IsiXhosa 1996 (XHO96)
51

511Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Niyabona, iBhabheli nabemi beLebhe-kamayiOko kukuthi “ilizwe laseBhabheli”

ndibazisela umoya otshabalalisayo.

2Ndiya kuthumela eBhabheli abantu bokwela

abaya kuyivuthulula baliphanzise ilizwe layo.

Baya kuyifikela macala onke ngomhla wentlekele.

3Umtyedi wesaphetha akayi kuba nako ukudubula ngetolo,

angabi naxesha lakuqhayisa ngezambatho zokuzikhusela.

Musani ukuwayeka asinde amadodana ayo;

wutshabalalise ngokupheleleyo umkhosi wayo.

4Baya kuwa, bebulewe ezweni lamaKaledi,

begwazwe ezitalatweni.

5Kuba kaloku uSirayeli noJuda abazange bafane nabahlolokazi –

abazange bangabi naye uThixo wabo, uNdikhoyo onamandla onke,

naxa balizalisayo ilizwe labo lityala lokona onguYedwa kaSirayeli.

6“Balekani niphume eBhabheli,

elowo asindise ubomi bakhe!

Musan' ukwenzakaliswa ngenxa yobugwenxa bayo.

Eli lixesha lempindezelo kaNdikhoyo;

uza kuyibuyekeza ngokwezenzo zayo.

7IBhabheli ibiyindebe yegolide esandleni sikaNdikhoyo;

indebe enxilise lonke ihlabathi.

Iintlanga zasela ewayinini yayo,SiTyh 17:2-4; 18:3

zasuka zageziswa yiyo.

8IBhabheli iza kuwa ngequbuliso yaphuke;

bhombolozani ngenxa yayo.

Wafuneleni amafutha aqholiweyo amanxeba ayo;

mhlawumbi anganyangeka.

9“Kothiwa: ‘Siba ngayinyanga iBhabheli, ayiphili.

Masiyishiye, elowo ahambe aye ezweni lakowabo,

kuba ityala layo logwetywa emazulwini,SiTyh 18:5

liphakame laya kutsho phezulu.

10UNdikhoyo usigwebele, wabubhengeza ubulungisa bethu.

Yizani siyibalise eZiyon imisebenzi kaNdikhoyo uThixo wethu.’

11“Ziloleni iintolo;

qulani amakhaka!

UNdikhoyo uxhokonkxe ookumkani bamaMedi,

kuba unenjongo yokuba iBhabheli itshatyalaliswe.

Yimpindezelo kaNdikhoyo leyo,

impindezelo ngenxa yendlu yakhe.

12Ziphakamiseleni ibhanile iindonga zeBhabheli,

nongeze abalindi.

Bathumeni balinde,

nilungise nabalaleli.

UNdikhoyo uza kuyiphumelelisa injongo yakhe,

akwenze oko akuthethileyo ngabemi baseBhabheli.

13Wena ohleli ngasemanzini amaninzi,SiTyh 17:1

wena obuncwane bungako,

sifikile isiphelo sakho,

ligalelekile ixesha lokuba usikwe.

14UNdikhoyo onamandla onke ufungile, ezifunga ngokwakhe,

wathi: ‘Ndokutsho uzale ngabantu ngathi ziinkumbi.

Iya kuba yimihelele bevuya ngenxa yokoyiswa kwakho.’

15“Ngulowenza ihlabathi ngamandla akhe;

ngulozinzisa elimiweyo ngobulumko bakhe,

waza walitwabulula izulu ngokwengqiqo yakhe.

16Akuvakalisa ilizwi lakhe amanzi ayazongoma ezulwini,

kufunquke amafu emaphethelweni omhlaba.

Uthumela umbane kunye nemvula,

athulule umoya koovimba bakhe.

17“Bonke ziziyatha ezingenalwazi;

ingcibi yegolide iyahlazeka ngenxa yemifanekiso eyiqingqileyo.

Imifanekiso yayo eyityhidileyo bubuxoki –

kaloku ayinawo umphefumlo.

18Ingamampunge – izizinto zokugxekwa;

ngemini yomgwebo iya kutshabalala.

19Akanjengabo yena uSahlulelo sikaYakobi –

kaloku yena nguMbumbi weento zonke,

kwanowesizwe ke esililifa lakhe.

NguNdikhoyo uSomandla-onke igama lakhe.

20“Nguwe, Bhabheli, ibhunguza lam;

usisikrweqe sam sokulwa.

Ndiya kuzihlekeza ngawe iintlanga,

ndizonakalise ngawe izikumkani.

21Ngawe ndihlekeza ihashe noqabele kulo;

ndihlekeze inqwelo yokulwa nokhwele kuyo.

