IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Akukho namnye ulilungisa

51Uthi *uNdikhoyo:

“Zityhutyheni izitalato zeJerusalem,

nikhangele nigqale,

nizigocagoce iindawo zembutho,

nibone ukuba ngaba kukho mntu na olilungisa nonyanisekileyo.

Ukuba ngaba ukho nokuba mnye ndoyixolela.

2Nokuba bangade bafunge bathi: ‘Ndifung' uNdikhoyo,’

bafunga ubuxoki.”

3Ngaba, Ndikhoyo, emntwini akukhangeli ntembeko na?

Wabohlwaya, abeva noko.

Wababetha kabuhlungu bayimangala ingqeqesho.

Bayinyengane ngeenkani; abavumi kuguquka.

4Suka ndathi:

“Ngamahlwempu adengekileyo la.

Abayazi indlela kaNdikhoyo;

abakuqondi okufunwa nguThixo wabo.

5Ndiza kuthetha nabakhulu.

Ngabo abayaziyo indlela kaNdikhoyo;

ngabo abakwaziyo okufunwa nguThixo wabo.”

Kodwa nabo xa bebonke bayaphule idyokhwe,

baziqhawula izitrophu.

6Ngoko ke bohlaselwa yingonyama,

ingcuka ibatsho babe ngamaswili,

kuzula-zule ihlosi libalalele ngasezidolophini zabo.

Ukuba nje bakhe baphumela ngaphandle

lobathi qwenge-qwenge.

Kaloku benze uvukelo,

baphikela ukumfulathela uThixo.

7“Ndingakuxolela njani kodwa,

abantwana bakho bendibukule nje?

Andithi bafunga bekhahlela oothixo abangento?

Ndabondla, suka bona bakrexeza,Apha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo baquqela emzini wehenyukazi.

8Bafana neenkunzi zamahashe ezondlekileyo –

banqwenela abafazi boogxa babo.

9Mandingabohlwayi ke ngenxa yento enje;

ndingaziphindezeli kwisizwe esinjengesi?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

10“Ngena usivuthulule isidiliya sakhe,

kodwa ungasibhuqi sonke.

Wasuse amasebe aso,

kuba aba bantu abangabo abakaNdikhoyo.

11Kaloku indlu kaSirayeli nekaJuda azikhange zithembeke kum mpela.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

12Kaloku aba bantu bayamxoka uNdikhoyo, bathi: “A, suka! Akazukwenza nto lowo, kungekho nanto iza kusihlela. Asiyi kuhlaselwa bani, kungazi kubakho ndlala apha. 13Bona abashumayeli ngumoya nje; ilizwi alikho kubo. Maseliba ngabo abahlelwa yile ntlekele.”

14Ngako oko utsho uNdikhoyo uThixo onamandla onke ukuthi: “Ngenxa yentetho yabo enje, amazwi am ndiza kuwenza abe ngumlilo emlonyeni wakho, bona aba bantu batshiswe nguloo mlilo okweenkuni.

15“MaSirayeli, ndinizisela uhlanga oluvela kude.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Luhlanga lwamandulo olomeleleyo, oluntetho ningayivayo, kuba ningayazi. 16Isingxobo seentolo zabo sinjengengcwaba elivulekileyo; zizigantsontso zamagorha amajoni abo!

17“Hayi sona isivuno nokutya kwenu: baza kukugqiba!

Koonyana neentombi zenu: ginyi qobo!

Iinkomo neegusha zenu: ginyi qobo!

Imidiliya namakhiwane: bimbilili!

Izixeko zenu ezinqatyisiweyo, bozitshayela ngekrele;

nditsho ezi kanye zilithemba lenu!

