IsiXhosa 1996 (XHO96)
45

Ilizwi likaNdikhoyo kuBharuki

451La ngamazwi *omshumayeli uJeremiya awawabhekisa kuBharuki unyana kaNeriya ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaJuda,2 Kum 24:1; 2 Gan 36:5-7; Dan 1:1-2 xa uJeremiya wayewabizela uBharuki amazwi akhe, yena ewabhala encwadini. Athi: 2“Utsho *uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ngokubhekisele kuwe Bharuki, ukuthi: 3Wena wakhala usithi: ‘Hayi umntu endinguye! UNdikhoyo usuke wongezelela isingqala kwintlungu yam. Ndiqobekile zizincwino; andifumani kuphumla.’

4“Utsho ke uNdikhoyo kuwe, Bharuki, ukuthi: ‘Oko ndikwakhileyo ndobuya ndikudilize, ndibuye ndikuncothule noko ndikutyalileyo. Kuya kuba njalo ke emhlabeni wonke. 5Wena uzifunela izinto ezinkulu; ziyeke, ungabi sazifuna, kuba mna ndiza kubahlisela ishwangusha bonke abantu.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo, yena othi: ‘Nokuba kwenzeka ntoni apho uya khona, akuyi kulahlekelwa bubomi bakho.’ ”

46

Udaba malunga neJiputa

461Nanga amazwi *kaNdikhoyo awawabhekisa kwiintlanga ngomshumayeli uJeremiya.

2Udaba oluya eJiputaIsaya 19:1-25; Hez 29:1 – 32:32 luphathelele kumkhosi kakumkani uNeko waseJiputaOkanye “kaFaro uNeko ukumkani waseJiputa” – mandulo ookumkani baseJiputa babebizwa ngokuba nguFaro owemisa eKarkemishe ngakumlambo iEfrati, wona waswantsuliswa ngukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaJuda:

3“Bophani amakhaka amancini namakhulu,

nisinge edabini.

4Bophani amahashe, nitsho phezulu.

Yimani xhonkxosholo, nithwele izigcina-ntloko.

Zikhazimliseni iintshuntshe, nifake isinxibo sentsimbi.

5Nibona ntoni ngoku?

Bayankwantya; nâbo behlehla.

Ayaswantsuliswa amagorha abo; acela kwabasicatyana; akabheki nangasemva.

Lunxunguphalo macala onke, utsho uNdikhoyo.

6Nonamendu akanakuphuncula; negorha alinakusinda.

Bafadalele phaya emantla; bawile ngakumlambokazi iEfrati.

7Ngubani lo uvumbuluka ngathi yiNayile,

ngathi ngamanzi emilambo adlokovayo?

8Tyhini, yiJiputa le ivumbulukayo ngathi yiNayile!

Yiyo engathi ngamanzi emilambo adlokovayo.

Ithi: ‘Ndiya kuvumbuluka,

ndiwuthi gqume umhlaba,

ndikhukhulise izixeko nabemi bazo.’

9Iwuu, maqela amahashe!

Phuthumani, madod' akhwel' iinqwelo; phambili, magorhandini!

Nditsho nina, maKushe namaPuti, nina baphethe amakhaka;

nani, maLudi, nina bafohlele iintolo!

10Lo ngumhla kaNdikhoyo, uThixo onamandla onke.

Ngumhla wokuziphindezela kwiintshaba zakhe lo.

Liza kudla lihluthe ikrele,

lisele lide lidikwe ligazi.

Ewe kaloku, iNkosi uNdikhoyo onamandla onke

wenzelwa idini kwelasentla ngakumlambo iEfrati.

11“Ntombindini iyiJiputa, yiya eGiliyadi,

uye kufuna khona amayeza okubopha.

Kudala uwafuna amachiza;

alikho eliya kuwanyanga loo manxeba unawo.

12Ihlazo lakho livakele ezizweni;

ukukhala kwakho kuligqibile ihlabathi.

Igorha likhubeka kwelinye;

omabini awa ndawonye.”

13Nali ilizwi likaNdikhoyo awalithetha kumshumayeli uJeremiya malunga nokuhlaselwa kweJiputa nguNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli:Jer 43:10-13

14“Bikelani iJiputa,

nivakalise eMigidoli,

nixele eNofuOko kukuthi “iMemfisi” apha nakwivesi ye-19 naseTapanesi.

Yithini:

‘Lungela imfazwe uxhobe,

kuba ikrele liza kudla kuwe macala onke.’

15Yini na ukuba amakhalipha akho akhahlelwe phantsi?