22Ngawe ndihlekeza indoda nomfazi,

ndihlekeze ixhego nomfana,

nditsho kwaumlisela nomthinjana.

23Ngawe ndihlekeza umalusi nomhlambi wakhe,

ndihlekeze umlimi nesipani sakhe,

nditsho iirhuluneli namagosa azo.

24Niya kukubona ukubuyekeza kwam,

xa ndibuyekeza iBhabheli nabemi bonke belamaKaledi

ngenxa yobubi bonke ababenze kwiZiyon.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

25“Uyabona, ndikuchasile, ntabandini yokonakalisa,

wena olonakalisileyo lonke ihlabathi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Ndiya kolula isandla sam phezu kwakho,

ndikuqengqe uhle emaweni,

ndikwenze intaba etshisiweyo.

26Akukho litye lokwakha ikona eliya kuthathwa kuwe,

kungekho litye lasiseko liya kucholwa kuwe,

kuba uya kuba yinkangala ngonaphakade.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

27“Phakamisani ibhanile elizweni!

Vuthelani ixilongo ezintlangeni,

nizigonyele ukulwa neBhabheli.

Zihlabeleni umkhosi, zize izikumkani zeArarati, neMini, neAshkenazi.

Yalathani injengele yokuhlasela,

nithume amahashe ngathi ziinkumbi ezinyakazelayo.

28Zigonyeleni ukulwa neBhabheli iintlanga,

nditsho ookumkani bamaMedi,

neerhuluneli zabo, kunye nawo onke amaphakathi azo,

kwakunye nezizwe zonke ezilawulwa zizo.

29Ihlabathi liyanyikima, liyazibhija-bhija,

kuba uNdikhoyo uyaziphumelelisa izigqibo zakhe azigqibe ngeBhabheli.

Ilizwe laseBhabheli ulenza libe yinkangala,

lingabi samiwa bani.

30Amagorha aseBhabheli ayekile ukulwa;

akasaphumi ezinqabeni.

Ubugorha bawo buphelile;

basuke baba njengabafazi.

Izindlu zazeBhabheli zintunyekwe umlilo;

yaphukile imivalo yamasango ayo.

31Isigidimi sandulela isigidimi,

umbiki alandele umbiki,

bonke bebikela ukumkani waseBhabheli ukuba isixeko sakhe sonke sithinjiwe,

32besithi amazibuko avingciwe,

iingcongolo ezingasesizibeni somlambo zantunyekwa umlilo,

asuka amajoni ankwantya luloyiko.”

33Utsho uNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, ukuthi:

“Intombi eyiBhabheli injengebala lokubhulela

ngexesha lokugangathwa kwalo;

ngexesha elingephi wofika umhla wokuba kuvunelwe kulo.”

34“Usidlile uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli;

usimfimfithe wasishiya sisisitya esize.

Usiginye njengengwenya,

izimuncu-muncu zethu wazenza ukutya kwakhe,

waza wasenza into yokuxukuxa.

35Ugonyamelo esiluve emizimbeni yethu

malubuyekezwe kwiBhabheli,”

batsho abemi beZiyon.

“Igazi lethu malibizwe kubemi belamaKaledi,”

itsho iJerusalem.

36Ke ngoko utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Uyabona, ndiya kukugwebela, ndikuphindezele.

Ndiya kulwenza lutshe ulwandle lweBhabheli,

utsho wome umthombo wayo.

37IBhabheli iya kuba linxuwa,

ibe sisikhundla soodyakalashe,

nento esisothuso nesigculelo,

indawo engamiwa bani.

38Abantu bayo xa bebonke bagquma njengeengonyama,

babharhula njengamathole eengonyamakazi.

39Xa bavuka umnyele ndobenzela umgidi,

ndibanxilise, badlamke,

balale ubuthongo,

bangavuki ngonaphakade.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

40“Ndiya kubasa ekuxhelweni njengamatakane,

njengeenkunzi zeegusha nezeebhokhwe.

41“Hayi ukuthinjwa kweSheshaki!Oko kukuthi “iBhabheli”

Ibhongo lehlabathi lonke libanjiwe.

Hayi ukwenziwa isothuso kweBhabheli phakathi kweentlanga!

42Ulwandle luya kuyigqumelela iBhabheli,

igutyungelwe ngamaza agqumayo.

43Iidolophu zayo ziya kukhal' ibhungane,

ilizwe libe ngumqwebedu nenkqantosi,

ilizwe elingamiwa mntu,

ilizwe elingacandwa nangumhambi.

44Ndiya kumohlwaya uBhele uthixo weBhabheli,

ndimenze akuhlanze oko akuginyileyo.