18“Kanti ngaloo mihla andiyi kunitshabalalisa kuphele.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 19“Xa besithi: ‘Kungani ukuba uNdikhoyo uThixo wethu asiphathe kanje?’ uze uthi kubo: ‘Njengoko nani benikreqile kuNdikhoyo, nanqula oothixo basemzini ezweni lakowenu, ngokukwanjalo ke niza kukhonza iintlanga kweleentlanga.’ ”

UThixo ulumkisa abantu bakhe

20Yithetheni le nto kwindlu kaYakobi, niyixele nakwaJuda, nithi: 21“Phulaphulani, bantundini baziziyatha bangaqiqiyo! Ninamehlo kodwa aniboni, nineendlebe kodwa aniva!Isaya 6:9-10; Hez 12:12; Marko 8:18 22Ngani ningandoyiki nje?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ngani ningankwantyi nje bubukho bam? Indim nje owabeka intlabathi yangumda wolwandle, umqobo olungasoze luwudlule naphakade.Yobi 38:8-11 Nditsho nokuba seledloba egquma amaza, akasoze awugqithe. 23Kodwa aba bantu banenkani, abalawuleki. Bakreqile bemka kum. 24Àbatsho ezintliziyweni zabo ukuthi: ‘Masimoyike uNdikhoyo uThixo wethu osinika imvula ngexesha ekwindla nasentwasa-hlobo, osipha amathuba okuvuna minyaka le.’ 25Ubugwenxa benu buzigxothile ezi zinto; izono zenu zikuthintele kuni okulungileyo.

26“Kukho izikhohlakali phakathi kwabantu bam. Zizinto ezilalelayo okwabathiyeli-zintaka; zigcayisela abantu. 27Izindlu zabo bazizalisa ngobuqhophololo ngathi ziingobozi zizele ziintaka; yiyo loo nto bezizityebi neendwalutho. 28Ngamaqukunya agudileyo kukutyeba; inkohlakalo yabo ayinamda. Inkedama abayithetheleli ukuze ibe nempumelelo; amalungelo endwayi abawakhuseli.

29“Mandingabohlwayi ke ngenxa yezi zenzo zabo, ndingaziphindezeli kubantu abanjengaba?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 30“Kuhle isikizi elothusayo kulo mhlaba. 31Abashumayeli bashumayela ubuxoki; ababingeleli bona bakhokela ngokwentando yabo, kanti nabantu bam bayakholwa yiloo nto. Kodwa nothini ngomhla wokugqibela?”

6

Ukungqingwa kweJerusalem

61“Balekani nisabe,

bantu bakwaBhenjamin,

niyishiy' iJerusalem!

Vuthelani isigodlo eTekowa,

nenz' umqondiso phezu kweBhete-hakerem ngomlilo.

Kub' intlekele evela ngasentla igalelekile,

ngokunjalo nentshabalalo engathethekiyo.

2Intombi eyiZiyon ndiyifanisa nedlelo elikhethekileyo.

3Yokhatshelwa kulo imihlambi ngabelusi,Oko kukuthi: “Yokhokelelwa kuyo imikhosi ngookumkani”

bafike bee thande, bagxumeke iintente,

elowo adlise kweyakhe indawo.

4“Zigonyeni, niqulele imfazwe,

sihlasele esi sixeko ilanga lisahlab' umhlaba.

Hayi bo! Amathunz' awile, imini selisangene!

5Phakamani, sihlasele ngobusuku,

sizidilize ezo nqaba.”

6Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Gawulani imithi,

nifumbe iingqumba zomhlaba kwiindonga zeJerusalem.

Sisixeko esifanelwe kukohlwaywa,

intw' ezele yingcinezelo yodwa.

7Njengoko ahlala empompoza amanz' omthombo,

buhlala bunjalo ukumpompoza ububi baseJerusalem.

Kuhlala kuvakala ugonyamelo nembuqe kuyo;

iimbandezelo neentlungu zihlala ziphambi kwam njalo.

8Lumka, Jerusalem, hleze ndikulahle,

naloo mhlaba wakho ndiwutsho ufane nenkangala engahlalwa bani.”

9Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Khwahlaza loo masalela akwaSirayeli,

uxele umntu okhwahlaza emdiliyeni,

ebhikica loo minqandandana isele emasebeni.”

10Ndibhekise kubani?

Ngubani owondiphulaphula,

abamkele ubungqina bam?

NingamaSirayeli alukileyo,Ngokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14

ukanti iindlebe zenu zivalekile,

aniva tu!

Kubo ilizwi likaNdikhoyo lisisinyeliso;

abalikhathalele nganto.

11Ndiyaphuphuma yingqumbo kaNdikhoyo ngenxa yabo.

Kudala ndizibambile, ngoku ndidiniwe.

“Yibhodlele kubantwana ezitalatweni,

nakubafana ezimbuthweni.

Kochatshazelwa bonke: amadoda nabafazi.

Ewe, kochatshazelwa nabagugileyo, nditsho iinkothovu zamaxhego.

12Imizi yabo yothathwa bantu bambi,

ngokunjalo amasimi nabafazi babo,

xa ndibohlwaya abantu beli lizwe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kususela koyena uphantsi umntu,

kuse kwabona baphakamileyo,

xa bebonke basemva kwenzuzo.

Kwanabashumayeli, nababingeleli ngabakhohlisi xa bebonke.

14Amanxeba abantu bam banga bayawanyanga

ngokuthi: ‘Ngxe, ngxe, akukho ngozi!’

Ukanti alixolanga.Hez 13:10

15Zizinto ezingenazintloni naxa zenze amanyundululu;

azibi nalo nonyungu olu!

Ngoko ke baza kuwa nabawileyo;

bokhubeka mhla ndabavelela.”Jer 8:10-12

Utsho uNdikhoyo.

USirayeli wahlukene nendlela kaNdikhoyo

16Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Yimani eziphambukeni nikhangele,

nibuzise ngomendo wamandulo,

niqonde ukuba yiyiphi na indlela eyiyona-yona,

nihambe ngayo ke,

ukuze nifumane inzolo emphefumlweni.Mat 11:29

Ke nina nathi: ‘Asiyi kuhamba ngayo!’

17Ndanimisela abalindi, ndathi: ‘Phulaphulani izwi lesigodlo!’

Kodwa nina nathi: ‘Asiyi kuphulaphula.’

18“Bekani iindlebe ke ngoko, nina zintlanga,

niyiqonde, mabandlandini, into endiza kubenza yona.

19Phulaphula, mhlaba,

ubone ishwangusha endiza kulithumela aba bantu.

Sisiphumo samayelenqe abo,

kuba kaloku abalinanzanga ilizwi lam –

andisathethi ke ngomyalelo wam abawubukuleyo.

20Andiyihoyanga intlaka yesiqhumiso yaseSheba,

ndingawakhathalele namakha avela kwelasemzini.

Andinamdla kumadini enu;

andikholiswa nangala atshiswayo.”

21Ngoko ke utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Aba bantu ndiza kubabekela imiqobo abaya kukhubeka kuyo,

kuwe uyise nonyana kunye nabamelwana nezihlobo,

batshabalale xa bebonke.”

Uhlanga oluvela ngasentla

22Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nâlo uhlanga oluvela ngasentla,

isizwe esinamandla esixhokonxwe lee emalandalahla.

23Baxhobe ngeentolo nemikhonto;

izinto ezinolunya ezingenalusini.

Batsho ngesandi esinga kugquma ulwandle,

beza bekhwele amahashe

bengamabutho okuhlasela wena, Ziyon.”

24Ewe, zifikile kuthi ezo ndaba,

zangenwa ngumkhinkqi iingalo,

lwangongoza uvalo oku komfazi olunywayo.

25Musa ukuphumela ngaphandle,

ungakhe ubonwe ezindleleni,

kuba utshaba luxhobile;

lunxunguphalo macal' onke.

26Zithini wambu ngerhonya, bantu bam,

nizibhuqa-bhuqe eluthuthwini,

nibe ngathi nizilele unyana okuphela kwakhe

ngesikrakra sona isililo,

kuba uza kusifikela ngequbuliso yena umtshabalalisi.

