihlokoma kwelikude, sisithi:

“Ngaba uNdikhoyo sele wemka na eZiyon?

Ngaba usekho na apho uKumkani waseZiyon?”

Uthi *uNdikhoyo:

“Nina, nindiqumbiseleni ngokunqula izithixo,

niqubude kwizinto ezingento zasemzini?”

20Abantu bona bathi:

“Sekugqityiwe ukuvunwa,

nehlobo sele lidlule,

kodwa ke thina asikasindiswa.”

21Ngenxa yamanxeba amawethu nam ndiziva ndiyingxwelerha.

Ndizilile, ndimatshekile.

22Ngaba akusekho yeza na eGiliyadi?

Akusekho gqirha na khona?

Ngani banganyangwa nje abantu bakowethu?

9

91Akwaba intloko yam ibiliqula lamanzi,

namehlo am engumthombo weenyembezi,

bendiya kukhala imini nobusuku, ndililele amawethu abuleweyo.

2Akwaba bekukho indawo entlango yokulalisa abahambi,

ngendiwashiya amawethu, ndimke,

bengabakreqi nje, imbutho yabangathembekanga.

3“Iilwimi zabo zitsawula ubuxoki okwesaphetha.

Ilizwe longanyelwe bubumenemene;

ayikho intembeko.

Basuka bongeze ububi phezu kobubi.

Kodwa mna abandazi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

4“Balumkele kwa-abahlobo,

ungathembi nkqu nomntakwenu lo,

kuba bonke abantakwenu ngamamenemene,

abahlobo bayahleba xa bebonke.

5Ewe, abahlobo bayakhohlisana;

akukho uthetha inyaniso.

Baziqhelisa ukuthetha ubuxoki,

bawaqobe amandla abo ngokona.

6Inene, umi phakathi kwabantu abakhohlisayo;

ngenkohliso yabo abavumi ukundazi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

7Ke ngoko utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Ngenxa yale nto abantu bam ndiza kubahluza,

ndibavavanye.

Akukho ndlela yimbi ngenxa yesono sabo.

8Lutolo oluhlabaniselayo ulwimi lwabo;

luthetha inkohliso.

Bayamqhatha ummelwane ngeentetho zabo,

ukanti ezintliziyweni zabo bamcuphile.

9Mandingabohlwayi ke ngenxa yale nto?

Mandingaziphindezeli kubantu abanje?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

10Mna ndiza kugixa,

ndililele iintaba, ndizile,

kuba amadlelo atshile,

akusekho bani uhamba kuwo,

akusanxakami nankomo.

Iintaka zibalekile,

neenyamakazi zimkile.

11“IJerusalem ndiza kuyitsho ibe ngamabhodlo

nesikhundla soodyakalashe,

ndizitshabalalise iidolophu zakwaJuda,

kungahlali bani khona.”

Utsho uNdikhoyo.

12Sisiphi na isilumko esinokuyiqonda le nto? Ngubani oyixelelweyo nguNdikhoyo onokuyichazela abanye? Kungani ukuba lo mhlaba utshatyalaliswe, ube ngumqwebedu wentlango engenakuhanjwa bani?

13UNdikhoyo uthi: “Bawutyeshele umyalelo wam endabanika wona, àbalithobela ilizwi lam ukuze bahambe ngalo, 14koko basuka bona balandela iintliziyo zabo ezinenkani, balandela iindlela zooBhali abazifunda kooyise.” 15Ke ngoko utsho uSomandla-onke uNdikhoyo onguThixo kaSirayeli ukuthi: “Aba bantu ndiza kubanika ukutya okunedliso, ndibaseze amanzi anetyhefu. 16Ndiza kubathi saa phakathi kweentlanga abangazaziyo, ezingaziwayo nangooyise, ndibasukele ngekrele ndide ndibatshabalalise.”

Isililo eZiyon

17Utsho *uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi:

“Qiqani!

Memani abafazi bokuzila,

nditsho awona amacikokazi,

bahlabele iingoma zesililo.

18Mabakhawulezise batsho ngesililo,

side sintywizise iinyembezi,

de amehlo ethu aphalale zizo.

19Phulaphulani, isililo sivela eZiyon sisithi:

‘Awu! Safa saphela!

Hayi, ihlazo esikulo!

Salishiya ilizwe lakowethu;

izindlu zethu zidiliziwe.’ ”

20Bafazindini, liveni ilizwi likaNdikhoyo.

Wabekeleni iindlebe amazwi omlomo wakhe.

Fundisani iintombi zenu isimbonono;

fundisanani ingoma yesililo.

21Ukufa kuthubeleze ngeefestile

kwatsho phakathi ezindlwini ezinqatyisiweyo;

kubanqunqele phantsi abantwana besadlal' esitalatweni,

kwabachitha-chitha abafana ezimbuthweni.

22Kanti ngaphezu koko uNdikhoyo uthi mandithi:

“Izidumbu ziya kudunduluza emadlelweni okwamalongwe,

njengengqolowa esikwe yashiywa ngumvuni ingenabani wakuyiqokelela.”

23Uthi uNdikhoyo:

“Isilumko masingaqhayisi ngobulumko baso;

igorha malingaqhayisi ngobugorha balo;

nesihandiba masingazidli ngobutyebi baso.

24Ke lowo uqhayisayo makaqhayise ngokundazi nokundiqonda;1 Kor 1:31; 2 Kor 10:17

kuba mna ndinguNdikhoyo owenza izibele emhlabeni,

nokulungileyo, nobulungisa.