Iintlanga aziyi kuba saxhontelana kuye,

nodonga lweBhabheli luya kuwa.

45“Phumani kuyo, nina bantu bam,

elowo nalowo asindise ubomi bakhe.

Kubalekeni ukuvutha komsindo kaNdikhoyo.

46Musani ukutyhafa okanye noyike xa nithe neva amarhe elizweni.

Amarhe aya kulandelana minyaka le,

amarhe ogonyamelo elizweni,

amarhe okuvukelana

kwabaphetheyo.

47Inene, iyeza imini yokuba ndizohlwaye izithixo zaseBhabheli.

Ilizwe layo lonke liya kuhlaziswa,

izidumbu zababuleweyo ziya kuqungquluza phakathi kuyo.

48Ngenxa yeBhabheli kuya kumemelela izulu nomhlabaSiTyh 18:20

nento yonke ekhoyo phezulu naphantsi.

Kaloku iza kuhlaselwa ngababhuqi bevela ngasentla.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

49“IBhabheli iza kuwa ngenxa yababuleweyo bakwaSirayeli,

kanye njengokuba ababuleweyo behlabathi lonkeSiTyh 18:24

bawayo ngenxa yeBhabheli.

50Nina nisindileyo ekreleni, yimkani ningaphozisi maseko!

Mkhumbuleni uNdikhoyo ezweni elikude,

ihlale isezingcingeni zenu iJerusalem.”

51“Sihlazekile, kuba sive ingcikivo;

ihlazo ligubungele ubuso bethu.

Kaloku iintlanga zingene ezindaweni ezingcwele zendlu kaNdikhoyo.”

52“Kambe iyeza imihla endiya kuyohlwaya imifanekiso eqingqiweyo,

bancwine ezweni lonke laseBhabheli abangxwelerhekileyo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

53“Nokuba iBhabheli ithe yaphakama yaya kufikelela ezulwini,

nokuba iyinqaba ephakamileyo neyomeleleyo kangangoko,

ndiya kuyithumela umbhukuqi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

54“Phulaphulani!

Kuvakala isikhalo eBhabheli,

isandi sobhukuqo olukhulu ezweni lamaKaledi,

55kuba uNdikhoyo uyayibhukuqa iBhabheli,

uyayiphelisa ingxokozelo yayo enkulu.

Iintshaba ziya kugaleleka ngathi ngamaza amakhulu elwandle;

kuya kuvakala isandi sengxolo yazo.

56IBhabheli iya kufikelwa ngumbhukuqi,

abanjwe amagorha ayo,

ziqhawulwe izaphetha zawo.

Kaloku nguThixo wempindezelo uNdikhoyo;

yena ubuyekeza

ngokupheleleyo.

57Ndiya kuzinxilisa iziphathamandla nezilumko zayo,

kwakunye neerhuluneli namagosa namagorha ayo.

Baya kulala ubuthongo, bangavuki ngonaphakade.”

Lowo ngumlomo weKumkani egama linguNdikhoyo uSomandla-onke.

58Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Luya kudilizwa ngokupheleleyo udonga lweBhabheli

nangona lubanzi lunjalo.

Amasango ayo aphakamileyo aya kutshiswa ngomlilo.

Izizwe zifumane zabulaleka;

imigudu yeentlanga ziinkuni zomlilo.”

Ukuthunywa kukaSeraya

59Nali ilizwi *umshumayeli uJeremiya awamwisela umthetho ngalo uSeraya, uNyana keNeriya, unyana kaMaseya, xa wayesiya eBhabheli kunye noZedekiya ukumkani wakwaJuda ngonyaka wesine wolawulo lwakhe. USeraya lo wayengumphathiswa wokulungiselela iindawo zokuphumla abahambi. 60UJeremiya wabubhala encwadini enye bonke ububi obuya kuyifikela iBhabheli (konke okusekubhaliwe malunga neBhabheli) 61waza wathi kuSeraya: “Wakufika eBhabheli nakanjani na uze uwafunde ngokuvakalayo onke la mazwi. 62Uze uthi: ‘Ndikhoyo, uthethile ngale ndawo, usithi uza kuyitshabalalisa, ingabi samiwa mntu, kungabi sabakho namfuyo kuyo, koko ibe ngamanxuwa ngonaphakade.’

63“Xa ugqibile ukuyifunda le ncwadi, uzubophelele ilitye kuyo, uyiphose esazulwini somlambo iEfrati, 64uthi: ‘Iya kwenjenje iBhabheli ukutshona, ingaphinde iphume,SiTyh 18:21 ngenxa yobubi mna Ndikhoyo endiya kuyihlisela bona. Abemi bayo bafumene babulaleka ilize.’ ”

Aphela apha amazwi kaJeremiya.