27“Ndikwenze umgocagoci wabantu bam,

ukuze uziqonde uzivavanye kakuhle iindlela zabo.

28Bangabakreqi abanenkani;

balukhuni okwesinyithi nentsimbi.

Zizinto ezihamba zisasaza ulwimi;

bonakele xa bebonke.

29Imfutho ivuthela umlilo wokunyibilikisa ilothe.

Uyawenza umsebenzi wakhe umkhandi,

kodwa yonke loo nto lilize,

kuba zona izikhohlakali azipheli.

30Kuthiwa abantu bayintlenge yesiliva,

kuba uNdikhoyo ubabukule.”

7

Intshumayelo kaJeremiya endlwini kaNdikhoyo: Umzekelo weShilo

71Kwafika ilizwi *likaNdikhoyo kuJeremiya lisithi: 2“Yiya emasangweni endlu kaNdikhoyo, ufike udanduluke uthi: Nali ilizwi likaNdikhoyo; liveni nina bantu bakwaJuda abangena ngala masango ukuza kunqula uNdikhoyo. 3Utsho uNdikhoyo onamandla onke, onguThixo kaSirayeli, ukuthi: ‘Yilungiseni ihambo yenu, ngokunjalo nezenzo zenu, khon' ukuze ndinizinzise nime kule ndawo. 4Musani ukulahlekiswa ngamazwi obuxoki athi: “Yindlu kaNdikhoyo le; yindlu kaNdikhoyo le; ewe, yindlu kaNdikhoyo le, soze kwenzeke nto kuyo!” ’

5“Kodwa ukuba niyayilungisa ngenene ihambo yenu, ngokunjalo nezenzo zenu, naza nenza ubulungisa omnye komnye, 6ningabacinezeli abangeneleli, okanye iinkedama nabahlolokazi, ningaphalazi igazi elimsulwa apha, ningazenzakalisi ngokunqula izithixo, 7mna ndonizinzisa kule ndawo ingumhlaba endawabela ooyihlo ukuba bawume ngonaphakade.

8“Kodwa naku nina nikholose ngamazwi alambathayo. 9Ningamasela, izigwinta, abakrexezi, abafunga bexoka; ninqula uBhali kunye noothixo basemzini. 10Kanti noko niza apha kule ndlu ibizwa ngegama lam, nifike nithi: ‘Sisindile!’ Nisinde ukuze nenze la manyundululu? 11Ngaba le ndlu ibizwa ngegama lam ingumqolomba wezihange na?Mat 21:13; Marko 11:17; Luka 19:46 Ndinijongile!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

12“Khanenjenjeya, niye eShilo apho lalinqulwa khona igama lam mandulo. Niya kuyibona into endayenza yona loo Shilo ngenxa yobugwenxa babantu bam amaSirayeli.IShilo yidolophu apho ityesi yomnqophiso yayikho ngemihla kaEli – 1 Sam 1:3. Ekuhambeni kwexesha ngathi iShilo yadilizwa ngamaFilistiya 13Ngoko ke, ngenxa yezi zenzo zenu zonke, utsho uNdikhoyo, ndithethile nani amaxesha ngamaxesha, anaphulaphula, ndanibiza anasabela, 14ngako oko le ndlu ibizwa ngegama lam enithembele kuyo ndiza kuyihlisela isehlo esehla eShilo, naxa ndandiyinike nina nooyihlo-mkhulu.Yosh 18:1; Ndum 78:60; Jer 26:6 15Ndiza kunigxotha phambi kwam njengoko ndawagxothayo amawenu amaEfrayim.”Oko kukuthi “amaSirayeli ezizwe ezimi kummandla ongentla”

