IsiXhosa 1996 (XHO96)
46

Udaba malunga neJiputa

461Nanga amazwi *kaNdikhoyo awawabhekisa kwiintlanga ngomshumayeli uJeremiya.

2Udaba oluya eJiputaIsaya 19:1-25; Hez 29:1 – 32:32 luphathelele kumkhosi kakumkani uNeko waseJiputaOkanye “kaFaro uNeko ukumkani waseJiputa” – mandulo ookumkani baseJiputa babebizwa ngokuba nguFaro owemisa eKarkemishe ngakumlambo iEfrati, wona waswantsuliswa ngukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaJuda:

3“Bophani amakhaka amancini namakhulu,

nisinge edabini.

4Bophani amahashe, nitsho phezulu.

Yimani xhonkxosholo, nithwele izigcina-ntloko.

Zikhazimliseni iintshuntshe, nifake isinxibo sentsimbi.

5Nibona ntoni ngoku?

Bayankwantya; nâbo behlehla.

Ayaswantsuliswa amagorha abo; acela kwabasicatyana; akabheki nangasemva.

Lunxunguphalo macala onke, utsho uNdikhoyo.

6Nonamendu akanakuphuncula; negorha alinakusinda.

Bafadalele phaya emantla; bawile ngakumlambokazi iEfrati.

7Ngubani lo uvumbuluka ngathi yiNayile,

ngathi ngamanzi emilambo adlokovayo?

8Tyhini, yiJiputa le ivumbulukayo ngathi yiNayile!

Yiyo engathi ngamanzi emilambo adlokovayo.

Ithi: ‘Ndiya kuvumbuluka,

ndiwuthi gqume umhlaba,

ndikhukhulise izixeko nabemi bazo.’

9Iwuu, maqela amahashe!

Phuthumani, madod' akhwel' iinqwelo; phambili, magorhandini!

Nditsho nina, maKushe namaPuti, nina baphethe amakhaka;

nani, maLudi, nina bafohlele iintolo!

10Lo ngumhla kaNdikhoyo, uThixo onamandla onke.

Ngumhla wokuziphindezela kwiintshaba zakhe lo.

Liza kudla lihluthe ikrele,

lisele lide lidikwe ligazi.

Ewe kaloku, iNkosi uNdikhoyo onamandla onke

wenzelwa idini kwelasentla ngakumlambo iEfrati.

11“Ntombindini iyiJiputa, yiya eGiliyadi,

uye kufuna khona amayeza okubopha.

Kudala uwafuna amachiza;

alikho eliya kuwanyanga loo manxeba unawo.

12Ihlazo lakho livakele ezizweni;

ukukhala kwakho kuligqibile ihlabathi.

Igorha likhubeka kwelinye;

omabini awa ndawonye.”

13Nali ilizwi likaNdikhoyo awalithetha kumshumayeli uJeremiya malunga nokuhlaselwa kweJiputa nguNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli:Jer 43:10-13

14“Bikelani iJiputa,

nivakalise eMigidoli,

nixele eNofuOko kukuthi “iMemfisi” apha nakwivesi ye-19 naseTapanesi.

Yithini:

‘Lungela imfazwe uxhobe,

kuba ikrele liza kudla kuwe macala onke.’

15Yini na ukuba amakhalipha akho akhahlelwe phantsi?

Akanakuma, kuba uNdikhoyo uwathe ntlithi, aya kuwa.

16Kukhubeka abaninzi;

ewe, omnye uwa phezu komnye,

baze bathi: ‘Masiphakame,

siye kowethu kwelokuzalwa,

simke kwikrele eligwazayo.’

17Apho baya kuvakala besithi:

‘Ukumkani waseJiputa uyarharhama nje;

uliphosile ithuba lakhe.’

18“Ndikho nje ndiyafunga,”

nguwo lowo umlomo kaKumkani ogama linguNdikhoyo onamandla onke.

Uthi: “Ukho ozayo,

enjengeTabhore phakathi kweentaba,

enjengeKarmele engaselwandle.

19Yilungiseleleni ukuya ekuthinjweni imithwalo yenu,

nina bemi baseJiputa,

kuba kaloku iNofu iza kudilizwa,

ibe ngamabhodlo angahlalwa bani.

