IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

USirayeli makaguquke

41“Ukuba ngaba uyaguquka, Sirayeli, guqukela kum, kutsho mna *Ndikhoyo. Ukuba uyazisusa emehlweni am izithixo zakho ezilizothe, ungabi sakreqa; 2ukuba ufunga usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo,’ ube ke ufunga ngenene nangenyaniso nangokuthembekileyo; ukuba wenjenjalo iintlanga ziya kuthi mandizisikelele, zindidumise.”

3Kaloku uthi uNdikhoyo kubantu bakwaJuda nakubemi baseJerusalem: “Wugelesheni lo mhlaba wenu ube yintsimi,Hos 10:12 ningatyali phakathi kweenkunzane. 4Ulwaluko lwenuNgokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14 malenzelwe uNdikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo ingqumbo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu iya kugqabhuka ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani.”

Uhlaselo oluvela ngasentla

5“Bhengezani kwelakwaJuda,

nihlokomise eJerusalem, nithi:

‘Vuthelani isigodlo elizweni lonke.’

Dandulukani ngamandla nisithi:

‘Hlanganani,

nisabele kwizixeko ezinqatyisiweyo!’

6Yenzani umqondiso okhomba eZiyon,

nicele kwabasicatyana, ningabambezeli,

kuba mna ndiza nentlekele ngasentla –

ndinizisela intshabalalo enkulu.”

7Yintw' ekunyalasa inge yingonyama ishiy' isikhundla

lo mtshabalalisi weentlanga uzayo.

Selephumile kowabo ukuza kubharhisa umhlaba wakho ube yinkangala,

azitsho izixeko zakho zibe ngamabhodlo,

kungasali nempunde le.

8Ngoko ke zila, wambathe amarhonya,

ugixe, ulile,

kuba ingqumbo *kaNdikhoyo ayishenxanga kuthi.

9Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ngaloo mini ukumkani neziphathamandla baya kungenwa yingevane.

Ababingeleli bothi khumnqa,

abashumayeli bona bathi makatha.”

10Ndithe ke mna: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, ubakhohlise mpela abantu neJerusalem ngokuthi: ‘Niya kuba noxolo,’ ukanti ikrele selibekwe emqaleni!”

11Ngelo xesha abantu neJerusalem baya kuxelelwa kuthiwe: “Kuza kuvuthuza umoya onolophu, uvela ezincotsheni ezibharhileyo entlango, usinge ebantwini bam. Umoya ovela kum awuyi kuba yiyo impepho nje yokwela okanye yokucoca ingqolowa, 12koko uya kuba ngumoya onamandla kunoko. Kuba ndim kaloku oza kubagweba abantu bam.”

UJuda ungqingwe lutshaba

13Nalo lusiza utshaba, luziingqimba okwamafu,

iinqwelo kuqhum' uthuli ngathi yinkanyamba.

Asingomendu, amahashe adlul' ukhozi!

Kunyembelekile; izwe lifile!

14Jerusalem, zihlambulule ububi obusentliziyweni,

khon' ukuze usinde!

Uya kuhlala ugaya ububi kude kube nini?

15Kunkenteza ilizwi kwaDan nakwiintaba zakwaEfrayim,

lixela intlekele.

16Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo:

“Zixeleleni iintlanga,

nibike naseJerusalem, nithi:

‘Utshaba lugalelekile;

lutsho ngentlaba-mkhosi yalo kwizixeko zakwaJuda.

17Lungqinge iJerusalem okwabalindi belinde amasimi.’

Ewe, kuthetheni oku, kuba kaloku

iJerusalem indivukele.

18Yimisebenzi yakho neendlela zakho ezi zikuzisele le ntlekele.

Sisohlwayo sakho eso.

Sikrakra kambe,

siye kuthi xhokro emxhelweni.”

UJeremiya uvelana namawabo

19Hayi bo! Ndithe qhiphu umbilini;

intliziyo yam iyabetha;

ndingenwe luvalo!

Andikwazi kuthi cwaka;

ndiva isandi sokuvuthelwa kwesigodlo

nokuhlokoma kwentlaba-mkhosi!

20Kuvakala le ntlekele, kuvakale le;

ilizwe lonke lifile.

Ngequbuliso iintente zakowethu zibhuqiwe,

ngephanyazo imikhusane yethu ayisekho.

21Koda kube nini ndibukelana namadabi?

Koda kube nini ndisiva isandi sesigodlo?

22Ke yena *uNdikhoyo uthi:

“Baziziyatha kambe abantu bam; abade bandazi.

Bazizityhakala zabantwana abangenangqiqo.

Ngamachebesha okwenza okubi,

kodwa ngamaqhitala kokulungileyo.”

