IsiXhosa 1996 (XHO96)
44

Ilizwi likaNdikhoyo kumaJuda emi eJiputa

441Lavakala ilizwi kuJeremiya, libhekiswa kuwo amaJuda akwelaseJiputa emi kwimimandla yaseMigidoli, eTapanesi, eNofu, nasezweni lasePatrosi, lisithi: 2“Utsho *uNdikhoyo, uThixo onamandla onke kaSirayeli, ukuthi: ‘Niyibonile intlekele endayihlisela iJerusalem kunye needolophu zakwaJuda ziphela. Kunamhlanje-nje zingamabhodlo angahlalwa bani. 3Yonke loo nto yehla ngenxa yenkohlakalo abayenzileyo. Bandixhokonxa ndade ndanomsindo ngokunqula thixo bambi abangabaziyo, bebenzela iziqhumiso. Nini ke kunye nooyihlo abo benjenjalo. 4Ndaphindelela ukunithumela bonke abakhonzi bam abashumayeli, ukuze banibongoze bathi: “Musani ukulenza isikizi endilicekisa kakhulu!” 5Koko abazange bahoye, àbafuna kuphulaphula. Bala ukwahlukana nemikhwa yabo emibi nokuyeka ukwenzela izithixo iziqhumiso. 6Suka ke mna ndayiphalaza ingqumbo yam nomsindo wam phezu kweedolophu zakwaJuda nasezitalatweni zaseJerusalem, zaba ngalaa mabhodlo oyikekayo zingawo namhla oku.’

7“Utsho ke ngoko uNdikhoyo, uThixo onamandla onke kaSirayeli, ukuthi: ‘Kutheni nizizisele esi sihelegu kwaJuda sokutshabalalisa amadoda, abafazi, nabantwana, neemveku, kungasali nampunde? 8Nantso into eza kunihlela nindixhokonxa nje ngokwenzela izithixo iziqhumiso kweli laseJiputa eningabangeneleli kulo. Niza kuzitshabalalisa nina ziqu, nibe sisiqalekiso nesigculelo sezizwe ehlabathini. 9Ngaba seniyilibele na inkohlakalo yooyihlo, neyookumkani bakwaJuda, nabafazi babo, neyenu kunye nabafazi benu, enayenzayo ngokuya nanisezidolophini zakwaJuda naseJerusalem? 10Unanamhla oku anikabonakalisi kuzisola nokundihlonela. Anikawuthobeli umthetho nommiselo endawunika nina kunye nooyihlo-mkhulu.’

11“Utsho ke ngoko uNdikhoyo, uThixo onamandla onke kaSirayeli, ukuthi: ‘Niyabona, ndizimisele ukunihlisela ishwangusha, ndiwatshabalalise onke amaJuda. 12Ndiza kuwasusa la masalela akwaJuda azimisele ukuphambukela eJiputa. Aza kutshabalala apho kuloo Jiputa. Amanye aza kufa ngekrele, amanye yindlala, nditsho omncinci nomkhulu ngokufanayo. Aza kuba sisiqalekiso, nesothuso, nezigculelo, nesingcikivo. 13AmaJuda aseJiputa ndiza kuwohlwaya ngesohlwayo esifana nesabaseJerusalem: indlala, ikrele, nobhubhani. 14Akuyi kubakho usindayo noya kusala kula masalela akwaJuda aphambukele kwelaseJiputa enethemba lokuba obuyela kwelakwaJuda esaphila. Inene, akukho uya kubuya konke, ngaphandle kwembinana eya kuphuncula.’ ”

