IsiXhosa 1996 (XHO96)
48

Udaba malunga noMowabhi

481Malunga noMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 *uNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, uthi:

“Kunyembelekile!

INebho ibhukuqiwe!

Yona iKiriyatayim ihlazekile, ithinjiwe;

inqabaOkanye “iMisegabhu” idiliziwe yahlazeka.

2Luphele nya udumo lwakwaMowabhi.

EHeshbhon baceba ububi ngoMowabhi,

bathi: ‘Yizani simphanzise, angabi saba luhlanga.’

Nawe Mademena, uza kucinyw' igama;

ikrele liza kukusukela.

3Yivani, naso isililo sivela eHoronayim:

‘Lubhukuqo nogonyamelo!’

4UMowabhi ubhukuqiwe!

Iimveku zakhe zivakala zikhala.

5Amadoda anyuka induli yaseLuhiti ehamba elila engaphezi.

Endleleni ehlayo eya eHoronayim ayambambazela;

atsho ngesimbonono ngenxa yobhukuqo lukaMowabhi.

6Balekani nizisindise, oku kweqwarha lasentlango.

7Ngenxa yokuba uthembele ngamandla nobutyebi bakho nawe uza kubanjwa,

aze uthixo wakho uKemoshe athinjwe,

yena kunye nababingeleli namagosa akhe.

8Umtshabalalisi uza kuzifikela zonke iidolophu,

kungasindi nanye.

Intili yoba ngumqwebedu,

ithafa lona lonakaliswe,

njengoko watshoyo uNdikhoyo.

9Lumkisani uMowabhi,

nithi uza kudilizwa.

Makasabe uMowabhi;

makaphume abaleke.

Iidolophu zakhe ziza kuba ngamabhodlo,

kungabikho mntu uhlala kuzo.

10“Uqalekisiwe owenza ngobuvila umsebenzi awuphathiswe nguNdikhoyo.

Uqalekisiwe lowo unqenayo ukuphalaza igazi ngekrele lakhe.

11“Kwamhla-mnene uMowabhi ebehlala onwabile;

ebezolile njengewayini ecwengileyo, ezibi zayo zisezantsi.

Ewe, njengewayini engathululwanga ikhutshelwa kwenye ingqayi,

naye akazange asiwe ekuthinjweni.

Ngoko ke usenalaa ncasa yamandulo,

nevumba lakhe alizange liguquke.”

12Nguwo ke lo umlomo kaNdikhoyo:

“Kuza imihla apho ndiya kuthumela iinjoli eziya kumthulula.

Ziya kuziqwela iibhekile, zizaphule iingqayi.

13UMowabhi uza kuhlazeka ngenxa kaKemoshe

kanye njengoSirayeli owahlazeka ngenxa yokuthembela kwiBhetele.

14“Ningatsho njani ukuthi: ‘Singamagorha;

sizizigantsontso zokulwa’?

15Ufikile umtshabalalisi wakwaMowabhi;

uza kuzibhukuqa iidolophu zakhe,

awubhubhise edabini owona mlisela mhle womkhosi wakhe,”

utsho uKumkani ogama linguNdikhoyo, uThixo onamandla onke.

16“Intlekele imfikele uMowabhi;

ishwangusha limgubungele ngephanyazo.

17Yibani novelwano nguye, nina bamngqongileyo;

nina bangqina udumo lwegama lakhe,

yithini: ‘Yehaa, yaphukile ingwanyalala yomsimelelo;

waphukile umsimbithi wodumo!’

18“Yihlani ewongeni, nina bemi baseDibhon,

nihlale phantsi kwelibharhileyo.

Unifikele umtshabalalisi weMowabhi,

wazidiliza iinqaba zenu.

19Yimani ngasendleleni, nina bemi baseArure, nikhangele.

Buzani kwindoda esabileyo nakumfazi osindileyo, nithi: ‘Ingaba kwenzekeni na?’

20UMowabhi uhlazekile kuba ubhukuqiwe.

Yenzani isijwili nikhale,

nazise abahlala ngaseArnon,

nithi: ‘UMowabhi ubhuqiwe.’

21Yithini isigwebo sifikile kuloo mathafa:

eHoloni, eJaza, naseMefati;

22eDibhon, eNebho, naseBhete-diblatayim;

23eKiriyatayim, eBhete-gamuli, naseBhete-mewon;

24eKeriyoti naseBhozera,

nakuzo zonke iidolophu zakwaMowabhi,

ezikude nezikufuphi.