20“IJiputa lithokazi elihle kakhulu;

kodwa isibawu esivela ngasentla inene siyeza!

21Amajoni angabaqeshwa aseJiputa

afana neenkunzana ezityebileyo,

suka nawo ajika abaleka,

akwema nalinye.

Afikelwe yimini yentlekele,

ixesha lokohlwaywa kwawo.

22IJiputa ifutha oku kwenyoka erhubuluzayo,

kuba utshaba olunamandla alufikanga lugalelekile!

Luya kunifikela ngamazembe okwamadoda agawula imithi.

23Luya kuligeca liphele elo hlathi lakho lishinyeneyo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Akamaninzi – yinyambalala engenakubalwa oku kweenkumbi.

24Intombi enguJiputa ihlazekile;

inikelwe esandleni sesizwe esivela ngasentla.”

25UNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, uthethile wathi: “Ndiza kumohlwaya *uthixo waseNoOko kukuthi “waseThebhesi” uAmoni, kunye namaJiputa noothixo bawo, namatshawe, nokumkani waseJiputa, nabo bonke abathembele kuye. 26Ndiza kubanikezela esandleni salowo uzungula ubomi babo, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli namaphakathi akhe. Phofu eli lizwe laseJiputa lobuya limiwe njengakwimihla yamandulo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

USirayeli uza kusindiswa

27“Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi;

ungaxhalabi, wena Sirayeli.

Uyabona, ndiya kukuhlangula,

ndikuphuthume kuloo ndawo ikude

apho ungumthinjwa khona,

wena nenzala yakho,

abuye uYakobi azole,

onwabe,

angoyikiswa mntu.

28Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

“Kaloku mna ndinawe.

Ndiza kuziphanzisa zonke iintlanga endikuchitha-chithele kuzo,

kodwa andiyi kukuphanzisa wena.

Nawe phofu uya kohlwaywa;

ndiza kukuqeqesha,

phofu ndingabi ngqongqo kuwe.”Jer 30:10-11

47

Udaba malunga neFilistiya

471Nali ilizwi *likaNdikhoyo elavakala kumshumayeli uJeremiya mayela neFilistiyaIsaya 14:29-31; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 ngaphambi kokuba ukumkani waseJiputaOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa ahlasele iGaza; 2lithi utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Khangela ukuvumbuluka kwamanzi ngasentla

atsho abe ngumdolomba oya kugubungela umhlaba

nako konke okukuwo,

izixeko nabemi bazo.

Abantu baya kukhala,

batsho ngesijwili bonke abemi balapha.

3Ngenxa yesingqi sokuphala kweembalasane zamahashe,

nokugoqoza kweenqwelo,

nokuxokozela kwamavili,

ooyise babashiye enyanyeni abantwana,

kuba izandla zabo ziwile.

4Kaloku ufikile umhla wokutshatyalaliswa kwawo onke amaFilistiya,

nokuphanziswa kwawo onke amasalela anokunceda iTire neSidon.

Kaloku uNdikhoyo uza kuyitshabalalisa iFilistiya

elisalela lababevela kwisiqithi saseKafetori.Oko kukuthi “saseKreta”

5IGaza iza kucheba izile,

iAshkelon yona ikhwankqiswe.

Masalelandini asemathafeni,

koda kube nini na nizicenta nimbambazela?

6“ ‘Hayi bo, krelendini likaNdikhoyo,

wopheza nini na?

Rhoxa ubuyele esingxotyeni,

uphumle uzole.’

7Kambe ke lingathini ukuphumla

uNdikhoyo elinike umsebenzi nje eAshkelon

nakumathafa angaselwandle?

Uthe maliye kutyakatya apho.”

48

Udaba malunga noMowabhi

481Malunga noMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 *uNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, uthi:

“Kunyembelekile!

INebho ibhukuqiwe!

Yona iKiriyatayim ihlazekile, ithinjiwe;

inqabaOkanye “iMisegabhu” idiliziwe yahlazeka.

2Luphele nya udumo lwakwaMowabhi.

EHeshbhon baceba ububi ngoMowabhi,

bathi: ‘Yizani simphanzise, angabi saba luhlanga.’

Nawe Mademena, uza kucinyw' igama;

ikrele liza kukusukela.