Umbono wentshabalalo ezayo

23Ndathi ndakuwukhangela umhlaba,

ndafika ubharhile, kusempengezini;

ndakukhangela amazulu akwabikho kukhanya.

24Ndakhangela iintaba, ndafika zigungqa, neenduli zinyikima.

25Ndakhangela andabona mntu konke;

kwakubhace nkqu neentaka ezi.

26Ndakhangela umhlaba otyebileyo, ndafika uyintlango,

izixeko zonke zingamabhodlo.

Oku kwenzeka emehlweni kaNdikhoyo

ngenxa yomsindo wakhe ovuthayo.

27Kaloku utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kuba senkangala kumhlaba wonke,

kodwa ke ndingawubhangisi kuphele.

28Ngenxa yoko umhlaba uya kwenza isijwili,

isibhakabhaka sisibekele kube mnyama,

kuba kutsho mna.

Ndigqibile, yaye andiyi kukuyekelela endikuthethileyo;

andiyi kujika.”

29Kuya kuthi ukuvakala kwesandi sabakhwele amahashe nesandi sabatoli

kusabe zonke izixeko.

Abanye bobalekela ematyholweni,

abanye banyukele emaweni.

Zosala zilambatha iidolophu,

kungabi sahlala bani kuzo.

30Wenza ntoni, Jerusalem, uselushwatyulelwe nje?

Kutheni watsho ngezivatho ezibomvu?

Yini, watsho ngamajikolo, waqaba amehlo?

Ufane wahombela ilize!

Zikulahlile izithandwa zakho;

sezifuna ukukubulala.

31Kaloku ndive isikhalo ngathi sesomfazi esikwa yinimba,

ngathi sisingqala sozibulayo.

Sisikhalo seJerusalem iminxekile,

iphelelwa ngumoya,

ithe na izandla,

ikhala isithi: “Ndafa! Bayandigwinta!”

5

Akukho namnye ulilungisa

51Uthi *uNdikhoyo:

“Zityhutyheni izitalato zeJerusalem,

nikhangele nigqale,

nizigocagoce iindawo zembutho,

nibone ukuba ngaba kukho mntu na olilungisa nonyanisekileyo.

Ukuba ngaba ukho nokuba mnye ndoyixolela.

2Nokuba bangade bafunge bathi: ‘Ndifung' uNdikhoyo,’

bafunga ubuxoki.”

3Ngaba, Ndikhoyo, emntwini akukhangeli ntembeko na?

Wabohlwaya, abeva noko.

Wababetha kabuhlungu bayimangala ingqeqesho.

Bayinyengane ngeenkani; abavumi kuguquka.

4Suka ndathi:

“Ngamahlwempu adengekileyo la.

Abayazi indlela kaNdikhoyo;

abakuqondi okufunwa nguThixo wabo.

5Ndiza kuthetha nabakhulu.

Ngabo abayaziyo indlela kaNdikhoyo;

ngabo abakwaziyo okufunwa nguThixo wabo.”

Kodwa nabo xa bebonke bayaphule idyokhwe,

baziqhawula izitrophu.

6Ngoko ke bohlaselwa yingonyama,

ingcuka ibatsho babe ngamaswili,

kuzula-zule ihlosi libalalele ngasezidolophini zabo.

Ukuba nje bakhe baphumela ngaphandle

lobathi qwenge-qwenge.

Kaloku benze uvukelo,

baphikela ukumfulathela uThixo.

7“Ndingakuxolela njani kodwa,

abantwana bakho bendibukule nje?

Andithi bafunga bekhahlela oothixo abangento?

Ndabondla, suka bona bakrexeza,Apha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo baquqela emzini wehenyukazi.

8Bafana neenkunzi zamahashe ezondlekileyo –

banqwenela abafazi boogxa babo.

9Mandingabohlwayi ke ngenxa yento enje;

ndingaziphindezeli kwisizwe esinjengesi?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

10“Ngena usivuthulule isidiliya sakhe,

kodwa ungasibhuqi sonke.

Wasuse amasebe aso,

kuba aba bantu abangabo abakaNdikhoyo.

11Kaloku indlu kaSirayeli nekaJuda azikhange zithembeke kum mpela.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

12Kaloku aba bantu bayamxoka uNdikhoyo, bathi: “A, suka! Akazukwenza nto lowo, kungekho nanto iza kusihlela. Asiyi kuhlaselwa bani, kungazi kubakho ndlala apha. 13Bona abashumayeli ngumoya nje; ilizwi alikho kubo. Maseliba ngabo abahlelwa yile ntlekele.”

14Ngako oko utsho uNdikhoyo uThixo onamandla onke ukuthi: “Ngenxa yentetho yabo enje, amazwi am ndiza kuwenza abe ngumlilo emlonyeni wakho, bona aba bantu batshiswe nguloo mlilo okweenkuni.

