IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukungqingwa kweJerusalem

61“Balekani nisabe,

bantu bakwaBhenjamin,

niyishiy' iJerusalem!

Vuthelani isigodlo eTekowa,

nenz' umqondiso phezu kweBhete-hakerem ngomlilo.

Kub' intlekele evela ngasentla igalelekile,

ngokunjalo nentshabalalo engathethekiyo.

2Intombi eyiZiyon ndiyifanisa nedlelo elikhethekileyo.

3Yokhatshelwa kulo imihlambi ngabelusi,Oko kukuthi: “Yokhokelelwa kuyo imikhosi ngookumkani”

bafike bee thande, bagxumeke iintente,

elowo adlise kweyakhe indawo.

4“Zigonyeni, niqulele imfazwe,

sihlasele esi sixeko ilanga lisahlab' umhlaba.

Hayi bo! Amathunz' awile, imini selisangene!

5Phakamani, sihlasele ngobusuku,

sizidilize ezo nqaba.”

6Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Gawulani imithi,

nifumbe iingqumba zomhlaba kwiindonga zeJerusalem.

Sisixeko esifanelwe kukohlwaywa,

intw' ezele yingcinezelo yodwa.

7Njengoko ahlala empompoza amanz' omthombo,

buhlala bunjalo ukumpompoza ububi baseJerusalem.

Kuhlala kuvakala ugonyamelo nembuqe kuyo;

iimbandezelo neentlungu zihlala ziphambi kwam njalo.

8Lumka, Jerusalem, hleze ndikulahle,

naloo mhlaba wakho ndiwutsho ufane nenkangala engahlalwa bani.”

9Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Khwahlaza loo masalela akwaSirayeli,

uxele umntu okhwahlaza emdiliyeni,

ebhikica loo minqandandana isele emasebeni.”

10Ndibhekise kubani?

Ngubani owondiphulaphula,

abamkele ubungqina bam?

NingamaSirayeli alukileyo,Ngokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14

ukanti iindlebe zenu zivalekile,

aniva tu!

Kubo ilizwi likaNdikhoyo lisisinyeliso;

abalikhathalele nganto.

11Ndiyaphuphuma yingqumbo kaNdikhoyo ngenxa yabo.

Kudala ndizibambile, ngoku ndidiniwe.

“Yibhodlele kubantwana ezitalatweni,

nakubafana ezimbuthweni.

Kochatshazelwa bonke: amadoda nabafazi.

Ewe, kochatshazelwa nabagugileyo, nditsho iinkothovu zamaxhego.

12Imizi yabo yothathwa bantu bambi,

ngokunjalo amasimi nabafazi babo,

xa ndibohlwaya abantu beli lizwe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kususela koyena uphantsi umntu,

kuse kwabona baphakamileyo,

xa bebonke basemva kwenzuzo.

Kwanabashumayeli, nababingeleli ngabakhohlisi xa bebonke.

14Amanxeba abantu bam banga bayawanyanga

ngokuthi: ‘Ngxe, ngxe, akukho ngozi!’

Ukanti alixolanga.Hez 13:10

15Zizinto ezingenazintloni naxa zenze amanyundululu;

azibi nalo nonyungu olu!

Ngoko ke baza kuwa nabawileyo;

bokhubeka mhla ndabavelela.”Jer 8:10-12

Utsho uNdikhoyo.

USirayeli wahlukene nendlela kaNdikhoyo

16Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Yimani eziphambukeni nikhangele,

nibuzise ngomendo wamandulo,

niqonde ukuba yiyiphi na indlela eyiyona-yona,

nihambe ngayo ke,

ukuze nifumane inzolo emphefumlweni.Mat 11:29

Ke nina nathi: ‘Asiyi kuhamba ngayo!’

17Ndanimisela abalindi, ndathi: ‘Phulaphulani izwi lesigodlo!’

Kodwa nina nathi: ‘Asiyi kuphulaphula.’

18“Bekani iindlebe ke ngoko, nina zintlanga,

niyiqonde, mabandlandini, into endiza kubenza yona.

19Phulaphula, mhlaba,

ubone ishwangusha endiza kulithumela aba bantu.

Sisiphumo samayelenqe abo,

kuba kaloku abalinanzanga ilizwi lam –

andisathethi ke ngomyalelo wam abawubukuleyo.

20Andiyihoyanga intlaka yesiqhumiso yaseSheba,

ndingawakhathalele namakha avela kwelasemzini.

Andinamdla kumadini enu;

andikholiswa nangala atshiswayo.”

21Ngoko ke utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Aba bantu ndiza kubabekela imiqobo abaya kukhubeka kuyo,

kuwe uyise nonyana kunye nabamelwana nezihlobo,

batshabalale xa bebonke.”

Uhlanga oluvela ngasentla

22Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nâlo uhlanga oluvela ngasentla,

isizwe esinamandla esixhokonxwe lee emalandalahla.

23Baxhobe ngeentolo nemikhonto;

izinto ezinolunya ezingenalusini.

Batsho ngesandi esinga kugquma ulwandle,

beza bekhwele amahashe

bengamabutho okuhlasela wena, Ziyon.”

24Ewe, zifikile kuthi ezo ndaba,

zangenwa ngumkhinkqi iingalo,

lwangongoza uvalo oku komfazi olunywayo.

25Musa ukuphumela ngaphandle,

ungakhe ubonwe ezindleleni,

kuba utshaba luxhobile;

lunxunguphalo macal' onke.

26Zithini wambu ngerhonya, bantu bam,

nizibhuqa-bhuqe eluthuthwini,

nibe ngathi nizilele unyana okuphela kwakhe

ngesikrakra sona isililo,

kuba uza kusifikela ngequbuliso yena umtshabalalisi.

27“Ndikwenze umgocagoci wabantu bam,

ukuze uziqonde uzivavanye kakuhle iindlela zabo.

28Bangabakreqi abanenkani;

balukhuni okwesinyithi nentsimbi.

Zizinto ezihamba zisasaza ulwimi;

bonakele xa bebonke.

29Imfutho ivuthela umlilo wokunyibilikisa ilothe.

Uyawenza umsebenzi wakhe umkhandi,

kodwa yonke loo nto lilize,

kuba zona izikhohlakali azipheli.

30Kuthiwa abantu bayintlenge yesiliva,

kuba uNdikhoyo ubabukule.”