3Yivani, naso isililo sivela eHoronayim:

‘Lubhukuqo nogonyamelo!’

4UMowabhi ubhukuqiwe!

Iimveku zakhe zivakala zikhala.

5Amadoda anyuka induli yaseLuhiti ehamba elila engaphezi.

Endleleni ehlayo eya eHoronayim ayambambazela;

atsho ngesimbonono ngenxa yobhukuqo lukaMowabhi.

6Balekani nizisindise, oku kweqwarha lasentlango.

7Ngenxa yokuba uthembele ngamandla nobutyebi bakho nawe uza kubanjwa,

aze uthixo wakho uKemoshe athinjwe,

yena kunye nababingeleli namagosa akhe.

8Umtshabalalisi uza kuzifikela zonke iidolophu,

kungasindi nanye.

Intili yoba ngumqwebedu,

ithafa lona lonakaliswe,

njengoko watshoyo uNdikhoyo.

9Lumkisani uMowabhi,

nithi uza kudilizwa.

Makasabe uMowabhi;

makaphume abaleke.

Iidolophu zakhe ziza kuba ngamabhodlo,

kungabikho mntu uhlala kuzo.

10“Uqalekisiwe owenza ngobuvila umsebenzi awuphathiswe nguNdikhoyo.

Uqalekisiwe lowo unqenayo ukuphalaza igazi ngekrele lakhe.

11“Kwamhla-mnene uMowabhi ebehlala onwabile;

ebezolile njengewayini ecwengileyo, ezibi zayo zisezantsi.

Ewe, njengewayini engathululwanga ikhutshelwa kwenye ingqayi,

naye akazange asiwe ekuthinjweni.

Ngoko ke usenalaa ncasa yamandulo,

nevumba lakhe alizange liguquke.”

12Nguwo ke lo umlomo kaNdikhoyo:

“Kuza imihla apho ndiya kuthumela iinjoli eziya kumthulula.

Ziya kuziqwela iibhekile, zizaphule iingqayi.

13UMowabhi uza kuhlazeka ngenxa kaKemoshe

kanye njengoSirayeli owahlazeka ngenxa yokuthembela kwiBhetele.

14“Ningatsho njani ukuthi: ‘Singamagorha;

sizizigantsontso zokulwa’?

15Ufikile umtshabalalisi wakwaMowabhi;

uza kuzibhukuqa iidolophu zakhe,

awubhubhise edabini owona mlisela mhle womkhosi wakhe,”

utsho uKumkani ogama linguNdikhoyo, uThixo onamandla onke.

16“Intlekele imfikele uMowabhi;

ishwangusha limgubungele ngephanyazo.

17Yibani novelwano nguye, nina bamngqongileyo;

nina bangqina udumo lwegama lakhe,

yithini: ‘Yehaa, yaphukile ingwanyalala yomsimelelo;

waphukile umsimbithi wodumo!’

18“Yihlani ewongeni, nina bemi baseDibhon,

nihlale phantsi kwelibharhileyo.

Unifikele umtshabalalisi weMowabhi,

wazidiliza iinqaba zenu.

19Yimani ngasendleleni, nina bemi baseArure, nikhangele.

Buzani kwindoda esabileyo nakumfazi osindileyo, nithi: ‘Ingaba kwenzekeni na?’

20UMowabhi uhlazekile kuba ubhukuqiwe.

Yenzani isijwili nikhale,

nazise abahlala ngaseArnon,

nithi: ‘UMowabhi ubhuqiwe.’

21Yithini isigwebo sifikile kuloo mathafa:

eHoloni, eJaza, naseMefati;

22eDibhon, eNebho, naseBhete-diblatayim;

23eKiriyatayim, eBhete-gamuli, naseBhete-mewon;

24eKeriyoti naseBhozera,

nakuzo zonke iidolophu zakwaMowabhi,

ezikude nezikufuphi.

25Waphulw' iimpondo uMowabhi;

amandla akhe aphanzisiwe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

26“Mtshoni ayobe uMowabhi, kuba eziphakamisile phambi koNdikhoyo;

makazityikile emhlanzweni wakhe, abe sisigculelo.

27Kanene uSirayeli wayengesosigculelo senu na?

Wakha wabanjwa namasela na uSirayeli

sele nihlunguzela iintloko nje xa nithetha ngaye?