15“MaSirayeli, ndinizisela uhlanga oluvela kude.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Luhlanga lwamandulo olomeleleyo, oluntetho ningayivayo, kuba ningayazi. 16Isingxobo seentolo zabo sinjengengcwaba elivulekileyo; zizigantsontso zamagorha amajoni abo!

17“Hayi sona isivuno nokutya kwenu: baza kukugqiba!

Koonyana neentombi zenu: ginyi qobo!

Iinkomo neegusha zenu: ginyi qobo!

Imidiliya namakhiwane: bimbilili!

Izixeko zenu ezinqatyisiweyo, bozitshayela ngekrele;

nditsho ezi kanye zilithemba lenu!

18“Kanti ngaloo mihla andiyi kunitshabalalisa kuphele.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 19“Xa besithi: ‘Kungani ukuba uNdikhoyo uThixo wethu asiphathe kanje?’ uze uthi kubo: ‘Njengoko nani benikreqile kuNdikhoyo, nanqula oothixo basemzini ezweni lakowenu, ngokukwanjalo ke niza kukhonza iintlanga kweleentlanga.’ ”

UThixo ulumkisa abantu bakhe

20Yithetheni le nto kwindlu kaYakobi, niyixele nakwaJuda, nithi: 21“Phulaphulani, bantundini baziziyatha bangaqiqiyo! Ninamehlo kodwa aniboni, nineendlebe kodwa aniva!Isaya 6:9-10; Hez 12:12; Marko 8:18 22Ngani ningandoyiki nje?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ngani ningankwantyi nje bubukho bam? Indim nje owabeka intlabathi yangumda wolwandle, umqobo olungasoze luwudlule naphakade.Yobi 38:8-11 Nditsho nokuba seledloba egquma amaza, akasoze awugqithe. 23Kodwa aba bantu banenkani, abalawuleki. Bakreqile bemka kum. 24Àbatsho ezintliziyweni zabo ukuthi: ‘Masimoyike uNdikhoyo uThixo wethu osinika imvula ngexesha ekwindla nasentwasa-hlobo, osipha amathuba okuvuna minyaka le.’ 25Ubugwenxa benu buzigxothile ezi zinto; izono zenu zikuthintele kuni okulungileyo.

26“Kukho izikhohlakali phakathi kwabantu bam. Zizinto ezilalelayo okwabathiyeli-zintaka; zigcayisela abantu. 27Izindlu zabo bazizalisa ngobuqhophololo ngathi ziingobozi zizele ziintaka; yiyo loo nto bezizityebi neendwalutho. 28Ngamaqukunya agudileyo kukutyeba; inkohlakalo yabo ayinamda. Inkedama abayithetheleli ukuze ibe nempumelelo; amalungelo endwayi abawakhuseli.

29“Mandingabohlwayi ke ngenxa yezi zenzo zabo, ndingaziphindezeli kubantu abanjengaba?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 30“Kuhle isikizi elothusayo kulo mhlaba. 31Abashumayeli bashumayela ubuxoki; ababingeleli bona bakhokela ngokwentando yabo, kanti nabantu bam bayakholwa yiloo nto. Kodwa nothini ngomhla wokugqibela?”

6

Ukungqingwa kweJerusalem

61“Balekani nisabe,

bantu bakwaBhenjamin,

niyishiy' iJerusalem!

Vuthelani isigodlo eTekowa,

nenz' umqondiso phezu kweBhete-hakerem ngomlilo.

Kub' intlekele evela ngasentla igalelekile,

ngokunjalo nentshabalalo engathethekiyo.

2Intombi eyiZiyon ndiyifanisa nedlelo elikhethekileyo.

3Yokhatshelwa kulo imihlambi ngabelusi,Oko kukuthi: “Yokhokelelwa kuyo imikhosi ngookumkani”

bafike bee thande, bagxumeke iintente,

elowo adlise kweyakhe indawo.

4“Zigonyeni, niqulele imfazwe,

sihlasele esi sixeko ilanga lisahlab' umhlaba.

Hayi bo! Amathunz' awile, imini selisangene!

5Phakamani, sihlasele ngobusuku,

sizidilize ezo nqaba.”

6Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Gawulani imithi,

nifumbe iingqumba zomhlaba kwiindonga zeJerusalem.

Sisixeko esifanelwe kukohlwaywa,

intw' ezele yingcinezelo yodwa.

7Njengoko ahlala empompoza amanz' omthombo,

buhlala bunjalo ukumpompoza ububi baseJerusalem.

Kuhlala kuvakala ugonyamelo nembuqe kuyo;

iimbandezelo neentlungu zihlala ziphambi kwam njalo.

8Lumka, Jerusalem, hleze ndikulahle,

naloo mhlaba wakho ndiwutsho ufane nenkangala engahlalwa bani.”

9Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi:

“Khwahlaza loo masalela akwaSirayeli,

uxele umntu okhwahlaza emdiliyeni,

ebhikica loo minqandandana isele emasebeni.”

10Ndibhekise kubani?

Ngubani owondiphulaphula,

abamkele ubungqina bam?

NingamaSirayeli alukileyo,Ngokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14

ukanti iindlebe zenu zivalekile,

aniva tu!

Kubo ilizwi likaNdikhoyo lisisinyeliso;

abalikhathalele nganto.

11Ndiyaphuphuma yingqumbo kaNdikhoyo ngenxa yabo.

Kudala ndizibambile, ngoku ndidiniwe.

“Yibhodlele kubantwana ezitalatweni,

nakubafana ezimbuthweni.

Kochatshazelwa bonke: amadoda nabafazi.

Ewe, kochatshazelwa nabagugileyo, nditsho iinkothovu zamaxhego.

12Imizi yabo yothathwa bantu bambi,

ngokunjalo amasimi nabafazi babo,

xa ndibohlwaya abantu beli lizwe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kususela koyena uphantsi umntu,

kuse kwabona baphakamileyo,

xa bebonke basemva kwenzuzo.

Kwanabashumayeli, nababingeleli ngabakhohlisi xa bebonke.

14Amanxeba abantu bam banga bayawanyanga

ngokuthi: ‘Ngxe, ngxe, akukho ngozi!’

Ukanti alixolanga.Hez 13:10

15Zizinto ezingenazintloni naxa zenze amanyundululu;

azibi nalo nonyungu olu!

Ngoko ke baza kuwa nabawileyo;

bokhubeka mhla ndabavelela.”Jer 8:10-12

Utsho uNdikhoyo.

USirayeli wahlukene nendlela kaNdikhoyo

16Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Yimani eziphambukeni nikhangele,

nibuzise ngomendo wamandulo,

niqonde ukuba yiyiphi na indlela eyiyona-yona,

nihambe ngayo ke,

ukuze nifumane inzolo emphefumlweni.Mat 11:29

Ke nina nathi: ‘Asiyi kuhamba ngayo!’

17Ndanimisela abalindi, ndathi: ‘Phulaphulani izwi lesigodlo!’

Kodwa nina nathi: ‘Asiyi kuphulaphula.’

18“Bekani iindlebe ke ngoko, nina zintlanga,

niyiqonde, mabandlandini, into endiza kubenza yona.

19Phulaphula, mhlaba,

ubone ishwangusha endiza kulithumela aba bantu.

Sisiphumo samayelenqe abo,

kuba kaloku abalinanzanga ilizwi lam –

andisathethi ke ngomyalelo wam abawubukuleyo.

20Andiyihoyanga intlaka yesiqhumiso yaseSheba,

ndingawakhathalele namakha avela kwelasemzini.

Andinamdla kumadini enu;

andikholiswa nangala atshiswayo.”

21Ngoko ke utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Aba bantu ndiza kubabekela imiqobo abaya kukhubeka kuyo,

kuwe uyise nonyana kunye nabamelwana nezihlobo,

batshabalale xa bebonke.”

Uhlanga oluvela ngasentla

22Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Nâlo uhlanga oluvela ngasentla,

isizwe esinamandla esixhokonxwe lee emalandalahla.

23Baxhobe ngeentolo nemikhonto;

izinto ezinolunya ezingenalusini.

Batsho ngesandi esinga kugquma ulwandle,

beza bekhwele amahashe

bengamabutho okuhlasela wena, Ziyon.”

24Ewe, zifikile kuthi ezo ndaba,

zangenwa ngumkhinkqi iingalo,

lwangongoza uvalo oku komfazi olunywayo.

25Musa ukuphumela ngaphandle,

ungakhe ubonwe ezindleleni,

kuba utshaba luxhobile;

lunxunguphalo macal' onke.

26Zithini wambu ngerhonya, bantu bam,

nizibhuqa-bhuqe eluthuthwini,

nibe ngathi nizilele unyana okuphela kwakhe

ngesikrakra sona isililo,

kuba uza kusifikela ngequbuliso yena umtshabalalisi.

27“Ndikwenze umgocagoci wabantu bam,

ukuze uziqonde uzivavanye kakuhle iindlela zabo.

28Bangabakreqi abanenkani;

balukhuni okwesinyithi nentsimbi.

Zizinto ezihamba zisasaza ulwimi;

bonakele xa bebonke.

29Imfutho ivuthela umlilo wokunyibilikisa ilothe.

Uyawenza umsebenzi wakhe umkhandi,

kodwa yonke loo nto lilize,

kuba zona izikhohlakali azipheli.

30Kuthiwa abantu bayintlenge yesiliva,

kuba uNdikhoyo ubabukule.”