Idini loKumkanikazi weZulu

15Emva koko onke amadoda awayesazi ukuba abafazi bawo benzela izithixo iziqhumiso nehlokondiba labafazi elalilapho nababehlala eJiputa nasePatrosi bathi kuJeremiya: 16“Asiyi kuwuphulaphula lo myalelo wakho owuthethe egameni *likaNdikhoyo. 17Thina siza kuthi rhoqo ukuzalisa amadinga ethu, senzele uKumkanikazi weZulu iziqhumiso, simphe neminikelo ethululwayo njengoko sasikade sisenza thina nookhokho bethu nookumkani neziphathamandla zethu sisahlala kwiidolophu zakwaJuda naseJerusalem. Ngoko sasidla ngokuba nokutya kakhulu, sisanela, kungazange kwabakho shwangusha lakha lasithi cha. 18Kodwa oko sathi sahlukana nokwenzela uKumkanikazi weZulu iziqhumiso, sayeka nokumpha iziselo, sathiwa nca yindlala, sada sagqibela ngokufa ngekrele naliphango.”

19Baqokela bathi abafazi: “Ngokuya sasidla ngokwenza amaqebengwana anomfanekiso woKumkanikazi weZulu, uba amadoda ethu ayengayazi loo nto? Ayesazi naxa simenzela iminikelo ethululwayo.”

20Wenjenje uJeremiya akuphendulwa ngolu hlobo ngamadoda nabafazi nangabantu bonke: 21“Xa ooyihlo-mkhulu nookumkani neziphathamandla zenu, kunye nomndilili wabantu, babethe rhoqo ukwenza iziqhumiso ezidolophini zakwaJuda naseJerusalem, akazange na uNdikhoyo ayikhumbule loo nto, ayigcine entliziyweni yakhe? 22UNdikhoyo akabanga nako tu ukukunyamezela ukungcola kwezenzo zenu kunye namasikizi eniwenzileyo. Andithi kanene ilizwe lenu laba ngumqwebedu nento eyoyikekayo esisiqalekiso kangangokuba kungahlali bani kulo unanamhla oku? 23Nahlelwa leli shwangusha likhoyo namhlanje ngenxa yokuba nenzela izithixo iziqhumiso, namona uNdikhoyo ngokungamthobeli nokungahambi ngokwemithetho nemimiselo nemigaqo yakhe.”

24Uqokele wathi uJeremiya kubo bonke abantu nâbo bafazi: “Nina maJuda ahlala eJiputa, nali ilizwi likaNdikhoyo. 25Utsho kuni uNdikhoyo uThixo onamandla onke kaSirayeli ukuthi: ‘Nina nabafazi benu nithetha into niyenze. Nithi niza kuthi rhoqo nizalise amadinga enu, nenzele uKumkanikazi weZulu iziqhumiso neminikelo ethululwayo. Qhubani ke niwafezekise loo madinga enu! 26Kodwa ke, nonke nina bantu bakwaJuda abemi apha eJiputa, wuveni umlomo kaNdikhoyo; uthi: Niyabona, ndifunga igama lam elidumileyo, ndithi: Inene, aliyi kuba sabizwa igama lam nangubani na wakwaJuda naphi na apha kwelaseJiputa, esithi: “Ikho nje iNkosi uNdikhoyo!” 27Niyabona, ndithe qwa, ndizimisele ukunizisela ububi, hayi ubuhle. Yaye onke amadoda akwaJuda alapha eJiputa aza kufa ngekrele nayindlala, ade atshabalale onke. 28Ewe, baya kuba mbalwa abasindayo bangafi ngekrele eJiputa, baze babuyele ezweni lakwaJuda. Baya kwandula ke ukuqonda abantu abaseleyo kwabo babeze kuma apha eJiputa ukuba ngaba lelikabani na ilizwi elingayi kuwa phantsi, lelam nokuba lelabo.’