Iinkani zamaSirayeli

16“Wena ke uze ungabathandazeli aba bantu, ungabathetheleli, ungabacengeli kum, ungabangxengxezeli kum konke, kuba andisobe ndikuphulaphule. 17Akuziboni ke wena izinto abazenza kwiidolophu zakwaJuda nakwizitalato zeJerusalem? 18Abantwana bayatheza, ooyise baphembe, abafazi bona baxove intlama yokwenzela ukumkanikazi wesibhakabhaka amaqebengwana. Bongezelele ukundidela ngokunikela ngeminikelo ethululwayo *koothixo basemzini. Ngayo yonke loo nto bayandixhokonxa. 19Ngaba ndim ngenene lowo bamphoxayo? Abaziphoxi bona ziqu? Bazenzakalisile!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

20Itsho ke ngoko iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “Ndiza kuwuthululela kule ndawo umsindo wam nengqumbo yam, phezu kwabantu nemfuyo, imithi yasendle nemveliso yomhlaba. Uza kuba ngumlilo ongacimiyo umsindo wam.”

21Utsho uNdikhoyo onamandla onke onguThixo kaSirayeli ukuthi: “Qhubani, nongeze amanye amadini kula atshiswayo, nitye inyama. 22Kaloku mhla ndabakhuphayo eJiputa ookhokho benu into endayithethayo kubo ayibanga yimimiselo ngokwenza amadini kunye namadini atshiswayo. 23Hayi, ndabayalela ndisithi: ‘Liphulaphuleni ilizwi lam, khon' ukuze ndibe nguThixo wenu, nina nibe ngabantu bam. Ewe, hambani ngendlela yonke endinimisele yona, nize nilungelwe.’ 24Ke bona abandiphulaphulanga; abandihoyanga kwaphela. Basuka baba nenkani, benza amaqhinga beqhutywa yinkohlakalo yeentliziyo zabo, babuya umva endaweni yokuqhubela phambili. 25Kodwa ukususela mhla baphuma eJiputa, kude kube ngoku, ndisoloko ndithuma izicaka zam abashumayeli kuni imihla ngemihla. 26Kambe aba bantu abandiphula-phulanga, abandihoya nokundihoya; suka baqaqadeka, benza ububi nangaphezu kooyise-mkhulu.

27“Ungawathetha kwaba bantu onke la mazwi, kodwa abasoze bakuve; ungababiza, kodwa abasoze basabele. 28Uze uthi ke kubo: ‘Olu luhlanga olungaliphulaphuliyo ilizwi likaNdikhoyo uThixo walo.’ Abaqeqesheki. Ukuthembeka akukho kubo – akusakhankanywa phakathi kwabo.

29“Cheba intloko yakho, Jerusalem,

ubonakalise ukuzila.

Yenza isimbonono eluqayini,

kuba uNdikhoyo usicekisile wasilahla esi sizukulwana simbange ingqumbo.”

INtili yeNtshabalalo

30“Abantu bakwaJuda benze into embi.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Bamise izithixo zabo ezinezothe endlwini yam, bayixabhela. 31Benze isibingelelo ekuthiwa yiTofeti kulaa ntili kaBhen-hinom,2 Kum 23:10; Jer 32:35 khon' ukuze apho benze amadini ngoonyana neentombi zabo, babatshise.Nqulo 18:21 Andizange ndibayalele njalo; andizange ndikucinge nokukucinga oku. 32Kodwa liyeza ixesha xa ingayi kuba sabizwa ngokuba yiTofeti okanye intili kaBhen-hinom, koko ibizwe ngokuba yiNtili yeNtshabalalo, kuba kongcwatywa kude kuphele umhlaba, 33izidumbu zolu hlanga zibe kukutya kweentaka namarhamncwa, angagxothwa bani. 34Ndiya kuyiphelisa ezixekweni zakwaJuda nasezitalatweni zaseJerusalem intsholo yolonwabo kwanemigcobo yomyeni nomtshakazi.Jer 16:9; 25:10; siTyh 18:23 Elo lizwe lonke loba yinkangala.”