Nazo ke izinto ezindikholisayo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

25Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Niyabona, iyeza imihla endiya kubohlwaya ngayo kwanabo bolukileyo enyameni.Ngokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14 26Ndiza kuwohlwaya amaJiputa, namaJuda, namaEdom, nama-Amon, namaMowabhi, kwanâbo bangabemi basentlango abanwele zichetyiweyo ezintlafunweni.Aba bantu basentlango babezicheba iinwele zabo ezintlafunweni, behlonela uthixo wabo. Eli siko laliwe kumaSirayeli – Nqulo 19:27 Kaloku zonke ezi ntlanga enyanisweni azalukanga. Nkqu indlu kaSirayeli iyonke ayalukanga entliziyweni.”

10

UNdikhoyo nezithixo

101Libekeleni iindlebe ilizwi *likaNdikhoyo, nina bantu bakwaSirayeli. 2Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Musani ukulinganisa inkqubo yezinye iintlanga;

musani ukothuswa yimiqondiso esesibhakabhakeni,

naxa zona zisothuka iintlanga.

3Amasiko eentlanga angamampunge nje.

Bagawula umthi ehlathini,

ziwuqingqe ngesixholo iingcibi,

4uhonjiswe ngesiliva nangegolide,

ubethelelwe ngezikhonkwane ukuze ungagungqi.

5*Oothixo abanjalo bafana nonomgogwana

oxhonywe entsimini yentyabontyi:

abakwazi kuthetha,

bayathwalwa kuba abakwazi kuhamba.

Musani ukuboyika:

akukho nto imbi banganenza yona,

kungekho nanto banokunceda ngayo.”

6Ngubani onjengawe, Ndikhoyo?

Umkhulu wena;

igama lakho lithe ndii, lidume ngobungangamsha.

7Ngubani ongakuhloneliyo, wena Kumkani weentlanga?SiTyh 15:4

Ewe, ufanelwe yimbeko;

akakho onjengawe,

nditsho phakathi kwezilumko

naphakathi kwezizwe nookumkani bazo.

8Ziziyatha nezityhifili xa bebonke;

bangafundiswa ntoni ngoothixo abaqingqwe ngomthi?

9Baqingqwe ngesiliva yaseTashishe,

nangegolide evela eUfazi.

Okuxhonkxwe ziingcibi nabakhandi

kwambeswa ngeengubo ezibomvu nezimfusa ezalukwe ngamagcisa.

10Kodwa nguNdikhoyo onguThixo ngenene;

yena unguThixo ophilayo,

uKumkani oya kuhlala ehleli.

Akuqumba yena umhlaba uyankwantya;

izizwe azinakumelana nengqumbo yakhe.

( 11“Baxelele uthi: ‘Abo thixo bangalidalanga izulu nomhlaba, baza kubhanga emhlabeni naphantsi kwezulu.’ ”)

Ukubongwa kukaNdikhoyo

12Ke yena *uNdikhoyo ulidale ngamandla akhe ihlabathi,

walizinzisa ngobulumko ilizwe,

wasitwabulula ngengqondo isibhakabhaka.

13Uthi akuduma kuyaluzele amanzi asesibhakabhakeni,

kufunquke amafu emaphethelweni omhlaba.

Uthumela umbane kunye nemvula,

athulule umoya koovimba bakhe.

14Bonke ziziyatha ezingenalwazi.

Ababumbi *boothixo bayahlazeka ngezithixo zabo,

kuba oothixo abababumbayo bayinkohliso,

kuba abanawo umphefumlo.

15Zizinto ezingento,

izinto zokuphoxisa,

izinto eziya kubhanga ngemini yomgwebo.

16Akanjengabo yena uNxaxheba kaYakobi:

nguye owabumba iinto zonke.

AmaSirayeli ngabantu bakhe ncakasana.

USomandla-onke nguNdikhoyo igama lakhe.

Ukufuduswa

17Qokelela umthwalo wakho, ulungele ukufuduka, wena uhleli ekungqingweni. 18Uthi *uNdikhoyo: “Ndiza kubalahlela phandle, ndibazisele inkxwaleko, basiwe ekuthinjweni.”

19Athi ke mna, ukwenzakala kwam!

Amanxeba am akanakuphila.

Ke mna bendisithi:

“Sisifo sam esi; mandisinyamezele.”

20Intente yam ibhukuqiwe;

sele kuqhawuke nezo ntambo zayo.

Bemkile oonyana bam;

akusekho namnye useleyo.

Akukho nokuba abe mnye onokuvusa intente yam;

akukho namnye wokuxhoma umkhusane.

21Abelusi baba bantu ziziyatha,

ababuzi nto kuNdikhoyo.

Yiyo loo nto bengenampumelelo nje,

nemihlambi yabo ithe qhu saa.

22Phulaphulani, kufika udaba.

Kuvakala intshukumo ivela ngasentla.

Luza kutsho kube senkangala kwiidolophu zakwaJuda,

zitsho zibe zizikhundla zoodyakalashe.

23Ndikhoyo, ndiyazi ukuba akukho bani ulawula ikamva lakhe,

nokuba akukho mntu uphethe ubomi bakhe.

24Ndiluleke, Ndikhoyo,

kodwa kube ngobulungisa,

kungabi ngomsindo wakho,

hleze ndingabi nto.

25Ingqumbo yakho yikhuphele kwiintlanga ezingakuvumiyo,

naphezu kwezizwe ezingalinquliyo igama lakho,

kuba zimdlile uYakobi zamgqiba,

aza amadlelo akhe aba yinkangala.