29“Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: ‘Umqondiso endininika wona nguwo lo: Ndiza kunohlwaya apha kule ndawo, ukuze niqonde ukuba aza kwenzeka amazwi endiwathethileyo kuni ndisithi ndonizisela ububi.’ 30Utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Ukumkani uHofra waseJiputaOkanye “uFaro uHofra ukumkani waseJiputa” – mandulo ookumkani baseJiputa babebizwa ngokuba nguFaro ndiza kumnikela esandleni seentshaba zakhe ezizungula ubomi bakhe, kanye njengoko ndenjenjalo kuZedekiya ukumkani wakwaJuda, xa ndamnikela esandleni sikakumkani uNebhukadenezare waseBhabheli,2 Kum 25:1-7 utshaba olwaluzungula ubomi bakhe.’ ”

45

Ilizwi likaNdikhoyo kuBharuki

451La ngamazwi *omshumayeli uJeremiya awawabhekisa kuBharuki unyana kaNeriya ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaJuda,2 Kum 24:1; 2 Gan 36:5-7; Dan 1:1-2 xa uJeremiya wayewabizela uBharuki amazwi akhe, yena ewabhala encwadini. Athi: 2“Utsho *uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ngokubhekisele kuwe Bharuki, ukuthi: 3Wena wakhala usithi: ‘Hayi umntu endinguye! UNdikhoyo usuke wongezelela isingqala kwintlungu yam. Ndiqobekile zizincwino; andifumani kuphumla.’

4“Utsho ke uNdikhoyo kuwe, Bharuki, ukuthi: ‘Oko ndikwakhileyo ndobuya ndikudilize, ndibuye ndikuncothule noko ndikutyalileyo. Kuya kuba njalo ke emhlabeni wonke. 5Wena uzifunela izinto ezinkulu; ziyeke, ungabi sazifuna, kuba mna ndiza kubahlisela ishwangusha bonke abantu.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo, yena othi: ‘Nokuba kwenzeka ntoni apho uya khona, akuyi kulahlekelwa bubomi bakho.’ ”

46

Udaba malunga neJiputa

461Nanga amazwi *kaNdikhoyo awawabhekisa kwiintlanga ngomshumayeli uJeremiya.

2Udaba oluya eJiputaIsaya 19:1-25; Hez 29:1 – 32:32 luphathelele kumkhosi kakumkani uNeko waseJiputaOkanye “kaFaro uNeko ukumkani waseJiputa” – mandulo ookumkani baseJiputa babebizwa ngokuba nguFaro owemisa eKarkemishe ngakumlambo iEfrati, wona waswantsuliswa ngukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli ngonyaka wesine ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya elawula kwaJuda:

3“Bophani amakhaka amancini namakhulu,

nisinge edabini.

4Bophani amahashe, nitsho phezulu.

Yimani xhonkxosholo, nithwele izigcina-ntloko.

Zikhazimliseni iintshuntshe, nifake isinxibo sentsimbi.

5Nibona ntoni ngoku?

Bayankwantya; nâbo behlehla.

Ayaswantsuliswa amagorha abo; acela kwabasicatyana; akabheki nangasemva.

Lunxunguphalo macala onke, utsho uNdikhoyo.

6Nonamendu akanakuphuncula; negorha alinakusinda.

Bafadalele phaya emantla; bawile ngakumlambokazi iEfrati.

7Ngubani lo uvumbuluka ngathi yiNayile,

ngathi ngamanzi emilambo adlokovayo?

8Tyhini, yiJiputa le ivumbulukayo ngathi yiNayile!

Yiyo engathi ngamanzi emilambo adlokovayo.

Ithi: ‘Ndiya kuvumbuluka,

ndiwuthi gqume umhlaba,

ndikhukhulise izixeko nabemi bazo.’

9Iwuu, maqela amahashe!

Phuthumani, madod' akhwel' iinqwelo; phambili, magorhandini!

Nditsho nina, maKushe namaPuti, nina baphethe amakhaka;

nani, maLudi, nina bafohlele iintolo!

10Lo ngumhla kaNdikhoyo, uThixo onamandla onke.

Ngumhla wokuziphindezela kwiintshaba zakhe lo.

Liza kudla lihluthe ikrele,

lisele lide lidikwe ligazi.

Ewe kaloku, iNkosi uNdikhoyo onamandla onke

wenzelwa idini kwelasentla ngakumlambo iEfrati.