25Waphulw' iimpondo uMowabhi;

amandla akhe aphanzisiwe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

26“Mtshoni ayobe uMowabhi, kuba eziphakamisile phambi koNdikhoyo;

makazityikile emhlanzweni wakhe, abe sisigculelo.

27Kanene uSirayeli wayengesosigculelo senu na?

Wakha wabanjwa namasela na uSirayeli

sele nihlunguzela iintloko nje xa nithetha ngaye?

28Phumani ezidolophini zenu, nina bemi bakwaMowabhi,

niye kuhlala ezingxondorheni,

nixele ivukuthu elakhela indlwana phezulu emlonyeni womqolomba.”

29Sivile ngokukratsha kukaMowabhi.

Asilokratshi, kukuzidla nokuzingca;

ngenene, kukuzigwagwisa

nokuziqenya nokukhukhumala kwentliziyo!

30Nguwo ke lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ndiyakwazi ukuzidla kukaMowabhi, kodwa kungamampunge;

ukuzigwagwisa kwakhe kulilize.

31Ndiza kwenza isimbonono ngenxa kaMowabhi,

ndikhale ngenxa kaMowabhi ephela,

kuncwinwe ngenxa yamadoda aseKiriheresi.

32Wena mdiliya waseSibhema,

ndiza kukulilela ngaphezu kokulilela iYazere.

Amasebe akho anabe aya kutsho elwandle,

ada afikelela kulwandle lwaseYazere.

Umtshabalalisi uzifikele iidiliya zakho neziqhamo zakho zasehlotyeni.

33Uvuyo nolonwabo lumkile kumasimi nezitiya zeziqhamo zakwaMowabi,

newayini ndiyinqamle esixovulelweni.

Akusavakali nantswahla yabaxovuli;

naxa kukho intswahla asiyontswahla yamivuyo.

34“Isijwili saseHeshbhon sivakele nase-Elale;

siye kufikelela eYahazi.

Loo ntsholo inabele eZoware;

iye kutsho eHoronayim nase-Egelati-shelishiya;

kuba kaloku namanzi eNimrim sele atsha qoko.

35Ndiza kumnqumla kwaMowabhi osondeza amadini ezindaweni eziphakamileyo,

nalowo uqhumisela oothixo bakhe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

36“Yiyo loo nto nditsho ngesililo ngathi ngumrhubhe wengcongolo,

ndililela iMowabhi, nditsho amadoda aseKiriheresi.

Buphelile ubutyebi bawo ababebuqwebile.

37Intloko nganye ichetyiwe,

ngokunjalo neendevu zisusiwe;

isandla ngasinye sicentiwe,

esinqeni ngasinye kwabhinqwa irhonya.

38Emaphahleni ezindlu zonke zakwaMowabhi

nasezindaweni zembutho

kusisijwili nje sodwa,

kuba uMowabhi ndimkrobozile

oku kwengqayi engafunwa bani.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

39“Hayi ukuhlazeka kwakhe;

hayi ukubhombholoza kwabo!

Hayi ukunikela kukaMowabhi ikhosi ngenxa yeentloni.

Usuke waba sisigculelo nesothuso kwabo bamngqongileyo uMowabhi.”

40Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Khangela ukhozi luyandanda,

lutweze amaphiko phezu koMowabhi.

41Iidolophu ziza kuthinjwa,

iinqaba zakhona zihluthwe.

Ngaloo mini intliziyo yamagorha akwaMowabhi

iya kuba njengentliziyo yomfazi ophethwe yinimba.

42UMowabhi uza kuphanziswa angabi saba sisizwe,

kuba eziphakamisile phambi koNdikhoyo.

43Ufikelwe kukunkwantya nomhadi nomgibe, wena mmi waseMowabhi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

44“Obaleka ngenxa yokunkwantya weyela emhadini;

ophuma emhadini, ubanjiswa ngumgibe.

Konke oko ndiza kukuhlisela uMowabhi ngonyaka wokumohlwaya kwam.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

45“Iimbacu zema emathunzini eHeshbhon zityhafile,

kuba kusuke kwaqhambuka umlilo kuloo Heshbhon.

Kulenya amadangatye kwaSihon;

atshisa ibunzi labakwaMowabhi,

nokhakayi lwabaqhankqalazi abenza ingxolo.

46Yehaa kuwe, Mowabhi!

Batshabalele abantu bakaKemoshe,

kuba umlisela nomthinjana wakho usiwe ekuthinjweni.

47“Kambe ke, kwimihla ezayo ndombuyisela kundalashe uMowabi,

adle ngendebe endala.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Siyaphela apha isigwebo sesizwe sakwaMowabhi.