28Phumani ezidolophini zenu, nina bemi bakwaMowabhi,

niye kuhlala ezingxondorheni,

nixele ivukuthu elakhela indlwana phezulu emlonyeni womqolomba.”

29Sivile ngokukratsha kukaMowabhi.

Asilokratshi, kukuzidla nokuzingca;

ngenene, kukuzigwagwisa

nokuziqenya nokukhukhumala kwentliziyo!

30Nguwo ke lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ndiyakwazi ukuzidla kukaMowabhi, kodwa kungamampunge;

ukuzigwagwisa kwakhe kulilize.

31Ndiza kwenza isimbonono ngenxa kaMowabhi,

ndikhale ngenxa kaMowabhi ephela,

kuncwinwe ngenxa yamadoda aseKiriheresi.

32Wena mdiliya waseSibhema,

ndiza kukulilela ngaphezu kokulilela iYazere.

Amasebe akho anabe aya kutsho elwandle,

ada afikelela kulwandle lwaseYazere.

Umtshabalalisi uzifikele iidiliya zakho neziqhamo zakho zasehlotyeni.

33Uvuyo nolonwabo lumkile kumasimi nezitiya zeziqhamo zakwaMowabi,

newayini ndiyinqamle esixovulelweni.

Akusavakali nantswahla yabaxovuli;

naxa kukho intswahla asiyontswahla yamivuyo.

34“Isijwili saseHeshbhon sivakele nase-Elale;

siye kufikelela eYahazi.

Loo ntsholo inabele eZoware;

iye kutsho eHoronayim nase-Egelati-shelishiya;

kuba kaloku namanzi eNimrim sele atsha qoko.

35Ndiza kumnqumla kwaMowabhi osondeza amadini ezindaweni eziphakamileyo,

nalowo uqhumisela oothixo bakhe.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

36“Yiyo loo nto nditsho ngesililo ngathi ngumrhubhe wengcongolo,

ndililela iMowabhi, nditsho amadoda aseKiriheresi.

Buphelile ubutyebi bawo ababebuqwebile.

37Intloko nganye ichetyiwe,

ngokunjalo neendevu zisusiwe;

isandla ngasinye sicentiwe,

esinqeni ngasinye kwabhinqwa irhonya.

38Emaphahleni ezindlu zonke zakwaMowabhi

nasezindaweni zembutho

kusisijwili nje sodwa,

kuba uMowabhi ndimkrobozile

oku kwengqayi engafunwa bani.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

39“Hayi ukuhlazeka kwakhe;

hayi ukubhombholoza kwabo!

Hayi ukunikela kukaMowabhi ikhosi ngenxa yeentloni.

Usuke waba sisigculelo nesothuso kwabo bamngqongileyo uMowabhi.”

40Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Khangela ukhozi luyandanda,

lutweze amaphiko phezu koMowabhi.

41Iidolophu ziza kuthinjwa,

iinqaba zakhona zihluthwe.

Ngaloo mini intliziyo yamagorha akwaMowabhi

iya kuba njengentliziyo yomfazi ophethwe yinimba.

42UMowabhi uza kuphanziswa angabi saba sisizwe,

kuba eziphakamisile phambi koNdikhoyo.

43Ufikelwe kukunkwantya nomhadi nomgibe, wena mmi waseMowabhi.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

44“Obaleka ngenxa yokunkwantya weyela emhadini;

ophuma emhadini, ubanjiswa ngumgibe.

Konke oko ndiza kukuhlisela uMowabhi ngonyaka wokumohlwaya kwam.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

45“Iimbacu zema emathunzini eHeshbhon zityhafile,

kuba kusuke kwaqhambuka umlilo kuloo Heshbhon.

Kulenya amadangatye kwaSihon;

atshisa ibunzi labakwaMowabhi,

nokhakayi lwabaqhankqalazi abenza ingxolo.

46Yehaa kuwe, Mowabhi!

Batshabalele abantu bakaKemoshe,

kuba umlisela nomthinjana wakho usiwe ekuthinjweni.

47“Kambe ke, kwimihla ezayo ndombuyisela kundalashe uMowabi,

adle ngendebe endala.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Siyaphela apha isigwebo sesizwe sakwaMowabhi.