11“Ntombindini iyiJiputa, yiya eGiliyadi,

uye kufuna khona amayeza okubopha.

Kudala uwafuna amachiza;

alikho eliya kuwanyanga loo manxeba unawo.

12Ihlazo lakho livakele ezizweni;

ukukhala kwakho kuligqibile ihlabathi.

Igorha likhubeka kwelinye;

omabini awa ndawonye.”

13Nali ilizwi likaNdikhoyo awalithetha kumshumayeli uJeremiya malunga nokuhlaselwa kweJiputa nguNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli:Jer 43:10-13

14“Bikelani iJiputa,

nivakalise eMigidoli,

nixele eNofuOko kukuthi “iMemfisi” apha nakwivesi ye-19 naseTapanesi.

Yithini:

‘Lungela imfazwe uxhobe,

kuba ikrele liza kudla kuwe macala onke.’

15Yini na ukuba amakhalipha akho akhahlelwe phantsi?

Akanakuma, kuba uNdikhoyo uwathe ntlithi, aya kuwa.

16Kukhubeka abaninzi;

ewe, omnye uwa phezu komnye,

baze bathi: ‘Masiphakame,

siye kowethu kwelokuzalwa,

simke kwikrele eligwazayo.’

17Apho baya kuvakala besithi:

‘Ukumkani waseJiputa uyarharhama nje;

uliphosile ithuba lakhe.’

18“Ndikho nje ndiyafunga,”

nguwo lowo umlomo kaKumkani ogama linguNdikhoyo onamandla onke.

Uthi: “Ukho ozayo,

enjengeTabhore phakathi kweentaba,

enjengeKarmele engaselwandle.

19Yilungiseleleni ukuya ekuthinjweni imithwalo yenu,

nina bemi baseJiputa,

kuba kaloku iNofu iza kudilizwa,

ibe ngamabhodlo angahlalwa bani.

20“IJiputa lithokazi elihle kakhulu;

kodwa isibawu esivela ngasentla inene siyeza!

21Amajoni angabaqeshwa aseJiputa

afana neenkunzana ezityebileyo,

suka nawo ajika abaleka,

akwema nalinye.

Afikelwe yimini yentlekele,

ixesha lokohlwaywa kwawo.

22IJiputa ifutha oku kwenyoka erhubuluzayo,

kuba utshaba olunamandla alufikanga lugalelekile!

Luya kunifikela ngamazembe okwamadoda agawula imithi.

23Luya kuligeca liphele elo hlathi lakho lishinyeneyo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Akamaninzi – yinyambalala engenakubalwa oku kweenkumbi.

24Intombi enguJiputa ihlazekile;

inikelwe esandleni sesizwe esivela ngasentla.”

25UNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, uthethile wathi: “Ndiza kumohlwaya *uthixo waseNoOko kukuthi “waseThebhesi” uAmoni, kunye namaJiputa noothixo bawo, namatshawe, nokumkani waseJiputa, nabo bonke abathembele kuye. 26Ndiza kubanikezela esandleni salowo uzungula ubomi babo, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli namaphakathi akhe. Phofu eli lizwe laseJiputa lobuya limiwe njengakwimihla yamandulo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

USirayeli uza kusindiswa

27“Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi;

ungaxhalabi, wena Sirayeli.

Uyabona, ndiya kukuhlangula,

ndikuphuthume kuloo ndawo ikude

apho ungumthinjwa khona,

wena nenzala yakho,

abuye uYakobi azole,

onwabe,

angoyikiswa mntu.

28Uze ungoyiki, wena sicaka sam Yakobi.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

“Kaloku mna ndinawe.

Ndiza kuziphanzisa zonke iintlanga endikuchitha-chithele kuzo,

kodwa andiyi kukuphanzisa wena.

Nawe phofu uya kohlwaywa;

ndiza kukuqeqesha,

phofu ndingabi ngqongqo kuwe.”Jer 30:10-11