Akanakuma, kuba uNdikhoyo uwathe ntlithi, aya kuwa.

16Kukhubeka abaninzi;

ewe, omnye uwa phezu komnye,

baze bathi: ‘Masiphakame,

siye kowethu kwelokuzalwa,

simke kwikrele eligwazayo.’

17Apho baya kuvakala besithi:

‘Ukumkani waseJiputa uyarharhama nje;

uliphosile ithuba lakhe.’

18“Ndikho nje ndiyafunga,”

nguwo lowo umlomo kaKumkani ogama linguNdikhoyo onamandla onke.

Uthi: “Ukho ozayo,

enjengeTabhore phakathi kweentaba,

enjengeKarmele engaselwandle.

19Yilungiseleleni ukuya ekuthinjweni imithwalo yenu,

nina bemi baseJiputa,

kuba kaloku iNofu iza kudilizwa,

ibe ngamabhodlo angahlalwa bani.

20“IJiputa lithokazi elihle kakhulu;

kodwa isibawu esivela ngasentla inene siyeza!

21Amajoni angabaqeshwa aseJiputa

afana neenkunzana ezityebileyo,

suka nawo ajika abaleka,

akwema nalinye.

Afikelwe yimini yentlekele,

ixesha lokohlwaywa kwawo.

22IJiputa ifutha oku kwenyoka erhubuluzayo,

kuba utshaba olunamandla alufikanga lugalelekile!

Luya kunifikela ngamazembe okwamadoda agawula imithi.

23Luya kuligeca liphele elo hlathi lakho lishinyeneyo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Akamaninzi – yinyambalala engenakubalwa oku kweenkumbi.

24Intombi enguJiputa ihlazekile;

inikelwe esandleni sesizwe esivela ngasentla.”

25UNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, uthethile wathi: “Ndiza kumohlwaya *uthixo waseNoOko kukuthi “waseThebhesi” uAmoni, kunye namaJiputa noothixo bawo, namatshawe, nokumkani waseJiputa, nabo bonke abathembele kuye. 26Ndiza kubanikezela esandleni salowo uzungula ubomi babo, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli namaphakathi akhe. Phofu eli lizwe laseJiputa lobuya limiwe njengakwimihla yamandulo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

USirayeli uza kusindiswa

27“Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi;

ungaxhalabi, wena Sirayeli.

Uyabona, ndiya kukuhlangula,

ndikuphuthume kuloo ndawo ikude

apho ungumthinjwa khona,

wena nenzala yakho,

abuye uYakobi azole,

onwabe,

angoyikiswa mntu.

28Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

“Kaloku mna ndinawe.

Ndiza kuziphanzisa zonke iintlanga endikuchitha-chithele kuzo,

kodwa andiyi kukuphanzisa wena.

Nawe phofu uya kohlwaywa;

ndiza kukuqeqesha,

phofu ndingabi ngqongqo kuwe.”Jer 30:10-11

47

Udaba malunga neFilistiya

471Nali ilizwi *likaNdikhoyo elavakala kumshumayeli uJeremiya mayela neFilistiyaIsaya 14:29-31; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 ngaphambi kokuba ukumkani waseJiputaOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa ahlasele iGaza; 2lithi utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Khangela ukuvumbuluka kwamanzi ngasentla

atsho abe ngumdolomba oya kugubungela umhlaba

nako konke okukuwo,

izixeko nabemi bazo.

Abantu baya kukhala,

batsho ngesijwili bonke abemi balapha.

3Ngenxa yesingqi sokuphala kweembalasane zamahashe,

nokugoqoza kweenqwelo,

nokuxokozela kwamavili,

ooyise babashiye enyanyeni abantwana,

kuba izandla zabo ziwile.

4Kaloku ufikile umhla wokutshatyalaliswa kwawo onke amaFilistiya,

nokuphanziswa kwawo onke amasalela anokunceda iTire neSidon.

Kaloku uNdikhoyo uza kuyitshabalalisa iFilistiya

elisalela lababevela kwisiqithi saseKafetori.Oko kukuthi “saseKreta”

5IGaza iza kucheba izile,

iAshkelon yona ikhwankqiswe.

Masalelandini asemathafeni,

koda kube nini na nizicenta nimbambazela?

6“ ‘Hayi bo, krelendini likaNdikhoyo,

wopheza nini na?

Rhoxa ubuyele esingxotyeni,

uphumle uzole.’

7Kambe ke lingathini ukuphumla

uNdikhoyo elinike umsebenzi nje eAshkelon

nakumathafa angaselwandle?

Uthe maliye kutyakatya apho.”